Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LV/377/23

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 14 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Łubniany położonej w miejscowości Dąbrówka Łubniańska, działki nr 230 k.m. 8 o pow. 1,8200 ha zapisanej w księdze wieczystej KW OP1O/00061504/3, na działkę nr 209/11 k.m. 9 o pow. 0,5022 ha, stanowiącą własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turawa zapisanej w księdze wieczystej KW OP1O/00100133/7. 2. Nieruchomości zostały oszacowane przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego i wynoszą:
1) dla działki nr 230 k.m. 8 obręb Dąbrówka Łubniańska – 151 200,00 zł;
2) dla działki 209/11 k.m. 9 obręb Dąbrówka Łubniańska – 142 900,00 zł.

§ 2. Nieruchomości wymienione w § 1. 1. niniejszej uchwały zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowią:
1) dla działki nr 230 – 10KDD , tj. tereny dróg publicznych – klasy dojazdowej; 2) dla działki nr 209/11 – Ktl , tj. tereny dróg transportu leśnego oraz 9KDD , tj. tereny dróg publicznych – klasy dojazdowej.
§ 3. Zamiana dokonana zostanie bez dopłaty ze strony PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turawa.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

 

PDF    Uchwała Nr LV37723 Rady Gminy Łubniany z dnia 26-06-2023 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych (205,91KB)