Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVII/381/23

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:
1) zwiększa się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 1.500.907,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) zmniejsza się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 306.052,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
3) zmniejsza się wydatki budżetowe majątkowe o kwotę 1.042.006,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:
1) zwiększa się dochody budżetowe bieżące o kwotę 1.802.049,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2) zmniejsza się dochody budżetowe bieżące o kwotę 31.135,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3) zwiększa się dochody budżetowe majątkowe o kwotę 3.849.864,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4) zmniejsza się dochody budżetowe majątkowe o kwotę 1.474.557,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie przychodów:
1) zwiększa się przychody budżetowe o kwotę 180.971,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2) zmniejsza się przychody budżetowe o kwotę 4.668.731,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 4. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie rozchodów:
1) zmniejsza się rozchody budżetowe o kwotę 494.388,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale Nr L/337/22 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r. Załącznik nr 1 - "Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu Gminy Łubniany w roku 2023" - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
§ 6. W uchwale Nr L/337/22 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r. tabela nr 4„Zadania inwestycyjne w 2023 r.”- otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,
§ 7. W uchwale Nr L/337/22 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r. tabela nr 8 „Fundusz Sołecki na 2023 r.”- otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały,
§ 8. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2023 r. stanowi kwoty:
1) Dochody ogółem: 54.742.643,69 zł, w tym:
a) dochody bieżące: 42.955.179,92 zł,

b) dochody majątkowe: 11.787.463,77 zł;


2) Przychody ogółem: 3.933.577,50 zł;
3) Wydatki ogółem: 57.931.658,37 zł, w tym:
a) wydatki bieżące: 46.511.140,35 zł,

b) wydatki majątkowe: 11.420.518,02 zł;


4) Rozchody ogółem: 744.562,82 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

 

PDF    Uchwała Nr LVII/381/23 Rady Gminy Łubniany z dnia 13-09-2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 (2,76MB)