Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z LIV sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji VIII (2018- 2023) - 15.05.2023 r.

Protokół z LIV  sesji Rady Gminy Łubniany – 15.05.2023 r.

1. Otwarcie sesji: (14:03:00)

Przewodniczący Rady Gminy, pan Buchta rozpoczął LIV sesję Rady Gminy Łubniany , po czym przywitał wszystkich gości, radnych , pracowników Urzędu Gminy z panem  Wójtem na czele.

Obrady rozpoczęto 2023-05-15 o godz. 14:03:52, a zakończono o godz. 14:39:14 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków:

 1. Waldemar Brisch
 2. Ryszard Buchta
 3. Krzysztof Deinert
 4. Bernadeta Drąg
 5. Norbert Dreier
 6. Waldemar Kalina
 7. Jarosław Krzyścin
 8. Jacek Roguła
 9. Zbigniew Romanowski
 10. Maria Waleska
 11. Tomasz Żelasko

1.1. stwierdzenie prawomocności obrad, (14:03:00)

Zgodnie z listą obecności (Zał. Nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych na statutowy skład  15, wobec czego wszelkie decyzje, wnioski oraz uchwały miały moc wiążącą. Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu uczestniczyli: p. Wójt - p. Paweł Wąsiak, p. Mariusz Piestrak – Zastępca Wójta, p. Joanna Marciniak – Skarbnik Gminy, p. Piotr Pośpiech – Sekretarz Gminy, p. Łukasz Kochanek – Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej,  p. Joanna Kowalska – Inspektor ds. Organizacyjnych, p. Michał Moszner – Informatyk, , p. Sylwia Heisig- Brzana – Kierownik Referatu Promocji i Turystyki, P. Piotr Dziedzic – Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska.  Z osób zaproszonych uczestniczyli: pani Mecenas, Magdalena Kaczkowska,  P. Beata Bort – Dyrektor GZEAS, p. Agata Nalewaja – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, p. Tomasz Siniew – Dyrektor Łubniańskiego Ośrodka Kultury.

1.2. zatwierdzenie porządku obrad, (14:04:00)

W tym punkcie pan Wójt pan poprosił o przyjęcie do porządku obrad dwóch uchwał : w  sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r. oraz w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2023- 2029. Wyjaśnił, że szczegóły uchwał były omawiane na Komisji poprzedzającej dzisiejsza sesję.  Pan Buchta  zaproponował , aby w punkcie 3.3 ująć pierwszą z uchwał , a w punkcie 3.4 drugą uchwałę.

Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad - zakończone (14:06:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski, Norbert Dreier, Waldemar Brisch, Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina, Jacek Roguła, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Maria Waleska
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Blach, Ewald Fila, Anna Patelska, Tomasz Pyka

W wyniku głosowania dotyczącego przyjęcia do porządku obrad punktu 3.3 – projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r. punkt został dodany do porządku obrad.

Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad (14:06:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski, Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Waldemar Brisch
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Blach, Ewald Fila, Anna Patelska, Tomasz Pyka

W wyniku głosowania dotyczącego przyjęcia do porządku obrad punktu 3.4 – projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2023- 2029 punkt został dodany do porządku obrad.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad (14:09:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski, Norbert Dreier, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska, Jacek Roguła, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Tomasz Żelasko
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Blach, Ewald Fila, Anna Patelska, Tomasz Pyka

W wyniku głosowania , porządek obrad (Zał. Nr 2 ) został zatwierdzony i  przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji:

1.1 stwierdzenie prawomocności obrad,

1.2 zatwierdzenie porządku obrad,

1.3 zatwierdzenie protokołu z LII sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 13.03.2023 r.

1.4 zatwierdzenie protokołu z LIII sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 05.04.2023 r

 

2. Informacja Wójta Gminy Łubniany o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy Łubniany

3. Podjęcie uchwał :

3.1 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2029”,

3.2 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Staroopolskiej w Jełowej,

3.3 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r. ,

3.4 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2023- 2029.

4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach.

5. Ocena zasobów pomocy społecznej.

6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022.

7. Wolne  wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

1.3. zatwierdzenie protokołu z LII sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 13.03.2023, (14:09:00)

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu z LII sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 13.03.2023 r. (14:09:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Krzysztof Deinert, Norbert Dreier, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska, Jacek Roguła, Tomasz Żelasko, Ryszard Buchta, Waldemar Kalina, Waldemar Brisch, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Blach, Ewald Fila, Anna Patelska, Tomasz Pyka

W wyniku głosowania protokół z LII sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 13.03.2023 r. został przyjęty.

1.4. zatwierdzenie protokołu z LIII sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 05.04.2023 r. (14:10:00)

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu z LIII sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 05.04.2023 r. (14:10:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Krzysztof Deinert, Jarosław Krzyścin, Bernadeta Drąg, Norbert Dreier, Waldemar Kalina, Waldemar Brisch, Zbigniew Romanowski, Jacek Roguła, Maria Waleska, Tomasz Żelasko, Ryszard Buchta
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Blach, Ewald Fila, Anna Patelska, Tomasz Pyka

W wyniku głosowania protokół z LIII sesji Rady Gminy Łubniany z dnia  05.04.2023  r. został przyjęty

2. Informacja Wójta Gminy Łubniany o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy Łubniany. (14:10:00)

Pan Wójt przekazał , że Gmina Łubniany w okresie międzysesyjnym podejmowała następujące działania:

- zakończono realizację zadania pod nazwą Kompleksowa modernizacja budynku przedszkola publicznego w Łubnianach, oddział w Kolanowicach, w ramach inwestycji wykonano modernizację ogrzewania i instalacji wodnej, wymianę okien i drzwi, docieplenie stropodachu, ścian wewnętrznych i dachu, wymianę istniejącego oświetlenia na nowe energooszczędne LEDY, wartość zadania to  niespełna  400 tys. złotych, z czego 80 % dofinansowano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020. Jest to wykonane pierwsze zadanie w ramach projektu. Gmina  przygotowuje się do podpisania  umowy na realizację następnego zadania tj. kompleksowej termomodernizacji ośrodka wiejskiego w Jełowej.

- zakończyła się modernizacja dawnej strażnicy w Masowie i utworzono tam hotel dla owadów w ramach projektu Stobrawska Wstęga- Ostoja Bioróżnorodności. W ramach współpracy unijnej  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego na lata 2014- 2020 pozyskano pieniądze. Wartość inwestycji to niespełna 253 tys. złotych. Do Gminy na ten cel trafiło 85% dofinansowanie.

- w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 Gmina Łubniany otrzymała grant w wysokości niespełna 300 tys. złotych. Za tą kwotę   został zakupiony sprzęt elektroniczny dla Urzędu Gminy oraz dla ŁOKu. W tym miejscu pan Wójt serdecznie  podziękował za pomyślną finalizację tego zamierzenia  panu Inspektorowi Michałowi Mosznerowi

- w Sołectwie Kobylno 9 lutego 2023 r. mieszkańcy wybrali nowego Sołtysa i Radę Sołecką. Dotychczasowemu  Sołtysowi, panu Arnoldowi Cebuli, pan  Wójt podziękował za lata pracy na rzecz Sołectwa , a następnie pogratulował oraz życzył Sołtysowi, panu Dawidowi Drąg wraz z Radą Sołecką : „ niegasnącego zapału do podejmowania kolejnych wyzwań”.

- odwiedziny Gminy Łubniany przez Wojewodę Opolskiego, pan Sławomir Kłosowski, podczas spotkania poruszono najważniejsze  i najpilniejsze zadania , wobec których stoi Gmina. Oprócz urzędu gminy, Wojewoda odwiedził Łubniański Ośrodek Kultury, szkołę w Brynicy, Dom Dziennego Pobytu w Biadaczu oraz prywatną firmę z terenu naszej Gminy. Pan Wójt podziękował Wojewodzie oraz  wszystkim, którzy uczestniczyli w spotkaniu.

- pary małżeńskie, które obchodziły rocznicę zawarcia związku małżeńskiego świętowały jubileusze wspólnego małżeńskiego życia. 50te , 55te, 60te i 65te gody świętowali na spotkaniu w restauracji „Leśna ” w Łubnianach. Jubilaci „Złotych Godów” zostali uhonorowani  przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. Pan Wójt pogratulował Seniorom oraz życzył kolejnych zgodnych lat.

- Gmina Łubniany przekazała dotację celową  wysokości 30 tys. złotych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Dotacja przeznaczona jest na zakup sprzętu hydraulicznego, który każdego dnia jest używany na potrzeby ratowania życia, zdrowia i mienia. Umowa została podpisana przez Starszego Brygadiera Arkadiusza Margoszczyn – Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Pan Wójt serdecznie mu za to podziękował oraz za dotychczasową bardzo dobrą współpracę.

- Gmina Łubniany przystąpiła do II edycji Inicjatywy Marszałkowskiej Sołeckiej na lata 2023- 2025. W tym roku dofinansowanie w wysokości po 6.500 tys. złotych otrzymają Sołectwa Biadacz, Brynica, Kępa i Masów z przeznaczeniem na projekty lokalne, realizowane na terenach wiejskich.  Gmina ze swojego budżetu zapewnia konieczny wkład własny w wysokości minimum 1.300 zł na każde Sołectwo. ( Zakup i montaż plandeki do wiaty biesiadnej w Biadaczu, zakup skrzynki elektrycznej oświetlenia Klarkowni w Brynicy, budowę peronu przystankowego na ulicy Luboszyckiej w Kępie oraz termomodernizację w budynku świetlicy wiejskiej w Masowie). 

- zakończył się II Śląski Festiwal Foodtrucków. Festiwal skupiał się na lokalnych przysmakach i deserach , napojach i tradycyjnych specjałach. Pan Wójt podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację czyli Łubniańskiemu Ośrodkowi Kultury, panu Patrykowi Buchta, z „Pracowni Smaków”  z Jełowej, druhom OSP w Łubnianach, Kołu Gospodyń Wiejskich z Masowa oraz Referatowi Promocji i Turystyki.

-  nowa Filia Gminnej Biblioteki w Brynicy posiada 100 m kwadratowymi powierzchni. Obecnie nowa wypożyczalnia dysponuje miejscem spotkań dla seniorów oraz kącikiem dla dzieci. Biblioteka przeniosła się z OSP w Brynicy bliżej centrum , przy placu Arnstein.  Pan Wójt serdecznie pogratulował całemu zespołowi ŁOKu z panem Dyrektorem, Tomaszem Siniewem na czele. Podziękował także sponsorom za wsparcie oraz Radnym z Brynicy za zaangażowanie przy tym projekcie.

- w tym roku Gminne Obchodu Dni Strażaka odbyły się w Brynicy. Tradycyjna procesja ku czci świętego Floriana, w której wzięli udział strażacy wszystkich jednostek OSP naszej Gminy, przemaszerowała od placu Arnstein do Kościoła pod wezwaniem św. Szczepana. Po mszy odbyło się spotkanie strażaków w OSP, gdzie w porozumieniu z Komendantem Gminnym i Prezesami poszczególnych jednostek pan Wójt wyróżnił czterech strażaków. Podziękował za gotowość niesienia pomocy, za każdą uczynność i zaangażowanie przy organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych i społecznych.

Na zakończenie pan Wójt podziękował wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, pracownikom jednostek organizacyjnych za pracę na rzecz rozwoju naszej Gminy oraz tym wszystkim mieszkańcom, którzy przyczyniają się do „rozwoju naszej małej ojczyzny”.

Nastąpiła zmiana quorum (14:19:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 10

Sesję opuścili radni:

 1. Waldemar Brisch

Nastąpiła zmiana quorum (14:20:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 11

Do sesji dołączyli radni:

 1. Waldemar Brisch

3. Podjęcie uchwał: (14:20:00)

Do protokołu został dołączony imienny wykaz głosowań (Zał. Nr 3).

3.1. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2029”, (14:20:00)

Pan Przewodniczący Buchta  zaznaczył, że temat był już omawiany na posiedzeniu Komisji i poprosił o wystąpienie Pana Kierownik, Piotra Dziedzica. Pan Kierownik  omówił krótko program. Wobec braku pytań pan Buchta poprosił o przygotowanie do głosowania.

Głosowanie w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2029” (14:23:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Waldemar Brisch, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Zbigniew Romanowski, Maria Waleska, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Jacek Roguła
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Blach, Ewald Fila, Anna Patelska, Tomasz Pyka

Uchwała Nr LIV/365/23 została przyjęta jednogłośnie.(Zał. Nr 4 )

3.2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Staroopolskiej w Jełowej. (14:24:00)

W tym punkcie pan Buchta  oznajmił ,że projekt  był omawiany szczegółowo na Komisjach i poprosił o pytania. Wobec braku pytań rozpoczęto głosowanie. 

Głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Staroopolskiej w Jełowej (14:24:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Norbert Dreier, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch, Zbigniew Romanowski, Krzysztof Deinert, Tomasz Żelasko, Maria Waleska, Waldemar Kalina, Jacek Roguła
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Ryszard Buchta
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Blach, Ewald Fila, Anna Patelska, Tomasz Pyka

Uchwała Nr LIV/366/23 została przyjęta 10 głosami „za” przy jednym głosie „wstrzymującym się ” . (Zał. Nr 5 )

3.3. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r. (14:25:00)

Ten punkt omówiła pani Skarbnik, która zaznaczyła, że uchwała nie wprowadza większych zmian. Transformacje związane są załącznikami ( zarządzenia pana Wójta w okresie międzysesyjnym) o zadaniach inwestycyjnych, czyli  kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy. Wobec braku pytań przygotowano głosowanie.

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r. (14:26:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Tomasz Żelasko, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Maria Waleska, Waldemar Brisch
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Blach, Ewald Fila, Anna Patelska, Tomasz Pyka

Uchwała Nr LIV/367/23 została przyjęta jednogłośnie. (Zał. Nr 6)

3.4. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2023- 2029 (14:26:00)

Pani Skarbnik oznajmiła, że w 2024 r. wprowadza się nowe zadanie związane z Rewitalizacją Gminy Łubniany na lata 2024 - 2030. Gmina zacznie realizować ten program, który będzie finansowany w budżecie przyszłorocznym. Poprosiła Radnych o przyjęcie uchwały.

Głosowanie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2023- 2029 (14:27:00 )

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Krzysztof Deinert, Tomasz Żelasko, Zbigniew Romanowski, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Waldemar Kalina, Norbert Dreier, Waldemar Brisch, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Jacek Roguła
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Blach, Ewald Fila, Anna Patelska, Tomasz Pyka

Uchwała Nr LIV/368/23 została przyjęta jednogłośnie. (Zał. Nr 7 )

4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach. (14:27:00)

Pan Przewodniczący przekazał, że ten temat był szeroko omawiany na posiedzeniu Komisji. Pani Nalewaja pokrótce omówiła działalność GOPSu. Oznajmiła, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kierownik ośrodka pomocy społecznej składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka. GOPS w Łubnianach w roku 2022 zrealizował zadania własne i zadania zlecone. Następnie pani Kierownik omówiła pokrótce zadania ośrodka. Z nowych zadań realizowano dodatek osłonowy oraz dodatek węglowy, ośrodek realizuje także  pomoc dla obywateli Ukrainy,  program-  korpus wsparcia seniorów (opaski bezpieczeństwa).  Program door-to-door realizowano od stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2023 dla osób z ograniczoną mobilnością.

Pan Krzyścin przyznał, że GOPS bardzo dobrze wywiązuje się ze wszystkich powierzonych zadań. Stwierdził  o ośrodku:  „Oprócz ustawowych bierze na siebie ambitne programy”. Następnie na ręce pani Kierownik Agaty Nalewaja złożył podziękowania.

5. Ocena zasobów pomocy społecznej. (14:32:00)

Pan Buchta wobec faktu, że temat  był szeroko omówiony na Komisjach poprosił Radnych o pytania. Ponieważ treść „Oceny zasobów pomocy społecznej”  została całkowicie omówiona na posiedzeniu Komisji nie odnotowano  zapytań.

6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022. (14:33:00)

Pan Przewodniczący stwierdził, że temat był szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji. Następnie oddał głos pani Inspektor Lidii Czurlok. Pani Czurlok przekazała, że zgodnie z ustawą o organizacjach  pożytku publicznego oraz o wolontariacie jednostka samorządowa jest zobowiązana do przedstawienia sprawozdania z realizacji  zadania o współpracy z organizacjami pozarządowymi , które powinno być złożone do 31 maja za rok poprzedni. Pani Czurlok wobec skrupulatnego przedstawienia raportu na Komisjach poprosiła o przyjęcie sprawozdania przez Radnych.

Wobec swojej absencji na posiedzeniu Komisji pan Buchta oznajmił, że jest świadomy, że  nasze organizacje pozarządowe bardzo dobrze wykorzystują środki. Pani Czurlok przyznała rację panu Przewodniczącemu. Zaznaczyła, że współpraca z organizacjami odbywa się na bardzo dobrym poziomie.

7. Wolne wnioski. (14:34:00)

W  tym punkcie głos zabrał pan Tomasz Siniew – Dyrektor ŁOKu. Posumował etap Dom Kultury Plus. Podziękował Radnym, którzy wzięli udział w badaniu – kulturalnych potrzeb społeczności lokalnej. Niebawem ŁOK rozpisze konkurs dla liderów lokalnych na działania mieszkańców w Sołectwach. Jutro zostanie uruchomiony w ŁOK punkt konsultacyjny, który ma pomóc w sprecyzowaniu pomysłów na te działania w lokalnych społecznościach. Na ten cel dysponuje się  kwotą 30 tys. złotych ( Od 3 do 7 inicjatyw oddolnych zgłoszonych przez mieszkańców) . Zachęcił, aby pomysły Radni zgłaszali do gminnego domu kultury, gdzie pracownicy pomogą  sformułować taki wniosek, tak, aby jak najlepiej wykorzystać 30 tys. złotych. Niestety Narodowe Centrum Kultury, które przekazało środki nie finansuje np. wynajmu dmuchańców, ale już koncert, czy też zabawa może znaleźć się w tym wniosku.

Następnie pani Sołtys Masowa oświadczyła, że niedługo mieszkańcy Sołectwa będą świętować 250- lecie Masowa. 24 czerwca 2023 r.  odbywa się impreza oficjalna, na którą pani Sołtys zaprasza . Program imprezy znajduje się na zaproszeniach, które pozwoliła sobie rozdać Radnym.

Kolejno pani radna Maria Waleska w imieniu mieszkańców podziękowała Zarządowi Dróg Powiatowych , pani radnej powiatu, pani Alicji Trychan i Wójtowi Gminy za wyremontowanie odcinka ul. Leśnej i prosiła o dalsze wyremontowanie, ponieważ jeszcze zostało do wykończenia około 100 metrów drogi.

8. Zamknięcie obrad. (14:39:00)

Wobec braku pytań i wniosków pan Przewodniczący zakończył LIV sesję Rady Gminy Łubniany.

Załączniki:

Nr 1 – Lista obecności

Nr 2 – Porządek obrad.

Nr 3 - Wykaz głosowań sesji  - LI  sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018- 2023 –

tj. imienny wykaz głosowań.

Nr 4 - Uchwała Nr LIV/365/23

Nr 5 - Uchwała Nr LIV/366/23

Nr 6  - Uchwała Nr LIV/367/23

Nr 7 – Uchwała Nr LIV/368/23

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

Protokołowała:

Joanna Kowalska

PDFLIV sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji VIII 2018- 2023 - 15.05.2023 r. - wykaz głosowań.pdf (25,38KB)