Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wojta Gminy Łubniany o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Łubniany na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029 roku”

RG.602.1.2023. BK                                                                                                                                    Łubniany, dnia 8 luty 2023 r.

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁUBNIANY

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu
konsultacji społecznych projektu

Programu ochrony środowiska dla Gminy Łubniany
na lata 2022-2025 z  perspektywą do 2029 roku”

Działając  na  podstawie  art.  39  ust.  1  w  związku  z  art. 54 ust. 2 Ustawy  z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w    ochronie    środowiska    oraz    o    ocenach    oddziaływania    na     środowisko    (t.j. Dz.U.z 2022 r. poz. 1029) Wójt Gminy Łubniany informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny  oddziaływania  na  środowisko  i  podaje  do  publicznej  wiadomości  informację o konsultacjach społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Łubniany na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029 roku” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla w/w dokumentu.

Uwagi i wnioski do w/w dokumentów można składać:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:
  • ustnie do protokołu w budynku Urzędu Gminy Łubniany ul. Opolska 104 w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska (pokój nr 8) w godzinach pracy urzędu: pn. 8-17, wt.-czw. 7.00-15.00, pt. 7-14. tel. 77 42 70 074

w terminie 21 dni tj. od dnia 9 lutego 2023r. do dnia 2 marca 2023r.

Organem właściwym do rozparzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Łubniany. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko, nazwę i adres Wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku lub uwagi.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją, tj. projektem „Programu ochrony środowiska dla Gminy Łubniany na lata 2022-2025 z perspektywą do  2029 roku ” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łubniany (www.bip.lubniany.pl) lub w siedzibie Urzędu Gminy Łubniany przy ul. Opolskiej 104 w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska (pokój nr 8).

 

WÓJT GMINY ŁUBNIANY

PAWEŁ WĄSIAK

PDF  Obwieszczenie Wójta Gminy Łubniany o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Łubniany na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029 roku” (269,97KB)

PDFProgram ochrony środowiska dla Gminy Łubniany na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029 r. (6,77MB)

PDFPrognoza oddziaływania na środowisko ,, Programu ochrony środowiska dla Gminy Łubniany na lata 2022-2025 z perspektywa do 2029 r. (4,92MB)

PDFprotokół z konsultacji społecznych.pdf (219,25KB)