Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVII/383/23

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572 i 1463) w związku z art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 i 2666 oraz z 2023r., poz.1003, 1234 i 1720), Rada Gminy Łubniany uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/267/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łubniany, stanowiących jej własność, załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie:

Lp Nr drogi lub jej rodzaj Miejscowość Nazwa przystanku Nr przystanku zarządzający Strona drogi Infrastruktura
1 2 3 4 5 6 7 8
1 106622 O Luboszyce Szkolna-szkoła 01 Gmina Łubniany P -
2 Wewnętrzna-dojazdowa Łubniany Szkoła-parking publiczny 02 Gmina Łubniany P -
3 DG 102674 Jełowa ul. Nadleśna 53 03 Gmina Łubniany P-L -
4 DG 102674 Jełowa ul. Nadleśna - Brzozowa 04 Gmina Łubniany P-L -

 

 

§ 2. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

 

 

PDF    Uchwała Nr LVII/383/23 Rady Gminy Łubniany z dnia 13-09-2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/267/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łubniany, stanowiących jej własność. (221,05KB)