Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie - zaproszenie do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej - 8.12.2023 r.

Łubniany, dnia 8 grudnia 2023 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie Art. 15.1 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2023 poz. 571 z późń. zm.) oraz Uchwały Nr LX/392/23 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024, zapraszam organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy, działające na terenie Gminy Łubniany, do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej, opiniującej złożone oferty, które wpłyną w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Łubniany w 2024 r. z zakresu:

  1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej obejmujące organizację i prowadzenie zajęć treningowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, organizację imprez sportowych, udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez uprawnione podmioty,
  2. pomocy społecznej obejmujące domową pielęgnację osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych oraz rehabilitację środowiskową osób, które wymagają usprawnienia.

Kandydatów należy zgłaszać do dnia 19.12.2023 r. do godz. 15.00 bezpośrednio w Urzędzie Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany - w sekretariacie Urzędu, lok. 18, lub za pośrednictwem e-maila na skrzynkę pocztową - na adres ug@lubniany.pl, bądź przesłać pocztą (decyduje data wpływu na podany powyżej adres Urzędu Gminy).

Członkami komisji konkursowej nie mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy biorących udział w konkursie.

 

Wójt Gminy Łubniany

Paweł Wąsiak