Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy w kadencji 2006-2010

Nr I/1/06 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy  DOCUchwała Nr I 1 06.doc (26,00KB)
Nr I/2/06 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy  DOCUchwała Nr I 2 06.doc (25,00KB)
Nr I/3/06 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie powołania komisji stałych  DOCUchwała Nr I 3 06.doc (33,50KB)
Nr II/4/06 z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łubniany  DOCUchwała Nr II 4 06.doc (29,50KB)
Nr III/5/06 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2006 r.  DOCUchwała Nr III 5 06.doc (17,01KB)

Nr III/6/06 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Łubniany na 2007 r. DOCUchwała Nr III 6 06.doc (16,44KB)  XLSZalącznik Nr 1 do Uchwały Nr III 6 06.xls (22,89KB)  XLSZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr III 6 06.xls (40,88KB)  XLSZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr III 6 06.xls (10,50KB) XLSZałącznik Nr 4 do Uchwały III 6 06.xls (10,50KB)  XLSZałącznik Nr 5 do Uchwały Nr III 6 06.xls (24,90KB)  XLSZałącznik Nr 6 do Uchwały Nr III 6 06.xls (17,76KB)  XLSZałącznik Nr 7 do Uchwały Nr III 6 06.xls (10,50KB)  XLSZałącznik Nr 8 do Uchwały Nr III 6 06.xls (10,50KB) XLSZałącznik Nr 9 do Uchwały Nr III 6 06.xls (15,46KB)  XLSZałącznik Nr 10 do Uchwały Nr III 6 06.xls (18,01KB)  XLSZałącznik Nr 11 do Uchwały Nr III 6 06.xls (18,50KB)  XLSZałącznik Nr 12 do Uchwały Nr III 6 06.xls (10,50KB)

Nr III/7/06 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/156/05 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej  DOCUchwała Nr III 7 06.doc (8,04KB)
Nr III/8/06 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozlicznia dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Łubniany przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych  DOCUchwała Nr III 8 06.doc (34,00KB)
Nr III/9/06 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholwych na 2007 rok  DOCUchwała Nr III 9 06.doc (80,00KB)
Nr III/10/06 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie powołania gminnej komisji inwentaryzacyjnej  DOCUchwała III 10 06.doc (27,50KB)
Nr III/11/06 z dnia 20 grudnia 2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany   DOCUchwała Nr III 11 06.doc (28,00KB)
Nr III/12/06 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków  DOCUchwała Nr III 12 06.doc (37,50KB)
Nr IV/13/07 z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2007 r. oraz zmiany Uchwały Nr III/6/06 Rady Gminy Łubniany z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubniany na 2007 r.  DOCUchwała Nr IV 13 07.doc (17,87KB)  ZAłąCZNIK NR 1 DO UCHWAłY NR IV 13 07Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV 1.Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV 13 07 (3,29KB)   XLSZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV 13 07.xls (10,70KB)  XLSZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV 13 07.xls (18,29KB)  XLSZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV 13 07.xls (15,64KB)
Nr IV/14/07 z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/117/05 z dnia 21 stycznia 2005 r. oraz zmiany Uchwały Nr III/7/06 Rady Gminy Łubniany z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej  DOCUchwała Nr IV 14 07.doc (31,00KB)
Nr IV/15/07 z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/130/01 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso  DOCUchwała Nr IV 15 07.doc (29,00KB)
Nr IV/16/07 z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Zwiazku Gmin " Dolna Mała Panew "  DOCUchwała Nr IV 16 07.doc (28,00KB)
Nr IV/17/07 z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/2003 z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy  DOCUchwała Nr IV 17 07.doc (26,50KB)
Nr IV/18/07 z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Łubniany Nr XX/115/05 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łubniany  DOCUchwała Nr IV 18 07.doc (27,50KB)  DOCZałącznik nr 1 do Uchwały Nr IV 18 07.doc (86,00KB)
Nr IV/19/07 z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczególowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnyxh zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, na rok 2007   DOCUchwała Nr IV 19 07.doc (122,50KB)
Nr V/20/07 z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany  DOCUchwała Nr V 20 07.doc (22,00KB)
Nr V/21/07 z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2007 r.  DOCUchwała Nr V 21 07.doc (26,13KB)
Nr V/22/07 z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łubniany  DOCUchwała Nr V 22 07.doc (38,00KB)
Nr V/23/07 z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2007 r.  DOCUchwała Nr V 23 07.doc (47,50KB)
Nr V/24/07 z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunlanych i nieczystości  płynnych DOCUchwała Nr V 24 07.doc (29,00KB)
Nr V/25/07 z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej  DOCUchwała Nr V 25 07.doc (28,00KB)
Nr V/26/07 z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie zamiaru utworzenia spółki:Międzygminna Kanalizacja "Mała Panew" Sp. z o.o.  DOCUchwała Nr V 26 07.doc (28,00KB)
Nr VI/27/07 z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2007 r. oraz zmiany Uchwały Nr III/6/06 Rady Gminy Łubniany z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubniany na 2007 r.   DOCUchwała Nr VI 27 07.doc (18,36KB) 
XLSZał. Nr 1 do Uchwały Nr VI 27 07.xls (10,52KB)    XLSZał. Nr 2 do Uchwały Nr VI 27 07.xls (11,41KB)    XLSZał. Nr 3 do Uchwały Nr VI 27 07.xls (18,56KB)
Nr VI/28/07 z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Gminy Łubniany  DOCUchwała Nr VI 28 07.doc (29,00KB)
Nr VI/29/07 z dnia 18 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w spr. zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych     DOCUchwała Nr VI 29 07.doc (34,50KB)
Nr VI/30/07 z dnia 18 czercwa 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania w ramach środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli   DOCUchwała Nr VI 30 07.doc (36,00KB)
Nr VI/31/07 z dnia 18 czerwca 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany    DOCUchwała Nr VI 31 07.doc (32,50KB)
Nr VI/32/07 z dnia 18 czerwca 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany  DOCUchwała Nr VI 32 07.doc (32,50KB)
Nr VI/33/07 z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany    DOCUchwała Nr VI 33 07.doc (117,50KB)    DOCZałącznik nr 2 i 3 do Uchwały Nr VI 33 07.doc (35,50KB)
Nr VII/34/07 z dnia 24 września 2007 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydata na ławnika Sądu Rejonowego w Opolu  DOCUchwała Nr VII 34 07.doc (27,50KB)
Nr VII/35/07 z dnia 24 września 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2007 r. oraz zmiany Uchwały Nr III/6/06 Rady Gminy Łubniany z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubniany na 2007 r.  RTFUchwała Nr VII 35 07.rtf (39,10KB)   XLSZał. Nr 1 do Uchwały Nr VII 35 07.xls (17,00KB)  XLSZał. Nr 2 do Uchwały Nr VII 35 07.xls (11,42KB)   XLSZał. Nr 3 do Uchwały Nr VII 35 07.xls (18,11KB)
Nr VII/36/07 z dnia 24 września 2007 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej  DOCUchwała Nr VII 36 07.doc (27,00KB)
Nr VII/37/07 z dnia 24 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Powiatem Opolskim w zakresie remontu i przebudowy chodnika dwustronnego z dwiema zatokami autobusowymi w ciagu drogi powiatowej nr 1710 w Jełowej ul. Wolności i ul. Oleska  DOCUchwała Nr VII 37 07.doc (27,00KB)
Nr VIII/38/07 z dnia 29 października 2007 r. w sprawie wyboru ławnika  DOCUchwała Nr VIII 38 07.doc (26,50KB)
Nr VIII/39/07 z dnia 29 października 2007 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008  DOCUchwała Nr VIII 39 07.doc (57,50KB)
Nr IX/40/07 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie powiadomienia Skarbnika i Sekretarza Gminy Łubniany o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego  DOCUchwała Nr IX 40 07.doc (29,00KB)
Nr IX/41/07 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego  DOCUchwała Nr IX 41 07.doc (30,00KB)
Nr IX/42/07 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych   DOCUchwała Nr IX 42 07.doc (89,00KB)
Nr IX/43/07 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku   DOCUchwała Nr IX 43 07.doc (32,50KB)
Nr IX/44/07 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2007 r. oraz zmiany Uchwały Nr III/6/06 Rady Gminy Łubniany z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubniany na 2007 r.   RTFUchwała Nr IX 44 07.rtf (60,56KB)   XLSZał. nr 1 do Uchwały Nr IX 44 07.xls (17,00KB)   XLSZał. nr 2 do Uchwały Nr IX 44 07.xls (11,41KB)
Nr IX/45/07 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych  DOCUchwała Nr IX 45 07.doc (28,00KB)
Nr IX/46/07 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany w części dot. wsi Dąbrówka Łubniańska  DOCUchwała Nr IX 46 07.doc (80,50KB)   PDFRysunek nr 1 do Uchwały Nr IX 46 07.pdf (329,40KB)   PDFRysunek nr 2 do Uchwały Nr IX 46 07.pdf (346,78KB)
Nr IX/47/07 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łubniany na lata 2008-2012   DOCUchwała Nr IX 47 07.doc (133,50KB)
Nr IX/48/07 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia Spółki : WiK Turawa z siedzibą w Kotorzu Małym  DOCUchwała Nr IX 48 07.doc (27,50KB)
Nr X/49/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łubniany   DOCUchwała Nr X 49 07.doc (36,50KB)
Nr X/50/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach   DOCUchwała Nr X 50 07.doc (29,50KB)
Nr X/51/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2007 r. oraz zmiany Uchwały Nr III/6/06 Rady Gminy Łubniany z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubniany na 2007 r.   RTFUchwała Nr X 51 07.rtf (41,42KB)  XLSZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr X 51 07.xls (24,00KB)   XLSZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr X 51 07.xls (11,43KB)
Nr X/52/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia diet radnym Gminy Łubniany   DOCUchwała Nr X 52 07.doc (31,50KB)
Nr X/53/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/28/07 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Gminy Łubniany   DOCUchwała Nr X 53 07.doc (27,00KB)

Nr X/54/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubniany na 2008 r.   RTFUchwała Nr X 54 07.rtf (31,25KB)  XLSZałącznik nr 1 do Uchwały Nr X 54 07.xls (42,00KB)  XLSZałącznik nr 2 do Uchwały Nr X 54 07.xls (51,50KB)  XLSZałącznik nr 3 do Uchwały Nr X 54 07.xls (24,00KB)  XLSZałącznik nr 4 do Uchwały Nr X 54 07.xls (34,00KB)    XLSZałącznik nr 5 do Uchwały Nr X 54 07.xls (24,50KB)  ZAłąCZNIK NR 6 DO UCHWAłY NR X 54 07Załącznik nr 6 do Uchwały Nr X 5.Załącznik nr 6 do Uchwały Nr X 54 07 (27,50KB)  XLSZałącznik nr 7 do Uchwały Nr X 54 07.xls (29,00KB) XLSZałącznik Nr 8 do Uchwały Nr X 54 07.xls (27,50KB)  XLSZałącznik nr 9 do Uchwały Nr X 54 07.xls (26,50KB)  XLSZałącznik nr 10 do Uchwały Nr X 54 07.xls (29,00KB)  XLSZałącznik nr 11 do Uchwały Nr X 54 07.xls (25,00KB)  XLSZałącznik nr 12 do Uchwały Nr X 54 07.xls (24,50KB)

Nr X/55/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 r.  DOCUchwała Nr X 55 07.doc (54,50KB)
Nr X/56/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązaywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.  DOCUchwała Nr X 56 07.doc (84,50KB)
Nr XI/57/08 z dnia 8 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/54/07 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubniany na 2008 r.  RTFUchwała Nr XI 57 08.rtf (24,56KB)   XLSZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XI 57 08.xls (27,50KB)
Nr XII/58/08 z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r. oraz zmiany Uchwały Nr X/54/07 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubniany na 2008 r. RTFUchwała Nr XII 58 08.rtf (38,82KB)  XLSZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XII 58 08.xls (24,00KB)  XLSZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XII 58 08.xls (30,50KB)  XLSZałącznik nr 3 do Uchwały Nr XII 58 08.xls (27,00KB)
Nr XII/59/08 z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób oblicznia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, na rok 2008 DOCUchwała Nr XII 59 08.doc (124,00KB)
Nr XII/60/08 z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łubniany na lata 2008-2012  DOCUchwała Nr XII 60 08.doc (140,00KB)
Nr XII/61/08 z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości Brynica, Jełowa, Kępa i Łubniany na lata 2008-2015 DOCUchwała Nr XII 61 08.doc (28,00KB)
Nr XIII/62/08 z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r. oraz zmiany Uchwały Nr X/54/07 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubniany na 2008 r.  RTFUchwała Nr XIII 62 08.rtf (32,79KB)  XLSZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII 62 08.xls (31,00KB)
Nr XIII/63/08 z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/59/08 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego , na rok 2008   DOCUchwała Nr XIII 63 08.doc (36,00KB)
Nr XIII/64/08 z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany zgody na zawarcie kolejnych umów na najem lokali położonych w Łubnianach i w Luboszycach stanowiących własność Gminy Łubniany dla Poczty Polskiej  DOCUchwała Nr XIII 64 08.doc (27,00KB)
Nr XIV/65/08 z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany  DOCUchwała Nr XIV 65 08.doc (22,50KB)
Nr XIV/66/08 z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r. oraz zmiany Uchwały Nr X/54/07 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubniany na 2008 r.  RTFUchwała Nr XIV 66 08.rtf (34,28KB)   XLSZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV 66 08.xls (31,50KB)  XLSZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV 66 08.xls (28,50KB)   XLSZałącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV 66 08.xls (29,50KB)
Nr XIV/67/08 z dnia 14 kwietnia 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany  DOCUchwała Nr XIV 67 08.doc (32,00KB)
Nr XIV/69/08 z dnia 14 kwietnia 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany  DOCUchwała Nr XIV 68 08.doc (33,00KB)
Nr XIV/69/08 z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/15/07 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 lutego 2007 r.  DOCUchwała Nr XIV 69 08.doc (29,00KB)
Nr XV/70/08 z dnia 23 czerwca 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Łubniany w zakresie zmiany kierunków zagospodarowania obszaru złoża kruszywa naturalnego we wsi Kępa  DOCUchwała Nr XV 70 08.doc (1,07MB)
Nr XV/71/08 z dnia 23 czerwca 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany  DOCUchwała Nr XV 71 08.doc (1,07MB)
Nr XV/72/08 z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łubniany  DOCUchwała Nr XV 72 08.doc (30,00KB)
Nr XV/73/08 z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany nazwy gimnazjum w Biadaczu  DOCUchwała Nr XV 73 08.doc (30,00KB)
Nr XV/74/08 z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie odnowienia aktu założycielskiego DOCUchwała Nr XV 74 08.doc (33,00KB)
Nr XV/75/08 z dnia 23 czerwca 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany  DOCUchwała Nr XV 75 08.doc (1,13MB)
Nr XV/76/08 z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany  DOCUchwała Nr XV 76 08.doc (5,49MB)
Nr XVI/77/08 z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie zaopiniowania projektu " Planu aglomeracji Opole " DOCUchwała Nr XVI 77 08.doc (20,50KB)
Nr XVII/78/08 z dnia 8 września 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Łubniany do realizacji projektu " Upowszechnianie wychowania przedszkolnego w Gminie Łubniany szansą na dobry start w przyszłość"   DOCUchwała Nr XVII 78 08.doc (28,00KB)
Nr XVII/79/08 z dnia 8 września 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r. oraz zmiany Uchwały Nr X/54/07 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubniany na 2008 r.   DOCUchwała Nr XVII 79 08.doc (56,00KB)    ZAłąCZNIK NR 1 DO UCHWAłY NR XVII 79 08Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII 7.Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII 79 08 (34,00KB)   ZAłąCZNIK NR 2 DO UCHWAłY NR XVII 79 08Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII 7.Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII 79 08 (30,00KB)
Nr XVII/80/08 z dnia 8 września 2008 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi   DOCUchwała Nr XVII 80 08.doc (44,50KB)    DOCZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII 80 08.doc (34,00KB)    DOCZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII 80 08.doc (36,00KB)   DOCZałącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII 80 08.doc (34,00KB)   DOCZałącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII 80 04.doc (36,50KB)
Nr XVII/81/08 z dnia 8 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Łubniany za rok 2007  DOCUchwała Nr XVII 81 08.doc (27,50KB)   DOCZałącznik do Uchwały Nr XVII 81 08.doc (121,50KB)
Nr XVII/82/08 z dnia 8 września 2008 r. w sprawie powołania gminnej komisji inwentaryzacyjnej    DOCUchwała Nr XVII 82 08.doc (26,00KB)
Nr XVII/83/08 z dnia 8 września 2008 r. w sprawie : przystąpienia Gminy Łubniany do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania " Stobrawski Zielony Szlak" w charakterze członka zwyczajnego      DOCUchwała Nr XVII 83 08.doc (26,00KB)
Nr XVII/84/08  z dnia 8 września 2008 r. w sprawie przyjęcia statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania " Stobrawski Zielony Szlak " DOCUchwała Nr XVII 84 08.doc (26,00KB)   DOCZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII 84 04.doc (82,00KB) 
Nr XVIII/85/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r. oraz zmiany Uchwały Nr X/54/07 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubniany na 2008 r. DOCUchwała Nr XVIII 85 08.doc (37,00KB)    ZAłąCZNIK NR 1 DO UCHWAłY NR XVIII 85 08Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII 8.Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII 85 08 (26,00KB)
Nr XVIII/86/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Łubniany
DOCUchwała Nr XVIII 86 08.doc (30,00KB)  
Nr XIX/87/08 z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r. oraz zmiany Uchwały Nr X/54/07 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubniany na 2008 r. RTFUchwała Nr XIX 87 08.rtf (30,21KB)   ZAłąCZNIK NR 1 DO UCHWAłY NR XIX 87 08Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX 8.Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX 87 08 (34,00KB)    ZAłąCZNIK NR 2 DO UCHWAłY NR XIX 87 08Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX 8.Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX 87 08 (30,00KB)   ZAłąCZNIK NR 3 DO UCHWAłY NR XIX 87 08Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX 8.Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX 87 08 (31,00KB)
Nr XIX/88/08 z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie : wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku  DOCUchwała XIX 88 08.doc (36,00KB)
Nr XIX/89/08 z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 DOCUchwała XIX 89 08.doc (55,50KB)
Nr XIX/90/08 z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę DOCUchwała XIX 90 08.doc (27,50KB)
Nr XIX/91/08 z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków  DOCUchwała XIX 91 08.doc (41,50KB)
Nr XIX/92/08 z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany  DOCUchwała XIX 92 08.doc (43,00KB)
Nr XIX/93/08 z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Łubniany do realizacji zadań w ramach " Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 "  DOCUchwała Nr XIX 93 08.doc (29,00KB)
Nr XX/94/08 z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Łubniany na 2008 r.  RTFUchwała Nr XX 94 08.rtf (27,25KB)
Nr XXI/95/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Łubniany na 2008 r. oraz zmiany Uchwały Nr X/54/07 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubniany na 2008 r.  RTFUchwała XXI 95 08.rtf (37,31KB)   ZAłąCZNIK NR 1 DO UCHWAłY NR XXI 95 08Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI 9.Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI 95 08 (26,00KB)

Nr XXI/96/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubniany na 2009 r.   RTFUchwała Nr XXI 96 08.rtf (25,98KB)   ZAłąCZNIK NR 1 DO UCHWAłY NR XXI 96 08Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI 9.Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI 96 08 (45,50KB)   ZAłąCZNIK NR 2 DO UCHWAłY NR XXI 96 08Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI 9.Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI 96 08 (54,00KB)   ZAłąCZNIK NR 3 DO UCHWAłY NR XXI 96 08Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXI 9.Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXI 96 08 (26,50KB)   ZAłąCZNIK NR 4 DO UCHWAłY NR XXI 96 08Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXI 9.Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXI 96 08 (38,50KB)   ZAłąCZNIK NR 5 DO UCHWAłY NR XXI 96 08Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXI 9.Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXI 96 08 (26,00KB)   ZAłąCZNIK NR 6 DO UCHWAłY NR XXI 96 08Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXI 9.Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXI 96 08 (26,00KB)   ZAłąCZNIK NR 7 DO UCHWAłY NR XXI 96 08Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXI 9.Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXI 96 08 (32,50KB)   ZAłąCZNIK NR 8 DO UCHWAłY NR XXI 96 08Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXI 9.Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXI 96 08 (29,50KB)   ZAłąCZNIK NR 9 DO UCHWAłY NR XXI 96 08Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXI 9.Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXI 96 08 (29,50KB)  ZAłąCZNIK NR 10 DO UCHWAłY NR XXI 96 08Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXI 9.Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXI 96 08 (26,00KB)  ZAłąCZNIK NR 11 DO UCHWAłY NR XXI 96 08Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXI 9.Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXI 96 08 (26,50KB)    ZAłąCZNIK NR 12 DO UCHWAłY NR XXI 96 08Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXI 9.Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXI 96 08 (27,00KB)

Nr XXI/97/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r.   DOCUchwała Nr XXI 97 08.doc (85,00KB)
Nr XXI/98/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r.  DOCUchwała Nr XXI 98 08.doc (45,00KB)
Nr XXI/99/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym   DOCUchwała Nr XXI 99 08.doc (28,50KB)  DOCZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI 99 08.doc (143,00KB)  DOCZałącznik nr 2 do uchwały Nr XXI 99 08.doc (59,50KB)  DOCZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI 99 08 - ul. Św. Wojciecha.doc (88,00KB)
Nr XXI/100/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych   DOCUchwała XXI 100 08.doc (41,50KB)
Nr XXII/101/09 z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Łubniany na 2009 r. DOCUchwała Nr XXII 101 09.doc (50,00KB)  XLSZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII 101 09.xls (31,00KB)  XLSZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII 101 09.xls (37,50KB)
XLSZałącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII 101 09.xls (34,00KB)  XLSZałącznik nr 4 do Uchwały Nr XXII 101 09.xls (34,50KB)  XLSZałącznik nr 5 do Uchwały Nr XXII 101 09.xls (36,50KB)
Nr XXII/102/09 z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r.
DOCUchwała Nr XXII 102 09.doc (83,50KB)
Nr XXII/103/09 z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy DOCUchwała Nr XXII 103 09.doc (40,00KB)
Nr XXII/104/09 z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Gminy Łubniany w języku mniejszości DOCUchwała Nr XXII 104 09.doc (31,00KB)
Nr XXII/105/09 z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Gminy Łubniany w języku mniejszości DOCUchwała Nr XXII 105 09.doc (31,50KB)
Nr XXII/106/09 z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Gminy Łubniany w języku mniejszości  DOCUchwała Nr XXII 106 09.doc (31,50KB)
Nr XXII/107/09 z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Gminy Łubniany DOCUchwała Nr XXII 107 09.doc (31,50KB)
Nr XXII/108/09 z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Gminy Łubniany  DOCUchwała Nr XXII 108 09.doc (31,50KB)
Nr XXII/109/09 z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Gminy Łubniany w języku mniejszości  DOCUchwała Nr XXII 109 09.doc (31,50KB)
Nr XXII/110/09 z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowści Gminy Łubniany w języku mniejszości DOCUchwała Nr XXII 110 08.doc (31,50KB)
Nr XXII/111/09 z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Gminy Łubniany w języku mniejszości DOCUchwała Nr XXII 111 09.doc (31,50KB)
Nr XXII/112/09 z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Gminy Łubniany w języku mniejszości DOCUchwała Nr XXII 112 09.doc (31,50KB)
Nr XXII/113/09 z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Gminy Łubniany w języku mniejszości DOCUchwała Nr XXII 113 09.doc (31,50KB)
Nr XXII/114/09 z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Gminy Łubniany w języku mniejszości DOCUchwała Nr XXII 114 09.doc (31,50KB)
Nr XXII/115/09 z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie złożenia wniosku o wpisie Gminy Łubniany do Rejestru Gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości  DOCUchwała Nr XXII 115 09.doc (29,00KB)
Nr XXII/116/09 z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łubniany Nr XII/61/08 z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości Brynica, Jełowa, Kępa i Łubniany na lata 2008 -2015
DOCUchwała Nr XXII 116 09.doc (32,00KB)   DOCZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII 116 09.doc (45,00KB)  DOCZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII 116 09.doc (45,00KB)  DOCZałącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII 116 09.doc (47,50KB)
Nr XXII/117/09 z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej DOCUchwała Nr XXII 117 09.doc (29,50KB)
Nr XXIII/118/09 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Łubniany na 2009 r.  RTFUchwała Nr XXIII 118 09.rtf (73,99KB)   XLSZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII 118 09.xls (34,50KB)
Nr XXIII/119/09 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Łubniany na lata 2007-2008 z perspektywą do 2011 r.   DOCUchwała Nr XXIII 119 09.doc (44,00KB)   DOCZałącznik do Uchwały Nr XXIII 119 09.doc (287,50KB)
Nr XXIII/120/09 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie : przyjęcia raportu z realizacji Programu ochrony środowiska na lata 2007-2008 z uwzględnieniem perspektywy do 2011 r. dla Gminy Łubniany   DOCUchwała Nr XXIII 120 09.doc (30,00KB)      DOCZałącznik do Uchwały Nr XXIII 120 09.doc (256,50KB)
Nr XXIII/121/09 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w gminie Łubniany DOCUchwała Nr XXIII 121 09.doc (123,50KB)
Nr XXIV/122/09 z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany  DOCUchwała Nr XXIV 122 09.doc (28,00KB)
Nr XXIV/123/09 z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Łubniany na wynajem lokali w Łubnianach i w Jełowej dla Telekomunikacji Polskiej S.A. i w Jełowej dla Banku Spółdzielczego w Łubnianch  DOCUchwała Nr XXIV 123 09.doc (30,50KB)
Nr XXIV/124/09 z dnia 20 kwietnia 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany  DOCUchwała Nr XXIV 124 09.doc (32,50KB)   DOCZałącznik do Uchwały Nr XXIV 124 09.doc (339,50KB)
Nr XXIV/125/09 z dnia 20 kwietnia 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany   DOCUchwała Nr XXIV 125 09.doc (35,00KB)   DOCZałącznik do Uchwały Nr XXIV 125 09.doc (339,50KB)
Nr XXV/126/09 z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Łubniany na 2009 r.  RTFUchwała Nr XXV 126 09.rtf (71,26KB)  XLSZał. nr 1 do Uchwały Nr XXV 126 09.xls (31,50KB)   XLSZał. nr 2 do Uchwały Nr XXV 126 09.xls (37,50KB)  XLSZał. nr 3 do Uchwały Nr XXV 126 09.xls (30,00KB)
Nr XXV/127/09 z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej  RTFUchwała Nr XXV 127 09.rtf (40,51KB)
Nr XXVI/128/09 z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie : stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Łubniany, Pana Bernarda Koca  DOCUchwała Nr XXVI 128 09.doc (27,50KB)
Nr XXVI/129/09 z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Łubniany na 2009 r.  RTFUchwała Nr XXVI 129 09.rtf (76,55KB)   
XLSZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI 129 09.xls (31,50KB)  XLSZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI 129 09.xls (38,00KB)  XLSZałącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI 129 09.xls (34,00KB)
Nr XXVI/130/09 z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Łubniany na 2010 r. środków funduszu sołeckiego  DOCUchwała Nr XXVI 130 09.doc (29,50KB)
Nr XXVI/131/09 z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Łubniany do realizacji projektu " Rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Łubniany oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci "  DOCUchwała Nr XXVI 131 09.doc (31,00KB)
Nr XXVI/132/09 z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/12/98  DOCUchwała Nr XXVI 132 09.doc (45,00KB)
Nr XXVI/133/09 z dnia 22 czerwca 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany  DOCUchwała Nr XXVI 133 09.doc (34,50KB)
Nr XXVI/134/09 z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach  DOCUchwała Nr XXVI 134 09.doc (29,50KB)
Nr XXVI/135/09 z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie : udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem lokalu  DOCUchwała Nr XXVI 135 09.doc (30,50KB)
Nr XXVI/136/09 z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie współdziałania między Gminą Łubniany a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Łubniany  DOCUchwała Nr XXVI 136 09.doc (30,50KB)
Nr XXVI/137/09 z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym  DOCUchwała Nr XXVI 137 09.doc (1,06MB)
Nr XXVII/138/09 z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Łubniany za rok 2008   DOCUchwała Nr XXVII 138 09.doc (30,00KB)   DOCSkonsolidowany bilans Gminy Łubniany za 2008 r..doc (967,00KB)
Nr XXVII/139/09 z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie od Wojewody Opolskiego wykonania zadania z zakresu administracji rządowej, polegającego na wydawaniu w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw  DOCUchwały Nr XXVII 139 09.doc (34,50KB)
Nr XXVII/140/09 z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/12/98  DOCUchwała Nr XXVII 140 09.doc (43,50KB)
Nr XXVII/141/09 z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie : udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem lokalu  DOCUchwała Nr XXVII 141 09.doc (30,50KB)
Nr XXVII/142/09 z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia do realizacji " Programu poprawy bezpieczeństwa drogowego w Gminie Łubniany "  DOCUchwała Nr XXVII 142 09.doc (59,00KB)
Nr XXVII/143/09 z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Łubniany do realizacji zadań w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 "  DOCUchwała Nr XXVII 143 09.doc (34,00KB)
Nr XXVII/144/09 z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych  PDFUchwała Nr XXVII 144 09.pdf (56,85KB)
Nr XXVII/145/09 z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie  DOCUchwała Nr XXVII 145 09.doc (35,00KB)
Nr XXVII/146/09 z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niz 3 lata lub na czas nieoznaczony  PDFUchwała Nr XXVII 146 09.pdf (80,13KB)
Nr XXVII/147/09 z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Łubniany na 2009 r.  DOCUchwała Nr XXVII 147 09.doc (49,50KB)   XLSZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII 147 09.xls (37,50KB)    XLSZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII 147 09.xls (34,00KB)  XLSZałącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII 147 09.xls (36,00KB)
Nr XXVII/148/09 z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/131/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Łubniany do realizacji projektu " Rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Łubniany oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci "  DOCUchwała Nr XXVII 148 09.doc (30,50KB)
Nr XXVIII/149/09 z dnia 12 października 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Łubniany na 2009 r.  RTFUchwała Nr XXVIII 149 09.rtf (75,94KB)  XLSZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII 149 09.xls (40,50KB)
Nr XXVIII/150/09 z dnia 12 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały DOCUchwała Nr XXVIII 150 09.doc (31,00KB)
Nr XXVIII/151/09 z dnia 12 października 2009 r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na rozstrzgnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego  DOCUchwała Nr XXVIII 151 09.doc (29,00KB)
Nr XXIX/152/09 z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacajmi pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 DOCUchwała XXIX 152 09.doc (49,50KB)
Nr XXIX/153/09 z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/117/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej  RTFUchwała Nr XXIX 153 09.rtf (42,13KB)
Nr XXIX/154/09 z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Łubniany na 2009 r. RTFUchwała Nr XXIX 154 09.rtf (89,66KB)   XLSZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX 154 09.xls (31,50KB)   XLSZałącznik nr 2 do Uchwały XXIX 154 09.xls (38,00KB)   XLSZałącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIX 154 09.xls (33,50KB)  XLSZałącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIX 154 09.xls (37,00KB)
Nr XXIX/155/09 z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  PDFUchwała XXIX 155 09.pdf (57,74KB)
Nr XXIX/156/09 z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości  PDFUchwała Nr XXIX 156 09.pdf (54,95KB)
Nr XXIX/157/09 z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  PDFUchwała Nr XXIX 157 09.pdf (71,37KB)
Nr XXIX/158/09 z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków   DOCUchwała XXIX 158 09.doc (26,00KB)
Nr XXX/159/09 z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Łubniany na 2009 r. RTFUchwała Nr XXX 159 09.rtf (95,59KB)  XLSZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX 159 09.xls (40,50KB)


Nr XXX/160/09 z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 r.  DOCUchwała Nr XXX 160 09.doc (47,50KB)   XLSZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX 160 09.xls (44,00KB)  XLSZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX 160 09.xls (80,50KB)  XLSZałącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX 160 09.xls (24,50KB)  XLSZałącznik nr 4 do Uchwały Nr XXX 160 09 - dochody.xls (29,50KB)  XLSZałącznik nr 4 do Uchwały Nr XXX 160 09 - wydatki.xls (32,00KB)  XLSZałącznik nr 5 do Uchwały Nr XXX 160 09.xls (39,00KB)   XLSZałącznik nr 6 do Uchwały Nr XXX 160 09.xls (36,50KB)  XLSZałącznik nr 7 do Uchwały Nr XXX 160 09.xls (34,50KB)   XLSZałącznik nr 8 do Uchwały Nr XXX 160 09.xls (38,50KB)  XLSZałącznik nr 9 do Uchwały Nr XXX 160 09.xls (30,00KB)  XLSZałącznik nr 10 do Uchwały Nr XXX 160 09.xls (30,50KB)   XLSZałącznik nr 11 do Uchwały Nr XXX 160 09.xls (37,00KB)

Nr XXX/161/09 z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie rozwiązania Międzygminnego Związku " Trias Opolski " DOCUchwała Nr XXX 161 09.doc (24,00KB)
Nr XXX/162/09 z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łubniany DOCUchwała Nr XXX 162 09.doc (32,00KB)
Nr XXX/163/09 z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok  DOCUchwała Nr XXX 163 09.doc (102,50KB)
Nr XXX/164/09 z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok
DOCUchwała Nr XXX 164 09.doc (73,50KB)
Nr XXX/165/09 z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/131/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Łubniany do realizacji projektu " Rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Łubniany oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci "  DOCUchwała Nr XXX 165 09.doc (27,50KB)
Nr XXXI/166/10 z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.  DOCUchwała Nr XXXI 166 10.doc (35,50KB)  XLSZałącznik do Uchwały Nr XXXI 166 10.xls (35,00KB)
Nr XXXI/167/10 z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Łubniany i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 
DOCUchwała Nr XXXI 167 10.doc (39,00KB)  XLSZałącznik do Uchwały Nr XXXI 167 10.xls (24,50KB)
Nr XXXI/168/10 z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej  RTFUchwała Nr XXXI 168 10.rtf (41,39KB)
Nr XXXI/169/10 z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji " Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Łubniany"  DOCUchwała Nr XXXI 169 10.doc (39,00KB)  PDFAktualizacja POŚ Łubniany.pdf (567,81KB)    PDFAktualizacja PGO Łubniany.pdf (726,56KB)
Nr XXXI/170/10 z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat  DOCUchwała Nr XXXI 170 10.doc (25,00KB)
Nr XXXI/171/10 z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w działkach, budynek nr 18 przy ulicy Opolskiej działka nr 260/105, nr 267/104 i nr 290/104 km 1 obręb Loboszyce
DOCUchwała Nr XXXI 171 10.doc (69,00KB)
Nr XXXI/172/10 z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w działkach, budynek nr 2i przy ulicy Polnej działka nr 377/76, nr 366/76, nr 394/76 km 2 obręb Jełowa  DOCUchwała Nr XXXI 172 10.doc (66,00KB)
Nr XXXI/173/10 z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego wraz z działką, budynek nr 10 przy ulicy Powstańców Śląskich działka nr 712/26 km 5 obręb Brynica  DOCUchwała Nr XXXI 173 10.doc (66,00KB)
Nr XXXI/174/10 z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Łubniany na 2011 rok środków funduszu sołeckiego  DOCUchwała Nr XXXI 174 10.doc (25,50KB)
Nr XXXII/175/10 z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie : stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Gminy Łubniany, Pani Adeli Reck  DOCUchwała Nr XXXII 175 10.doc (25,00KB)
Nr XXXIII/176/10 z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany  DOCUchwała Nr XXXIII 176 10.doc (24,00KB)
Nr XXXIII/177/10 z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Biadaczu  DOCUchwała Nr XXXIII 177 10.doc (24,50KB)
Nr XXXIII/178/10 z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/127/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki dłogoterminowej   DOCUchwała Nr XXXIII 178 10.doc (29,50KB)
Nr XXXIII/179/10 z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/168/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej   DOCUchwała Nr XXXIII 179 10.doc (30,00KB)
Nr XXXIII/180/10 z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.  DOCUchwała Nr XXXIII 180 10.doc (50,50KB)    XLSZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII 180 10.xls (28,00KB)  XLSZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII 180 10.xls (36,50KB)  XLSZałącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIII 180 10.xls (35,00KB)  XLSZałącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIII 180 10.xls (38,50KB)  XLSZałącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIII 180 10.xls (37,50KB)  XLSZałącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIII 180 10.xls (39,00KB)
Nr XXXIII/181/10 z dnia 19 kwietnia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany  DOCUchwała Nr XXXIII 181 10.doc (29,50KB)    DOCZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII 181 10.doc (913,00KB)   DOCZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII 181 10.doc (1,01MB)
Nr XXXIV/182/10 z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Łubniany za rok 2009 DOCUchwała Nr XXXIV 182 10.doc (25,50KB)   DOCBilans skonsolidowany Gminy Łubniany za 2009 r..doc (1 018,50KB)
Nr XXXIV/183/10 z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.  DOCUchwała Nr XXXIV 183 10.doc (36,00KB)  XLSZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV 183 10.xls (28,50KB)
Nr XXXIV/184/10 z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/127/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej  RTFUchwała Nr XXXIV 184 10.rtf (41,38KB)
Nr XXXIV/185/10 z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łubniany za I półrocze  RTFUchwała Nr XXXIV 185 10.rtf (80,03KB)
Nr XXXIV/186/10 z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łubniany  DOCUchwała Nr XXXIV 186 10.doc (43,50KB)
Nr XXXIV/187/10 z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym DOCUchwała Nr XXXIV 187 10.doc (28,50KB)   JPEGNazwa drogi - mapa 1.jpeg (224,91KB)      JPEGNazwa drogi - mapa 2.jpeg (143,05KB)   JPEGNazwa drogi - mapa 3.jpeg (190,82KB)   JPEGNazwa drogi - mapa 4.jpeg (117,82KB)
Nr XXXIV/188/10 z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łubniany DOCUchwała Nr XXXIV 188 10.doc (27,00KB)
Nr XXXIV/189/10 z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łubniany  DOCUchwała Nr XXXIV 189 10.doc (60,00KB)  DOCZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV 189 10.doc (81,50KB)    DOCZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV 189 10.doc (73,00KB)
Nr XXXV/190/10 z dnia 3 września 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany DOCUchwała Nr XXXV 190 10.doc (32,50KB)  PDFZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV 190 10.pdf (300,70KB)  PDFZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV 190 10.pdf (336,99KB)
Nr XXXV/191/10 z dnia 3 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r. DOCUchwała Nr XXXV 191 10.doc (52,00KB)  XLSZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV 191 10.xls (28,00KB) XLSZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV 191 10.xls (35,00KB)   XLSZałącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXV 191 10.xls (39,50KB)    XLSZałącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXV 191 10.xls (36,00KB)
Nr XXXV/192/10 z dnia 3 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łubniany, położonej w Dąbrówce Łubniańskiej nieruchomość nr 403 km 5 o pow. 0,2500 ha  DOCUchwała Nr XXXV 192 10.doc (29,00KB)
Nr XXXV/193/10 z dnia 3 września 2010 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso  PDFUchwała Nr XXXV 193 10.pdf (114,98KB)
Nr XXXVI/194/10 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji PDFUchwała Nr XXXVI 194 10.pdf (66,59KB)  http://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2010/116/1248/
Nr XXXVI/195/10 z  dnia 22 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej   DOCUchwała Nr XXXVI 195 10.doc (50,00KB)  RTFZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI 195 10.rtf (51,57KB)  RTFZałącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVI 195 10.rtf (49,66KB)   RTFZałącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI 195 10.rtf (51,39KB)  RTFZałącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVI 195 10.rtf (58,22KB)
Nr XXXVII/196/10 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany PDFUchwała Nr XXXVII 196 10.pdf (95,30KB)
Nr XXXVII/197/10 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości PDFUchwała Nr XXXVII 197 10.pdf (62,92KB)
Nr XXXVII/198/10 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów gminnych jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty DOCUchwała Nr XXXVII 198 10.doc (40,50KB)
Nr XXXVII/199/10 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.  DOCUchwała Nr XXXVII 199 10.doc (43,00KB)  XLSZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII 199 10.xls (36,00KB)   XLSZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII 199 10.xls (39,50KB)
Nr XXXVIII/200/10 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 DOCUchwała Nr XXXVIII 200 10.doc (51,00KB)
Nr XXXVIII/201/10 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łubniany i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną   PDFUchwała Nr XXXVIII 201 10.pdf (73,15KB)  http://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2010/152/1822
Nr XXXVIII/202/10 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.   DOCUchwała Nr XXXVIII 202 10.doc (38,50KB)  XLSZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII 202 10.xls (27,50KB)
Nr XXXVIII/203/10 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  DOCUchwała XXXVIII 203 10.doc (39,00KB) http://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2011/3/19