Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy w kadencji 2010 - 2014

Nr I/1/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy DOCUchwała Nr I 1 10.doc (24,00KB)
Nr I/2/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy DOCUchwała Nr I 2 10.doc (23,50KB)
Nr II/3/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łubniany  DOCUchwała Nr II 3 10.doc (28,50KB)
Nr II/4/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji stałych  DOCUchwała Nr II 4 10.doc (32,50KB)
Nr II/5/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/203/10 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  PDFUchwała Nr II 5 10.pdf (59,87KB) 
http://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2010/156/1853
Nr II/6/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości  PDFUchwała Nr II 6 10.pdf (1,24MB) 
http://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2010/156/1854
Nr III/7/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  DOCUchwała Nr III 7 11.doc (29,50KB)  XLSZałącznik nr 1 do Uchwały Nr III 7 11.xls (35,00KB)   XLSObjaśnienia do WPF na 2011 r xlsx.xls (36,50KB)   XLSZałącznik nr 2 do Uchwały Nr III 7 11.xls (41,00KB)
Nr III/8/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 r.  PDFUchwała Nr III 8 11.pdf (266,97KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl//ActDetails.aspx?ID=9549
Nr III/9/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/127/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej  RTFUchwała Nr III 9 11.rtf (44,58KB)
Nr III/10/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/168/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej  RTFUchwała Nr III 10 11.rtf (42,61KB)
Nr III/11/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin "Dolna Mała Panew"  DOCUchwała Nr III 11 11.doc (26,50KB)
Nr III/12/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011  DOCUchwała Nr III 12 11.doc (59,00KB)
Nr IV/13/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie zasad przyznawania, odpłatności i trybu pobierania opłat za usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania z tych opłat  PDFUchwała Nr IV 13 11.pdf (67,46KB) 
Nr IV/14/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  DOCUchwała Nr IV 14 11.doc (64,50KB)
Nr IV/15/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany w zakresie obszaru wsi Kępa  DOCUchwała Nr IV 15 11.doc (27,50KB)  PDFZałącznik nr 1 do uchwały - zmiana studium w m. Kępa - MAPA.pdf (1,73MB)    DOCZałącznik nr 2 do Uchwały Nr IV 15 11.doc (324,00KB)   DOCZałącznik nr 3 do Uchwały Nr IV 15 11.doc (23,00KB)
Nr IV/16/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łubniany Nr XXVII/146/09 z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony  PDFUchwała Nr IV 16 11.pdf (65,91KB)  
http://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2011/50/639
Nr IV/17/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.    DOCUchwała Nr IV 17 11.doc (97,50KB)
Nr IV/18/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r.   DOCUchwała Nr IV 18 11.doc (71,00KB)
Nr IV/19/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświatowej Rady Gminy Łubniany na 2011 r.  DOCUchwała Nr IV 19 11.doc (26,00KB)   DOCZałącznik do Uchwały Nr IV 19 11.doc (35,50KB)
Nr IV/20/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolno - Gospodarczej Rady Gminy Łubniany na 2011 r.   DOCUchwała Nr IV 20 11.doc (25,50KB)   DOCZałącznik do Uchwały Nr IV 20 11.doc (26,50KB)
Nr IV/21/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 21 lutego 2011 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łubniany na 2011 r.   DOCUchwała Nr IV 21 11.doc (26,50KB)   DOCZałącznik do Uchwały Nr IV 21 11.doc (30,50KB)
Nr V/22/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.  DOCUchwała Nr V 22 11.doc (43,50KB)  XLSZałącznik nr 1 do Uchwały Nr V 22 11.xls (27,00KB)  XLSZałącznik nr 2 do Uchwały Nr V 22 11.xls (44,50KB)
Nr V/23/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Łubniany na 2012 r. środków funduszu sołeckiego  DOCUchwała Nr V 23 11.doc (26,50KB)
Nr V/24/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  DOCUchwała Nr V 24 11.doc (24,50KB)  DOCZałącznik do Uchwały Nr V 24 11.doc (54,50KB)
Nr V/25/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania  PDFUchwała Nr V 25 11.pdf (63,82KB)
Nr V/26/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany w zakresie obszaru wsi Kępa PDFUchwała Nr V 26 11.pdf (29,78KB)  PDFZałącznik nr 1 do Uchwały Nr V 26 11.pdf (1,73MB)  PDFZałącznik nr 2 do Uchwały Nr V 26 11.pdf (280,88KB)  PDFZałącznik nr 3 do Uchwały Nr V 26 11.pdf (25,17KB)
Nr V/27/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem lokalu DOCUchwała Nr V 27 11.doc (26,50KB)
Nr V/28/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Samorządowej Rady Gminy Łubniany na 2011 rok  DOCUchwała Nr V 28 11.doc (26,00KB)  DOCZałącznik do Uchwały Nr V 28 11.doc (29,50KB)
Nr V/29/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso  PDFUchwała Nr V 29 11.pdf (120,56KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2011/45/578
Nr VI/30/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łubniany  PDFUchwała Nr VI 30 11.pdf (66,03KB)  
http://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2011/73/921
Nr VI/31/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania DOCUchwała Nr VI 31 11.doc (35,50KB)
Nr VI/32/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania PDFUchwała Nr VI 32 11.pdf (72,45KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2011/70/891
Nr VI/33/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem lokalu DOCUchwała Nr VI 33 11.doc (26,50KB)
Nr VI/34/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia "Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Łubniany za lata 2009 - 2010"  DOCUchwała Nr VI 34 11.doc (39,50KB)    DOCZałącznik nr 1 do Uchwały VI 34 11.doc (566,50KB)
Nr VI/35/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Łubniany za lata 2009 - 2010"  DOCUchwała Nr VI 35 11.doc (39,50KB)   DOCZałącznik nr 1 do Uchwały Nr VI 35 11.doc (425,00KB)
Nr VI/36/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inaksentów oraz wynagrodzenia za inkasoPDFUchwała Nr VI 36 11.pdf (60,63KB) 
http://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2011/70/892 
Nr VI/37/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 maja 2011 r.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2011 r. DOCUchwała Nr VI 37 11.doc (29,00KB)   XLSZałącznik nr 1 do Uchwały Nr VI 37 11.xls (35,50KB)   XLSKopia Objaśnienia do WPF na 2011- zm 16 05 2011 r.xls (37,50KB)   XLSZałącznik nr 2 do Uchwały Nr VI 37 11.xls (37,00KB)
Nr VI/38/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu RTFUchwała Nr VI 38 11.rtf (43,20KB)
Nr VI/39/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Opolu DOCUchwała Nr VI 39 11.doc (26,00KB)
Nr VI/40/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
 DOCUchwała Nr VI 40 11.doc (58,50KB)   XLSZałącznik nr 1 do Uchwały Nr VI 40 11.xls (27,00KB)   XLSZałącznik nr 2 do uchwały Nr VI 40 11.xls (36,00KB)     XLSZałącznik nr 3 do Uchwały Nr VI 40 11.xls (39,50KB)   XLSZałącznik nr 4 do Uchwały Nr VI 40 11.xls (45,00KB)
Nr VI/41/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 maja 2011 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym przez Wójta Gminy Łubniany kolejnej umowy użyczenia nieruchomości położonej w Łubnianach z Ludowym Zespołem Sportowym "Śląsk " Łubniany  DOCUchwała Nr VI 41 11.doc (25,50KB)
Nr VI/42/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym przez Wójta Gminy Łubniany kolejnej umowy użyczenia nieruchomości położonej w Luboszycach z Ludowym Zespołem Sportowym Luboszyce  DOCUchwała Nr VI 42 11.doc (24,50KB)
Nr VI/43/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do prac nad Strategią Rozwoju Gminy Łubniany na lata 2011 - 2020 DOCUchwała Nr VI 43 11.doc (27,50KB)
Nr VII/44/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Łubniany za 2010 r.  DOCUchwała Nr VII 44 11.doc (55,50KB)
Nr VII/45/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany  DOCUchwała Nr VII 45 11.doc (24,00KB)
Nr VII/46/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej   DOCUchwała Nr VII 46 11.doc (29,00KB)    XLSZałącznik nr 1 do Uchwały Nr VII 46 11.xls (35,50KB)    XLSKopia Objaśnienia do WPF na 2011- zm 27 06 2011 r.xls (37,50KB)    XLSZałącznik nr 2 do Uchwały Nr VII 46 11.xls (38,50KB)
Nr VII/47/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.   DOCUchwała Nr VII 47 11.doc (48,50KB)    XLSZałącznik nr 1 do Uchwały Nr VII 47 11.xls (36,00KB) XLSZałącznik nr 2 do uchwały Nr VII 47 11.xls (39,50KB)
Nr VII/48/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/30/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łubniany  PDFUchwała Nr VII 48 11.pdf (60,99KB) 
http://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2011/73/922
Nr VII/49/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany w zakresie obszaru wsi Kępa  DOCUchwała Nr VII 49 11.doc (28,00KB)    PDFZałącznik nr 1 do Uchwały Nr VII 49 11.pdf (2,41MB)   PDFZałącznik nr 2 do Uchwały Nr VII 49 11.pdf (280,89KB)   DOCZałącznik nr 3 do Uchwały Nr VII 49 11.doc (24,00KB)
Nr VII/50/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków   
DOCUchwała Nr VII 50 11.doc (52,00KB)
Nr VII/51/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie: przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Łubniany na lata 2011 - 2014 PDFUchwała Nr VII 51 11.pdf (60,33KB)   PDFZałącznik do Uchwały Nr VII 51 11.pdf (3,66MB)   
http://duwo.opole.uw.gov.pl//ActDetails.aspx?ID=9444
Nr VII/52/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Łubniany na prace konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  PDFUchwała Nr VII 52 11.pdf (73,42KB)    PDFZałącznik nr 1 do Uchwały Nr VII 52 11.pdf (53,74KB)    PDFZałącznik nr 2 do Uchwały Nr VII 52 11.pdf (52,69KB)  http://duwo.opole.uw.gov.pl//ActDetails.aspx?ID=9538
Nr VIII/53/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 września 2011 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki  DOCUchwała Nr VIII 53 11.doc (28,50KB)
Nr VIII/54/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych  PDFUchwała Nr VIII 54 11.pdf (487,65KB) 
​http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2011&poz=1449
Nr VIII/55/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  DOCUchwała Nr VIII 55 11.doc (29,00KB)   XLSZałącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII 55 11.xls (35,50KB)  XLSObjaśnienia do WPF na 2011- zm. 26.09.2011 r.xls (44,00KB)   XLSZałącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII 55 11.xls (39,50KB)
Nr VIII/56/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.   DOCUchwała Nr VIII 56 11.doc (63,00KB)   XLSZałącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII 56 11.xls (36,50KB)     XLSZałącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII 56 11.xls (29,50KB)  XLSZałącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII 56 11.xls (45,00KB)
Nr VIII/57/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 września 2011 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym  PDFUchwała Nr VIII 57 11.pdf (5,23MB) 
​http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2011&poz=1450
Nr VIII/58/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 września 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Łubniany do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Łubniany"  DOCUchwała Nr VIII 58 11.doc (53,00KB)
Nr VIII/59/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 września 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Łubniany do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Łubniany "  DOCUchwała Nr VIII 59 11.doc (26,50KB)
Nr VIII/60/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/50/11 z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków DOCUchwała Nr VIII 60 11.doc (53,00KB)
Nr IX/61/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego, do realizacji projektu pn. " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Łubniany" wnioskowanego przez Gminę Łubniany do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013  DOCUchwała Nr IX 61 11.doc (27,50KB)
Nr IX/62/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: utrzymania trwałości rezultatów projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Łubniany" który będzie zrealizowany jako zadanie wnioskowane przez Gminę Łubniany do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013  DOCUchwała Nr IX 62 11.doc (27,00KB)
Nr IX/63/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Łubniany do realizacji projektu "Aktywne przedszkolaki w gminie Łubniany" DOCUchwała Nr IX 63 11.doc (26,50KB)
Nr IX/64/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  DOCUchwała Nr IX 64 11.doc (29,00KB)   XLSZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX 64 11.xls (35,50KB)   XLSObjaśnienia do WPF na 2011- zm. 25.10.2011 r.xls (44,00KB)   XLSZałacznik Nr 2 do Uchwały Nr IX 64 11.xls (44,50KB)
Nr IX/65/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.  DOCUchwała Nr IX 65 11.doc (59,00KB)
Nr IX/66/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem lokalu  DOCUchwała Nr IX 66 11.doc (26,50KB)
Nr X/67/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  DOCUchwała Nr X 67 11.doc (29,00KB)   XLSZałącznik nr 1 do Uchwały Nr X 67 11.xls (41,00KB)  XLSZałącznik nr 2 do Uchwały Nr X 67 11.xls (46,50KB)  DOCObjaśnienia do WPF - 23.11.2011 r..doc (57,00KB)
Nr X/68/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.  DOCUchwała Nr X 68 11.doc (59,00KB)  XLSZałącznik nr 1 do Uchwały Nr X 68 11.xls (27,00KB)  XLSZałącznik nr 2 do Uchwały Nr X 68 11.xls (36,50KB)  XLSZałącznik nr 3 do Uchwały Nr X 68 11.xls (45,00KB)
Nr X/69/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  PDFUchwała Nr X 69 11.pdf (490,30KB)
Nr X/70/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/157/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  PDFUchwała Nr X 70 11.pdf (489,11KB)
Nr X/71/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego  PDFUchwała Nr X 71 11.pdf (487,48KB)
Nr X/72/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych PDFUchwała Nr X 72 11.pdf (491,02KB)   DOCIN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.doc (127,50KB)   DOCDN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości.doc (76,00KB)  DOCDR-1 Deklaracja na podatek rolny.doc (143,00KB)   DOCDL-1 Deklaracja na podatek leśny.doc (56,50KB)
Nr X/73/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012  DOCUchwała Nr X 73 11.doc (54,00KB)
Nr X/74/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Łubniany na okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.  DOCUchwała Nr X 74 11.doc (24,50KB)  JPEGZałącznik do Uchwały Nr X 74 11 - str. 1.jpeg (48,54KB)    JPEGZałącznik do Uchwały Nr X 74 11 - str. 2.jpeg (219,81KB)   JPEGZałącznik do Uchwały Nr X 74 11 - str. 3.jpeg (159,80KB)   JPEGZałącznik do Uchwały Nr X 74 11 - str. 4.jpeg (223,66KB)  JPEGZałącznik do Uchwały Nr X 74 11 - str. 5.jpeg (213,67KB)   JPEGZałącznik do Uchwały Nr X 74 11 - str. 6.jpeg (103,81KB)
Nr X/75/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Gminy Łubniany na lata 2011 -2020 DOCUchwała Nr X 75 11.doc (23,50KB)    PDFZałącznik do Uchwały Nr X 75 11.pdf (1,16MB)
Nr XI/76/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  DOCUchwała Nr XI 76 11.doc (29,00KB)   XLSZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XI 76 11.xls (41,00KB)  XLSZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XI 76 11.xls (51,50KB)  DOCObjaśnienia do WPF - 19.12.2011 r..doc (57,50KB)
Nr XI/77/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.   DOCUchwała Nr XI 77 11.doc (60,00KB)   XLSZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XI 77 11.xls (36,50KB)  XLSZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XI 77 11.xls (45,00KB)
Nr XI/78/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2012 - 2020 DOCUchwała Nr XI 78 11.doc (31,50KB)   PDFZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XI 78 11.pdf (210,49KB)  XLSZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI 78 11 - str. 1 i 2.xls (37,00KB)  XLSZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XI 78 11 - str. 3.xls (28,00KB)  XLSZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XI 78 11 - str. 4.xls (27,50KB)  XLSZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XI 78 11 - str. 5.xls (27,50KB)  XLSZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XI 78 11 - str. 6 i 7.xls (32,00KB)  XLSZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XI 78 11 - str. 8.xls (31,00KB)    XLSZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XI 78 11 - str. 9.xls (30,50KB)  DOCObjaśnienia do WPF -19.12.2011 r..doc (53,50KB)
Nr XI/79/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok
PDFUchwała Nr XI 79 11.pdf (496,75KB)  PDFDochody budżetowe na 2012 r..pdf (249,63KB)  PDFWydatki budżetowe na 2012 r..pdf (442,20KB)  PDFPrzychody i rozchody budżetu w 2012 r..pdf (65,77KB)  PDFZadania inwestycyjne na 2012 r..pdf (113,20KB)  PDFDochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami na 2012 r. - Tabela I.pdf (98,60KB)  PDFDochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami na 2012 r. - Tabela II.pdf (104,68KB)  PDFPlan dochodów z tytułu opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ....pdf (106,09KB)  PDFPlanowane kwoty dotacji udzielone z budżetu Gminy Łubniany na 2012 r..pdf (134,68KB)  PDFPlan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 r..pdf (151,94KB)   PDFWydatki jednostek pomocniczych gminy - sołectw na 2012 r..pdf (146,11KB)  
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=242
Nr XI/80/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem lokalu  DOCUchwała Nr XI 80 11.doc (25,50KB)
Nr XI/81/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego, na realizację projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Łubniany" wnioskowanego przez Gminę Łubniany do współfinansowania, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 DOCUchwała Nr XI 81 11.doc (28,00KB)
Nr XI/82/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r. DOCUchwała Nr XI 82 11.doc (104,50KB)
Nr XI/83/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok  DOCUchwała Nr XI 83 11.doc (72,50KB)
Nr XII/84/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Łubnianach do prowadzenia spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młododcianych pracowników PDFUchwała Nr XII 84 12.pdf (487,69KB)

http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=274     
Nr XII/85/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Szczepana w Brynicy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków DOCUchwała Nr XII 85 12.doc (28,00KB)
Nr XII/86/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa PDFUchwała Nr XII 86 12.pdf (756,28KB) JPEGPlan Kępa 30,01,2012 KONIEC.jpeg (75,74KB)
 PDFRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa.pdf (104,59KB)  PDFRozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.pdf (81,63KB)    
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=342                           
Nr XII/87/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/38/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej  RTFUchwała Nr XII 87 12.rtf (47,14KB)
Nr XII/88/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łubniany na lata 2012 -2020 DOCUchwała Nr XII 88 12.doc (28,50KB)   PDFZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XII 88 12.pdf (210,26KB)  DOCObjaśnienia do WPF - zm. 30.01.2012 r.doc (62,00KB)
Nr XII/89/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r. DOCUchwała Nr XII 89 12.doc (59,50KB)  XLSZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XII 89 12.xls (27,50KB)   XLSZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XII 89 12.xls (33,50KB)  XLSZałącznik nr 3 do Uchwały Nr XII 89 12.xls (39,50KB)
Nr XII/90/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego PDFUchwała Nr XII 90 12.pdf (488,21KB)  DOCZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII 90 12.doc (126,00KB)        
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=345
Nr XII/91/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łubniany na 2012 r. DOCUchwała Nr XII 91 12.doc (32,50KB)
Nr XII/92/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Samorządowej Rady Gminy Łubniany na 2012 r.  DOCUchwała Nr XII 92 12.doc (31,50KB)
Nr XIII/93/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie: bezpłatnego i ogólnodostępnego korzystania z terenów rekreacyjnych realizowanych w ramach projektu "Budowa terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Łubniany zgłoszonego do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013, działanie 413 " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" DOCUchwała Nr XIII 93 12.doc (25,00KB)
Nr XIV/94/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2012 r.  w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Łubniany na 2013 rok środków  funduszu sołeckiego  DOCUchwała Nr XIV 94 12.doc (25,50KB)
Nr XIV/95/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łubniany na lata 2012 - 2020  DOCUchwała Nr XIV 95 12.doc (29,50KB)  PDFZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV 95 12.pdf (211,32KB)    XLSPrzedsięwzięcia str. 1 i 2 - zbiorówka.xls (33,00KB)  XLSWykaz przedsięwzięć do WPF - str. 3.xls (24,50KB)  XLSWykaz przedsięwzięć do WPF- str. 4.xls (24,00KB)  XLSWykaz przedsięwzięć do WPF- str. 5.xls (24,00KB)   XLSWykaz przedsięwzięć do WPF - str. 6 i 7.xls (29,00KB)   XLSWykaz przedsięwzięć do WPF- str. 8.xls (27,50KB)  XLSWykaz przedsięwzięć do WPF- str. 9.xls (27,50KB)   DOCObjaśnienia do WPF - zm. 26.03.2012 r.doc (62,00KB)
Nr XIV/96/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.DOCUchwała Nr XIV 96 12.doc (75,00KB) 
XLSZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV 96 12.xls (27,50KB)   XLSZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV 96 12.xls (33,00KB)  XLSZałącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV 96 12.xls (40,50KB)  XLSZałącznik nr 4 do Uchwały Nr XIV 96 12.xls (48,00KB)
Nr XIV/97/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Opolu  DOCUchwała Nr XIV 97 12.doc (26,50KB) 
Nr  XIV/98/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie utrzymania trwałości rezultatów projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Łubniany", który będzie zrealizowany jako zadanie wnioskowane przez Gminę Łubniany do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013  DOCUchwała Nr XIV 98 12.doc (27,00KB)
Nr XIV/99/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego, na realizację projektu pn. " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Łubniany wnioskowanego przez Gminę Łubniany do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 DOCUchwała Nr XIV 99 12.doc (28,50KB)
 Nr XIV/100/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2012 r.  w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej PDFUchwała Nr XIV 100 12.pdf (346,19KB)  
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=617
Nr XIV/101/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2012
 PDFUchwała Nr XIV 101 12.pdf (180,34KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=734
Nr XIV/102/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia " Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubniany na lata 2012 - 2032" DOCUchwała Nr XIV 102 12.doc (25,00KB)  DOCZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV 102 12.doc (1,25MB)
Nr XIV/103/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy LubnianyPDFUchwała Nr XIV 103 12.pdf (460,06KB) 
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=768                  
Nr XIV/104/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę części nieruchomości  DOCUchwała Nr XIV 104 12.doc (27,00KB)
Nr XIV/105/12 Rady Gminy Łubniany  z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę części nieruchomości DOCUchwała Nr XIV 105 12.doc (26,00KB)
Nr XIV/106/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświatowej Rady Gminy Łubniany na 2012 rok  DOCUchwała Nr XIV 106 12.doc (40,50KB)
Nr XIV/107/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zmiany podstawy prawnej do Uchwały nr XII/93/12 z dnia 21 lutego 2012 r. Rady Gminy Łubniany w sprawie bezpłatnego i ogólnodostępnego korzystania z terenów rekreacyjnych realizowanych w ramach projektu "Budowa terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Łubniany zgłoszonego do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 działanie 413 " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  DOCUchwała Nr XIV 107 12.doc (27,50KB)
Nr XV/108/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 06.04.2012 r. w sprawie przekazania skargi na postępowanie pracownika Urzędu Gminy Pana Tomasza Jonek według właściwości Wójtowi Gminy Łubniany. PDFUchwala_XV_108_12.pdf (74,22KB) 
Nr XVI/109/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany 
DOCUchwała Nr XVI 109 12.doc (29,50KB) DOCObjaśnienia do WPF.doc (84,00KB) PDFZałacznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI 109 12.pdf (293,23KB) PDFZałacznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI 109 12.pdf (185,24KB)
Nr XVI/110/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r. DOCUchwała Nr XVI 110 12.doc (81,00KB) XLSZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI 110 12.xls (24,50KB) XLSZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI 110 12.xls (30,50KB) XLSZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI 110 12.xls (44,50KB)
Nr XVI/111/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
DOCUchwała Nr XVI 111 12.doc (47,28KB)
Nr XVI/112/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 kwietnia 2012 r.  w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego DOCUchwała Nr XVI 112 12.doc (44,30KB)
Nr XVI/113/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Gminy Łubniany DOCUchwała Nr XVI 113 12.doc (26,00KB)
Nr XVI/114/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
PDFUchwała Nr XVI 114 12.pdf (370,39KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=797
Nr XVI/115/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości DOCUchwała Nr XVI 115 12.doc (25,50KB)
Nr XVI/116/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany zgody nazawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości DOCUchwała Nr XVI 116 12.doc (25,50KB)
Nr XVI/117/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na Uchwałę Nr XII/86/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa PDFUchwala_XVI_117_12.pdf (563,44KB)
Nr XVI/118/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego nr 5.3. pn. "System Zielonych Inwestycji (GIS-Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej". DOCUchwała Nr XVI 118 12.doc (26,50KB)
Nr XVI/119/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach DOCUchwała Nr XVI 119 12.doc (26,00KB)
 Nr XVII/120/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w rejestrze instytucji kultury DOCUchwała Nr XVII 120 12.doc (23,00KB)
Nr XVII/121/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łubniany PDFUchwala_XVII_121_12.pdf (95,47KB)
Nr  XVIII/122/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Łubniany za 2011 r.
DOCUchwała Nr XVIII 122 12.doc (53,50KB)
Nr XVIII/123/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2011 r. DOCUchwała Nr XVIII 123 12.doc (21,50KB)
Nr XVIII/124/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łubniany DOCUchwała Nr XVIII 124 12.doc (27,00KB) DOCObjaśnienia do Uchwały Nr XVIII 124 12.doc (90,00KB) PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII 124 12.pdf (264,86KB) PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII 124 12.pdf (187,97KB)
Nr XVIII/125/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r. DOCUchwała Nr XVIII 125 12.doc (105,50KB) XLSZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII 125 12.xls (24,50KB) XLSZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII 125 12.xls (30,00KB) XLSZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII 125 12.xls (35,00KB)
XLSZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII 125 12.xls (45,00KB)
Nr XVIII/126/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy ŁubnianyPDFUchwała Nr XVIII 126 12.pdf (205,45KB)  
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1140
Nr XVIII/127/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego RTFUchwała Nr XVIII 127 12.rtf (17,16KB)
Nr XVIII/128/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/112/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26.04.2012 r. w sprawie zaciągniecia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego RTFUchwała Nr XVIII 128 12.rtf (14,88KB)
Nr XVIII/129/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Łubniany na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu PDFUchwała Nr XVIII 129 12.pdf (115,83KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1052
Nr XVIII/130/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego DOCUchwała Nr XVIII 130 12.doc (27,50KB)
Nr XVIII/131/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach DOCUchwała Nr XVIII 131 12.doc (27,00KB) DOCZałącznik do Uchwały Nr XVIII 131 12.doc (65,50KB)
Nr XVIII/132/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Łubnianach DOCUchwała Nr XVIII 132 12.doc (25,50KB) DOCZałącznik do Uchwały XVIII 132 12.doc (32,50KB)
Nr XVIII/133/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia woli udziału gminy w procesie przygotowania płaszczyzny współpracy w ramach tworzonej aglomeracji DOCUchwała Nr XVIII 133 12.doc (24,50KB)
Nr XIX/134/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na Uchwałę Nr VII/49/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany w zakresie obszaru wsi Kępa. PDFUchwala_XIX_134_12.pdf (680,58KB)
Nr XIX/135/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zaciągniecia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu DOCNr XIX 135 12.doc (27,50KB)
Nr XX/136/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 września 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno - Administracyjnemu Szkół w Łubnianach DOCUchwała Nr XX 136 12.doc (23,50KB) DOCXZałącznik do Uchwały Nr XX 136 12.docx (26,02KB)
Nr XX/137/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 września 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu "Z indywidualizacją rozwijamy się i uczymy" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.1. Podziałanie 9.1.2 DOCUchwała Nr XX 137 12.doc (25,50KB)
Nr XX/138/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Łubniany na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych DOCUchwała Nr XX 138 12.doc (27,00KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1339
Nr XX/139/12 Rady Gminy Łubniany w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łubniany DOCUchwała Nr XX 139 12.doc (27,00KB) DOCObjaśnienia do WPF.doc (91,00KB) PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX 139 12.pdf (92,04KB) PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX 139 12.pdf (77,67KB)
Nr XX/140/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 DOCUchwała Nr XX 140 12.doc (96,00KB) XLSZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX 140 12.xls (24,50KB) XLSZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX 140 12.xls (30,00KB) XLSZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX 140 12.xls (45,00KB) XLSZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX 140 12.xls (36,00KB)
Nr XX/141/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr VI/38/03 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 %, z wyjątkiem piwa, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Łubniany DOCUchwała Nr XX 141 12.doc (25,50KB)
Nr XX/142/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVII/146/09 z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony DOCUchwała Nr XX 142 12.doc (26,50KB)
Nr XX/143/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sparwie zawarcia Porozumienia między gminnego dotyczącego powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych. DOCUchwała Nr XX 143 12.doc (24,50KB) DOCZałącznik do Uchwały Nr XX 143 12.doc (24,50KB)
Nr XXI/144/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmiany wieloleniej prognozy finansowej Gminy Łubniany
Nr XXI/145/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
Nr XXI/146/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2012 r. w sprawie regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Łubniany najlepszym uczniom w szkołach w Gminie Łubniany pt. "Najlepszy z najlepszych" DOCXUchwała Nr XXI 146 12 .doc.docx (10,86KB) DOCXZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI 146 12.docx (28,74KB)
Nr XXI/147/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/141/12 z dnia 18 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr VI/38/12 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % z wyjątkiem piwa, zasad usytuowania i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Łubniany DOCXUchwała Nr XXI 147 12.docx (11,33KB) DOCXZałącznik do obwieszczenia Uchwały Nr XXI 147 12.docx (15,08KB) DOCXZałącznik do Uchwały Nr XXI 147 12.docx (12,75KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1529
Nr XXI/148/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/142/12 z dnia 18 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVII/146/09 z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sparwie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczonyDOCUchwała Nr XXI 148 12.doc (13,79KB) DOCZałącznik do obwieszczenia Uchwały Nr XXI 148 12.doc (46,00KB) DOCXZałącznik do Uchwały Nr XXI 148 12.doc.docx (13,02KB) http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1530
Nr XXI/149/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2012 r. w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na Uchwałę Nr XII/86/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa PDFUchwala_XXI_149_12.pdf (622,91KB)
Nr XXI/150/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/127/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągniecia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego
Nr XXI/151/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/135/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zaciagnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
Nr XXI/152/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2012 r. w sprawie przyjecia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Przedszkolu w Łubnianach w oddziale zamiejscowym w Dąbrówce Łubniańskiej PDFUchwała Nr XXI 152 12.pdf (119,58KB) http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1687
Nr XXI/153/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu koszystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Brynicy PDFUchwała Nr XXI 153 12.pdf (120,03KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1688
Nr XXII/154/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/152/02 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 kwietnia 2012 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny stanowisk Storczyka krwistego i szerokolistnego PDFUchwała Nr XXII 154 12.pdf (64,42KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1939
Nr XXII/155/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej DOCUchwała nr XXII 155 12.doc (28,00KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII 155 12.pdf (90,69KB)PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII 155 12.pdf (80,12KB)DOCObjaśnienia do WPF - zm. 26.11.2012 r.doc (81,00KB)
Nr XXII/156/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2012 r. DOCUchwała Nr XXII 156 12.doc (103,50KB) XLSZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII 156 12.xls (24,50KB)XLSZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII15612.xls (30,00KB)XLSZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII 156 12.xls (36,00KB) XLSZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII 156 12.xls (44,50KB)
Nr XXII/157/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Łubniany na okres 01.01.2013 - 31.12.2013 r. DOCUchwała Nr XXII 157 12.doc (24,50KB) DOCZałącznik do Uchwały Nr XXII 157 12.doc (28,17KB)
Nr XXII/158/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środkow transportowych PDFUchwała Nr XXII 158 12.pdf (79,21KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1771
Nr XXII/159/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości PDFUchwała Nr XXII 159 12.pdf (65,95KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1772
Nr XXII/160/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 listopada 2012 r.w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta określonej pzrez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2013 rok na obszarze Gminy Łubniany PDFUchwała Nr XXII 160 12.pdf (65,30KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1773
Nr XXII/161/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013DOCUchwała Nr XXII 161 12.doc (53,50KB)
Nr XXII/162/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Łubniany najlepszym uczniom w Szkołach w Gminie Łubniany pt. "Najlepszy z nalepszych" PDFUchwała Nr XXII 162 12.pdf (194,54KB)
Nr XXIII/163/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubninay PDFUchwała Nr XXIII 163 12.pdf (259,95KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=629
Nr XXIII/164/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty PDFUchwała Nr XXIII 164 12.pdf (62,53KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=178
Nr XXIII/165/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości PDFUchwała nr XXIII 165 12.pdf (219,61KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=179
Nr XXIII/166/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFUchwała Nr XXIII 166 12.pdf (61,88KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=180
Nr XXIII/167/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych PDFUchwała Nr XXIII 167 12.pdf (64,75KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=491
Nr XXIII/168/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości PDFUchwała Nr XXIII 168 12.pdf (69,97KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=630
Nr XXIII/169/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łubniany PDFUchwała Nr XXIII 169 12.pdf (71,35KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=517
Nr XXIV/170/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/121/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w gminie ŁubnianyPDFUchwała Nr XXIV 170 12.pdf (75,29KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=30
Nr XXIV/171/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Łubniany jest organem prowadzącym na rok 2013DOCUchwała Nr XXIV 171 12.doc (37,50KB)
Nr XXIV/172/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkohlowych na 2013 rok DOCZałącznik do Uchwały Nr XXIV 172 12.doc (78,50KB)DOCUchwała Nr XXIV 172 12.doc (25,50KB)
Nr XXIV/173/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rokDOCUchwała Nr XXIV 173 12.doc (23,50KB)DOCZałącznik do Uchwały Nr XXIV 173 12.doc (61,00KB)
Nr XXIV/174/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncieDOCUchwała Nr XXIV 174 12.doc (25,00KB)
Nr XXIV/175/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych gruntu, lokal nr 2 przy ulicy Leśnej 4c/2 w Biadaczu, działka nr 195/31 km 2 obręb BiadaczDOCUchwała Nr XXIV 175 12.doc (26,00KB)
Nr XXIV/176/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy ŁubnianyDOCObjaśnienia do WPF - zm..doc (81,00KB)PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXIV 176 12.pdf (90,93KB)DOCUchwała Nr XXIV 176 12.doc (26,50KB)[
Nr XXIV/177/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r. file,id_cms='5849',type='attachment']XLSZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXIV 177 12.xls (24,50KB)DOCUchwała Nr XXIV 177 12.doc (76,00KB)
Nr XXIV/178/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy ŁubnianyDOCObjaśnienia do WPF - 2013 r.doc (79,00KB)PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXIV 178 12.pdf (79,00KB)PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXIV 178 12.pdf (94,08KB)DOCUchwała Nr XXIV 178 12.doc (30,50KB)
Nr XXIV/179/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rokPDFUchwała Nr XXIV 179 12.pdf (965,77KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=451
Nr XXIV/180/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łubinany dla obszaru we wsi JełowaPDFUchwała Nr XXIV 180 12.pdf (668,04KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=259
Nr XXIV/181/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Brynica DOCUchwała Nr XXIV 181 12.doc (26,00KB)
Nr XXV/182/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy ŁubnianyDOCObjaśnienia do WPF - 2013 r.doc (79,50KB)PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV 182 13.pdf (79,12KB)PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV 182 13.pdf (90,83KB)DOCUchwała Nr XXV 182 13.doc (27,00KB)
Nr XXV/183/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.XLSZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV 183 13.xls (42,00KB)XLSZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV 183 13.xls (29,50KB)XLSZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV 183 13.xls (24,00KB)DOCU C H W A Ł A XXV 183 13.doc (81,00KB)XLSZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV 183 13.xls (35,00KB)
Nr XXV/184/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w OpoluDOCUchwała Nr XXV 184 13.doc (24,00KB)
Nr XXV/185/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/171/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Łubniany jest organem prowadzącym na rok 2013DOCUchwała Nr XXV 185 13.doc (15,36KB)
Obwieszczenie Rady Gminy Łubniany z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uznania za użytek ekologiczny stanowisk Storczyka krwistego i szerokolistnegoPDFObwieszczenie.pdf (495,70KB)
Nr XXV/186/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ŁubnianyDOCUchwała Nr XXV 186 13.doc (26,00KB)
Nr XXV/187/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych przez gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Komprachcice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Olszanka, Ozimek, Popielow, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa.DOCUchwała Nr XXV 187 13.doc (54,50KB)
Nr XXV/188/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w ŁubnianachPDFUchwała Nr XXV 188 13.pdf (121,48KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=508
Nr XXV/189/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łubniany na 2013 rok
DOCUchwała Nr XXV 189 13.doc (25,50KB)
Nr XXV/190/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświatowej Rady Gminy Łubniany na 2013 rokDOCUchwała Nr XXV 190 13.doc (29,50KB)
Nr XXV/191/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Samorządowej Rady Gminy Łubniany na 2013 rokDOCUchwała Nr XXV 191 13.doc (28,00KB)
Nr XXV/192/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolno - Gospodarczej Rady Gminy Łubniany na 2013 rokDOCUchwała Nr XXV 192 13.doc (25,50KB)
Nr XXV/193/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Organizacyjno - Finansowej Rady Gminy Łubniany na 2013 rok.DOCUchwała Nr XXV 193 13.doc (27,00KB)
Nr XXVI/194/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie uchylenia Obwieszczenia z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uznania za użytek ekologiczny stanowisk storczyka krwistego i szerokolistnegoDOCUchwała Nr XXVI 194 13.doc (27,00KB)
Obwieszczenie Rady Gminy Łubniany z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uznania za użytek ekologiczny stanowisk storczyka krwistego i szerokolistnegoPDFObwieszczenie Rady Gminy Łubniany.pdf (494,81KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=635
Nr XXVI/195/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznejPDFUchwała Nr XXVI 195 13.pdf (223,73KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=806
Nr XXVI/196/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2013PDFUchwała Nr XXVI 196 13.pdf (181,51KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=807
Nr XXVI/197/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy ŁubnianyPDFUchwała Nr XXVI 197 13.pdf (74,30KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=855
Nr XXVI/198/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/97/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 16 listopada 1993 r. w sprawie utworzenia Łubniańskiego Ośrodka Działalności KulturalnejPDFuchwała Nr XXVI 198 13.pdf (199,27KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1062
Nr XXVI/199/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa Robotnika w Osowcu - Węgrach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkówDOCUchwała Nr XXVI 199 13.doc (26,50KB)
Nr XXVI/200/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie przystapienia Gminy Łubniany do Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu i przyjęcia jego StatutuDOCUchwała Nr XXVI 200 13.doc (26,50KB)
Nr XXVII/201/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy ŁubnianyPDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII 201 13.pdf (74,27KB)DOCObjaśnienia do WPF - 2013 r.doc (68,50KB)PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII 201 13.pdf (100,94KB)DOCUchwała Nr XXVII 201 13.doc (29,00KB)
Nr XXVII/202/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.XLSZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII 202 13.xls (42,50KB)XLSZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII 202 13.xls (35,00KB)XLSZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII 202 13.xls (29,50KB)XLSZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII 202 13.xls (24,00KB)DOCUchwała Nr XXVII 202 13.doc (53,00KB)
Nr XXVII/203/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budzecie gminy na 2014 r.DOCUchwała Nr XXVII 203 13.doc (24,50KB)
Nr XXVIII/204/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/198/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/97/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 16 listopada 1993 r. w sprawie utworzenia Łubniańskiego Ośrodka Działalności KulturalnejPDFUchwała Nr XXVIII 204 13.pdf (276,70KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1396
Nr XXVIII/205/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznejPDFUchwała Nr XXVIII 205 13.pdf (300,71KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1397
Nr XXVIII/206/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościPDFUchwała Nr XXVIII 206 13.pdf (73,05KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1398
Nr XXVIII/207/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łubniany na lata 2013 - 2017PDFUchwała Nr XXVIII 207 13.pdf (246,20KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1399
Nr XXVIII/208/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do porozumienia miedzygminnego w zakresie wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację OpolskąDOCUchwała Nr XXVIII 208 13.doc (29,00KB)DOCZałącznik do Uchwały Nr XXVIII 208 13.doc (78,50KB)
Nr XXIX/209/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Łubniany za 2012 r. DOCUchwała Nr XXIX 209 13.doc (25,50KB)
Nr XXIX/210/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2012 rokDOCUchwała Nr XXIX 210 13.doc (24,50KB)
Nr XXIX/211/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łubniany DOCUchwała Nr XXIX 211 13.doc (30,00KB) DOCObjaśnienia do Uchwały Nr XXIX 211 13.doc (76,50KB) PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX 211 13.pdf (89,12KB) PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX 211 13.pdf (104,33KB)
Nr XXIX/212/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r. PDFUchwała Nr XXIX 212 13.pdf (402,41KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1620
Nr XXIX/213/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działajacych na terenie Gminy Łubniany oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania PDFUchwała Nr XXIX 213 13.pdf (176,45KB)
Nr XXIX/214/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w ŁubnianachDOCUchwała Nr XXIX 214 13.doc (60,50KB)
Nr XXIX/215/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej PDFUchwała Nr XXIX 215 13.pdf (152,54KB)
Nr XXIX/216/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013. DOCUchwała Nr XXIX 216 13.doc (29,00KB)
Nr XXX/217/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy ŁubnianyPDFZałącznik Nr 1 do U C H W A Ł A Nr XXX 217 13 (1).pdf (104,44KB) PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX 217 13 (2).pdf (80,96KB) DOCU C H W A Ł A Nr XXX 217 13.doc (24,00KB)
Nr XXX/218/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.PDFUchwała Nr XXX 218 13.pdf (601,55KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1812
Nr XXX/219/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie zaciągniecia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu DOCUchwała Nr XXX 219 13.doc (44,49KB)
Nr XXXI/220/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łubniany DOCUchwała Nr XXXI 220 13.doc (26,00KB)DOCObjaśnienia do Uchwały Nr XXXI 220 13.doc (65,50KB) PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI 220 13.pdf (89,24KB) PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI 220 13.pdf (104,53KB)
Nr XXXI/221/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.PDFUchwała Nr XXXI 221 13.pdf (505,73KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2025
Nr XXXI/222/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 września 2103 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie DOCUchwała Nr XXXI 222 13.doc (27,50KB)DOCZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI 222 13.doc (90,00KB)
Nr XXXI/223/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 września 2013 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu DOCUchwała Nr XXXI 223 13.doc (25,50KB)
Nr XXXI/224/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 września 2013 r. w sprawie trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej PDFUchwała Nr XXXI 224 13.pdf (101,40KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2026
Nr XXXI/225/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 września 2013 r. w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska DOCUchwała Nr XXXI 225 13.doc (28,50KB)DOCZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI 225 13.doc (24,00KB)DOCZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI 225 13.doc (92,00KB)
Nr XXXII/226/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łubniany DOCObjaśnienia przyjętych.doc (115,50KB)PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf (85,92KB)PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (105,33KB)DOCUchwała Nr XXXII 226 13.doc (24,00KB)
Nr XXXII/227/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r. PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII 227 13.pdf (79,70KB) PDFUchwała Nr XXXII 227 13.pdf (634,08KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2582
Nr XXXII/228/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Łubniany na okres 01.01.2014 - 31.12.2014 r. DOCUchwała Nr XXXII 228 13.doc (24,50KB) DOCXZałącznik do Uchwały Nr XXXII 228 13.docx (21,63KB)
Nr XXXII/229/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię eletryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łubniany" DOCUchwała Nr XXXII 229 13.doc (25,50KB) DOCZałącznik do Uchwały Nr XXXII 229 13.doc (4,12MB)
Nr XXXII/230/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany PDFUchwała Nr XXXII.230.13.pdf (226,35KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2583
Nr XXXII/231/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok DOCUchwała Nr XXXII 231 13.doc (24,00KB)  DOCXZałacznik do Uchwały Nr XXXII 231 13.docx (23,97KB)
Nr XXXII/232/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.DOCZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII 232 13.doc (81,50KB) DOCUchwała Nr XXXII 232 13.doc (23,50KB)
Nr XXXII/233/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Łubniany najlepszym uczniom w Gminie Łubniany pt. "Najlepszy z najlepszych" PDFUchwała.Nr XXXII.233.13..pdf (372,48KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2584
Obwieszczenie Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIII/121/09 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki w pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastepstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w gminie Łubniany PDFObwieszczenie.pdf (236,90KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2602
Nr XXXII/234/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości DOCUchwała Nr XXXII 234 13.doc (28,50KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2585
Nr XXXII/235/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zaopiniowania planu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji "Dobrzeń Wielki"DOCUchwała Nr XXXII 235 13.doc (24,00KB) PDFZałącznik do Uchwały Nr XXXII 235 13.pdf (267,39KB)
Nr XXXII/236/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w LuboszycachDOCUchwała Nr XXXII 236 13.doc (24,00KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2586
Nr XXXII/237/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2014 rokDOCUchwała Nr XXXII 237 13.doc (55,50KB)
Nr XXXIII/238/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łubniany DOCObjaśnienia do Uchwały Nr XXXIII 238 13.doc (118,50KB) PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII 238 13.pdf (84,81KB) PDFZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII 238 13.pdf (104,88KB)DOCUchwała Nr XXXIII 238 13.doc (24,00KB)
Nr XXXIII/239/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.PDFUchwała Nr XXXIII 239 13.pdf (478,88KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2891
Nr XXXIII/240/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy ŁubnianyDOCObjaśnieniado Uchwały Nr XXXIII 240 13.doc (113,00KB) PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII 240 13.pdf (72,96KB) PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII 240 13.pdf (360,27KB) DOCUchwała Nr XXXIII 240 13.doc (31,00KB)
Nr XXXIII/241/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rokPDFUchwała Nr XXXIII 241 13pdf.pdf (1,13MB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2892
Nr XXXIII/242/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu parnterskiego pn. "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013DOCUchwała Nr XXXIII 242 13.doc (30,50KB)
Nr XXXIII/243/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Łubniany najlepszym uczniom w Gminie Łubniany pt. "Najlepszy z najlepszych"PDFUchwała Nr XXXIII 243 13pdf.pdf (595,50KB) http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2893
Nr XXXIII/244/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Łubniany jest organem prowadzącym na rok 2014DOCUchwała Nr XXXIII 244 13.doc (38,50KB)
Nr XXXIII/245/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczajacym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę ŁubnianyPDFUchwała Nr XXXIII 245 13.pdf (99,33KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2894
Nr XXXIII/246/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia "Dąbrówka"DOCUchwała Nr XXXIII 246 13.doc (26,50KB)
Nr XXXIII/247/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2013 DOCUchwała Nr XXXIII 247 13.doc (25,50KB)XLSZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII 247 13.xls (27,00KB)XLSZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII 247 13.xls (26,00KB)
Nr XXXIII/248/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2013 r. w sparwie zmiany Uchwały Nr XXXII/229/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łubniany"DOCUchwała Nr XXXIII 248 13.doc (26,00KB) DOCXZałącznik do Uchwały Nr XXXIII 248 13.docx (3,53MB)
Nr XXXIV/249/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Dolna Mala Panew
w Turawie DOCUchwała Nr XXXIV 249 14.doc (24,50KB)
Nr XXXIV/250/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/237/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 DOCUchwała Nr XXXIV 250 14.doc (28,50KB)
Nr XXXIV/251/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w LuboszycachPDFUchwała Nr XXXIV 251 14.pdf (181,37KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=242
Nr XXXIV/252/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łubniany  na 2014 rokDOCUchwała Nr XXXIV 252 14.doc (26,00KB)
Nr XXXV/253/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014 - 2020" PDFUchwała Nr XXXV 253 14.pdf (93,18KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=555
Nr XXXV/254/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej PDFUchwała Nr XXXV 254 14.pdf (90,45KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=556
Nr XXXV/255/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie przyzania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Szczepana w Brynicy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków DOCXUchwała Nr XXXV 255 14.docx (12,45KB)
Nr XXXV/256/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/230/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany PDFUchwała Nr XXXV 256 14.pdf (129,57KB) http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=557
Nr XXXV/257/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy ŁubnianyPDFUchwała Nr XXXV 257 14.pdf (119,80KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=558
Nr XXXVI/258/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łubniany PDFUchwała Nr XXXVI 258 14.pdf (160,53KB) PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI 258 14.pdf (408,86KB) PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI 258 14.pdf (85,81KB)
Nr XXXVI/259/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. PDFUchwała Nr XXXVI 259 14.pdf (327,05KB)
Nr XXXVI/260/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Łubniany na 2015 rok środków funduszu sołeckiego PDFUchwała Nr XXXVI 260 14.pdf (114,75KB)
Nr XXXVI/261/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Opolu PDFUchwała Nr XXXVI 261 14.pdf (292,10KB)
Nr XXXVI/262/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2014 PDFUchwała Nr XXXVI 262 14.pdf (158,23KB)
Nr XXXVI/263/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora PDFZałącznik Nr 1 do Regulaminu.pdf (203,06KB) PDFZałącznik Nr 3a do Regulaminu.pdf (400,94KB) PDFZałącznik Nr 2 do Regulaminu.pdf (639,61KB) PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI 263 14.pdf (483,61KB) PDFzał. 2a - potwierdzenie odbioru Karty.pdf (357,54KB) PDFUchwała Nr XXXVI 263 14.pdf (276,59KB) PDFZałącznik Nr 3b do Regulaminu.pdf (394,32KB)
Nr XXXVI/264/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowejPDFUchwała Nr XXXVI 264 14.pdf (85,58KB)
Nr XXXVII/265/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łubniany PDFUchwała Nr XXXVII 265 14.pdf (32,96KB) PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII 265 14.pdf (418,07KB) PDFZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII 265 14.pdf (85,31KB) PDFObjaśnienia do Uchwały Nr XXXVII 265 14.pdf (69,09KB)
Nr XXXVII/266/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. PDFUchwała Nr XXXVII 266 14.pdf (339,17KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1328
Nr XXXVIII/267/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Łubniany za 2013 r. PDFUchwała Nr XXXVIII 267 14.pdf (116,28KB)
Nr XXXVIII/268/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok PDFUchwała Nr XXXVIII 268 14.pdf (92,13KB)
Nr XXXVIII/269/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany na lata 2014 - 2017 PDFUchwała Nr XXXVIII 269 14.pdf (83,96KB) PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII 269 14.pdf (1,62MB)
Nr XXXVIII/270/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łubniany PDFUchwała Nr XXXVIII 270 14.pdf (33,06KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII 270 14.pdf (417,44KB) PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII 270 14.pdf (86,24KB) PDFObjaśnienia do Uchwały Nr XXXVIII 270 14.pdf (77,76KB)
Nr XXXVIII/271/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. PDFUchwała Nr XXXVIII 271 14.pdf (454,39KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1634
Nr XXXVIII/272/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/253/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 lutego 2014 r. dotycząca podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014 - 2020" PDFUchwała Nr XXXVIII 272 14.pdf (97,04KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1635
Nr XXXVIII/273/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego PDFUchwała Nr XXXVIII 273 14.pdf (130,80KB)
Nr XXXVIII/274/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 czerwca 2014 r.  w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej PDFUchwała Nr XXXVIII 274 14.pdf (132,02KB)
Nr XXXVIII/275/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2014 PDFUchwała Nr XXXVIII 275 14.pdf (108,94KB) PDFZałącznik do Uchwały Nr XXXVIII 275 14.pdf (133,86KB)
Nr XXXVIII/276/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Oposlka utrzymania (hostingu) witryny interentowej gmin tworzących Aglomerację Opolską PDFUchwała Nr XXXVIII 276 14.pdf (111,69KB)
Nr XXXVIII/277/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu PDFUchwała Nr XXXVIII 277 14.pdf (131,40KB)
Nr XXXVIII/278/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświatowej Rady Gminy Łubniany na 2014 rok PDFUchwała Nr XXXVIII 278 14.pdf (143,91KB)
Nr XXXIX/279/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Łubniany do stanu faktycznego PDFUchwała Nr XXXIX 279 14.pdf (181,37KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1834
Nr XXXIX/280/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. PDFUchwała Nr XXXIX 280 14.pdf (339,42KB) 
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1835

Nr XL/281/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 8 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany PDFUchwała Nr XL 281 14.pdf (40,66KB) PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL 281 14.pdf (417,74KB) PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL 281 14.pdf (86,04KB) PDFObjaśnienia do Uchwały Nr XL 281 14.pdf (78,02KB)
Nr XL/282/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 8 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. PDFUchwała Nr XL 282 14.pdf (587,00KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2045
Nr XL/283/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 8 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2014 PDFUchwała Nr XL 283 14.pdf (216,10KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2046
Nr XL/284/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 8 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/273/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego PDFUchwała Nr XL 284 14.pdf (117,24KB)
Nr XL/285/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 8 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/274/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej PDFUchwała Nr XL 285 14.pdf (112,39KB)
Nr XL/286/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 8 września 2014 r. w sprawie poparcia "Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Prezesa Rady Ministrów w sprawie budowy obwodnic Niemodlina i Kędzierzyna - Koźla" PDFUchwała XL 286 14.pdf (88,51KB)
Nr XL/287/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 8 września 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie PDFUchwała XL 287 14.pdf (88,91KB) PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XL 287 14.pdf (169,59KB)
Nr XLI/288/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 2 października 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany DOCUchwała Nr XLI 288 14.doc (26,00KB) PDFZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI 288 14.pdf (109,19KB) PDFZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI 288 14.pdf (92,79KB) DOCObjaśnienia do Uchwały Nr XLI 288 14.doc (98,00KB)
Nr XLI/289/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 2 października w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. PDFUchwała Nr XLI 289 14.pdf (422,85KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2196
Nr XLII/290/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. PDFUchwała Nr XLII 290 14 (385,98KB) 
http://duwo.opole.uw.gov.pl/actdetails.aspx?poz=2457&year=2014&book=0
Nr XLII/291/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości PDFUchwała XLII 291 14 (94,21KB) 
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2458
Nr XLII/292/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 PDFUchwała XLII 292 14 (61,47KB)
Nr XLII/293/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zaopiniowania planu obszaru i granic aglomeracji „Turawa” PDFUchwała XLII 293 14 (47,70KB) PDFPropozycja projektu planu Aglomeracji Turawa 2014.pdf (272,37KB) PDF2014 Aglomeracja Turawa.pdf (2,96MB)
Nr XLII/294/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany PDFUchwała XLII 294 14 (26,25KB) PDFZałącznik Nr 1b do Uchwały XLII 294 14 (1,07MB) PDFZałącznik Nr 1a do Uchwały XLII 294 14 (1,19MB) PDFZałącznik Nr 1b do Uchwały XLII 294 14 (1,07MB) PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały XLII 294 14 (20,48MB) PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały XLII 294 14 (93,44KB)
Nr XLIII/295/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. PDFUchwała Nr XLIII 295 14 (133,23KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2606
Nr XLIII/296/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej PDFUchwała XLIII 296 14 (440,22KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2607
Nr XLIII/297/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2015 r. PDFUchwała XLIII 297 14 (15,49KB) PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały XLIII 297 14 (70,66KB)
Nr XLIII/298/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  na  2015 r. PDFUchwała XLIII 298 14 (14,07KB) PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały XLIII 298 14 (56,12KB)  PDFZałącznik do Załącznika Nr 1 do Uchwały XLIII 298 14 (34,37KB)

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Łubniany
Informację wytworzył lub za treść odpowiada: Rada Gminy Łubniany
Data wytworzenia: od 2010 r.