Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LII sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018- 2023 - 13.03.2023 r.

Termin: 13.03.2023, g. 14:00

Miejsce: Łubniański Ośrodek Kultury

 1. 1. Otwarcie sesji.
  1. 1.1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. 1.2. zatwierdzenie porządku obrad,
  3. 1.3. zatwierdzenie protokołu z LI sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 30.01.2023 r.
 2. 2. Bezpieczeństwo i porządek na terenie Gminy Łubniany. Informacje przekazane przez Komendanta Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim.
 3. 3. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym na zarządzanie i eksploatację siecią wodno- kanalizacyjną na terenie Gminy Łubniany w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego – prezentacja efektów dwóch lat obowiązywania umowy.
 4. 4. Podjęcie uchwał :
  1. 4.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r. ,
   PDFprojekt uchwała zmiana budżetu 13 .03.23 r.pdf (434,44KB)
  1.  
  2. 4.2. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2023-2029,PDFprojekt uchwała zmiana WPF 13.03.23 r.pdf (547,64KB)
  1.  
  2. 4.3. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi publicznej
   PDFprojekt uchwala opłaty za pas drogowy.pdf (139,74KB)
  3.  
  4. 4.4. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2023"
   PDFprojekt uchwała zwierzetas.pdf (235,98KB)
  1.  
  2. 4.5. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Łubniany, niestanowiących własności gminy
   PDFprojekt uchwała dotacja celowa dot. zabytków.pdf (417,39KB)
  1.  
  2. 4.6. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/186/2021 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany
   PDFprojekt uchwała reg utrzymania czystości i porządku 13.03.23 r. .pdf (66,16KB)
   PDF20230303140443710.pdf (36,27KB)
  1.  
  2. 4.7. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łubniany
   PDFprojekt odpady komun.pdf (94,48KB)
 5.  
 6. 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu ustawy o pieczy zastępczej i wspierania rodziny za rok 2022
 7. 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnianach za rok 2022

  PDFsprawozdanie Gminny Zespół interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie za 2022 r.pdf (201,73KB)

 8. 7. Wolne wnioski.
 9. 8. Zamknięcie obrad.