Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Łubniany

RB.672.1.2024.PWS                                                                                                           Łubniany, dnia 29 marca 2024 r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Łubniany

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łubniany uchwały nr LXIV/452/24 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Łubniany. Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu ogólnego gminy Łubniany.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu ogólnego oraz prognozy w terminie od 29 marca 2024 r. do 28 czerwca 2024 r.

Wnioski do projektu planu ogólnego gminy Łubniany należy składać wyłącznie na formularzu Pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego. Formularz dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.lubniany.pl w zakładce Planowanie przestrzenne.

Sposób składania wniosków:

 • w postaci papierowej przekazanej osobiście do Urzędu Gminy Łubniany (ul. Opolska 104, Łubniany)
 • w postaci papierowej przekazanej pocztą na adres: Urząd Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany,
 • w formie dokumentu elektronicznego przekazanego na adres e-mail: ug@lubniany.pl,
 • w formie dokumentu elektronicznego przekazanego za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Składający wniosek do projektu planu ogólnego podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

W trakcie całego okresu zbierania wniosków do projektu planu ogólnego możliwe będzie uzyskanie informacji na temat sporządzanego planu ogólnego w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Łubniany oraz pod numerem 77 42 70 547.

Wójt Gminy Łubniany

Paweł Wąsiak

 


Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, tel. 77 427 05 33, adres e-mail:
 2. W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane osobowe są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych poprzez adres e-mail:
 3. Pani/Pana dane przetwarzane będą wyłącznie w celu wymiany informacji drogą elektroniczną.
 4. Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem za pomocą poczty elektronicznej, oznacza to, że otrzymaliśmy adres konta mailowego bezpośrednio od Pani/Pana na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO – zgody na przetwarzanie, bądź pozyskaliśmy adres poczty z legalnego źródła uprawniającego Urząd Gminy Łubniany do kontaktu z Panią/Panem, na podstawie art.6 ust.1 lit. c lub e RODO.
 5. Pani/Pana dane kontaktowe w zakresie adresu e-mail są przetwarzane w naszej bazie danych do momentu cofnięcia zgody na jego przetwarzanie.
 6. Nie będziemy udostępniać innym podmiotom Pani/Pana adresu e-mail, chyba że będzie to wynikać z przepisu prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.