Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z LII sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018- 2023 - 13.03.2023 r.

Protokół z LII sesji Rady Gminy Łubniany - 13.03.2023 r.

Obrady rozpoczęto 2023-03-13 o godz. 14:05:59, a zakończono o godz. 16:22:32 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Piotr Blach
 2. Waldemar Brisch
 3. Ryszard Buchta
 4. Bernadeta Drąg
 5. Norbert Dreier
 6. Ewald Fila
 7. Jarosław Krzyścin
 8. Anna Patelska
 9. Tomasz Pyka
 10. Jacek Roguła
 11. Zbigniew Romanowski
 12. Maria Waleska
 13. Tomasz Żelasko

1. Otwarcie sesji. (14:06:00)

Przewodniczący Rady Gminy, pan Buchta rozpoczął LII sesję Rady Gminy Łubniany , po czym przywitał wszystkich gości, radnych , pracowników Urzędu Gminy z panem  Wójtem na czele.

1.1. Stwierdzenie prawomocności obrad. (14:06:00)

Zgodnie z listą obecności (Zał. Nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 13 radnych na statutowy skład  15, wobec czego wszelkie decyzje, wnioski oraz uchwały miały moc wiążącą. Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu uczestniczyli: p. Wójt - p. Paweł Wąsiak, p. Joanna Marciniak – Skarbnik Gminy, p. Piotr Pośpiech – Sekretarz Gminy, p. Łukasz Kochanek – Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej,  p. Joanna Kowalska – Inspektor ds. Organizacyjnych, p. Michał Moszner – Informatyk, , p. Sylwia Heisig- Brzana – Kierownik Referatu Promocji i Turystyki, P. Piotr Dziedzic – Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, p. Patrycja Wiesiołek- Sobota – Inspektor ds. Budownictwa, Planowania i Gospodarki Przestrzennej.  Z osób zaproszonych uczestniczyli: pani Mecenas, Aleksandra Dyja,  P. Beata Bort – Dyrektor GZEAS, p. Agata Nalewaja – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, p. Tomasz Siniew – Dyrektor Łubniańskiego Ośrodka Kultury, p. Łukasz Sokołowski – prezes firmy Plada, p. Agata Wilczek – pracownik firmy Plada, p. Małgorzata Garbowska – Komendant Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim, p. Bartosz Korbus - założyciel Instytutu Publiczno-Prywatnego,p. Waldemar Czaja – Wójt Gminy Zębowice.

1.2. zatwierdzenie porządku obrad, (14:07:00)

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad (14:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Norbert Dreier, Tomasz Żelasko, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Anna Patelska, Zbigniew Romanowski, Jarosław Krzyścin, Piotr Blach, Maria Waleska, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina, Jacek Roguła

W wyniku głosowania , porządek obrad (Zał. Nr 2) został zatwierdzony i  przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji:
 2.  1.1 stwierdzenie prawomocności obrad,
 3.  1.2  zatwierdzenie porządku obrad,
 4.   1.3 zatwierdzenie protokołu z LI sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 30.01.2023 r.
 5.   2. Bezpieczeństwo i porządek na terenie Gminy Łubniany. Informacje przekazane przez Komendanta Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim.                                                                                                                                                                         3.Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym na zarządzanie i eksploatację siecią wodno- kanalizacyjną na terenie Gminy Łubniany w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego – prezentacja efektów dwóch lat obowiązywania umowy.
 1. 4. Podjęcie uchwał :

4.1 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r. ,

4.2 w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2023-202

4.3 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi publicznej,

4.4 w sprawie w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2023",

4.5 w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Łubniany, nie stanowiących własności gminy.

      4.6 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/186/2021 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany,

     4.7 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łubniany

5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu ustawy o pieczy zastępczej i wspierania rodziny za rok 2022

6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnianach za rok 2022.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

1.3. zatwierdzenie protokołu z LI sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 30.01.2023 r. (14:08:00)

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu z LI sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 30.01.2023 r. (14:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Anna Patelska, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Jacek Roguła, Norbert Dreier, Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski, Piotr Blach, Ewald Fila, Waldemar Brisch, Tomasz Żelasko
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina

W wyniku głosowania protokół z LI sesji Rady Gminy Łubniany z dnia  30.01.2023  r. został przyjęty.

2. Bezpieczeństwo i porządek na terenie Gminy Łubniany. Informacje przekazane przez Komendanta Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim. (14:09:00)

W tym punkcie pani komendant- pani Małgorzata Garbowska omówiła pracę Komisariatu za rok 2022 r.                                                                   Odnotowano 17 przestępstw, z czego 4 zawiadomienia związane z kradzieżą, nie dokonano kradzieży aut i rowerów, pięć kradzieży z włamaniem, nie było rozbojów, bójek i pobić  Jedno zawiadomienie w zakresie uszkodzenia mienia, 7 przestępstw związanych z przemocą w rodzinie. W Dobrzeniu Wielkim odnotowano łącznie 573 wykroczeń, przy czym w sektorze 22 tj. na terenie gminy Łubniany ujawniono 113 wykroczeń, co stanowi 19,7% ogółu ujawnionych wykroczeń. 225 wykroczeń dotyczyło bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Spośród wszystkich ujawnionych wykroczeń 151 należało do kategorii uciążliwych społecznie, np. spożywanie alkoholu na terenie publicznym, zaśmiecanie, kradzież do kwoty 500 zł czy używanie słów niecenzuralnych. Na terenie Gminy Łubniany ujawniono 18 uciążliwych wykroczeń. Policjanci z komisariatu w Dobrzeniu Wielkim  obsłużyli 2549 interwencji, średnio w ciągu jednego dnia – 7 interwencji. Na terenie Gminy Łubniany przeprowadzono 659 interwencji. Średni czas interwencji pilnej odnotowano na poziomie 12 minut 3 sekund, a przy interwencji zwykłej czas reakcji wyniósł 19 minut 27 sekund. Taki czas jest spowodowany zasięgiem działania Komisariatu, ponieważ dwie miejscowości w tym obszarze są oddalone od siebie o 60 km. Zatrzymano 80 nietrzeźwych kierowców, w tym 13 na terenie Gminy Łubniany. Wykrywalność ogółem szacuje się na 74,1 %, w tym wykrywalność przestępczości kryminalnej to 75,86 %, a wykrywalność dotycząca kradzieży, włamań, bójek, uszkodzeń ciała i mienia to 61,54% ( wykrywalność kradzieży samochodów wynosi 50%, a uszkodzenia rzeczy – 80%). Na poziomie 100% wykrywa się przestępstwa narkotykowe, gospodarcze – 50,67%. Na wszystkie postępowania prowadzone przez Komisariat 40% zakończono aktem oskarżenia. Pani komendant poinformowała, że miejscowości : Łubniany, Biadacz, Kępa, Kolanowice, Luboszyce i Masów są pod opieką sierżant sztabowej pani Marty Eliasz, natomiast sierżant Tomasz Kopacz jest dzielnicowym miejscowości: Brynica, Dąbrówka Łubniańska, Jełowa, Kosowce, Kobylno i Grabie. Pani Komendant poinformowała, że przyjmuje petentów w poniedziałki od 14:00 do 17:00 godziny. W konkluzji podziękowała Wójtowi Gminy za wsparcie finansowe i merytoryczne.

3. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym na zarządzanie i eksploatację siecią wodno- kanalizacyjną na terenie Gminy Łubniany w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego – prezentacja efektów dwóch lat obowiązywania umowy. (14:19:00)

W tym punkcie prezes Plady przedstawił prezentację. Wskazał, że głównym obowiązkiem partnera prywatnego były przedsięwzięcia strukturalne a także  wysokość czynszu dzierżawnego. Czynsz miesięczny, który Plada wprowadza do budżetu Gminy to 11 tys. złotych brutto miesięcznie. Do przedsięwzięć należy: budowa tłoczni ścieków w Luboszycach w 2022 r. , która obniżyła ciśnienie w sieci kanalizacji sanitarnej w Kępie, Luboszycach i Biadaczu. Skutkiem było obniżenie liczby awarii pomp przydomowych o 30% w stosunku do roku 2021 .  Remonty i modernizacje przydomowych przepompowni ścieków przyczyniły się do wymiernych oszczędności ( wymiana pomp, wymiana układów hydraulicznych) Wprowadzono zdalny system odczytu wodomierzy we wszystkich miejscowościach Gminy, tak, że mieszkańcy otrzymują e- faktury ( zamontowano anteny do zdalnego odczytu).  Kolejnym udogodnieniem dla mieszkańców jest wdrożenie systemu powiadamiania poprzez sms informujący o bieżących pracach. Do zalet nowego systemu zaliczamy też e- booki, w których można sprawdzić zaległe faktury i płatności. Monitoring techniczny SCADA został wprowadzony od ubiegłego roku na wszystkich urządzeniach wodociągowych. Aplikacja serwisowa umożliwia serwisantom  Plady pracę z tabletami i nie ma konieczności  posługiwania się  kartami. Budowa tłoczni ścieków w Luboszycach to obiekt, dzięki któremu ścieki z Kępy i Luboszyc zanim dopłyną do Opola- Czarnowąs są rozprężane ( dzięki temu obniżyło się ciśnienie w sieci). Wodomierze w razie awarii, szumów czy wycieku sygnalizują potrzebę reakcji ze strony Plady. Taki wodomierz kosztuje około 500 złotych, natomiast łączny koszt zakupu wodomierzy oraz anten satelitarnych to kwota 1 825 000 złotych.  

Pan Fila zapytał jaka jest procentowa sprawność hydrantów. Prezes Plady odpowiedział, że w 2022  roku wyniosła 91%. Kolejno pan Krzyścin zapytał, czy zdarzają się przypadki nielegalnego poboru w naszej gminie. Prezes odpowiedział,  że w ewidencji  wszystkie punkty są samodzielnie mierzone, więc formalnie nie ma takiej możliwości. Pan Brisch odniósł się do kwestii wymiany wodomierzy na radiowe. Zwrócił uwagę , że w Kolanowicach jest jeszcze stary wodomierz. Prezes odpowiedział, że proces wymiany wodomierzy odbywa się na bieżąco i w tej kwestii z pewnością był problem z dostępnością w danym terminie. Prezes Plady wyliczył, że wodomierzy w Gminie jest 3300 sztuk i około 300 czeka do wymiany. Istnieją posesje niezamieszkane oraz posesje, gdzie wymagane jest zamknięcie wody, ale prace posuwają się na bieżąco. Pan Romanowski zapytał o kwestie posiadania w gospodarstwie domowym dwóch liczników, gdzie podlicznik jest przeznaczony na podlewanie w ogrodzie. Czy taki podlicznik także zostanie wymieniony na nowszy. Pan Sokołowski odpowiedział , że podliczniki są własnością mieszkańca. Jeżeli mieszkaniec chce zapłacić 500 zł za podlicznik radiowy to może to zrobić,, ale Plada nie ma możliwości, aby wymiany dokonać  w ramach usługi zbiorowej. Następnie pan Romanowski zapytał o straty wody, czyli mikro-wycieki. Pan Sokołowski odpowiedział, że straty w 2022 r. na terenie Gminy Łubniany wyniosły 11,07%.   Pan Prezes doprecyzował, że na straty wody, poza mikro-wyciekami,  składają się też awarie, przepięcia sieci i straty technologiczne. Pan Buchta dopytał, czy udało się ustalić przyczynę grudniowego zanieczyszczenia sieci wodnej w Gminie. Pan Prezes Sokołowski  odpowiedział, że przyczyny nie ustalono i źródło zanieczyszczenia pozostaje nieznane.

Następnie pan Buchta zapowiedział wystąpienie pana Bartosza Korbusa- założyciela Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ( PPP) . Pan Bartosz pogratulował Samorządowi Gminnemu   ciekawej i innowacyjnej metody, jaką zastosowano  w ramach partnerstwa publiczno- prawnego. Udzielono zamówienia publicznego , gdzie wykonawca usługi musi modernizować w ramach zamówienia publicznego, a Gmina cały czas jako podmiot publiczny sprawuje nadzór i kontrolę nad zadaniami powierzonymi w ramach kontraktu. Koszty bieżące ponosi partner prywatny. Gmina nie wydaje pieniędzy ze środków  publicznych i „ partner prywatny musi sam sobie zarobić na swoje wynagrodzenie”. Jest to zgodne z polskim prawem oraz prawem unijnym. Jest to kontrakt usługowy i PPP w żadnym wypadku nie jest prywatyzacją i dodatkowo jest  rozwiązaniem, które buduje majątek gminy. W Polsce odbyło się 640 postępowań o partnerstwo i zaledwie co trzecie zakończyło się projektem w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (Często projekty robione są przedwcześnie) PPP głównie są popularne w gminach niż miastach. Gminy najczęściej zlecają partnerom prywatnym działania w zakresie infrastruktury sportowej, turystycznej i komunikacyjnej oraz związane  z gospodarką odpadami. W zakresie wodno-kanalizacyjnym podpisano 24 umowy, włączając w to duże projekty w miastach: Mławie i Czernicach. W Mławie za 58 mln złotych rozłożonych na  33 lata wygrała spółka, która zaoferowała korzystną cenę oczyszczenia 1 m sześciennego, opłaty zbiera spółka komunalna, która potem płaci czynsz partnerowi prywatnemu.  Dziesięcioletni kontrakt  Gminy utrzymuje się w średniej, jeżeli chodzi o długość współdziałania. W województwie opolskim jest pięć projektów. Należy do nich, oprócz naszego projektu gminnego,  parking w centrum Opola obok galerii handlowej, dwa projekty w Krapkowicach dotyczące opieki nad dziećmi oraz w powiecie kędzierzyńskim przejazdy autobusowe dla mieszkańców. Ciekawym projektem w ramach PPP jest wybudowanie bloku socjalnego w Oławie , w którym mieszkają ludzie wybrani przez gminę . W tym projekcie partner prywatny przekazał 50 % środków  na inwestycję i jest to tzw. leasing w budynku. Oława w ramach PPP zrewitalizowała rynek oraz wybudowała drogi , przy których wybudowali się nowi mieszkańcy. Ciekawym projektem jest projekt w Zgierzu, gdzie przy termomodernizacji wykorzystano efektywność energetyczną. Istotną sprawą według pana Korbusa jest to, iż  PPP nie wyklucza pozyskania dotacji i podpowiada, że przetarg na wyłonienie partnera prywatnego, na przykład na wykonanie termomodernizacji,  może być w formule PPP. W Zgierzu partner prywatny sfinansował całość inwestycji ze środków prywatnych i dopiero później po przedstawieniu faktur gmina uzyskała część z refundacji. Partner prywatny uzyskuje na raty tylko wtedy, jeżeli jest oszczędność wynikająca z umowy. Jest ona niebagatelna i kształtuje się na poziomie 45% redukcji. Jeżeli chodzi o zużycie energii 1 m  sześciennego, opłaty zbiera spółka komunalna,  która potem płaci czynsz partnerowi prywatnemu.                                                                                  

Każda gmina w ubiegłych roku uzyskała zwrot podatkowy i wynosi on 15% oszczędności energetycznej. Pan Korbus stwierdził, że „..efektywność energetyczna to jest kolejny krok do rozważenia.” i „ są już projekty w Polsce, że gminy stworzyły swoje własne farmy fotowoltaiczne”. W ten sposób posiadają własny prąd oraz zarabiają z partnerem , który ma koncesję. Na koniec prelekcji pan Korbus życzył dalszych sukcesów oraz chęci co do zainwestowania w kolejne projekty o współpracy o PPP.                                                      

Pan Krzyścin korzystając z obecności pana prezesa zapytał o to  czy są procedury , które działają na rynku energii odnawialnej i jakie to może przynieść korzyści dla Gminy. Pan Prezes odpowiedział, że pierwsze sukcesy mają z gminą Choczewo i jeżeli na przykład gmina ma tereny słabej jakości ziemi, to można zmienić plan zagospodarowania, aby tam zlokalizować farmę fotowoltaiczną. W tej sytuacji istnieje możliwość , aby gmina we współpracy z partnerem prywatnym powołała „ swój zielony zakład energetyczny” partner prywatny zrealizuje inwestycje, a korzyścią gminy będzie to,  że jednocześnie można zakontraktować na swoje potrzeby energię w określonej cenie . Jest to tak zwana umowa o nabycie energii bezpośrednio od producenta. Wtedy ceny są o wiele niższe niż w taryfach ogólnych. Co więcej, jeżeli jest nadwyżka energii, to może być sprzedawana przez partnera z koncesją. Rzeczą ważną wg pana Korbusa, jest to, że inaczej niż w systemie konsumenckim fotowoltaikę się montuje na dachach i z partnerem prywatnym umożliwia usługę bilansowania. Polega to na tym, że w momencie gdy nie świeci słońce, bądź też nie wieje wiatr, a jest potrzebna energia, to wtedy partner prywatny na sprzedaż prądu, musi dostarczyć energię z innych źródeł.                                                                                                        

Pan Wójt przypomniał, że 21 stycznia 2021 r. podpisano umowę w ramach PPP z firmą Plada, a od 1 marca 2021 r.  Plada podjęła działalność na terenie Gminy. Dziś, po dwóch latach funkcjonowania umowy pojawiły się kamienie milowe, w ramach umowy dziesięcioletniej. Jak przez ostatnie 2 lata realizowana jest na terenie Gminy gospodarka wodno- ściekowa. Wójt podziękował prezesowi Korbusowi za odwiedziny i prelekcję na sesji, podziękował też Sekretarzowi Gminy, panu Pośpiechowi, który nawiązał współpracę z panem Korbusem. Prezes wyraził opinię, że razem z radnymi będzie analizował różnego rodzaju rozwiązania w obszarze samorządu gminnego odnośnie podejmowania innowacyjnych działań w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego.  Podziękował także prezesowi Plady za to, jak przez ostatnie 2 lata realizowana jest na terenie Gminy gospodarka wodno- ściekowa. Wyraził także zadowolenie, że na sesji jest obecny Wójt Zębowic, pan Waldemar Czaja, który z zaciekawieniem  przygląda się realizacji naszej umowy z partnerem prywatnym.                                                                                         

Pan Wójt podał do ogólnej wiadomości, iż  podczas sesji puścił w niepamięć słowa podziękowania za opiekę pobliskiej Komendantury oraz teraz wyraził wdzięczność dla  pani Komendant za wzorową współpracę na rzecz bezpieczeństwa.

4. Podjęcie uchwał : (15:02:00)

Do protokołu został dołączony imienny wykaz głosowań (Zał. Nr 3).

4.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r. , (15:02:00)

Pan Przewodniczący poprosił radnych o odświeżenie komputerów, tak aby przygotować się do głosowania.

Nastąpiła zmiana quorum (15:03:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12

Sesję opuścili radni:

 1. Jarosław Krzyścin

Nastąpiła zmiana quorum (15:06:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Jarosław Krzyścin

Ten punkt omówiła pani Skarbnik. Zaznaczyła, że szczegóły zmiany uchwały budżetowej zostały omówione na posiedzeniu Komisji. W zakresie wydatków majątkowych istotnym wydarzeniem jest wprowadzenie  nowego zadania, jakim jest budowa ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż drogi 1703, od centrum Łubnian do miejscowości Masów. Kwota inwestycji na ten rok wynosi 4 miliony 550 tys. złotych. Co do przyszłego roku to będzie to kwota 135 tys. złotych.                                                                                                           

Pan Pyka wyraził zadowolenie, iż po długich staraniach udaje się realizować dalszą część ścieżki , co będzie skutkowało  większym bezpieczeństwem mieszkańców. Następnie zadał pytanie czy  ścieżka Kępa- Biadacz została już zamknięta i  zrealizowana. Pan Kochanek odpowiedział, że inwestycja została rozliczona i zakończona. Pan Pyka uradował się , iż już można koncentrować się na kolejnym zadaniu. Pan Wójt poinformował, że jeżeli chodzi o kwestie rozliczenia, to Gmina jest w trakcie zabiegania o środki dodatkowe z zewnątrz, które pokryłyby specjalne roboty budowlane, które pojawiły się w trakcie realizacji inwestycji. Natomiast jeżeli chodzi o korzystanie ze ścieżki ,to już od dłuższego czasu jest ona oddana dla mieszkańców do użytku. W ramach gwarancji monitoruje się stan ścieżki i tam gdzie na przykład pojawiają się pęknięcia, zwraca się na to uwagę wykonawcy. Pan Buchta zapytał, czy Wójt , mówiąc o dodatkowych środkach, miał na myśli 600 tys. złotych od pana Marszałka. Pan Wójt potwierdził, z tym , że w dalszym ciągu nie ma całej kwoty dofinansowania i brak jest aż 85%.  W związku z tym , cały czas rozmawia z panem Marszałkiem o dalszej kwocie dofinansowania. Pan Pyka zapytał jaka jest kwota z tytułu dodatkowych prac. Pan Wójt stwierdził, że jest to kwota około 1 mln. 200 tys. złotych.                                                                                     

Następną kwestią do omówienia było zapytanie pana Dreiera o dział 750 tj. środki  na realizację grantu. Radny poprosił panią Skarbnik o odpowiedź,  na co to będzie przeznaczone. Środki , które były z „Cyfrowej Gminy”  poniżej 10 tys. złotych, pozostające na majątkowych, mogą być przeznaczone na środki bieżące.

Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r. (15:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Anna Patelska, Zbigniew Romanowski, Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Tomasz Żelasko, Ewald Fila, Waldemar Brisch, Bernadeta Drąg, Piotr Blach, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina

Uchwała Nr LII/355/23 została przyjęta jednogłośnie.  (Zał. Nr 4)

4.2. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2023-2029, (15:10:00)

Pani Skarbnik przekazała , że zmiany wprowadzone do budżetu bieżącego wprowadzają też zmiany do budżetu WPF. Zmiany związane są z budową ścieżki pieszo- rowerowej, która jest wpisana w okres dwuletni, 2023- 2024. Będą też dokonane zmiany dot. przedsięwzięcia utrzymania kanalizacji deszczowej na drogach gminnych, także na rok 2024 w związku z chęcią zawarcia umowy dwuletniej.

Głosowanie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2023-2029 (15:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Norbert Dreier, Anna Patelska, Tomasz Żelasko, Tomasz Pyka, Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Jarosław Krzyścin, Piotr Blach, Zbigniew Romanowski, Jacek Roguła, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina

Uchwała Nr LII/356/23 została przyjęta jednogłośnie. (Zał. Nr 5)

4.3. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi publicznej (15:11:00)

Ten punkt zreferował kierownik pan Kochanek. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, zarządca dróg w drodze uchwały zarządza wysokość stawek za zajęcie pasa drogowego, jednego metra kwadratowego, w czasie prowadzenia robót oraz za umieszczenie urządzeń , niezwiązanych w z drogą. Zmiana ta jest spowodowana zmianami uwarunkowań gospodarczych , finansowych i administracyjnych.  Pan Pyka zapytał, ile dzięki temu wpłynie więcej pieniędzy do budżetu. Pan Kochanek odpowiedział, że na tą chwilę nie można tego określić, ponieważ nie jest wiadomo ile wniosków o zajęcie pasa drogowego wpłynie. Pyka zauważył , że jest wpisana infrastruktura wodno- kanalizacyjna i zapytał pana prezesa Plady  czy ta zmiana będzie przełoży się na finanse. Prezes Plady przyznał, że  99.9 % wyżej wymienionej infrastruktury  naszej Gminy jest jej własnością, więc finansowego przełożenia nie będzie. Pani   Skarbnik obiecała, ze jeżeli będzie takie życzenie radnych to przygotuje raport dotyczący skutków podniesienia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Radny Fila przypomniał, że swego czasu obniżano stawki , ażeby zachęcić inwestorów i żeby rozwinęła się sieć gazowa. Zapytał ,czy przez podniesienie stawek inwestor gazowy nie zniechęci się. Pan Wójt przekazał, że na ten moment spółka skarbu państwa, jaką jest spółka gazowa, nie realizuje żadnych inwestycji. Przypomniał, że wcześniej  była to stawka 20 zł za metr bieżący obniżona do 8 złotych i obecnie bierze się stawkę inflacyjną pod uwagę.

Głosowanie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi publicznej (15:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Anna Patelska, Norbert Dreier, Piotr Blach, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Ewald Fila, Waldemar Brisch, Maria Waleska, Bernadeta Drąg, Zbigniew Romanowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Tomasz Pyka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina

Uchwała Nr LII/357/23 została przyjęta dwunastoma głosami „za”. (Zał. Nr 6)

4.4. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2023" (15:18:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:18:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12

Sesję opuścili radni:

 1. Jarosław Krzyścin

Ten punkt omówił kierownik , pan Dziedzic. Szczegóły programu zostały omówione na posiedzeniu połączonych Komisji.

Pan Brisch przypomniał, że pan Dziedzic wskazał kwotę około 2 tys. złotych za odłowienie bezdomnego zwierzęcia. Pan Brisch ma informacje ze schroniska , że ten koszt to 3500 złotych. Pan Dziedzic wyjaśnił , że sam odbiór zwierzęcia to kwota 550 zł., a następnie umieszczenie go w schronisku to 1500 zł . Dodatkowa kwota za wyszukiwanie psa bądź kota to 500 złotych. Pan Dziedzic nie ma wiadomości , aby była to kwota aż 3500 zł., więc jest to sprawa do wyjaśnienia. Pan Brisch różnicy doszukał się w wartości netto i brutto. Pan Dziedzic podał do wiadomości, że kwoty, które przekazał to kwoty brutto.

Nastąpiła zmiana quorum (15:20:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Jarosław Krzyścin

Głosowanie w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2023" (15:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Anna Patelska, Norbert Dreier, Tomasz Żelasko, Ewald Fila, Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina

Uchwała Nr LII/358/23 została przyjęta jednogłośnie. (Zał. Nr 7)

4.5. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Łubniany, niestanowiących własności gminy (15:22:00)

Ten punkt objaśniła pani Inspektor Patrycja Wiesiołek- Sobota.   Główna zmiana dotyczy   umożliwienia przekazania dotacji nie tylko na zabytki wpisane do rejestru   ale tez obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków w Urzędzie Gminy Łubniany. Wobec braku pytań Radni przeszli do głosowania.

Głosowanie w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Łubniany, niestanowiących własności gminy (15:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Anna Patelska, Zbigniew Romanowski, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch, Tomasz Pyka, Norbert Dreier, Ewald Fila, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Maria Waleska, Ryszard Buchta
 • BRAK GŁOSU(3):
  Piotr Blach, Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina

Uchwała Nr LII/359/23 została przyjęta dwunastoma głosami „za”. (Zał. Nr 8)

4.6. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/186/2021 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany (15:26:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:26:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12

Sesję opuścili radni:

 1. Piotr Blach

Nastąpiła zmiana quorum (15:27:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 11

Sesję opuścili radni:

 1. Jacek Roguła

Nastąpiła zmiana quorum (15:28:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12

Do sesji dołączyli radni:

 1. Piotr Blach

Pan Dziedzic przekazał informację, że w związku z tym, ze zmieniły się przepisy  o utrzymaniu porządku i czystości, trzeba wprowadzić zmiany w regulaminie. Zmiany dotyczą  opróżnianiu zbiorników z przydomowych oczyszczalni. tj. osadów ściekowych. Jest też temat zniszczenia pojemników ,jeżeli chodzi o odpady komunalne. W wyniku spalenia przez gorący popiół, osoba, która tego dokonała zostanie obciążona kosztami  zakupu nowego pojemnika. Proponuje, aby wywóz odpadów z osadami nie był rzadziej niż raz na rok.

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/186/2021 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany (15:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Anna Patelska, Norbert Dreier, Zbigniew Romanowski, Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Tomasz Żelasko, Tomasz Pyka, Ewald Fila, Waldemar Brisch, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina, Jacek Roguła

4.7. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łubniany (15:29:00)

 

W tym punkcie pan Wójt zgłosił autopoprawkę do uchwały w zakresie górnych stawek w wysokości 60 zł brutto. Stwierdził, ze po dyskusji komisji Organizacyjno- Finansowej i dokładnym przeanalizowaniu cen firm, które świadczą te usługi na terenie Gminy oraz po uśrednieniu tej kwoty, wychodzi stawka maksymalnie 60 zł brutto. Co do „osadników”  i transport nieczystości ciekłych to prosi o przyjęcie  kwoty 200 zł brutto za 1 metr sześcienny.

Nastąpiła zmiana quorum (15:29:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Jacek Roguła

Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały (15:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Anna Patelska, Tomasz Żelasko, Zbigniew Romanowski, Ewald Fila, Jarosław Krzyścin, Tomasz Pyka, Bernadeta Drąg, Piotr Blach, Jacek Roguła, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Norbert Dreier, Ryszard Buchta
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina

Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.

Pan Kierownik Dziedzic krótko omówił ten projekt. Jest to dostosowanie stawek do obecnych przepisów.  Pan Krzyścin oznajmił, że przy podawaniu górnej stawki udzielają się:  niepokój i emocje. Wspomniał, że kiedyś władze gminy organizowały spotkania wiejskie, na których  informowały  mieszkańców o budowie sieci kanalizacyjnej. Obiecywano na nich, że wszyscy mieszkańcy będą objęci tym systemem. Wówczas tj. 10 lat temu  koszt podłączenia dla gospodarstwa wynosił 15 tys. złotych, ale mieszkańcy nie byli obciążani tymi kosztami. Obecnie część gospodarstw wyłącza się z projektu czyli tam, gdzie nie opłaca się budowa kanalizacji. Mieszkańcy, z zabudowań rozproszonych,  muszą płacić drożej niż za ścieki odbierane z kanalizacji , odbierane u mieszkańców z centrum miejscowości. Wyliczył, że jest to roczna różnica około 5 tys. złotych. Dlatego zwrócił się z prośbą , aby pozyskać dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.                                                         Pan Buchta oznajmił, że tę sytuację pamięta nieco inaczej. Oznajmił, że przekazywano już wówczas, że nie wszyscy mieszkańcy będą objęci kanalizacją gminną. Zapytał pana Dziedzica, czy są chętni mieszkańcy, aby budować przydomowe oczyszczalnie ścieków. Pan Dziedzic odpowiedział, ze dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni wynosi 5 tys. złotych i jeżeli są wnioski, to zabezpiecza się pieniądze w budżecie i realizuje. Pan Dziedzic odpowiedział, że przygotuje dokładną liczbę wniosków na następne posiedzenie Komisji.    Pan Wójt oznajmił, że  w perspektywie unijnej będzie się wnioskować o budowę oczyszczalni przydomowych. Środków zewnętrznych na pewno będzie się  poszukiwać, ponieważ one są niezbędne, aby poprawiać ochronę środowiska. Przypomniał, że wtedy, kiedy była budowa kanalizacja tj lata :   2006- 2008 , to mieszkańcy wpłacali tzw. darowizny , 2 tys. złotych od przyłącza i nie było to tak, że wszyscy mieszkańcy mieli takie przyłącze za darmo. Pan Wójt przekazał, że nie wiadomo na jakie konto wpływały wówczas te darowizny. Wójt jako ówczesny członek Komisji Rewizyjnej nigdy nie otrzymał transparentnej odpowiedzi , gdzie te pieniądze się podziały. Radny Krzyścin nie ma wiedzy na temat całej Gminy, natomiast przekazał, że Brynica miała być całą objęta kanalizacją i  projektanci już spotykali się z mieszkańcami i pytali gdzie powinny być przepompownie. Pomimo tego bez wiedzy mieszkańców niektóre rejony były z tego planu wyłączone. Pan Fila dodał, że przy budowie kanalizacji korzystano ze środków unijnych i pamięta, ze te projekty były przygotowywane na większą skalę, ale trzeba było je obciąć, aby uzyskać efekt ekonomiczny czyli dostać środki zewnętrzne. Stwierdził, że to nie zamyka kwestii rozwoju i jeżeli znajdą się zewnętrzne środki to sieć będzie dalej rozbudowywana.

Głosowanie w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łubniany (15:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Tomasz Żelasko, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski, Anna Patelska, Ryszard Buchta, Norbert Dreier, Jacek Roguła, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Ewald Fila, Maria Waleska, Piotr Blach
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina

Uchwała Nr LII/361/23 została przyjęta jednogłośnie. (Zał. Nr 10)

5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu ustawy o pieczy zastępczej i wspierania rodziny za rok 2022 (15:51:00)

Ten punkt zreferowała pani Kierownik Nalewaja. Po omówieniu sprawozdania przez panią Kierownik Pan Wójt bardzo  podziękował pracownikom , którzy zajmują się działaniami pieczy zastępczej. Zapewnił, że każda rodzina w Gminie Łubniany jest dla niego ważna i jeszcze raz złożył podziękowania za empatię pracownikom GZEAS.

6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnianach za rok 2022 (15:55:00)

W tym punkcie pani Agata Nalewaja ogólnie  przypomniała ważniejsze informacje. Szczegóły zostały przedstawione na posiedzeniu połączonych Komisji.

7. Wolne wnioski. (15:59:00)

W tym punkcie pani Waleska poprosiła o pomoc w sprawie drogi przy  ul. Leśnej, ponieważ aura zimowa całkowicie ją zniszczyła. Pani Waleska poprosiła radną powiatową, panią Alicję Trychan, która obiecała, że zgłosi to na sesji, ale także prosi Urząd Gminy o zareagowanie. Pan Wójt 3 tyg. temu rozmawiał z Dyrektorem Zarządem Dróg , aby poważnie podszedł do sprawy remontu. Dzięki temu ta droga została wpisana na listę dróg, które będą wyremontowane w tym roku. Pani Waleska podziękowała za skuteczne działanie pana Wójta. Pan   Brisch poinformował, że  przy okazji budowy ścieżki pieszo- rowerowej, drogi do pól ,zostały mocno zniszczone. Zapytał Kierownika czy będą te drogi naprawiane z uwagi na to , że tamtędy uczniowie oraz osoby starsze omijają niebezpieczny odcinek drogi ,tam gdzie nie ma ścieżki pieszo- rowerowej. Kierownik zapewnił, że odcinek za boiskiem będzie remontowany. Pan Fila dopytał czy jest znana kwota dla firmy, która przeprowadza   poprawki ścieżki.  Pan Kierownik Kochanek odpowiedział, że na cały rok 2023 jest  to  kwota 550 - 560 tys. złotych.                                                                   Kolejno pan Buchta zadał pytanie, czy w okresie rozwiązywania umowy o pracę z panem Dyrektorem  ŁOKu,  wiadomo było, czy pan Dyrektor Czech był wówczas na stanowisku: powołany czy zatrudniony. Pan Wójt odpowiedział, że Pan Dyrektor Czech twierdził, że jest na umowie o pracę, natomiast sąd ustalił ,że pan Czech powinien być powołany. Pan Wójt przekazał, że był świadomy, że pan Czech był na umowie o pracę. W 2012 r. ówczesny Wójt Gminy powinien był ten stan zmienić i zawiązać umowę o powołanie jako tryb nawiązania stosunku pracy.                       Nawiązując do sprawy pana Czecha, pan Pyka jako członek Komisji Rewizyjnej wyraził chęć złożenia wniosku formalnego o sprawdzenie w ramach czynności kontrolnych „czy nie doszło tutaj do nadużycia i jakie skutki finansowe poniosła  nasza Gmina”. Pan Buchta doprecyzował, czy pan Pyka chce złożyć wniosek formalny. Pan Pyka odpowiedział: „Składam wniosek formalny o przeprowadzenie kontroli kompleksowej w celu weryfikacji, czy nie doszło tutaj do nadużycia ze strony pana Wójta” Dalej przekazał: „ ... my jako komisja sprawdzamy celowość i gospodarność i chcemy to zweryfikować, wyjaśnić wszystkie wątpliwości”. Pan Buchta poprosił pana Pykę o doprecyzowanie, o jakie nadużycia chodzi. Pan Pyka odpowiedział, że chodzi mu o nadużycia w zarządzaniu środkami finansowymi ze strony pana Wójta. Pan Krzyścin zwrócił uwagę, ażeby doprecyzował wniosek , tak aby Radni wiedzieli, nad czym będą głosować. Dla pana Pyki sprawa jest jasna, ponieważ według niego Komisja Rewizyjna sprawdza czy nie doszło do nadużycia w zarządzaniu środkami finansowymi Gminy. Kontynuował, że jeżeli toczy się postępowanie sądowe, to wiąże się to z kosztami , które Gmina musi zapłacić i on jako członek Rady Rewizyjnej ma obowiązek sprawdzić,  czy działania Wójta były przeprowadzone w sposób rzetelny i gospodarny. Pan Krzyścin oznajmił, że przez dwa lata Sąd badał zgodność  i czy Radni mają debatować nad tym, czy Sąd wydał prawidłowy wyrok. Pan Buchta stwierdził, że we wniosku formalnym pana Pyki nie ma wzmianki o Sądzie i on jako Przewodniczący musi taki wniosek przyjąć. Pan Romanowski zapytał Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – pana Filę, czy również podziela zdanie pana Pyki, który wypowiada się jako Komisja Rewizyjna . W tej sprawie pan Romanowski zapytał czy  jest to rodzaj „ustawki” . Pan Pyka wyraził ubolewanie nad określeniem pana Romanowskiego, ponieważ za niedługo czeka nas absolutorium i chce wiedzieć czy wszystko było transparentne. Wobec wyczerpania dyskusji pan Buchta zapytał Radnych, czy są gotowi , aby głosować. Następnie pani prawnik zgłosiła chęć zabrania głosu w tej sprawie. Po przejrzeniu Statutu Gminy i kompetencji Komisji Rewizyjnej , odniosła się do paragrafu 26 Statutu Gminy. W jej ocenie pan radny poddaje pod głosowanie coś, co powinno mieć zapis wcześniej w porządku obrad. Kontynuowała, że porządek obrad LII sesji Rady Gminy został już przegłosowany, „..więc  to już nie jest kwestia natury formalnej .. „. Pan Pyka wyraził swoje zaskoczenie, ponieważ do tej pory można było w ten sposób  składać wnioski. Zapowiedział, że pisemnie złoży swój wniosek do pana przewodniczącego Buchty. Pan Buchta z kolei poprosił panią Mecenas, aby pisemnie przygotowała swoją interpretację prawną. Zapowiedział, że jeżeli będzie taka wola, to na kolejnej sesji wniosek ten zostanie wprowadzony do porządku obrad.

8. Zamknięcie obrad. (16:22:00)

Wobec braku pytań i wniosków pan Przewodniczący zakończył LII sesję Rady Gminy Łubniany.

Załączniki:

Nr 1 – Lista obecności

Nr 2 – Porządek obrad.

Nr 3 - Wykaz głosowań sesji  - LII  sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018- 2023 –

tj. imienny wykaz głosowań.

Nr 4 - Uchwała Nr LII/355/23

Nr 5 - Uchwała Nr LII/356/23

Nr 6  - Uchwała Nr LII/357/23

Nr 7 – Uchwała Nr LII/358/23

Nr 8 – Uchwała Nr LII/359/23

Nr 9 - Uchwała Nr LII/360/23

Nr 10 - Uchwała Nr LII/361/23

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

 

Protokołowała:

Joanna Kowalska

PDFLII sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018- 2023 - 13.03.2023 r. - wykaz głosowań.pdf (28,43KB)