Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXVI posiedzenie Komisji Rolno-Gospodarczej - 08.03.2023 r. ( wspólnie z Komisją Organizacyjno-Finansową)

Termin: 08.03.2023, g. 12:00

Miejsce: Urząd Gminy Łubniany

 1. 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
 2. 2. Informacja na temat prognoz dotyczących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Łubniany w 2023 r.
 3. 3. Plan rozwoju i finansowania sieci dróg gminnych w gminie Łubniany na lata 2023-2024.
 4. 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
 5. 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2023 – 2029.
 6. 6. Projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi publicznej.
 7. 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2023.
 8. 8. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Łubniany, niestanowiących własności gminy.
 9. 9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu ustawy o pieczy zastępczej i wspierania rodziny za rok 2022.
 10. 10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnianach za rok 2022.
 11. 11. Wolne wnioski.
 12. 12. Zamknięcie posiedzenia.