Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXI/402/23

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", pkt 9 lit. „i” oraz pkt 10 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239,242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 57.776.372,63 zł, z tego:
1. dochody bieżące w wysokości 47.628.235,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. dochody majątkowe w wysokości 10.148.136,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 61.181.992,63 zł, z tego: 1. wydatki bieżące w wysokości 48.290.299,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2. wydatki majątkowe w wysokości 12.891.692,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym: określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 3.405.620,00 zł, zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
§ 4. Ustala się:
1) przychody budżetu w łącznej kwocie 3.673.000,00 zł,
2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 267.380,00 zł − zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Ustala się:
1) limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości 1.000.000,00 zł;
2) maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Łubniany w roku budżetowym w kwocie 100.000,00 zł;
3) maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji w roku budżetowym w kwocie 100.000,00 zł.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy Łubniany do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych;
2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
3) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej między planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych;
4) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki;


5) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym, w ramach działu z wyłączeniem zmian w planie wydatków majątkowych oraz zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych;
6) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł;
8) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,00 zł;
9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
10) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 7. Tworzy się w budżecie gminy na 2024 rok:
1) rezerwę ogólną w kwocie 74.000,00 zł;
2) rezerwę celową w kwocie 136.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
3) rezerwę celową w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 8. Ustala się:
1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 164.000,00 zł, które przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 164.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7;
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami w wysokości 2.320.882,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
3) dochody należne gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 4.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną srodowiska w kwocie 128.000,00 zł zgodnie z danymi w załącznikach Nr 1, 3 i 4 do niniejszej uchwały;
4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.105.411,60 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.577.910,00 zł. zgodnie z danymi w załącznikach Nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie gminy kwotę 459.449,99 zł stanowiącą Fundusz Sołecki dla poszczególnych sołectw Gminy Łubniany, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 10. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2024 – zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

 

PDF    Uchwała Nr LXI/402/23 Rady Gminy Łubniany z dnia 18-12-2023 w sprawie uchwały budżetowej na 2024 (3,48MB)