Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z LV sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji VIII (2018- 2023) - 26.06.2023 r.

Protokół z LV sesji Rady Gminy Łubniany - 26.06.2023 r.

Obrady rozpoczęto 2023-06-26 o godz. 14:06:49, a zakończono o godz. 15:54:18 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

 1. Piotr Blach
 2. Waldemar Brisch
 3. Ryszard Buchta
 4. Krzysztof Deinert
 5. Norbert Dreier
 6. Ewald Fila
 7. Anna Patelska
 8. Tomasz Pyka
 9. Jacek Roguła
 10. Zbigniew Romanowski
 11. Maria Waleska
 12. Tomasz Żelasko

1. Otwarcie sesji: (14:06:00)

Przewodniczący Rady Gminy, pan Buchta rozpoczął LV sesję Rady Gminy Łubniany , po czym przywitał wszystkich gości, radnych, pracowników Urzędu Gminy z panem Wójtem  na czele.

1.1. stwierdzenie prawomocności obrad, (14:06:00)

Zgodnie z listą obecności (Zał. Nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 12 radnych na statutowy skład  15, wobec czego wszelkie decyzje, wnioski oraz uchwały miały moc wiążącą. Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu uczestniczyli: p. Wójt - p. Paweł Wąsiak, p. Mariusz Piestrak – Z-ca Wójta, p. Joanna Marciniak – Skarbnik Gminy, p. Piotr Pośpiech – Sekretarz Gminy,  p. Joanna Kowalska – Inspektor ds. Organizacyjnych, p. Michał Moszner – Informatyk, p. Piotr Dziedzic – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, p. Łukasz Kochanek – Kierownik Referatu Budownictwa, p. Lidia Czurlok - Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Z osób zaproszonych uczestniczyli:  p. Agata Nalewaja – Kierownik GOPSu, p. Beata Bort – Dyrektor GZEAS, p. Tomasz Siniew – Dyrektor ŁOK oraz pani Mecenas Marta Nowakowska.

1.2. zatwierdzenie porządku obrad, (14:08:00) (Zał. Nr 2)

Radny Roguła poprosił o włączenie do porządku obrad punktu pod nazwą: Propozycje wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym organizowane przez Łubniański Ośrodek Kultury.

Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad (14:11:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Anna Patelska, Tomasz Żelasko, Norbert Dreier, Piotr Blach, Jacek Roguła, Waldemar Brisch, Zbigniew Romanowski, Maria Waleska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Krzysztof Deinert, Ryszard Buchta, Tomasz Pyka, Ewald Fila
 • BRAK GŁOSU(3):
  Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin

Zmiana porządku obrad została przegłosowana 8 głosami „za”.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad (14:15:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Tomasz Żelasko, Anna Patelska, Norbert Dreier, Maria Waleska, Zbigniew Romanowski, Krzysztof Deinert, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta, Piotr Blach, Tomasz Pyka, Ewald Fila, Jacek Roguła
 • BRAK GŁOSU(3):
  Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin

Porządek obrad ze zmianami  został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji:
 2. stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. zatwierdzenie porządku obrad,
 4. zatwierdzenie protokołu z LIV sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 15.05.2023 r.
 1. Informacja Wójta Gminy Łubniany o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy Łubniany
 2. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Łubniany za 2022 rok ( Radni otrzymali raport w dniu 31.05.2023 r. )

3.1. Debata nad raportem o stanie Gminy Łubniany za 2022 r.,

3.2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany wotum zaufania.

4.   Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2022 r. (radni otrzymali sprawozdanie 31.03.2023 r.)

4.1. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Łubniany – sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2022 r.,

4.2. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany za rok 2022,

4.3. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany za 2022r. ,

4.4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Łubniany za 2022 r. ,

ś4.5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach za rok 2022,

4.6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 r.

5. Podjęcie uchwał: ( Projekty uchwał zostaną przesłane do dnia 16.06.2023 r.)

5.1. W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r. ,

5.2. W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2023-2029,

5.3. W sprawie  ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych  przez Gminę Łubniany,

5.4. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego,

5.5. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych.

6. Propozycje wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym organizowane przez Łubniański Ośrodek Kultury

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Do protokołu został dołączony imienny wykaz głosowań. (Zał. Nr 3)

1.3. zatwierdzenie protokołu z LIV sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 15.05.2023 r. (14:16:00)

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu z LIV sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 15.05.2023 r. (14:16:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Anna Patelska, Norbert Dreier, Ewald Fila, Piotr Blach, Tomasz Pyka, Zbigniew Romanowski, Maria Waleska, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko, Krzysztof Deinert, Waldemar Brisch
 • BRAK GŁOSU(3):
  Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin

W wyniku głosowania protokół z LIV sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 15.05.2023 r. został przyjęty.

2. Informacja Wójta Gminy Łubniany o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy Łubniany. (14:16:00)

W tym punkcie pan Wójt przedstawił następujące zadania międzysesyjne:

- trwają prace związane z kompleksową termomodernizacją budynku SP ZOZ w Jełowej , modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej, ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni na pelet, docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu i tarasu, wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wymiana istniejącego oświetlenia na nowe, energooszczędne ledy, montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizacja instalacji oświetlenia. ( Zadanie to pod nazwą: Kompleksowa termomodernizacja budynku Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jełowej oraz budynku Przedszkola Publicznego w Łubnianach oddział w Kolanowicach). Pan  Wójt Paweł Wąsiak oznajmił, że termomodernizacja przedszkola została już ukończona, koszt obecnej termomodernizacji zamyka się w kwocie 549 tys. złotych , a dofinansowanie wynosi 431 tys. zł.

- delegacja z Gminy uczestniczyła w uroczystych obchodach 30 lat współpracy Gminy Łubniany z miastem Arnstein w Bawarii. Porozumienie pomiędzy miejscowościami podpisali 22 maja 1993 roku ówczesny burmistrz  Roland Metz oraz pan Dieter Wystup – poprzedni Wójt Gminy Łubniany. Pan Wójt Wąsiak wyraził wdzięczność dla obecnego burmistrza  Franza Josefa Sauer za ciepłe przyjęcie i przygotowanie upamiętniających uroczystości. Zaproszenie do udziału w delegacji przyjęli : Joachim Barczyk – Przewodniczący Rady Gminy w latach 1990- 1994 , który podpisał uchwałę o zawarciu partnerstwa między miejscowościami, Felicita Krawczyk – Radna Gminy Łubniany w latach 1990- 199, biorąca  czynny udział  w przebiegu porozumienia, Joachim Świerc – członek zarządu  powiatu opolskiego , pani Sabina Świerc z Kolanowic , pan Roland Krause z Jełowej, przedstawiciele kół DFK (Niemieckie Koło Przyjaźni) w Gminie, pani Sabina Karwat- twórczyni ludowa, pan Mariusz Szeląg - Komendant Gminnej OSP, radni Gminy: p. Krzyścin i p. Romanowski oraz pan Tomasz Siniew – Dyrektor ŁOK.

- Gmina Łubniany otrzymała pierwsze miejsce oraz wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Innowacyjny Samorząd”. Pierwsze miejsce uzyskano  za projekt „Siła partnerstwa, zarządzanie i eksploatacja sieci wodno- kanalizacyjnej partnerstwa publiczno- prywatnego”. Wyróżnienie przyznano, bezpłatnej dla mieszkańców, komunikacji w Gminie.  W konkursie nagradzane są nie tylko gminy , ale także powiaty, miasta i województwa,  które prezentują najbardziej innowacyjne projekty.  Pan Wójt podziękował za wkład współpracownikom, panu Prezesowi firmy Plada - panu Sokołowskiemu i Krzysztofowi Zubeil – właścicielowi firmy transportowej GTV.

- odbyła się majówka dla seniorów w Kępie. Pan Wójt wyraził podziękowania za organizację tego wydarzenia Radzie Seniorów Gminy Łubniany, Referatowi Promocji i Turystyki Urzędu Gminy, strażakom z OSP Luboszyce i jego prezesowi Krzysztofowi Deinert, sołtysowi Kępy- Konradowi Pietrek oraz pracownikom Łubniańskiego Ośrodka Kultury.

- Gminny Dzień Dziecka zorganizowano w Łubnianach z mnóstwem atrakcji oraz koncertem piosenek do filmów Walta Disneya. Pan Wójt podziękował Referatowi Promocji i Turystyki oraz Łubniańskiemu Ośrodkowi Kultury. Wsparcia dla organizatorów udzielili : OSP w Łubnianach oraz komisariat policji w Dobrzeniu Wielkim.

- została otwarta „Brynicka Agora” - miejsce spotkań dla młodzieży, przy szkole podstawowej w Brynicy. Przedsięwzięcie otrzymało grant w wysokości 20 tys. zł  jako jeden z czterech projektów w Polsce z programu „Lokalne partnerstwa” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności. Do realizacji marzeń dzieci i młodzieży z Brynicy przyczyniła się  publiczna szkoła podstawowa w Brynicy oraz fundacja  „Aktywni” w Brynicy.

- Urząd Marszałkowski i regionalna organizacja zaprosiła Gminę do wspólnego świętowania obchodów 25-lecia obrony Województwa Opolskiego na zamku w Mosznej. Pan Wójt podziękował reprezentacji Gminy Łubniany w składzie: pani Katarzyna Sowa z Bajkowego Lasu, pani Sabina Karwat- twórczyni ludowa, Koło Gospodyń Wiejskich „ Dziołchy z klasą”. Wymienione Panie wspólnie przygotowały stoisko wystawiennicze Gminy . W finale regionalnych konkursów „Nasze regionalne dziedzictwo, smaki regionów”. „ Dziołchy z klasą” z Masowa otrzymały nominację do nagrody „Perła 2023” za ciasto Frankfurter Kranz i na zaproszenie pana Marszałka województwa opolskiego, pana Buły będą  reprezentować Gminę na targach Polagra w Poznaniu, w konkursie ogólnopolskim. Pan Wójt podziękował pani Marii Jendritza za mistrzowskie wykonanie regionalnego smakołyku.

- odbyła się czwarta edycja Street Ball Jełowa, pan  Wójt wyraził  podziękowania dla akademii koszykówki w Jełowej oraz publicznej szkole podstawowej w Jełowej. Wydarzenie było dofinansowane ze środków Gminy Łubniany w ramach inicjatywy lokalnej.

- Gmina Łubniany uczestniczyła w projekcie TV3 Opole : „60 miejscowości na 60- lecie festiwalu w Opolu”. W plenerowym studiu lokalnej telewizji kultowe przeboje wykonali wokaliści ze szkoły podstawowej w Łubnianach.

3. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Łubniany za 2022 rok ( Radni otrzymali raport w dniu 31.05.2023 r. ) (14:28:00)

W tym punkcie pan Sekretarz w sposób syntetyczny omówił raport. Życzeniem pana Wójta było, aby wyciągnąć najważniejsze dane. W raporcie jest informacja z wyliczeniem procentowym dotyczącym uchwał oraz w jakich obszarach one się koncentrowały ( W roku 2022 podjęto 72 uchwały). Podano w przejrzysty i lapidarny sposób dane związane z gospodarką odpadami komunalnymi oraz informacje dotyczące oświaty w Gminie. Pan Pośpiech poinformował, że „dokument jest oparty o źródła pewne” i jest tak skonstruowany, aby nie powielać innych sprawozdań. W części finansowej znajdują się podstawowe wielkości budżetu planowanego w 2022 r. i celowo pominięte zostały szczegółowe wyliczenia w zakresie wykonania budżetu za 2022 rok.  Pan Sekretarz zauważył, że raport jest pracą zespołową, ponieważ każda komórka organizacyjna urzędu przygotowała swój „wycinek” danych , które następnie złożono w jeden dokument. Poinformował, że jeżeli Radni zadadzą pytania, to poprosi, aby odpowiedzi udzielili Kierownicy oraz pracownicy urzędu.

3.1. Debata nad raportem o stanie Gminy Łubniany za 2022 r., (14:28:00)

Pan Buchta poinformował, że nikt z mieszkańców nie zgłosił się do debaty , dlatego też pierwszej kolejności udzielił głosu Radnym. Głos zabrała radna Patelska. Przekazała, że spotkała się z pozytywnym opinią mieszkańców, dotycząca raportu, który został opracowany w bardzo przystępnej i czytelnej formie. Wg pani Radnej wszystko jest opisane bardzo precyzyjnie i nie ma w tym zakresie żadnych pytań. Następnie pan Buchta zadał pytanie o punkt 3.2 raportu, który dotyczy „Stobrawskiej Wstęgi”. Oznajmił, że udało się uzyskać dofinansowanie w kwocie 53 tys. 495 zł, a w kolejnych stronach z tego samego projektu w Masowie jest podana kwota 57 tys. złotych. Pan Wójt odpowiedział, że są to wydatki podzielone na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. P. Buchta zauważył informacje w raporcie, że udało się uzyskać ponad 50 tys. złotych, a potem informacje o 200 tys. złotowym dofinansowaniu. Odpowiedzi na to pytanie udzielił, na zakończenie posiedzenia, pan Piestrak w punkcie nr 7 porządku obrad, pn. „Wolne wnioski”.  Następnie pan Przewodniczący Buchta zwrócił uwagę, że w raporcie, nie ma informacji o tym, że  parokrotnie  Urząd Gminy „podchodził” do zamówienia publicznego w sprawie termomodernizacji budynku Gminy. Zapytał czy to zadanie będzie realizowane? Pan Wójt odpowiedział, że Gmina od tego zadania odstąpiła w 2022 roku ze względu na zbyt duże koszty podawane przez wykonawców w trakcie przetargu. Zaznaczył, że jest przygotowana dokumentacja w tym temacie i oznajmił:  „w ramach nowego okresu programowania, po spotkaniu w Aglomeracji Opolskiej… będziemy mogli przystąpić do nowego konkursu i już z projektem przeanalizujemy sporne kwestie”. Wójt przekazał, że ma nadzieję pozyskać większą kwotę, aby zrealizować modernizację budynku Urzędu. Stwierdził, że potrzeby w Gminie są bardzo duże i „należy wydać kwoty, aby mieszkańcom żyło się lepiej, a nie tylko urzędnikom się lepiej pracowało”. Pan Pyka zapytał o wysokość dofinansowania. Pan Wójt przyznał , że fundusze na ten cel  były imponujące i wynosiły minimalnie ponad 900 tys. zł, ale porównując tą kwotę do oferty wykonawców, wynosiła ona  jedna trzecia kwoty.  Pan Pyka zapytał, czy bierze się pod uwagę termomodernizację budynku Gminy w 2024 roku. Pan Wójt odpowiedział, że tak, jeżeli Aglomeracja Opolska ogłosi w nowej perspektywie nowe konkursy. Są one  zapowiadane na jesień tego roku. Oznajmił, że jako nieliczni spośród  gmin jesteśmy do tego przygotowani "technicznie i dokumentowo", tak, aby pozyskać większe dofinansowanie.  Pan Pyka zapytał jaki będzie koszt dotacji. Pan Wójt odpowiedział, że na ten moment nie ogłoszono szczegółowych warunków finansowania tego konkursu. Pan Piestrak dodał, że w poprzednim konkursie, z którego Gmina zrezygnowała, był wyznaczony limit. Ten limit opiewał na okrągły milion złotych i nie można było tej kwoty przewyższyć „nawet jeżeli moglibyśmy otrzymać od pana Marszałka dodatkowe kwoty”. Z-ca Wójta poinformował, że w nowych konkursach limity będą zwiększone i Gmina będzie się starać o wyższą kwotę.  Następnie pan Buchta zapytał o informację z ubiegłego roku dotyczącą 600 tys. złotych  z Urzędu Marszałkowskiego. Pani Skarbnik odpowiedziała,  że pieniądze zatwierdzono w grudniu 2022 roku, środki te zabezpieczono jako przychody, natomiast pieniądze wpłynęły w roku 2023. Pani Skarbnik oznajmiła, że na kolejnej sesji w uchwale o zmianach budżetowych będą one uwzględnione w  dochodami tegorocznych. Zapewniła, że pieniądze są w budżecie, co radni potwierdzili uchwałą z grudnia 2022 r. Pan Pyka stwierdził : „600 tys. złotych  nie mogliśmy zatwierdzić w grudniu, chyba że są przeznaczone na konkretny cel”. Pani  Skarbnik odpowiedziała, że w grudniu Radni zgodzili się, aby tę kwotę umieścić po stronie przychodów. Na tamten czas była pewność i oficjalne pismo od pana Marszałka, że pieniądze wpłyną.

3.2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany wotum zaufania. (14:48:00)

W tym punkcie pan Przewodniczący poprosił Radnych o przygotowanie się do głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany wotum zaufania.

Głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany wotum zaufania (14:49:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Anna Patelska, Ryszard Buchta, Norbert Dreier, Maria Waleska, Zbigniew Romanowski, Waldemar Brisch, Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Tomasz Żelasko, Piotr Blach
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Tomasz Pyka
 • BRAK GŁOSU(4):
  Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła

Pan Jacek Roguła miał techniczne kłopoty z laptopem i nie zagłosował.

Uchwała Nr LV/369/23 (Zał. Nr 4 ) została podjęta dziesięcioma głosami „za”, przy jednym głosie wstrzymującym się.

W tym punkcie pan Wójt  Podziękował Radnym, którzy udzielili mu wotum zaufania, które jak zaznaczył „nie jest tylko dla wójta, ale także dla wszystkich pracowników i osób, które pracują na rzecz naszej Gminy”. Oznajmił, że jest to jest praca zespołowa urzędników kierowników i dyrektorów jednostek Na ręce pana Sekretarza  złożył podziękowania za formalne przygotowanie raportu o stanie Gminy za rok ubiegły.

4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2022 r. ( radni otrzymali sprawozdanie 31.03.2023 r.) (14:51:00)

W tym punkcie pani Skarbnik przekazała, że temat został szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 07 czerwca 2023 r. Ze wszystkich 72 uchwał, które podjęli Radni w 2022 roku, 13 uchwał było w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Wprowadzone zmiany pozwoliły na realizację bieżących i nowych zadań.( 10 uchwał dotyczyło zmiany WPF). Po zmianie dochodów w wysokości 69 mln 555 tys. , wpływy w 2022 roku wyniosły 62 mln  842 tys. , natomiast z planowanego wykonania wydatków w kwocie  74 mln 067 tys. złotych, rzeczywiste wykonanie ukształtowało się na poziomie 63 mln 601 tys. złotych. Pan Przewodniczący Buchta zadał pytanie w sprawie sprawozdania, czego nie udało się zrealizować w dochodach majątkowych dotyczących transportu. Pani Skarbnik odpowiedział, że wskazane środki to  dofinansowanie do budowy ścieżki pieszo-rowerowej. Są te środki, których nie udało się pozyskać po stronie przychodów, gdzie były takie założenia  pod koniec roku, a fundusze wpłynęły dopiero w tym roku. Częściowa realizacja dotyczyła nie tylko transportu, ale też „Stobrawskiej Wstęgi” i programu poprawa jakości powietrza czy realizacji projektu „Door- to-Door”. Pan Pyka zauważył, że po stronie dochodów, w dziale 90008 , cały dział jest na poziomie  3 procent. Planowane było  1 mln 200 tys. zł , a wydano  38 tys. złotych. Pani Marciniak wskazała, że spowodowała to „Stobrawska Wstęga”. Sześć procent planu zostało wykonane po stronie dochodu, na resztę oczekiwano do końca roku. Złożone wnioski nie były realizowane na bieżąco. Pan Buchta zapytał o punkt dotyczący transportu i łączności w rozdziale 60004, czy kwota 1mln 600 zł to całkowity koszt zadania, (transport po stronie wydatków bieżących). Pani Skarbnik odpowiedziała twierdząco.

4.1. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Łubniany – sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2022 r., (14:51:00)

Pani Skarbnik przeczytała skróconą wersję uchwały nr 101/2023 z 14 kwietnia 2023 r., w którym RIO pozytywnie zaopiniowało  sprawozdanie Wójta Gminy Łubniany z wykonania budżetu za 2022 r. Powyższą uchwałę radni otrzymali mailowo.

4.2. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany za rok 2022, (15:00:00)

W tym punkcie przewodniczący Komisji Rewizyjnej, pan Fila przekazał, że uchwałą nr 1/ 2023 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łubniany z czerwca 2023 r.  pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu i wnosi do Rady Gminy Łubniany  o udzielenie absolutorium  Wójtowi, panu Wąsiakowi, zgodnie z załącznikiem do powyższej uchwały. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przekazał uchwałę do Rady Gminy oraz RIO celem zaopiniowania. Pan Fila oznajmił, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4.3. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany za 2022r. , (15:01:00)

Pani Skarbnik oznajmiła, że uchwałą nr 248/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r. RIO zaopiniowała  pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łubniany  o udzielenie absolutorium Wójtowi, panu Pawłowi Wąsiakowi.

4.4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Łubniany za 2022 r. , (15:03:00)

W tym punkcie pani Skarbnik, że zgodnie z artykułem  270 ustawy o finansach publicznych  organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdania gminy w terminie do 30 czerwca 2023 r. Projekt powyższej uchwały Radni otrzymali na początku czerwca. Pani Joanna Marciniak poprosiła o zatwierdzenie sprawozdań.  Wobec braku pytań Radni przeszli do głosowania nad uchwałą.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Łubniany za 2022 r. (15:04:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Deinert, Tomasz Żelasko, Norbert Dreier, Piotr Blach, Ewald Fila, Tomasz Pyka, Anna Patelska, Zbigniew Romanowski, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Jacek Roguła
 • BRAK GŁOSU(3):
  Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin

Uchwała Nr LV/370/23 została przyjęta jednogłośnie.  (Zał. Nr 5 )

4.5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach za rok 2022, (15:04:00)

W tym punkcie Skarbnik przekazała, że projekt tej uchwały został  przekazany Radnym .

Nastąpiła zmiana quorum (15:05:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 11

Sesję opuścili radni:

 1. Piotr Blach

Pani Marciniak oznajmiła, że bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 mln 353 tys. złotych, rachunek zysków i strat wykazuje zysk netto w kwocie 59 tys. 875,52 zł. Następnie pani Skarbnik poprosiła Radnych o zatwierdzenie sprawozdań finansowych SP ZOZ. Radni przeszli do głosowania.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach za rok 2022 (15:06:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Anna Patelska, Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Tomasz Żelasko, Waldemar Brisch, Maria Waleska, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin

Pan Blach nie głosował z uwagi na opuszczenie posiedzenia.

Uchwała Nr LV/371/23 została przyjęta jednogłośnie.  (Zał. Nr 6)

4.6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 r. (15:07:00)

W tym punkcie pan Przewodniczący Buchta poprosił o pytania przed głosowaniem. Wobec braku pytań Radni przeszli do głosowania.

Głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 r. (15:07:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Anna Patelska, Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Maria Waleska, Norbert Dreier, Waldemar Brisch, Ewald Fila
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Ryszard Buchta, Tomasz Pyka
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin

Uchwała Nr LV/372/23 (Zał. Nr 7) została przyjęta większością głosów, przy dwóch głosach wstrzymujących się.

Po postanowieniu Radnych wystąpił pan Wójt, Paweł Wąsiak.. Oznajmił, że jest to prawdopodobnie ostatnie absolutorium udzielone wójtowi w tej kadencji. Przekazał: „Aby dojść do absolutorium, trzeba było wykonać czynności, a za tymi czynnościami stoją ludzie, urzędnicy, moi współpracownicy w Urzędzie i w Jednostkach”. Wyraził dla nich słowa uznania, ponieważ także dzięki ich pomocy pokonał wszelkie trudności wynikające z zarządzania Gminą. Podziękował współpracownikom, z panią Skarbnik na czele, za 5 lat wspólnej, ciężkiej pracy. Przekazał, że  „Gmina Łubniany zmienia się, i zmienia się na lepsze” , a „pieniądze publiczne, z podatków, które są wydawane przez Gminę , są wydawane w sposób zgodny, pełny i transparentny”. Podziękował za współpracę Radzie Gminy Łubniany, w szczególności Radnym z komitetu wyborczego pana Wójta. W szczególny sposób uhonorował panią Skarbnik przekazując na jej ręce przepiękny bukiet kwiatów.

5. Podjęcie uchwał: (15:12:00)

5.1. W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r. , (15:12:00)

W tym punkcie pani Skarbnik podziękowała Radnym za udany, ubiegłoroczny rok współpracy oraz za podejmowanie słusznych uchwał. Przekazała, że szczegóły projektu uchwały zostały przez Radnych  zaakceptowane na posiedzeniu połączonych  Komisji. Wspomniała o zwiększeniu środków o 600 zł po stronie dochodów, które to środki przeznaczono na remont drzwi w OSP Łubniany. Pozostałe zmiany są zmianami pomiędzy rozdziałami w klasyfikacji budżetowej. Istotną zmianą jest, że zmniejszają się przychody na ten rok , a zwiększają się po stronie dochodów. Jest wprowadzony nowy rozdział w klasyfikacji 75863, czyli regionalne programy operacyjne 2014 - 2020, finansowane ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego. Klasyfikacja 75863 nie była dotąd wprowadzana. Przeznacza się też 20 tys. złotych , na prośbę komendanta policji miejskiej, w ramach dotacji celowej, na zakup nieoznakowanego pojazdu służbowego. Ta kwota przyczyni się do bezpieczeństwa mieszkańców na drogach Gminy. W wydatkach bieżących przekierowuje się z  działu 75023 środki na dotację celową dla ŁOK w ramach programu „Infrastruktura Domów Kultury 2023” , finansowanego z Narodowego Centrum Kultury. Pan radny Pyka zapytał o dział 92109, o dotację celową dla ŁOK. Pan Siniew odpowiedział, że wnioski w ramach programu infrastruktura domów kultury składa się do 30 listopada. Podobnie jak w latach poprzednich, dotacje celowe nie były uwzględnione, ponieważ nie wiadomo, czy projekt ma szansę „przejść”. W wyniku zeszłorocznego naboru listopadowego, który teraz rozstrzygnięto, 800 instytucji z całego kraju ubiegało się o te środki i tylko 185 je otrzymało, w tym 4 z województwa opolskiego i dwie z powiatu opolskiego. Stąd prośba pana dyrektora ŁOK, aby Gmina mogła „dołożyć” 17 tys. 424 zł, jako wkład własny. Dzięki przyznanej dotacji będą kupione sztalugi do pracowni plastycznej, ruchome lustra do zajęć tanecznych, oprogramowanie do montażu filmów, meble biurowe, alarm z monitoringiem oraz  aparat fotograficzny. Z projektu został wykluczony schodołaz dla osób z niepełnosprawnościami. Opinia PFRONU nie rekomenduje zakupu takiego urządzenia i nie można na nie uzyskać dotacji.  Następnie pan Siniew przypomniał Radnym i panu Pyce, że tylko na dotację celową można uzyskać dofinansowanie od państwowych pieniędzy. Pani Skarbnik dodała, że przy omawianiu projektu zmian do budżetu informowała o redukcji środków dla ŁOK i bibliotek. Pan Pyka podziękował za informację. Pan Wójt przekazał :„ nie stać nas na to , abyśmy mrozili pieniądze”. Dodał, że w momencie, kiedy pan Siniew pozyska środki zewnętrzne,  Gmina będzie szukać środków w budżecie podstawowym, aby wesprzeć pana Dyrektora. Pan Wójt dodał, że dzięki postawie pana Siniewa „ podnosimy jakość pracy w sekcjach ŁOK (…), a to rzutuje na lepsze wykształcenie i doświadczenie dla naszych wychowanków”. Wobec braku kolejnych pytań przystąpiono do głosowania. Z uwagi na kłopoty z zalogowaniem się Radnych do programu „Rada 365” pan Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy technicznej. Po tym czasie wznowiono obrady i głosowanie. 

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r. (15:33:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Maria Waleska, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Anna Patelska, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta, Norbert Dreier, Ewald Fila, Zbigniew Romanowski, Krzysztof Deinert
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Tomasz Pyka
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin

Uchwała Nr LV/373/23  (Zał. Nr 8) została przyjęta większością głosów  przy jednym głosie wstrzymującym się.

5.2. W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2023-2029, (15:33:00)

Pani Skarbnik przypomniała, że zmiany w budżecie powodują zmian WPF. Wspomniała o budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, opracowaniu termomodernizacji oraz zmianach w części budynku szkoły podstawowej w Brynicy. Przypomniała, że szczegółowe informacje na temat projektu uchwały podała na posiedzeniu połączonych Komisji w czerwcu . Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2023-2029 (15:35:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Anna Patelska, Krzysztof Deinert, Norbert Dreier, Tomasz Żelasko, Ewald Fila, Zbigniew Romanowski, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Maria Waleska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Tomasz Pyka
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin

Uchwała Nr LV/374/23 (Zał. Nr 9) została przyjęta większością głosów, przy jednym głosie wstrzymującym się. 

5.3. W sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łubniany, (15:35:00)

W tym punkcie pani Dyrektor Beata Bort krótko omówiła uchwałę. Pani Bort przypomniała, że Rada Gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów, objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych  przez Gminę Łubniany. Wysokość takiej opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę, jednak  wskaźnik waloryzacji z lutego tego roku pozwala na zwiększenie tej opłaty do kwoty 1,30 zł. Omawiany przez panią Dyrektor projekt zwiększa kwotę 1,14 zł na 1,30 zł.

Głosowanie w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łubniany (15:37:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Norbert Dreier, Zbigniew Romanowski, Ewald Fila, Jacek Roguła, Tomasz Pyka, Tomasz Żelasko, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Maria Waleska
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin

Uchwała Nr LV/375/23 została przyjęta jednogłośnie.  (Zał. Nr 10)

5.4. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, (15:37:00)

W tym punkcie pani Kierownik Agata Nalewaja przekazała, że z uwagi na nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej projekt uchwały w nowy sposób reguluje tryb i sposób powoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. Powoływanie i odwoływanie członków dokonywane jest poprzez zarządzenie Wójta Gminy Łubniany. Z uwagi na brak pytań przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego (15:39:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Norbert Dreier, Tomasz Żelasko, Waldemar Brisch, Anna Patelska, Maria Waleska, Tomasz Pyka, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin

Uchwała Nr LV/378/23 została przyjęta jednogłośnie.  (Zał. Nr 11)

5.5. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych. (15:39:00)

W tym punkcie pan Przewodniczący oddał głos panu Kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami, panu Piotrowi Dziedzic. Zamiana dotyczy działek w miejscowości Dąbrówka Łubniańska, celem poprawy dróg u mieszkańców przyczółka -  Kosowce. Zmiana została poprzedzona uzgodnieniami z Lasami Państwowymi - Nadleśnictwem Turawa . Zamiana dotyczy działek Gminy Łubniany i  Gminy Turawa. Działki stanowią tereny dróg publicznych oraz dróg transportu leśnego. Gmina zaproponowała  działkę nr  230 , celem jej zamiany  z Nadleśnictwem Turawa, na działkę nr 209/11.  Działka Gminy Łubniany została wyceniona na kwotę 151 tys. 200 złotych, a działka lasów państwowych wyceniono na 142 tys. 900 złotychPan Kierownik przekazał, że zamiana odbyła się bez dopłaty ze strony państwowego gospodarstwa Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turawa. Wobec braku pytań Radni przystąpili do głosowania.

Głosowanie w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych (15:41:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Krzysztof Deinert, Norbert Dreier, Tomasz Żelasko, Tomasz Pyka, Anna Patelska, Jacek Roguła, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Zbigniew Romanowski, Ewald Fila
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin

Uchwała Nr LV/377/23 została przyjęta jednogłośnie.  (Zał. Nr 12)

6. Propozycje wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym organizowane przez Łubniański Ośrodek Kultury (15:41:00)

Pan Dyrektor Siniew oznajmił, że wakacje rozpoczęto wycieczką do Łodzi do Orientarium i do Mandorii. Dwa autokary pojechały do ZOO oraz do parku rozrywki w Łodzi . Następnie pan Dyrektor oświadczył, że sztandarową działalnością ośrodka kultury, w zakresie wypoczynku dla dzieci, są letnie półkolonie. Dziećmi opiekuje się wykwalifikowana kadra, zapewniany jest ciepły posiłek oraz liczne warsztaty przyrodnicze i zajęcia sportowe. Każdy turnus zapewnia po dwie wycieczki. Zaplanowano: Park rozrywki „O!Pole” koło Dąbrowy, ZOO w Opolu, centrum nauki, kultury i zabawy „Bajka Pana Kleksa” w Katowicach, muzeum polskiej piosenki w Opolu, Funzeum w Gliwicach, wieżę piastowską w Opolu, Niewidzialną Przestrzeń w Opolu- poznanie jak „widzą” osoby niewidome. Koszt pięciodniowej półkolonii wynosi 400 zł, gdzie dofinansowanie jest pozyskiwane z budżetu  Gminy. „Czym skorupka za młodu” – nauka kroszonkarstwa dla dzieci i młodzieży poprowadzi twórczyni ludowa, pani Sabina Karwat, zajęcia są darmowe, finansowane przez państwo w ramach projektu „Kultura ludowa i tradycyjna” W wakacje rozpocznie się projekt „Historia kołem się toczy”. Podczas zajęć z rysunku dzieci stworzą rysunki zabytków w Gminie, przeprowadzone zostaną cztery spotkania dotyczące historii Gminy oraz powstanie mapa z trasami historycznymi po Gminie Łubniany. Przedsięwzięcie zakończy się trzema rajdami rowerowymi na szlakach, które zostaną wcześniej wytyczone. W ubiegłą sobotę, w ramach projektu „Porozmawiajmy” odbyły się warsztaty kulinarne w całości finansowane z funduszy norweskich. Na ten cel pozyskano  80 tys. złotych. W przygotowaniu na koniec wakacji, planuje się wycieczkę do Rudy Raciborskiej do Muzeum Kolejki Wąskotorowej. W planach jest także spotkanie autorskie dla młodzieży z Weroniką Anną Marczak,  bestsellerową autorką książek dla młodzieży. Pan Siniew zapowiedział, że jeżeli odbędą się imprezy w poszczególnych Sołectwach, to ośrodek kultury  gotów jest wesprzeć wydarzenia animacjami, czy kinem plenerowym. Po wystąpieniu pana Siniewa, wypowiedział się radny Romanowski, który podziękował za przedsiębiorcze działania ŁOKu i życzył, aby Rada Gminy była panu Dyrektorowi „przychylna”. Pan Siniew za te słowa podziękował. Wyraził wdzięczność, że trenerzy i opiekunowie ze szkółki piłkarskiej- Soccer College z Łubnian, udzielą mu wsparcia w organizacji w ostatnim terminie turnusu dla dzieci. Pan Fila zapytał, czy koszt 400 zł, za półkolonię, ponosi rodzic. Pan Dyrektor odpowiedział twierdząco, przy czym poinformował, że koszt całkowity, łącznie z pomocą Gminy, wynosi około 550 zł.

7. Wolne wnioski. (15:47:00)

W tym punkcie pan Piestrak odniósł się do  punktu 3.1 dotyczącego debaty nad raportem Gminy za rok 2022. Pan Buchta wówczas zapytał o rozbieżności finansowych w projekcie „Stobrawska Wstęga, ostoja bioróżnorodności”. Pan Piestrak oznajmił, że w dwóch rozdziałach raportu są dwie sumy, które na pierwszy rzut oka do siebie nie pasują. Jest to mianowicie podejście z dwóch różnych obszarów, z jednej strony mówimy o punkcie 2.3 raportu, tam, gdzie mamy wymienione projekty, opisany jest tu sposób dofinansowania, które wpłynęło w całym 2022 roku na rachunek Gminy w kwocie 53 tys. 495 zł. Tyle z realizacji różnych zadań w tym projekcie otrzymała Gmina w 2022 roku. Jest dopisek o kontynuacji projektu i z bieżących informacji, jakie posiada pan Piestrak, wiadomo, że  projekt został przedłużony do końca wakacji. W punkcie 3.1 są inwestycje, które zostały zrealizowane w 2022 r. i tu jest informacja o modernizacji strażnicy w Masowie. Są tu większe kwoty, ponieważ mowa jest o  przetargu w 2022 r. Wartość zamówienia publicznego wynosi ponad 252 tys. zł, a dofinansowanie jest w kwocie 157 tys. zł. Ta kwota nie odpowiada kwocie z punktu 2.3, ponieważ sam przetarg był realizowany na przestrzeni 2022 i 2023 roku i nadal oczekuje się na wpłynięcie pozostałych kwot z dofinansowania. Pan Buchta poprosił, ażeby w przyszłym roku te zadania opisać czytelniej. Kolejno pan Przewodniczący zapytał o drogi gruntowe, które w trakcie realizacji inwestycji remontu mostu w Dąbrówce Łubniańskiej zostały bardzo zniszczone. Kierownik Budownictwa, pan Kochanek przekazał, że jeżeli chodzi o drogę z mostu w stronę Dąbrówki,  drugą droga  w lewo, nazywaną potocznie „drogą do raju”,  na tą chwilę nie są planowane remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnym. Po realizacji zlecenia , jeżeli pozostaną środki finansowe, będzie ta kwestia rozważana. Pani Waleska poprosiła, aby remont wykonano chociaż do pierwszego domu o numerze 5. Pan Buchta poprosił o wykonanie zadania, zaraz jak się zwolnią środki.

8. Zamknięcie obrad. (15:54:00)

Wobec braku pytań i wniosków pan Przewodniczący zakończył LV sesję Rady Gminy Łubniany.

Załączniki:

Nr 1 – Lista obecności

Nr 2 – Porządek obrad.

Nr 3 - Wykaz głosowań sesji  - LV  sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018- 2023 –

tj. imienny wykaz głosowań.

Nr 4 - Uchwała Nr LV/369/23

Nr 5 - Uchwała Nr LV/370/23

Nr 6 - Uchwała Nr LV/371/23

Nr 7 – Uchwała Nr LV/372/23

Nr 8 – Uchwała Nr LV/373/23

Nr 9 - Uchwała Nr LV/374/23

Nr 10 - Uchwała Nr LV/375/23

Nr 11 - Uchwała Nr LV/378/23

Nr 12 - Uchwała Nr LV/377/23

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta 

Protokołowała:

Joanna Kowalska

 

PDFLV posiedzenie Sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji VIII 2018- 2023 - 26.06.2023 r. - wykaz głosowań.pdf (28,85KB)