Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Rolnej w Luboszycach

Łubniany, 24 stycznia 2024 r.

RB.6721.1.6.2022.PWS

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego przy ulicy Rolnej w Luboszycach

Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688),  art. 39 oraz 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLIX/332/22 Rady Gminy Łubniany z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Rolnej w Luboszycach, zawiadamiam, że w dniach od 24 stycznia 2024 r. do 20 lutego 2024 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Rolnej w Luboszycach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ww. dokumenty w trakcie trwania konsultacji społecznych dostępny jest do wglądu w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Łubniany, przy ul. Opolskiej 104, 46-024 Łubniany, w godzinach pracy Urzędu, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łubniany w zakładce „Planowanie przestrzenne”.
Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:

 • spotkania otwartego poprzedzonego prezentacją projektu aktu planowania przestrzennego, które odbędzie się w dniu 5 lutego 2024 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łubniany, przy ul. Opolskiej 104, 46-024 Łubniany o godzinie 15.00,
 • zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego dostępnego w Urzędzie Gminy Łubniany oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lubniany.pl), który należy przesłać na adres ug@lubniany.pl lub złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Łubniany osobiście lub pocztą tradycyjną,
 • zbierania uwag i opinii w formie ankiety dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lubniany.pl),
 • zbierania uwag ustnie do protokołu.

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Rolnej w Luboszycach należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2024 r.

Zgodnie z art. 29, art. 46 oraz 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Rolnej w Luboszycach podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

Na podstawie art. 29 ww. ustawy informuję, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Wójta Gminy Łubniany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2024 r.:

 1. w formie pisemnej, na adres Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany;
 2. ustnie do protokołu w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Łubniany.

Wójt Gminy Łubniany
Paweł Wąsiak

PDF  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Rolnej w Luboszycach - skan dokumentu (953,13KB)

PDF  Załącznik – projekt rysunku planu miejscowego (3,02MB)

PDF  Projekt Uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Rolnej w Luboszycach (151,13KB)

PDF  Uzasadnienie do projektu uchwały (86,14KB)

PDF  Prognoza oddziaływania na środowisko (1,13MB)

PDF  Załącznik graficzny do PONŚ (2,50MB)

DOCX  Formularz konsultacji służący zgłaszaniu uwag, wniosków i propozycji zmian do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Rolnej w Luboszycach (25,66KB)


Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, tel. 77 427 05 33, adres e-mail: ug@lubniany.pl
 2. W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane osobowe są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@lubniany.pl
 3. Pani/Pana dane przetwarzane będą wyłącznie w celu wymiany informacji drogą elektroniczną.
 4. Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem za pomocą poczty elektronicznej, oznacza to, że otrzymaliśmy adres konta mailowego bezpośrednio od Pani/Pana na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO – zgody na przetwarzanie, bądź pozyskaliśmy adres poczty z legalnego źródła uprawniającego Urząd Gminy Łubniany do kontaktu z Panią/Panem, na podstawie art.6 ust.1 lit. c lub e RODO.
 5. Pani/Pana dane kontaktowe w zakresie adresu e-mail są przetwarzane w naszej bazie danych do momentu cofnięcia zgody na jego przetwarzanie.
 6. Nie będziemy udostępniać innym podmiotom Pani/Pana adresu e-mail, chyba że będzie to wynikać z przepisu prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.