Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łubniany na lata 2024-2030

RB.671.5.2023.PWS                                                                                              Łubniany, dnia 10 listopada 2023 r.

OBWIESZCZENIE
w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łubniany na lata 2024-2030

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28) w związku z art. 68 ustawy Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw oraz Uchwały Nr LVII/384/23 Rady Gminy Łubniany z dnia 13 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łubniany na lata 2024-2030, zawiadamiam, że w dniach od 17 listopada 2023 r. do 9 grudnia 2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łubniany na lata 2024-2030.

 1. Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:
 • otwartego spotkania konsultacyjnego podczas którego omówiony zostanie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łubniany na lata 2024-2030. Podczas spotkania zbierane będą uwagi do projektu dokumentu. Spotkanie zaplanowano na dzień 28 listopada 2023 r. o godzinie 14:00 w budynku Urzędu Gminy Łubniany.
 • zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, w czasie udostępnienia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji umieszczonego na stronie internetowej www.lubniany.pl w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lubniany.pl oraz dostępnego w siedzibie Urzędu Gminy Łubniany, który należy przesłać na adres ug@lubniany.pl lub złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Łubniany osobiście lub pocztą lub za pomocą formularza on-line: https://ankieta.deltapartner.org.pl/lubniany_gpr_formularz
 • zbierania uwag i opinii w formie ankiety elektronicznej uzupełnianej online, dostępnej na stronie internetowej www.walce.pl - link: https://ankieta.deltapartner.org.pl/lubniany_gpr_ankieta
 • zbierania uwag ustnie do protokołu
 1. Projekt wraz z załącznikami oraz formularz konsultacyjny dostępne będą w dniach od 17 listopada 2023 r. do 9 grudnia 2023 r.
 • w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lubniany.pl i na stronie Internetowej www.lubniany.pl;
 • w siedzibie Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany w godzinach pracy urzędu;
 1. Uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji (wypełnione formularze) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2023 r. (decyduje data wpływu):
 • drogą elektroniczną na adres: ug@lubniany.pl,
 • drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany
 • w sekretariacie Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany w  godzinach pracy urzędu
 • poprzez formularz uwag on-line https://ankieta.deltapartner.org.pl/lubniany_gpr_formularz
 1. Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich, informacja zostanie opublikowana za pośrednictwem stron internetowych www.lubniany.pl i www.bip.lubniany.pl.

Wójt Gminy Łubniany


Paweł Wąsiak


Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, tel. 77 427 05 33, adres e-mail: ug@lubniany.pl
 2. W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane osobowe są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@lubniany.pl
 3. Pani/Pana dane przetwarzane będą wyłącznie w celu wymiany informacji drogą elektroniczną.
 4. Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem za pomocą poczty elektronicznej, oznacza to, że otrzymaliśmy adres konta mailowego bezpośrednio od Pani/Pana na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO – zgody na przetwarzanie, bądź pozyskaliśmy adres poczty z legalnego źródła uprawniającego Urząd Gminy Łubniany do kontaktu z Panią/Panem, na podstawie art.6 ust.1 lit. c lub e RODO.
 5. Pani/Pana dane kontaktowe w zakresie adresu e-mail są przetwarzane w naszej bazie danych do momentu cofnięcia zgody na jego przetwarzanie.
 6. Nie będziemy udostępniać innym podmiotom Pani/Pana adresu e-mail, chyba że będzie to wynikać z przepisu prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.