Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie dotyczące przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Łubniany w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

RB.671.6.2023.PWS                                                                                             Łubniany, dnia 10 listopada 2023 r.

 

OBWIESZCZENIE
dotyczące przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Łubniany w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28) w związku z art. 68 ustawy Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw oraz Uchwały Nr LVII/384/23 Rady Gminy Łubniany z dnia 13-09-2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łubniany na lata 2024-2030.

Wójt Gminy Łubniany ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt uchwały Rady Gminy Łubniany w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszyscy interesariusze rewitalizacji wymienieni w Art. 2 Ustawy o rewitalizacji, m.in.:

 • mieszkańcy,
 • właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na terenie miasta, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz członkowie kooperatywy mieszkaniowej współdziałający w celu realizacji na obszarze rewitalizacji inwestycji mieszkaniowej
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą,
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, organy doradcze i konsultacyjne gminy;
 • organy administracji publicznej oraz inne podmioty, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 17 listopada 2023 r. do 9 grudnia 2023 r. w następujących formach:

 1. zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza umieszczonego na stronie internetowej www.lubniany.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lubniany.pl, który należy przesłać na adres ug@lubniany.pl lub złożyć osobiście/przesłać pocztą na adres siedziby Urzędu Gminy Łubniany; formularz konsultacyjny dostępny jest także w wersji online pod linkiem https://ankieta.deltapartner.org.pl/lubniany_kr_formularz
 2. zbieranie uwag i opinii w formie ankiety elektronicznej uzupełnianej online, dostępnej na stronie internetowej www.lubniany.pl - link do ankiety: https://ankieta.deltapartner.org.pl/lubniany_kr_ankieta_
 3. otwartego spotkania konsultacyjnego, podczas którego zbierane będą uwagi do projektu uchwały wraz z załącznikiem. Spotkanie zaplanowano na dzień 28 listopada 2023 r., na godzinę 14:00.  Spotkanie odbędzie w siedzibie Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany

Uwagi do projektu można składać w okresie 17 listopada 2023 r. – 9 grudnia 2023 r. w formie:

 1. papierowej, poprzez dostarczenie lub przesłanie pocztą wypełnionego formularza konsultacyjnego do Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany
 2. elektronicznej poprzez:
 1. podczas otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2023 r., o godzinie 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany
 2. ustnej do protokołu.

W przypadku dostarczenia formularza za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy Łubniany.

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich, która zostanie opublikowana za pośrednictwem stron internetowych gminy.

Wójt Gminy Łubniany

Paweł Wąsiak


Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, tel. 77 427 05 33, adres e-mail:
 2. W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane osobowe są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych poprzez adres e-mail:
 3. Pani/Pana dane przetwarzane będą wyłącznie w celu wymiany informacji drogą elektroniczną.
 4. Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem za pomocą poczty elektronicznej, oznacza to, że otrzymaliśmy adres konta mailowego bezpośrednio od Pani/Pana na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO – zgody na przetwarzanie, bądź pozyskaliśmy adres poczty z legalnego źródła uprawniającego Urząd Gminy Łubniany do kontaktu z Panią/Panem, na podstawie art.6 ust.1 lit. c lub e RODO.
 5. Pani/Pana dane kontaktowe w zakresie adresu e-mail są przetwarzane w naszej bazie danych do momentu cofnięcia zgody na jego przetwarzanie.
 6. Nie będziemy udostępniać innym podmiotom Pani/Pana adresu e-mail, chyba że będzie to wynikać z przepisu prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.