Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z LI sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018-2023 - 30.01.2023 r.

Protokół z LI sesji Rady Gminy Łubniany – 30.01.2023 r.

Obrady rozpoczęto 2023-01-30 o godz. 14:11:38, a zakończono o godz. 15:42:04 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Piotr Blach
 2. Waldemar Brisch
 3. Ryszard Buchta
 4. Krzysztof Deinert
 5. Bernadeta Drąg
 6. Norbert Dreier
 7. Ewald Fila
 8. Waldemar Kalina
 9. Jarosław Krzyścin
 10. Anna Patelska
 11. Tomasz Pyka
 12. Jacek Roguła
 13. Zbigniew Romanowski
 14. Maria Waleska
 15. Tomasz Żelasko

1. Otwarcie sesji. (14:11:00)

Przewodniczący Rady Gminy rozpoczął LI sesję Rady Gminy Łubniany , po czym przywitał wszystkich gości, radnych , pracowników Urzędu Gminy z panem  Wójtem na czele.

1.1. stwierdzenie prawomocności obrad (14:11:00)

Zgodnie z listą obecności (Zał. Nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych na statutowy skład  15, wobec czego wszelkie decyzje, wnioski oraz uchwały miały moc wiążącą. Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu uczestniczyli: p. Wójt - p. Paweł Wąsiak, p. Mariusz Piestrak – Zastępca Wójta, p. Joanna Marciniak – Skarbnik Gminy, p. Piotr Pośpiech – Sekretarz Gminy, p. Łukasz Kochanek – Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej,  p. Joanna Kowalska – Inspektor ds. Organizacyjnych, p. Michał Moszner – Informatyk, , p. Sylwia Heisig- Brzana – Kierownik Referatu Promocj ii Turystyki, P. Piotr Dziedzic – Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska.  Z osób zaproszonych uczestniczyli: pani Mecenas, Magdalena Kaczkowska,  P. Beata Bort – Dyrektor GZEAS, p. Agata Nalewaja – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, p. Tomasz Siniew – Dyrektor Łubniańskiego Ośrodka Kultury.

1.2. zatwierdzenie porządku obrad (14:12:00)

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad (14:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Ewald Fila, Tomasz Żelasko, Tomasz Pyka, Jarosław Krzyścin, Waldemar Kalina, Zbigniew Romanowski, Norbert Dreier, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła, Piotr Blach
 • BRAK GŁOSU(1):
  Waldemar Brisch

W wyniku głosowania , porządek obrad (Zał. Nr 2) został zatwierdzony i  przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji:

1.1 stwierdzenie prawomocności obrad,

1.2 zatwierdzenie porządku obrad,

1.3 zatwierdzenie protokołu z L sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 19.12.2022 r.

2. Informacja Wójta Gminy Łubniany o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy Łubniany.

3. Informacja o wykonaniu planu finansowego z otrzymanej przez Gminę Łubniany nagrody w konkursie "Rosnąca odporność".

4. Podjęcie uchwał:

4.1 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r. ,

4.2 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2023-2029,

4.3 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

4.4  w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,

4.5 w sprawie przyjęcia ''Planu rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Łubniany",

      4.6 w sprawie  przystąpienia Gminy Łubniany do realizacji programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023,

      4.7 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywości, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych , dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania " Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023 ,

     4.8 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutów jednostek pomocniczych Gminy Łubniany,

     4.9  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Organizacyjno- Finansowej Rady Gminy Łubniany na 2023 rok,

     4.10 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolno- Gospodarczej Rady Gminy Łubniany na 2023 rok,

     4.11 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Samorządowej Rady Gminy Łubniany na 2023 rok,

     4.12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy Łubniany na 2023 rok,

    4.13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświatowej Rady Gminy Łubniany na 2023 rok,

    4.14 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łubniany. 

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

1.3. zatwierdzenie protokołu z L sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 19.12.2022 r. (14:17:00)

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu z L sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 19.12.2022 r. (14:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Zbigniew Romanowski, Tomasz Pyka, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Piotr Blach, Waldemar Kalina, Jacek Roguła, Maria Waleska, Norbert Dreier, Ryszard Buchta, Anna Patelska, Waldemar Brisch, Tomasz Żelasko

W wyniku głosowania protokół z L sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 19.12.2022  r. został przyjęty.

2. Informacja Wójta Gminy Łubniany o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy Łubniany. (14:18:00)

Pan Wójt przekazał , że Gmina Łubniany w okresie międzysesyjnym podejmowała następujące działania:

- zakończono dwie inwestycje drogowe: przebudowę ulicy Sportowej i Akacjowej w Kępie. Dofinansowanie było na poziomie 70 %, poddano modernizacji:  chodniki, zjazdy, odwodnienie, zabezpieczenie kabli elektrycznych, istniejącą  sieć telekomunikacyjną oraz nawierzchnię.

- zakończono budowę odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jełowej, ul. Brzozowa

- zakończono cykl 10 spotkań informacyjnych i 8 warsztatów dot. różnorodności biotycznej, które odbyły się w 10 Sołectwach (wspólne spotkanie dla mieszkańców miejscowości Grabie i Kobylno) w ramach projektu „Stobrawska Wstęga- ostoja bioróżnorodności” . W zajęciach wzięło udział 400 mieszkańców.

- Gmina Łubniany wsparła kwotą 650 tys. złotych organizacje pożytku publicznego. Po otwartym konkursie ofert dot. fundacji pozarządowych na realizację zadań dla Gminy Łubniany, na działania wspierające i upowszechniające rozwój kultury fizycznej przeznaczono 405 tys. złotych , na aktywności w zakresie pomocy społecznej przeznaczono 210 tys. złotych.

Następnie pan Wójt udzielił informacji dot. dostaw węgla. Poinformował, że 31 grudnia 2022 roku sprzedano 616 ton węgla na kwotę 1 mln 182 tys.720 złotych, a w tym roku 146 ton tego surowca za kwotę 280,5 tys. złotych. 200 wniosków o opał złożono w bieżącym roku, a około 200 przeniesiono z roku 2022 na rok 2023. Na koniec podziękował panu Sekretarzowi oraz całej grupie pracowników , organizujących  akcję , która jest dodatkowym zadaniem nałożonym na samorząd gminy. Podziękowania trafiły także do GOPS za realizację nadprogramowych zadań.

3. Informacja o wykonaniu planu finansowego z otrzymanej przez Gminę Łubniany nagrody w konkursie "Rosnąca odporność". (14:22:00)

Ten punkt został omówiony przez kierownik Referatu Promocji i Turystyki- pani Heisig- Brzana. (Zał. Nr 3 ) Celem programu było utrwalenie i promocja samorządowych działań preferencyjnych w obszarze narodowego programu szczepień przeciw Covid 19. Z uzyskanej kwoty 250 tys. złotych przeznaczono 200 tys. złotych na budowę ZOZ Luboszyce, 1200 zł na dowóz osób na szczepienia oraz 48 tys. 800 zł na promocję szczepień podczas wydarzeń gminnych. (WOŚP, Śląski Festiwal Food Trucków, Dożynki Gminne, Wakacje Czas Zacząć, Jarmark Bożonarodzeniowy ).

4. Podjęcie uchwał: (14:26:00)

Do protokołu został dołączony imienny wykaz głosowań (Zał. Nr 4).

4.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r. (14:26:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:35:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14

Sesję opuścili radni:

 1. Waldemar Brisch

Nastąpiła zmiana quorum (14:37:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Waldemar Brisch

Ten punkt zreferowała pani Skarbnik. Przypomniała, że projekt szczegółowo omówiła na posiedzeniu połączonych komisji w dniu 24 stycznia 2023 r. Wszystkie Komisje zaakceptowały w pełni wszystkie zmiany budżetu, Zwiększa się  wydatki bieżące o kwotę 865 tys.025 złotych,  jednocześnie zmniejszając o kwotę 99 tys. 038 zł. Podobnie dzieje się z wydatkami majątkowymi: zwiększenie o 33 tys. 210 zł i zmniejszenie o 168 tys. 891 zł. Po stronie dochodów bieżących zwiększa się o 126 tys. 353 zł, oraz zmniejsza o kwotę 239 tys. 885 zł.  Pan Pyka poprosił p. Skarbnik o wyjaśnienie źródła przychodu w kwocie 688 tys. zł w paragrafie trzecim na stronie pierwszej. P. Skarbnik odpowiedziała, że są to środki, które nie zostały zaplanowane w projekcie budżetu i są to wpłaty dotyczące „Cyfrowej Gminy”. Te środki, które są środkami znaczonymi zamierzano  wydać do końca roku 2022, co nie udało się i trzeba je było wprowadzić po stronie przychodów. Następnie pan Pyka zapytał o projekt, który był składany do Urzędu Marszałkowskiego. Pytanie dotyczyło okresu składania projektu i kiedy nastąpiło rozstrzygnięcie. P. Skarbnik przekazała, że na etapie składania budżetu złożony został projekt, ale nie otrzymano grantu i  o tym fakcie było wiadomo dopiero po zaopiniowaniu i złożeniu projektu.  W tym temacie pan Przewodniczący Buchta zapytał dlaczego w jednej tabeli widnieje kwota 102 tys. złotych, podczas gdy w drugiej jest to 87 tys. zł. P. Skarbnik wyjaśniła, że  ta różnica stanowi dofinansowanie.  P. Buchta zwrócił uwagę, że w tabelce dot. inwestycji, w dziale 900, to zadanie „zostało zdjęte” , podczas gdy suma całości jest w niezmienionej wersji.   P. Skarbnik oznajmiła, że jeżeli tak się stało, to jest to jej pomyłka, za którą przeprasza, a która zostanie poprawiona. Następnie p. Buchta zapytał o kompleksową modernizację budynku w Jełowej. P. Skarbnik odpowiedziała,  że są to koszty pośrednie, które wynikają z projektu. Koszty pośredni, które były zabezpieczone w projekcie . Pan Wójt dodał, że są to koszty na materiały biurowe, różnego rodzaju dodatki płacowe dla pracowników.  Następny temat , który podjął pan Przewodniczący to temat projektu „Stobrawska Wstęga”. Zapytał, czy w zakresie projektu zostaną także przesunięte „pieniądze z majątkowych na bieżące”. Dodał,  że „już przesunęliśmy i dołożyliśmy z budżetu kwotę 57 tys. złotych” i zapytał na jakie cele są wydawane te pieniądze. P. Skarbnik odpowiedziała, że „nie tylko realizuje się  inwestycje, ale także działania okołoinwestycyjne” czyli między innymi spotkania- szkolenia  z mieszkańcami w ramach „Stobrawskiej Wstęgi” oraz są tam wydatki bieżące, tak jak przy każdym innym projekcie. Pan Przewodniczący dopytał czy  szkolenia są wliczane do „bieżących” . Pani Skarbnik odpowiedziała twierdząco. Pan Pyka zapytał na jaki cel przeznaczono 60 tys. złotych na rzecz Tauronu. Pani Skarbnik przypomniała, że szczegółowo było to omawiane na posiedzeniu Komisji. Wyjaśniła, że jest to podpisanie 3letniej umowy na remonty i eksploatację oświetlenia drogowego.  W tym temacie  Pan Wójt poinformował, że prąd poszedł do góry, i w związku z tym zabezpieczono wyższą kwotę( trzeba dołożyć jeszcze 60 tys. złotych). W tym zakresie pan Wójt przeprowadził rozmowy z firmą Tauron, w wyniku której umowa 3letnia okazała się najbardziej ekonomiczna. Pan Pyka zapytał ; „z jakich przesłanek wynika umowa 3letnia”.  Pan Wójt odpowiedział, że eksploatacja i utrzymanie oświetlenia wiąże się z  wymianą opraw oświetleniowych oraz dostosowaniem infrastruktury  i oferta jednoroczna była o wiele droższa niż 3letnia.   Jednocześnie zabezpieczono w projekcie o 10- 20% więcej niż w roku ubiegłym, ale i tak wysokość tegorocznej oferty od firmy Tauron była dużym zaskoczeniem.   

Kolejno radni przeszli do głosowania.

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r. (14:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Piotr Blach, Waldemar Kalina, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski, Bernadeta Drąg, Tomasz Żelasko, Anna Patelska, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Tomasz Pyka, Norbert Dreier, Waldemar Brisch, Maria Waleska

Uchwała Nr LI /341/ 23   została przyjęta jednogłośnie.  (Zał. Nr 5)

4.2. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2023-2029, (14:37:00)

Ten punkt omówiła pani Skarbnik. Powtórzyła jak co sesję, że „za zmianami w budżecie idzie zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej” . Zaznaczono dodatkowo koszty eksploatacji oświetlenia na 3 lata i wymagało to wprowadzenia do WPF.

Głosowanie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2023-2029 (14:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Anna Patelska, Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski, Ewald Fila, Tomasz Żelasko, Maria Waleska, Piotr Blach, Jacek Roguła, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Waldemar Kalina, Waldemar Brisch, Norbert Dreier, Ryszard Buchta, Tomasz Pyka

Uchwała Nr LI/342/23 została przyjęta jednogłośnie. (Zał. Nr 6)

4.3. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, (14:38:00)

Pani Skarbnik przypomniała ,że 31 stycznia 2022 r. uchwalono uchwałę, w  której określono koszt wywozu nieczystości w kwocie 33 zł. na mieszkańca. Ta kwota przemnożona przez liczbę mieszkańców nie pokrywa w całości prognozowanych wydatków, dlatego też zasadne jest podjęcie stosownej uchwały, stanowiącej, że różnice między dochodami, a wydatkami koniecznymi do poniesienia, Gmina pokryje ze  środków własnych. Pan Buchta zapytał: „jak  gospodarka odpadami wyszła finansowo w tamtym roku, bo  z danych wynika, że zostało trochę na plus”. P. Skarbnik odpowiedziała,  że  te środki będą służyły do pokrycia różnicy w wydatkach. Są to środki znaczone i nie mogą być przeznaczone na inny cel, tylko na pokrycie wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Pan Buchta dopytał, czy środki z tamtego roku przechodzą do roku bieżącego w tym samym dziale, ponieważ nie mówi o nich uchwała. P. Skarbnik odpowiedziała, że uchwała mówi generalnie o dopłacie, na co pan Buchta odparł: „ale jest zapis, że nie pochodzą z opłaty pobranej”. Pani Skarbnik odparła, że nie pochodzą z opłaty tegorocznej .Stwierdziła następnie, że  przyjmując uchwałę budżetową na ten rok Gmina nie wiedziała jaki będzie stan dochodów. Wydatki przekraczały prognozowane dochody, więc konieczne jest podjęcie omawianej uchwały. Te środki o których pan Buchta wspomniał , będą pokrywać różnice w tegorocznych dochodach. Pan Buchta podziękował za wyjaśnienie.

Głosowanie w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (14:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Ewald Fila, Anna Patelska, Krzysztof Deinert, Tomasz Żelasko, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Piotr Blach, Maria Waleska, Jacek Roguła, Jarosław Krzyścin, Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Zbigniew Romanowski

Uchwała  LI /343/23 została przyjęta jednogłośnie (Zał. Nr 7)

4.4. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców, (14:42:00)

W tym punkcie głos zabrała pani Dyrektor GZEAS, Beata Bort. Przekazała, że w dniu 2 stycznia 2023 r. opublikowano zmieniające rozporządzenie w sprawie obliczania zwrotu kosztów przewozu. Rozporządzenie wchodzi 17 stycznia bieżącego roku, więc jest konieczność wprowadzenia uchwały dot. stawki za 1 kilometr.

Głosowanie w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców (14:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Ewald Fila, Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina, Anna Patelska, Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Zbigniew Romanowski, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta

Uchwała LI/344/23 została przyjęta jednogłośnie (Zał. Nr 8 )

4.5. w sprawie przyjęcia ''Planu rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Łubniany", (14:44:00)

Ten punkt omówił kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, pan Kochanek. Pan Kierownik poinformował, że zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, do zadań własnych Gminy należy zaspokajanie potrzeb mieszkańców w obszarze obejmującym drogi gminne. Na podstawie ustawy wójt gminy zobowiązany  jest określić kierunek dróg gminnych. W planowaniu inwestycji drogowych brane są pod uwagę między innymi :  dokumenty z przeglądów technicznych określające ich stan techniczny oraz zgłoszenie potrzeb dotyczących modernizacji dróg. Pan Buchta zadał pytanie o podstawę prawną, ponieważ Rady  Gmin  niektórych urzędów gminnych przyjęły plany i też Zarząd Województwa Opolskiego przyjął swój plan uchwałą zarządu. Pan Buchta poinformował: „nie do końca jestem przekonany, że my jako radni musimy to przyjmować”. Pan Kochanek oznajmił, że przygotowanie takiego planu jest obowiązkiem Wójta Gminy ŁubniPan Pyka dopowiedział, że w pełni się zgadza, że opracowanie planu należy do zarządcy drogi, ale „skoro zarządca drogi, czyli pan Wójt opracował ten plan, to jakim cudem my jako Rada znowu mamy powierzyć mu wykonanie, które znajduje się w uchwale”. Dodał, że jest to dla niego „logiczny dyskomfort” i poprosił panią Mecenas, aby wypowiedziała się w tym temacie. Pani Mecenas poprosiła o chwilę. W oczekiwaniu na jej odpowiedź głos zabrał pan Sekretarz.. Stwierdził, że nie ma w tym  nic nadzwyczajnego, że organ wykonawczy gminy wnosi konkretną uchwałę pod obrady rady gminy, ponieważ większość uchwał tak jest procedowanych. W artykule 19 ustawy o drogach publicznych jest zapis kto jest zarządcą drogi. Zarząd powiatu w przypadku powiatu, a w przypadku gminy wójt , burmistrz, prezydent. Organ kolegialny, jakim jest zarząd powiatu, przyjmujący  jakikolwiek dokument robi to uchwałą. Więc to co pan Wójt jest zdolny zrobić swoim podpisem, wieloosobowy organ wykonawczy robi uchwałą. Oznajmił, że powszechna praktyka w skali kraju wskazuje jednoznacznie , że te projekty planów przedkładane są radom gminy.  Te uchwały rewidowane są przez  właściwe organy i „funkcjonują w obrocie prawnym”. Warto też przejrzeć raport Najwyższej Izby Kontroli z 2013 roku, który ten temat sprawdzał. Na koniec stwierdził ,że przedłożenie omawianego projektu uchwały Radzie Gminy jest prawidłową procedurą. Pani Mecenas, sprawdzając podstawę prawną omawianego projektu uchwały, wskazała na art. 18 ust. 2 pkt 6 Ustawy o Samorządzie Gminnym.  Podała do wiadomości , że do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalenie między innymi programów gospodarczych. W konkluzji stwierdziła: „ nie znajduję przeszkód dla których rada gminy miałaby nie podjąć uchwały w tym przedmiocie”.  Pan Buchta podsumował, że kwestie formalno- prawne są rozwiązane, ale chciałby przejść do kwestii merytorycznych „Jeżeli mówimy o planie, to plan musi zawierać , co musimy robić … nie ma żadnych sum, nie ma terminów, w których będziemy to realizować.”. Pan Przewodniczący przyjrzał się wszystkim podobnym uchwałom, które mailowo przesłał mu pan Kochanek  i wszystkie załączniki do tych uchwał zawierają część finansową, której brak w omawianym projekcie uchwały. Wg niego nie ma też żadnych prognoz modernizacji dróg, które by mogły być wykonane w latach przyszłych. Ten projekt w punkcie drugim zawiera stwierdzenie , że zarządca drogi ma obowiązek sporządzić plan finansowy, którego nie ma, więc pan Przewodniczący nie może zagłosować „za”, ponieważ jak ujął, kłóci się to z jego sumieniem. Pan Kochanek ustosunkował się do przedstawienia kosztów. Przekazał, że  wskazane w projekcie drogi, to są te, dla których Gmina posiada dokumentację projektową. Pozwala to więc  na ich budowę lub przebudowę. Koszty są wskazane w załącznikach do dokumentacji projektowej, natomiast te kwoty ciągle idą w górę , więc są nieadekwatne na czas budowy dróg. Wg niego: „wskazując konkretne kwoty i konkretny termin realizacji musielibyśmy to określić w WPF” . Kolejną istotną sprawą jest dofinansowanie. Wszystkie drogi są budowane przy udziale środków zewnętrznych i nie da się określić kiedy i jakie dofinansowanie wystąpi w przyszłości. Pan Pyka stwierdził , że radnym przedstawiono plan ,który za pół roku może się zmienić i jest bezsensownym zmieniać go co kilka miesięcy. Stwierdził :  „skoro pan Wójt opracował plan, to jak my możemy, jako radni, dawać go do wykonania panu Wójtowi ..jest tu błąd logiczny”. Pani Patelska odniosła się do tematu. Przypomniała, że na komisji był omawiany ten temat i radny Krzyścin zauważył , że jest to jedynie plan. Poza tym pani Radna wie, że w innych częściach Polski załączano plany dróg bez podawania kosztów. Nie da się dziś określić jakie będą finanse i  dotacje dla Gminy. Radna uważa, że projekt jest do zaakceptowania.   Pan Sekretarz przekazał  informacje dot. kontroli NIKu w tej kwestii. Mówi się, że zarządcy powiatowi w ograniczony sposób działali z zarządcami gminnymi  w zakresie realizacji podstawowych celów. Działo się tak, ponieważ gminy i powiaty nie dysponowały takim planem. NIK mówi, że trudno planować nie znając lokalnych potrzeb. Posiadanie takiego planu nie zabrania jego aktualizacji oraz daje podstawowy zasób wiedzy , które inwestycje uznaje się za priorytetowe. Pan Pośpiech wyraził opinię dot. omawianego planu, że:  „kwestionowanie jego zasadności wydaje się bezcelowe”. Pan Pyka oznajmił: „ ..wprowadzamy sztucznie coś , co zostało już wykonane.”. Pan Sekretarz nie zgodził się z powyższym stwierdzeniem i przekazał, że ustawodawca zawsze wie, co robi . Ustawodawca zapisał w artykule 20 , że zarządca drogi opracowuje projekt , a  nie plan rozwoju sieci drogowych. Aby to był plan, musiałby być w jakiś sposób przyjęty. Pan Buchta przeanalizował to , co wykonała Gmina Grodków. Tam w projekcie planu rozwoju dróg jest w czytelny sposób przedstawione i  z podaniem konkretnych kwot Pan Krzyścin zauważył , że sprawą tego planu zajmują się radni już 2 miesiące. Na komisji plan był przedłożony do dyskusji i nikt z radnych nie miał propozycji, aby coś wnieść do planu. Radny uważa, że trzeba pracować nad tematami na Komisjach, a nie tylko na Sesji. Pan Wójt przekazał, że plan jest bardzo ogólny. Na wszystkie drogi trzeba by było wydać kilkadziesiąt milionów złotych. Jego polityką jest realizacja  zadań, które zostały przygotowane przez poprzedniego Wójta, a takie projekty wymagające  korekty finansowej.

Nastąpiła zmiana quorum (14:53:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14

Sesję opuścili radni:

 1. Piotr Blach

Nastąpiła zmiana quorum (14:55:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Piotr Blach

Nastąpiła zmiana quorum (15:07:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14

Sesję opuścili radni:

 1. Bernadeta Drąg

Nastąpiła zmiana quorum (15:12:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Bernadeta Drąg

Głosowanie w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Łubniany" (15:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Anna Patelska, Zbigniew Romanowski, Piotr Blach, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Krzysztof Deinert, Maria Waleska
 • PRZECIW (3):
  Waldemar Kalina, Ryszard Buchta, Tomasz Pyka
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Norbert Dreier, Waldemar Brisch

Uchwała  LI/ 345 /23 została przyjęta ośmioma głosami „za”.(Zał. Nr 9 )

4.6. w sprawie przystąpienia Gminy Łubniany do realizacji programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 (15:14:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:14:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14

Sesję opuścili radni:

 1. Waldemar Brisch

Nastąpiła zmiana quorum (15:17:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Waldemar Brisch

Ten punkt omówiła pani Kierownik GOPS Agata Nalewaja. Radny Fila zapytał o koszt zdalnej opieki osób starszych. Pani Nalewaja odpowiedziała, że są to opaski bezpieczeństwa, kupione w 2022 r. Zakup 22 opasek wiązł  się z kwotami: dofinansowanie: 11 tys. 183 zł. Wkład własny wyniósł 2 tys. 790 zł.   W razie złego samopoczucia lub upadku starsza osoba może poprzez opaskę powiadomić centrum medyczne, pracujące 24h na dobę.

Głosowanie w sprawie przystąpienia Gminy Łubniany do realizacji programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 (15:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Anna Patelska, Piotr Blach, Waldemar Kalina, Krzysztof Deinert, Waldemar Brisch, Bernadeta Drąg, Zbigniew Romanowski, Ewald Fila, Jarosław Krzyścin, Norbert Dreier, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Ryszard Buchta

Uchwała Nr LI/346/23 została przyjęta jednogłośnie (Zał. Nr 10 )

4.7. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywości, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych , dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania " Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023 (15:18:00)

Ten punkt omówiła  pani Nalewaja.

Głosowanie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywości, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych , dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (15:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Bernadeta Drąg, Zbigniew Romanowski, Waldemar Kalina, Piotr Blach, Waldemar Brisch, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Ewald Fila, Tomasz Pyka, Jarosław Krzyścin, Norbert Dreier

Uchwała Nr LI/347/23 została przyjęta jednogłośnie (Zał. Nr 11 )

4.8. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutów jednostek pomocniczych Gminy Łubniany, (15:21:00)

Ten punkt omówiła pani Kierownik Heisig- Brzana. Pan Buchta zapytał, czy Sołtysi wnioskowali o zmiany w Statucie. Pani Sylwia odpowiedziała, że pomysł wyszedł z Referatu Promocji, który przedyskutował to z większością Sołtysów. Tylko jeden Sołtys nie został poinformowany,  do którego trafiły już przeprosiny. Wszyscy pozostali byli zgodni w temacie zmian.

Głosowanie w sprawie wprowadzenia zmian do Statutów jednostek pomocniczych Gminy Łubniany (15:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Anna Patelska, Waldemar Brisch, Waldemar Kalina, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Piotr Blach, Tomasz Pyka, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski, Tomasz Żelasko, Krzysztof Deinert, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Norbert Dreier

Uchwała Nr LI/348 /23 została przyjęta jednogłośnie (Zał. Nr 12 )

4.9. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Organizacyjno- Finansowej Rady Gminy Łubniany na 2023 rok, (15:24:00)

Ten punkt przedstawił przewodniczący Komisji Organizacyjno- Finansowej , pan Brisch.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Organizacyjno- Finansowej Rady Gminy Łubniany na 2023 rok (15:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Ewald Fila, Anna Patelska, Waldemar Brisch, Piotr Blach, Maria Waleska, Jacek Roguła, Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina, Ryszard Buchta, Tomasz Pyka, Tomasz Żelasko, Norbert Dreier, Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski, Bernadeta Drąg

Uchwała Nr LI/349/23 została przyjęta jednogłośnie. (Zał. Nr 13 )

4.10. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolno- Gospodarczej Rady Gminy Łubniany na 2023 rok, (15:27:00)

Ten punkt przedstawił przewodniczący Komisji Rolno- gospodarczej , pan Kalina.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolno- Gospodarczej Rady Gminy Łubniany na 2023 rok (15:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Anna Patelska, Ewald Fila, Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch, Piotr Blach, Tomasz Pyka, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska, Tomasz Żelasko, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Norbert Dreier

Uchwała Nr LI/350/23 została przyjęta czternastoma głosami „za”. (Zał. Nr 14)

4.11. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Samorządowej Rady Gminy Łubniany na 2023 rok, (15:31:00)

Ten punkt przedstawił przewodniczący Komisji Samorządowej , pan Krzyścin.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Samorządowej Rady Gminy Łubniany na 2023 rok (15:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Anna Patelska, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch, Tomasz Żelasko, Waldemar Kalina, Zbigniew Romanowski, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Tomasz Pyka, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Piotr Blach

Uchwała Nr LI/351/23 została przyjęta jednogłośnie (Zał. Nr 15 )

4.12. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łubniany na 2023 rok, (15:34:00)

Ten punkt przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej , pan Fila.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łubniany na 2023 rok (15:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Tomasz Pyka, Bernadeta Drąg, Piotr Blach, Norbert Dreier, Waldemar Kalina, Waldemar Brisch, Maria Waleska, Tomasz Żelasko, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Anna Patelska, Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski

Uchwała Nr LI/352/23 została przyjęta jednogłośnie (Zał. Nr 16 )

4.13. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświatowej Rady Gminy Łubniany na 2023 rok, (15:35:00)

Ten punkt przedstawił przewodniczący Komisji Oświatowej , pan Roguła.

Nastąpiła zmiana quorum (15:37:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14

Sesję opuścili radni:

 1. Piotr Blach

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświatowej Rady Gminy Łubniany na 2023 rok (15:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Waldemar Kalina, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Zbigniew Romanowski, Jacek Roguła, Tomasz Pyka, Anna Patelska, Norbert Dreier
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Blach

Uchwała Nr LI/353/23 została przyjęta czternastoma głosami „za”.(Zał. Nr 17)

4.14. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łubniany. (15:38:00)

W tym punkcie pan Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – pan Deinert odczytał uchwałę swojej Komisji  z dnia 30 stycznia 2023 r. .Rada Gminy uznała skargę za bezzasadną.

Nastąpiła zmiana quorum (15:39:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Piotr Blach

Głosowanie w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łubniany (15:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Piotr Blach, Anna Patelska, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Jacek Roguła, Waldemar Brisch, Waldemar Kalina, Ryszard Buchta, Norbert Dreier, Bernadeta Drąg, Zbigniew Romanowski

Uchwała Nr LI/354/23 została przyjęta jednogłośnie. (Zał. Nr 18)

5. Wolne wnioski. (15:39:00)

W tym punkcie pan Przewodniczący poinformował, że nasza Gmina uzyskała od pana Marszałka 600 tys. złotych. W związku z tym zapytał pani Skarbnik, kiedy nastąpi wprowadzenie tej znacznej kwoty do budżetu. Pani Marciniak odpowiedziała, że jest w trakcie przygotowania się do działania.

6. Zamknięcie obrad. (15:41:00)

Wobec braku pytań i wniosków pan Przewodniczący zakończył LI sesję Rady Gminy Łubniany.

Załączniki:

Nr 1 – Lista obecności

Nr 2 – Porządek obrad.

Nr 3 - Informacja o wykonaniu planu finansowego z otrzymanej przez Gminę Łubniany nagrody w konkursie "Rosnąca odporność".

Nr 4 - Wykaz głosowań sesji  - LI  sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018- 2023 –

tj. imienny wykaz głosowań.

Nr 5 - Uchwała Nr LI/341/23

Nr 6 - Uchwała Nr LI/342/23

Nr 7  - Uchwała Nr LI/343/23

Nr 8 – Uchwała Nr LI/344/23

Nr 9 – Uchwała Nr LI/345/23

Nr 10 - Uchwała Nr LI/346/23

Nr 11 - Uchwała Nr LI/347/23

Nr 12 - Uchwała Nr LI/348/23

Nr 13 – Uchwała Nr LI/349/23

Nr 14 – Uchwała Nr LI/350/23

Nr 15 – Uchwała Nr LI/351/23

Nr 16 – Uchwała Nr LI/352/23

Nr 17 – Uchwała Nr LI/353/23

Nr 18– Uchwała Nr LI/354/23

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

Protokołowała:

Joanna Kowalska

PDFLI sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018- 2023 - 30.01.2023 r. - wykaz głosowań.pdf (34,43KB)