Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z LVI sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji VIII (2018- 2023) - 13.07.2023 r.

Protokół z LVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Łubniany - 13.07.2023 r.

1. Otwarcie sesji: (08:35:00)

Obrady rozpoczęto 2023-07-13 o godz. 08:35:12, a zakończono o godz. 08:59:20 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 10 członków:

 1. Waldemar Brisch
 2. Ryszard Buchta
 3. Bernadeta Drąg
 4. Norbert Dreier
 5. Ewald Fila
 6. Waldemar Kalina
 7. Jarosław Krzyścin
 8. Zbigniew Romanowski
 9. Maria Waleska
 10. Tomasz Żelasko

Przewodniczący Rady Gminy, pan Buchta rozpoczął LVI sesję Rady Gminy Łubniany, po czym przywitał wszystkich gości, radnych, pracowników Urzędu Gminy z panem Wójtem  na czele.

1.1. stwierdzenie prawomocności obrad, (08:35:00)

Zgodnie z listą obecności (Zał. Nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 10 radnych na statutowy skład  15, wobec czego wszelkie decyzje, wnioski oraz uchwały miały moc wiążącą. Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu uczestniczyli: p. Wójt - p. Paweł Wąsiak, p. Mariusz Piestrak – Z-ca Wójta, p. Joanna Marciniak – Skarbnik Gminy, p. Piotr Pośpiech – Sekretarz Gminy,  p. Joanna Kowalska – Inspektor ds. Organizacyjnych, p. Łukasz Kochanek – Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, pani Patrycja Wiesiołek Sobota – Inspektor ds. Budownictwa, Planowania i Gospodarki Przestrzennej . Z osób zaproszonych uczestniczyli:  pani mecenas Marta Nowakowska.

1.2. zatwierdzenie porządku obrad (08:35:00)

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad (08:36:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Waldemar Kalina, Norbert Dreier, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch, Ewald Fila, Zbigniew Romanowski, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Ryszard Buchta, Maria Waleska
 • BRAK GŁOSU(5):
  Piotr Blach, Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Tomasz Pyka, Jacek Roguła

W wyniku głosowania porządek obrad, (Zał. Nr 2), został przyjęty jednogłośnie.

2. Podjęcie uchwał: (08:36:00)

Do protokołu został dołączony imienny wykaz głosowań. (Zał. Nr 3)

2.1. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Łubniany, (08:36:00)

W tym punkcie pan Buchta oddał głos pani Inspektor Patrycji Wiesiołek- Sobota. Pani Inspektor rozpoczęła wystąpienie od wyjaśnienia co oznacza słowo „rewitalizacja”. (Ożywienie, przywrócenie do życia). Jest to proces wyprowadzanie ze stanu zdegradowanego obszarów miast czy wsi i nie tylko są to remonty. Gmina planuje przystąpić do Gminnego Planu Rewitalizacji na lata 2024- 2030, dzięki czemu będzie możliwość ubiegania się o pozyskanie środków z programów wewnętrznych i krajowych. Wszystkie zamierzenia Gminy związane z gminnym planem rewitalizacji  wymagają w pierwszej kolejności wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Pani Inspektor wskazała, że do obszaru zdegradowanego należą miejscowości : Biadacz, Brynica, Dąbrówka Łubniańska, Grabie, Jełowa, Kolanowice oraz Łubniany. Każdy z tych obszarów cechuje się koncentracją negatywnych zjawisk  z punktu rozwoju lokalnego Gminy. Kolejno pan radny Fila zapytał, dlaczego niektórych miejscowości w Gminie nie ujęto w projekcie uchwały. Dlaczego Kobylno nie zostało włączone do programu rewitalizacji. Pani Inspektor odpowiedziała, że były analizowane dane zebrane z Powiatowego Urzędu Pracy oraz z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wyjaśniła, że „ w Kobylnie nie ma takich czynników negatywnych, które wpływałyby, na to, aby Kobylno się zaklasyfikowało” . Biorąc pod uwagę wskaźnik bezrobocia w Gminie, Kobylno plasuje się na poziomie 1.9 % , podczas , gdy miejscowości z najwyższym wskaźnikiem np. Brynica , Dąbrówka Łubniańska czy Łubniany miały 4.3% czy 2,9%. Wzięto pod uwagę: poziom bezpieczeństwa publicznego, obciążenia demograficzne, ilość mieszkańców przypadających na 1 metr kwadratowy danej miejscowości oraz liczbę klientów  pomocy społecznej. Następnie pan Kalina zapytał, co takiego jest negatywnego w miejscowości Biadacz, że został ujęty w planie. Pani Inspektor odpowiedziała, że trzeba sięgnąć do wszystkich danych, które są zawarte w diagnozie jak:  obciążenie demograficzne , bezrobocie, poziom bezpieczeństwa publicznego, pomoc społeczna, funkcjonujące podmioty gospodarcze w gminie, poziom przedsiębiorczości, ilość azbestu , budynki znajdujące się w strefie zagrożenia, hałas komunikacyjny, poziom zanieczyszczenia powietrza, poziom dostępności do punktów  usług społecznych, terenów rekreacyjnych, poziom dostępności komunikacji i łączy internetowych. Wskaźnik degradacji ( liczba przestępstw na tysiąc mieszkańców, liczba klientów pomocy społecznej, bezrobocie) w  Biadaczu kształtuje się  na poziomie  minus 1,6. W kolejnych miejscowościach wynosi: w Łubnianach  minus 5,1, w Brynicy minus 1,5, w Kolanowicach minus 1,4, w Dąbrówce Łubniańskiej minus 0,9, w miejscowości Grabie minus 0,8, w Jełowej minus 1,3, a w Kępie i w Kobylnie plus 1,0.  Pani Wiesiołek- Sobota stwierdziła, że głównie z powodu tego wskaźnika Kobylno nie zostało zakwalifikowane jako obszar zdegradowany. Oprócz Kępy i Kobylna „na plusie” są:  Luboszyce  3,7 oraz Masów 7,00.  Pan Piestrak przekazał, że  wyznaczanie terenu zdegradowanego czy przeznaczonego do rewitalizacji „nie ma być stygmatyzowaniem mieszkańców danego obszaru”. Zaznaczył:  „Jest to dokument, który nam, jako Gminie, pozwoli szybciej się rozwijać”. Wskaźników jest kilkadziesiąt, jest to porównanie wewnątrzgminne, a cały proces zakończy się pozyskaniem pieniędzy dla całej Gminy. Kolejno zabrał głos pan Fila, który odniósł się do Kobylna. Wyjaśnił, że zadał pytanie o miejscowość, ponieważ obawiał się, że Kobylno nie będzie ujęte w dofinansowaniu. Wyraził ubolewanie, że w Kobylnie ani jedna posesja nie jest podłączona do kanalizacji i nie ma tam żadnej placówki handlowej. Pani Wiesiołek- Sobota w tym temacie odpowiedziała, że ocenie podlegały różne aspekty, nawet to czym opalane są budynki, ilość przejść dla pieszych czy miejsc dla niepełnosprawnych, więc analiza dla Kobylna wyszła na dobrym poziomie. Pan Piestrak dodał, że obszar zdegradowany najłatwiej ustanawiać w miejscach o najwyższym poziomie zabudowy oraz najwyższej liczbie mieszkańców, ale ma na uwadze, że Kobylno wymaga wsparcia w wielu obszarach. Pan Dreier zapytał o wysokość udzielanej dotacji. Pan Piestrak odpowiedział, że pieniądze na projekt otrzyma każda gmina, która posiada Gminny Program Rewitalizacji. Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania

Głosowanie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Łubniany (08:56:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Norbert Dreier, Zbigniew Romanowski, Ewald Fila, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch
 • BRAK GŁOSU(6):
  Piotr Blach, Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina, Anna Patelska, Tomasz Pyka, Jacek Roguła

Uchwała Nr LVI/379/23 (Zał. Nr 4 ) została podjęta dziewięcioma głosami „za”. Pan Kalina miał kłopoty z zalogowaniem  się do programu, Rada 365.

2.2. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2023- 2029. (08:57:00)

Pani Skarbnik poinformowała, że Gmina wprowadza jedną zmianę. Wprowadza się przedsięwzięcie, które ma być realizowane finansowo w2024 roku pn.  Dostępna Przestrzeń Publiczna w Urzędzie Gminy Łubniany, etap pierwszy. Jest to poprawa dostępności usług publicznych przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Gmina będzie składać wniosek i będzie się ubiegać o środki z państwowego funduszu ochrony niepełnosprawnych z PFRON. Skala finansowania jest osiemdziesięcioprocentowa czyli 144 tys. złotych, udział własny Gminy wynosi 36 tys. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2023- 2029 (08:59:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Norbert Dreier, Ewald Fila, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Zbigniew Romanowski, Waldemar Brisch, Maria Waleska, Ryszard Buchta
 • BRAK GŁOSU(5):
  Piotr Blach, Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Tomasz Pyka, Jacek Roguła

Uchwała Nr LVI/380/23 (Zał. Nr 5 ) została podjęta jednogłośnie.

3. Zamknięcie obrad (08:59:00)

Pan Przewodniczący Ryszard Buchta podziękował zebranym za uczestnictwo i zakończył LVI sesję Rady Gminy Łubniany.

Załączniki:

Nr 1 – Lista obecności

Nr 2 – Porządek obrad.

Nr 3 - Wykaz głosowań sesji  - LVI  sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018- 2023 ,

tj. imienny wykaz głosowań.

Nr 4 - Uchwała Nr LVI/379/23.

Nr 5 - Uchwała Nr LVI/380/23.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

 

Protokołowała:

Joanna Kowalska

 

 

 

 

 PDFLVI posiedzenie Sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji VIII 2018- 2023 - 13.07.2023 r. - wykaz głosowań.pdf (17,84KB)