Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Łubniany

Łubniany, dnia 6 czerwca 2023 r.

RB.671.4.2023.PWS  

OBWIESZCZENIE
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Łubniany

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28) zawiadamiam o przeprowadzeniu z mieszkańcami oraz wszystkimi interesariuszami procesu rewitalizacji Gminy Łubniany konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Łubniany w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Łubniany. Konsultacje rozpoczną się 13 czerwca 2023 r., a zakończą się 6 lipca 2023 r., obejmują obszar Gminy Łubniany.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

  1. zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Gminy Łubniany oraz na stronie internetowej gminy www.lubniany.pl oraz pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/lubniany_formularz_uwag_or_oz
  2. spotkania otwartego dla interesariuszy procesu rewitalizacji – w dniu 19 czerwca 2023 r. o godz. 14:30 w Urzędzie Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany
  3. wypełnienia elektronicznego formularza ankiety dostępnej pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/lubniany_formularz_uwag_or_oz

Wypełnione formularze można dostarczyć:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ;
  2. drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany;
  3. osobiście do Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany w godzinach pracy Urzędu;
  4. poprzez wypełnienie formularza uwag on-line: https://ankieta.deltapartner.org.pl/lubniany_formularz_uwag_or_oz
  5. podczas otwartego spotkania konsultacyjnego w dniu 19 czerwca 2023 r.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane za pośrednictwem strony internetowej gminy.

Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1 zostanie umieszczony na stronach internetowych www.lubniany.plwww.bip.lubniany.pl oraz wyłożony w siedzibie Urzędu Gminy Łubniany w okresie od 13 czerwca 2023 r. do 6 lipca 2023 r.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji oraz wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest inspektor ds. budownictwa, planowania i  gospodarki przestrzennej Patrycja Wiesiołek-Sobota.

Wójt Gminy Łubniany

Paweł Wąsiak


Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, tel. 77 427 05 33, adres e-mail: ug@lubniany.pl
2.    W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane osobowe są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@lubniany.pl
3.    Pani/Pana dane przetwarzane będą wyłącznie w celu wymiany informacji drogą elektroniczną.
4.    Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem za pomocą poczty elektronicznej, oznacza to, że otrzymaliśmy adres konta mailowego bezpośrednio od Pani/Pana na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO – zgody na przetwarzanie, bądź pozyskaliśmy adres poczty z legalnego źródła uprawniającego Urząd Gminy Łubniany do kontaktu z Panią/Panem, na podstawie art.6 ust.1 lit. c lub e RODO.
5.    Pani/Pana dane kontaktowe w zakresie adresu e-mail są przetwarzane w naszej bazie danych do momentu cofnięcia zgody na jego przetwarzanie.
6.    Nie będziemy udostępniać innym podmiotom Pani/Pana adresu e-mail, chyba że będzie to wynikać z przepisu prawa.
7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.


PDF  Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Łubniany (700,68KB)

DOCX  Formularz konsultacyjny projektu Uchwały Rady Gminy Łubniany w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Łubniany (35,89KB)

PDF  Projekt uchwały Rady Gminy Łubniany w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Łubniany (19,34MB)

PDF  Diagnoza obszaru zdegradowanego (4,32MB)