Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na „Sukcesywne dostawy opału do obiektów komunalnych na terenie Gminy Łubniany”

Łubniany, dnia 2013.10.04

ZP.271.12.2013

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Łubniany

46-024 Łubniany ul. Opolska 104

 

  1. Nazwa zadania: „Sukcesywne dostawy opału do obiektów komunalnych na terenie Gminy Łubniany”. 
  2. Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 593; Joachim Świerc tel. 77 4270 593.
  3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 18.09.2013r. – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
  5. Termin składania i otwarcia ofert upłynął: 30.09.2013r.
  6. Liczba złożonych ofert: 5
  7. Liczba ofert odrzuconych: 0
  8. Wybór oferty:   Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „Image”

                              Sebastian Girgiel

                              43-186 Orzesze-Gardawice ul. Dojazdowa 53

  1. Wartość zamówienia:

Brutto: 140.736,60 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych i 60/100).

Uzasadnienie wyboru:  Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę przy spełnieniu wymaganych warunków udziału  w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.

  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „Image” Sebastian Girgiel z/s. 43-186 Orzesze-Gardawice ul. Dojazdowa 53, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 500,00 pkt.,

- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – GS OMB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z/s. 63-460 Nowe Skalmierzyce ul. 29 Grudnia 2c, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 482,05 pkt.,

- oferta Nr 3 - złożona przez Wykonawcę – Firma „WIKA” Karol Długosz, 44-274 Rybnik ul. Staffa 43N, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 409/85 pkt.,

- oferta Nr 4 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „AGROPLON” Małgorzata Wołczańska z/s. 46-134 Głuszyna ul. Główna 38,  w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 473,20 pkt.,

- oferta Nr 5 - złożona przez Wykonawcę – Hurtownia Nawozów i Opału „SALZBURG” Bożena Salzburg z/s. 46-040 Ozimek, Krasiejów ul. Brzeziny 6, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 441,45 pkt.

12. Informacja o odrzuceniu ofert:

              Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.

13. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:

             Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.  

14. Zawarcie umowy:

            Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

                                                                                                      WÓJT GMINY ŁUBNIANY

                                                                                              KRYSTIAN BALDY

 

PDFPismo ZP.271.12.B.2013 Informacja o wyborze oferty.pdf