Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na „Montaż instalacji pompy ciepła wspomagającej pracę lokalnej kotłowni w Łubnianach ul. Opolska 53”

Łubniany, dnia 2013.09.16

ZP.271.11.2013

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Łubniany

46-024 Łubniany ul. Opolska 104

 

  1. Nazwa zadania: „Montaż instalacji pompy ciepła wspomagającej pracę lokalnej kotłowni w Łubnianach ul. Opolska 53”. 
  2. Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 593; Krzysztof Urbanek tel. 77 4270 598.
  3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 16.08.2013r. – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
  5. Termin składania i otwarcia ofert upłynął: 03.09.2013r.
  6. Liczba złożonych ofert: 6
  7. Liczba ofert odrzuconych: 0
  8. Wybór oferty:              BRONAX-BUD Sp. z o.o.

                                         53-125 Wrocław ul. Kasztanowa 18-20

  1. Wartość zamówienia:

Netto: 324.000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące złotych i 00/100)

VAT 23% - 74.520,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia złotych i 00/100)

Brutto: 398.520,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia złotych i 00/100).

Uzasadnienie wyboru:  Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę przy spełnieniu wymaganych warunków udziału  w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.

  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – EKOINSTAL SP. J. J. Stefanowski, A. Szewczyk z/s. 96-100 Skierniewice ul. M. Skłodowskiej - Curie 118, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 459,10 pkt.,

- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – BRONAX-BUD Sp. z o.o. z/s. 53-125 Wrocław ul. Kasztanowa 18-20, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 500,00 pkt.,

- oferta Nr 3 - złożona przez Wykonawcę – „SOLVER” Sp. z o.o. z/s. 42-600 Tarnowskie Góry ul. Zagórska 167, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 482,40 pkt.,

- oferta Nr 4 - złożona przez Wykonawcę – K&K Kapica Karpiak Technika Grzewcza  i Sanitarna z/s. 44-200 Rybnik ul. Szkolna 46, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 444,90 pkt.,

- oferta Nr 5 - złożona przez Wykonawcę – Eko Ciepło z/s. 66-015 Przylep ul. Rycerska 8, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 369,85 pkt.,

- oferta Nr 6 - złożona przez Wykonawcę – ENERGY PARTNER Bogdan Grala z/s. 66-200 Świebodzin, Rozłogi 90, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 405,70 pkt.

12. Informacja o odrzuceniu ofert:

              Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.

13. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:

             Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.  

14. Zawarcie umowy:

            Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

                                                                                                      WÓJT GMINY ŁUBNIANY

                                                                                              KRYSTIAN BALDY

PDFPismo ZP.271.11.D.2013 Informacja o wyborze oferty.pdf