Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVI/379/23

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) oraz art. 8 ust. 1 i art. 11 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28) Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. Wyznacza się obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.
§ 2. Granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji określają załączniki od 1 do 12 stanowiące integralną część uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

 

PDF    Uchwała Nr LVI/379/23 Rady Gminy Łubniany z dnia 13-07-2023 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Łubniany (3,60MB)