Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na „Dostawę oleju opałowego lekkiego do Gimnazjum Publicznego w Biadaczu”

Łubniany, dnia 2013.08.23

ZP.271.10.2013

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Łubniany

46-024 Łubniany ul. Opolska 104

 

  1. Nazwa zadania: „Dostawa oleju opałowego lekkiego do Gimnazjum Publicznego w Biadaczu”. 
  2. Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 593; Beata Bort tel. 77 40 20 485.
  3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 08.08.2013r. – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
  5. Termin składania i otwarcia ofert upłynął: 20.08.2013r.
  6. Liczba złożonych ofert: 3
  7. Liczba ofert odrzuconych: 0
  8. Wybór oferty:                              „PETROL” Sp. z o. o. 

                                                            ul. 1 Maja 90

                                                            55-080 Kąty Wrocławskie

9.    Wartość zamówienia: 

Netto: 260.100,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy sto złotych i 00/100)

VAT 23% - 59.823,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote i 00/100)

Brutto: 319.923,00 zł (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote i 00/100).

Uzasadnienie wyboru:  Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę przy spełnieniu wymaganych warunków udziału  w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.

10. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – PHU „PETROMEX” Janusz Kisielewski, 45-129 Opole ul. Kępska 2,  w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 498,25 pkt.,

- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – ORLEN PetroTank Sp. z o.o., 36-145 Widełka 869, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 491,50 pkt.,

- oferta Nr 3 - złożona przez Wykonawcę – „PETROL” Sp. z o.o. 55-080 Katy Wrocławskie ul. 1 Maja 90, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 500,00 pkt. 

11. Informacja o odrzuceniu ofert:

              Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.

12. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:

             Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.  

13. Zawarcie umowy:

            Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

                                                                                                      WÓJT GMINY ŁUBNIANY

                                                                                              KRYSTIAN BALDY

PDFPismo ZP.271.10.B.2013 Informacja o wyniku postępowania.pdf