Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LV posiedzenie Sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji VIII ( 2018- 2023) - 26.06.2023 r.

Termin: 26.06.2023, g. 14:00

Miejsce: Urząd Gminy Łubniany

 1. 1. Otwarcie sesji:
  1. 1.1. stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. 1.2. zatwierdzenie porządku obrad,
  3. 1.3. zatwierdzenie protokołu z LIV sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 15.05.2023 r.
 2. 2. Informacja Wójta Gminy Łubniany o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy Łubniany.
 3. 3. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Łubniany za 2022 rok ( Radni otrzymali raport w dniu 31.05.2023 r. )
  1. 3.1. Debata nad raportem o stanie Gminy Łubniany za 2022 r.,

   PDFraport o stanie gminy za 2022_ost 09.06.23.pdf (11,57MB)

  2. 3.2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany wotum zaufania.

   PDFproj.uchwały wotum zaufania 26.06.23.pdf (53,56KB)

 4. 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2022 r. ( radni otrzymali sprawozdanie 31.03.2023 r.)
  1. 4.1. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Łubniany – sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2022 r.,

   PDFsprawozdanie z wykonania budżetu Gminy 2022.pdf (7,96MB)

   PDFwyjaśnienie omyłki w Sprawozdaniu budżet pismo do RIO z dn. 12.04.23 r.pdf (20,28KB)

  2. 4.2. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany za rok 2022,

   PDFuchwała Nr 1_23 KR wraz z załącznikiem z dn.07.06.23.pdf (169,02KB)

  3. 4.3. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany za 2022r. ,
  4. 4.4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Łubniany za 2022 r. ,

   PDFproj.uchwały w spr.zatwierdzenia sprawozdań Gminy za 22 r.pdf (79,31KB)

  5. 4.5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach za rok 2022,

   PDFproj.uchwały w spr.sprawozdania finans ZOZ.pdf (508,29KB)

  6. 4.6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 r.

   PDFproj.uchwały w spr.absolutorium za 22 r.pdf (91,90KB)

 5. 5. Podjęcie uchwał: ( Projekty uchwał zostaną przesłane do dnia 16.06.2023 r.)
  1. 5.1. W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r. ,
  2. 5.2. W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2023-2029,
  3. 5.3. W sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łubniany,

   PDFprojekt uchwały przedszkolaustalenie czasu bezpłatnego nauczania.pdf (192,24KB)

  4. 5.4. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego,
  5. 5.5. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych.

   PDFproj. uchwały w spr. zamiany nieruchomości gruntowych.pdf (92,91KB)

 6. 6. Wolne wnioski.
 7. 7. Zamknięcie obrad.