Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Brynicy

Łubniany, 14 lutego 2024 r.

 

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Brynicy

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łubniany uchwały nr LXI/397/23 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Brynicy.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 6 marca 2024r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone:

 1. w formie papierowej do Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104,46-024 Łubniany;
 2. tradycyjną drogą pocztową na adres: Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104,46-024 Łubniany;
 3. w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: ug@lubniany.pl;
 4. za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Wójt Gminy Łubniany. Zgodnie art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wnioski mogą być wnoszone:

 1. w formie pisemnej, na adres Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104,46-024 Łubniany,
 2. ustnie do protokołu w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104,46-024 Łubniany;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: .

Wójt Gminy Łubniany

Paweł Wąsiak

PDFPismo dotyczące aktu planowania przestrzennego (173,58KB)


KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UEL119z 04.05.2016, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łubniany, ul. Opolska 104,46-024 Łubniany, tel. 77 427 05 33, adres e-mail:
 2. W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane osobowe są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych poprzez adres e-mail:
 3. Pani/Pana dane przetwarzane będą wyłącznie w celu wymiany informacji drogą elektroniczną.
 4. Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem za pomocą poczty elektronicznej, oznacza to, że otrzymaliśmy adres konta mailowego bezpośrednio od Pani/Pana na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgody na przetwarzanie, bądź pozyskaliśmy adres poczty z legalnego źródła uprawniającego Urząd Gminy Łubniany do kontaktu z Panią/Panem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub e RODO.
 5. Pani/Pana dane kontaktowe w zakresie adresu e-mail są przetwarzane w naszej bazie danych do momentu cofnięcia zgody na jego przetwarzanie.
 6. Nie będziemy udostępniać innym podmiotom Pani/Pana adresu e-mail, chyba że będzie to wynikać z przepisu prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy Łubniany informuje również o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g, RODO tj. PRAWO DOSTĘPU przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.