Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LI sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018- 2023 - 30.01.2023 r.

Termin: 30.01.2023, g. 14:00

Miejsce: Łubniański Ośrodek Kultury

 1. 1. Otwarcie sesji.
  1. 1.1. stwierdzenie prawomocności obrad
  2. 1.2. zatwierdzenie porządku obrad
  3. 1.3. zatwierdzenie protokołu z L sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 19.12.2022 r.

   PDFProtokół z L sesji RG - 19.12.2022 r_.pdf (283,81KB)

 2. 2. Informacja Wójta Gminy Łubniany o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy Łubniany.
 3. 3. Informacja o wykonaniu planu finansowego z otrzymanej przez Gminę Łubniany nagrody w konkursie "Rosnąca odporność".

  PDFRosnąca odporność.pdf (267,32KB)

 4. 4. Podjęcie uchwał:
  1. 4.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

   PDFuchwała projekt uchwała budżetowa.pdf (629,46KB)

   PDFuchwała 30.01.2023-projekt po zmianach.pdf (1,00MB)

  2. 4.2. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2023-2029,

   PDFuchwała projekt WPF.pdf (560,61KB)

  3. 4.3. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

   PDFuchwała projekt pokrycie kosztów gospodarownia odpadami komunalnymi.pdf (49,09KB)

   PDFuchwała projekt pokrycie kosztów- odpady komunalne.pdf (47,57KB)

  4. 4.4. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,

   PDFuchwała projekt zwrot kosztów przewozu dzieci...pdf (64,69KB)

  5. 4.5. w sprawie przyjęcia ''Planu rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Łubniany",

   PDFprojekt uchwałą Plan rozwoju sieci dróg gminnych..pdf (607,24KB)

  6. 4.6. w sprawie przystąpienia Gminy Łubniany do realizacji programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023

   PDFprojekt uchwała Korpus wsparcia seniora.pdf (266,71KB)

  7. 4.7. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywości, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych , dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania " Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023

   PDFprojekt uchwała Posiłek w szkole i w domu.pdf (117,17KB)

  8. 4.8. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutów jednostek pomocniczych Gminy Łubniany,

   PDFuchwała projekt zmiany do statutu.pdf (63,31KB)

  9. 4.9. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Organizacyjno- Finansowej Rady Gminy Łubniany na 2023 rok,

   PDFakceptacja prawna planów pracy Komisji na 2023 r.pdf (25,70KB)

   PDFuchwała projekt plan pracy Komisji Organizacyjno-Finansowej na 2023 r.pdf (21,30KB)

  10. PDFuchwała plan KO-F-2023.pdf (226,65KB)

  11. 4.10. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolno- Gospodarczej Rady Gminy Łubniany na 2023 rok,

   PDFuchwała projekt plan pracy Komisji Rolno-Gospodarczej na 2023 r.pdf (26,72KB)

   PDFakceptacja prawna planów pracy Komisji na 2023 r.pdf (25,70KB)

  12. 4.11. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Samorządowej Rady Gminy Łubniany na 2023 rok,

   PDFuchwała projekt plan pracy Komisji Samorządowej na 2023 r.pdf (39,94KB)

   PDFakceptacja prawna planów pracy Komisji na 2023 r.pdf (25,70KB)

  13. PDFuchwała plan KS-2023.pdf (226,88KB)

  14. 4.12. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łubniany na 2023 rok,

   PDFakceptacja prawna planów pracy Komisji na 2023 r.pdf (25,70KB)

   PDFuchwała projekt Komisja Rewizyjna plan pracy na 2023 r.pdf (20,69KB)

  15. PDFuchwała plan KR-2023.pdf (222,42KB)

  16. 4.13. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświatowej Rady Gminy Łubniany na 2023 rok,

   PDFakceptacja prawna planów pracy Komisji na 2023 r.pdf (25,70KB)

   PDFuchwała projekt plan pracyKomisja Oświatowej na 2023 r..pdf (20,37KB)

  17. PDFuchwała plan K Ośw-2023.pdf (224,46KB)

  18. 4.14. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łubniany.

   PDFuchwała komisji Skarg Wniosków i Petycji nr 1_23.pdf (22,92KB)

   PDFzawiadomienie o wydłużeniu terminu rozpatrzenia skargi.pdf (57,87KB)

   PDFodpowiedź z Geo System w spr. skargi na Wójta.pdf (145,24KB)

   PDFuchwała projekt w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta.pdf (161,52KB)

 5. 5. Wolne wnioski.
 6. 6. Zamknięcie obrad.