Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie dotyczące wyboru oferty w związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na powierzenie zadania, którego celem jest przeciwdziałanie patologiom społecznym i rozwijanie kultury fizycznej poprzez realizację programu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej polegającego na powszechnej nauce pływania "Umiem pływać"

Łubniany, dnia 03.04.2023 r.

RP.524.2.2023

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U z 2022, poz. 1327 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLIX/331/22 Rady Gminy Łubniany z dnia 14 listopada 2022 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, Wójt Gminy Łubniany ogłasza, iż w wyniku przeprowadzonych otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie zadania publicznego Gminy Łubniany w roku 2023, którego celem jest  przeciwdziałanie patologiom społecznym i rozwijanie kultury fizycznej poprzez realizację programu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej polegającego na powszechnej nauce pływania "Umiem pływać" dokonano wyboru oferty przesłanej przez:

  1. Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Opolu (45 – 083), przy ulicy Barlickiego 13

W/w podmiotowi przyznano dotację w wysokości  36 540, 00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset czterdzieści złotych 0/100 gr).

 

WÓJT

Paweł Wąsiak

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łubniany w dniu 03.04.2023 r.