Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z L sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018-2023 - 19.12.2022 r.

Protokół z L sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018- 2023 -  19 grudnia 2022 r.

Obrady rozpoczęto 2022-12-19 o godz. 14:09:32, a zakończono o godz. 15:14:35 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

 1. Piotr Blach
 2. Waldemar Brisch
 3. Ryszard Buchta
 4. Krzysztof Deinert
 5. Bernadeta Drąg
 6. Norbert Dreier
 7. Ewald Fila
 8. Waldemar Kalina
 9. Jarosław Krzyścin
 10. Jacek Roguła
 11. Zbigniew Romanowski
 12. Maria Waleska

1. Otwarcie sesji: (14:09:00)

Przewodniczący Rady Gminy rozpoczął L sesję Rady Gminy Łubniany , po czym przywitał wszystkich gości, radnych , pracowników Urzędu Gminy z panem  Wójtem na czele.

1.1.stwierdzenie prawomocności obrad, (14:09:00)

Zgodnie z listą obecności (Zał. Nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 12 radnych na statutowy skład  15, wobec czego wszelkie decyzje, wnioski oraz uchwały miały moc wiążącą. Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu uczestniczyli: p. Wójt - p. Paweł Wąsiak, p. Mariusz Piestrak – Zastępca Wójta, p. Joanna Marciniak – Skarbnik Gminy, p. Piotr Pośpiech – Sekretarz Gminy, p. Joanna Kowalska – Inspektor ds. Organizacyjnych, p. Michał Moszner – Informatyk, , p. Sylwia Heisig- Brzana – Kierownik Referatu Promocji i Turystyki.  Z osób zaproszonych uczestniczyli : P. Beata Bort – Dyrektor GZEAS, p. Agata Nalewaja – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, p. Tomasz Siniew – Dyrektor Łubniańskiego Ośrodka Kultury, p. Aleksandra Dyja – Prawnik, p. Łukasz Sokołowski – Prezes Plady.

1.2.  zatwierdzenie porządku obrad, (14:10:00)

W tym punkcie pan Wójt poprosił o zdjęcie z porządku obrad punktu 3.6 – uchwały w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Łubniany” z uwagi na dopracowanie tego planu.

Kolejno przystąpiono do głosowania w sprawie wykreślenia z porządku obrad punktu 3.6.

Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad (14:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Deinert, Norbert Dreier, Ewald Fila, Ryszard Buchta, Piotr Blach, Jacek Roguła, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(3):
  Anna Patelska, Tomasz Pyka, Tomasz Żelasko

Radni jednogłośnie przychylili się do zmiany porządku obrad (Zał. Nr 2 )

Następnie pan Przewodniczący przeczytał porządek obrad, który się przedstawia następująco:

 1. Otwarcie sesji:stwierdzenie prawomocności obrad,zatwierdzenie porządku obrad, zatwierdzenie protokołu z XLIX sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 14.11.2022 r.
 2. Informacja Wójta Gminy Łubniany o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy Łubniany
 3. Podjęcie uchwał:
 4. 3.1 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

    3.2 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2022-2029,

    3.3 w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok ( projekt budżetu Radni otrzymali w dniu 15 listopada 2022 r.)

-omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej

- przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych Rady Gminy

- przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków komisji stałych RG

- dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich ewentualne przegłosowanie

- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej

3.4 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2023-2029, (projekt uchwały WPF na lata 2023- 2029Radni otrzymali dnia 15 listopada 2022 r.)

- omówienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie w sprawie WPF Gminy Łubniany na lata 2023- 2029,

3.5 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,

3.6 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Murów w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

4. Wolne wnioski

5. Zamknięcie obrad.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad (14:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Norbert Dreier, Waldemar Brisch, Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Piotr Blach, Waldemar Kalina, Krzysztof Deinert, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Anna Patelska, Tomasz Pyka, Tomasz Żelasko

Porządek obrad zatwierdzono jednogłośnie.

1.3. zatwierdzenie protokołu z XLIX sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 14.11.2022 r. (14:13:00)

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu z XLIX sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 14.11.2022 r. (14:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Norbert Dreier, Waldemar Kalina, Ewald Fila, Krzysztof Deinert, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Piotr Blach, Maria Waleska, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Anna Patelska, Tomasz Pyka, Tomasz Żelasko

W wyniku głosowania protokół z XLIX sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 14.11.2022 r. został zatwierdzony.

2. Informacja Wójta Gminy Łubniany o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy Łubniany. (14:14:00)

W tym punkcie pan Przewodniczący oddał najpierw głos panu Prezesowi firmy Plada. Pan Prezes wyjaśnił, że jego obecność wiąże się z ostatnią sytuacją związaną z pogorszeniem się jakości wody zasilanej z wodociągu z Kobylna, który obejmuję część Gminy. Na czas od 30 listopada do 7 grudnia wyłączono zasilanie w wodę w miejscowościach: Łubniany, Masów, Jełowa, Kobylno, Grabie, Dąbrówka Łubniańska. Decyzja sanepidu z dnia 2 grudnia 2022 r. była związana kontrolnymi badaniami wody w dniu 30 listopada 2022 r. , podczas której wykryto bakterie w punkcie poboru na terenie szkoły podstawowej w Jełowej. W próbce wykazano 15 grup bakterii z grupy coli. Firma Plada także w tym czasie wprowadziła badania sprawdzające w stacji w Kobylnie, w PSP w Jełowej oraz w przedszkolu w Brynicy i badania Plady wykazało , że jednostek z grupy coli było tylko 5. Drugiego grudnia została podjęta decyzja o całkowitym wyłączeniu wodociągu. Plada przystąpiła do płukania sieci wodnej oraz dezynfekcji i wprowadzono domowy monitoring. Trzeciego grudnia  badania Plady wykazało, że woda już była zdatna do picia, lecz to badanie nie było wiążące dla sanepidu. Sanepid po swoich badaniach ogłosił, że 7.12.2022 r. woda nadaje się do spożycia. Pan Sokołowski zapewnił, że skażenie wody na terenie ujęcia szkoły w Jełowej trwało tylko 2 dni. Podziękował strażakom z Łubnian, Jełowej, Brynicy za ich zaangażowanie. Dzięki nim dystrybucja wody przebiegła sprawnie. Prezes wyjaśnił, że doszło w Gminie do skażenia punktowego i nie było to skażenie źródła. Wg niego jedną z hipotez w sprawie skażenia, jest tzw. cofka z bojlerów z instalacji wewnętrznej , dlatego też zostaną sprawdzone wszystkie posesje w Jełowej, które posiadają własne źródło wody, ponieważ nie wolno ich podłączać do wspólnej gminnej instalacji. Radny Kalina zapytał czy po stronie firmy Plada nie było żadnej pomyłki. Pan Prezes odpowiedział, że trudno to teraz określić, co, na pewno było powodem zanieczyszczenia i tzw. cofka jest jedną z hipotez. Pan Przewodniczący zapytał pana Prezesa : „Jak często badana jest woda ?”. Pan Sokołowski odpowiedział, że harmonogram zatwierdzony przez sanepid, to badanie wody co dwa miesiące.

Następnie pan Wójt odczytał następujące działania międzysesyjne :

1.  24 listopada 2022 r.  podpisano umowę o dopłatach do komunikacji gminnej na 2023 rok, co znaczy, że będzie kontynuowana dalsza praca na rzecz Gminy Łubniany . gmina pozyskała z funduszu rozwoju przewozów autobusowych 1 mln. 072 tys. złotych, a pełny koszt funkcjonowania to 1mln. 609 tys. złotych, tak więc wkład własny Gminy wynosi 536 tys. złotych .
W poprzednich latach Gmina dopłacała blisko 500 tys. złotych do linii autobusowej nr 10, więc zdaniem Wójta obecny wkład Gminy nie jest aż tak wielki porównując do innych komunikacji gminnych. Pan Wójt podziękował panu Sekretarzowi Gminy, panu Pośpiechowi za przygotowanie wniosku oraz Referatowi Budownictwa za realizację zadania związanego z komunikacją.

2. 9 grudnia 2022 r. został oficjalnie przekazany samochód ratowniczo- gaśniczy Renault Kerax dla OSP w Łubnianach. P. Wójt podziękował za inicjatywę panu Mariuszowi Szelągowi – komendantowi OSP w Łubnianach.

3. 9 grudnia 2022 r. w obecności Starosty Opolskiego oficjalnie otwarto drogę w Biadaczu. Dzięki współpracy ze Starostą udało się zmodernizować drugi pas jezdni. Dzięki jednej inwestycji udało się zrealizować dwa zadania.  Pan Wójt podziękował za to także radnym powiatowym oraz radnym gminnym.

4. Podziękowania dla Sołtysów za zorganizowanie orszaków Świętego Mikołaja. Wydarzenie zostało dofinansowane z pieniędzy sołeckich z profilaktyki antyalkoholowej w kwocie blisko 10 tys. złotych.

5. Podziękowania dla Pani Sołtys z Łubnian i Radzie Sołeckiej  za zorganizowanie Jarmarku Bożonarodzeniowego, który odbył się w pierwszą niedzielę adwentu. Pan Wójt podziękował także DFK Łubniany , Caritasowi, OSP, parafii w Łubnianach i Urzędowi Gminy.

6. 17 grudnia 2022 r. odbył się  Dwudziesty Finał Opolskiego Stowarzyszenia  Skata oraz otwarty wojewódzki turniej skata – Śląskiego brydża.  W zawodach uczestniczyło ponad 50 uczestników  z całego kraju. Pan Wójt podziękował organizatorom  za to wydarzenie.

7. Pan Wójt podziękował  pracownikom UG za realizację dodatkowych zadań związanych z obsługą dodatku węglowego.

Jeżeli chodzi o punkt siódmy to na chwilę obecną przyjęto i rozpatrzono 621 wniosków na zakup węgla preferencyjnego w ilości 893 ton na wartość 1 mln. 714 tys. złotych. Do dnia 19 grudnia 2022 r. zamówiono i dostarczono 547 ton węgla, mieszkańcy zakupili 489,5 tony węgla. Preferencyjna cena węgla w Gminie to 1920 zł za tonę, a jego dystrybucja odbywa się poprzez trzech operatorów. Obwieścił, że mieszkańcy , którzy nie zakupili węgla z limitem   1,5 tony na rok 2022 zachowają ten limit na rok 2023. Nabór wniosków o zakup węgla po preferencyjnych cenach zostanie ogłoszony poprzez strony internetowe UG Łubniany i będzie się wiązał ze złożeniem kolejnego wniosku. Sprzedaż węgla w Gminie będzie się odbywać od 1 stycznia do 15 kwietnia 2023 r. p. Wójt poprosił mieszkańców o śledzenie stron internetowych UG oraz wyraził podziękowania dla pracowników Gminy, którzy dodatkowo zajmują się tym tematem.

3. Podjęcie uchwał: (14:33:00)

Do protokołu został dołączony: Wykaz głosowań sesji  - L sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018- 2023 – 19.12.2022 r. tj. imienny wykaz głosowań. (Zał. Nr 3)

3.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. , (14:33:00)

W tym punkcie p. Wójt zwrócił się z prośba o przyjęcie autopoprawki zmiany uchwał budżetowej na 2022 rok. Pani Skarbnik objaśniła, że zmiana dotyczy zwiększenia budżetu o 1750 zł . Środki te pochodzą z funduszu na zadania realizowane przez GOPS w ramach pomocy asystenta rodziny.

Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwał (14:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Norbert Dreier, Waldemar Kalina, Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Zbigniew Romanowski, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Piotr Blach, Waldemar Brisch
 • BRAK GŁOSU(3):
  Anna Patelska, Tomasz Pyka, Tomasz Żelasko

Autopoprawkę przyjęto jednogłośnie.

P. Skarbnik przypomniała, że zmiany dot. uchwały budżetowej szczegółowo omawiano na posiedzeniach Komisji tydzień temu. Zwiększa się wydatki budżetowe bieżące o 321 tys. 333 zł, zmniejsza się o 268 tys. 268 zł wydatki majątkowe. Dochody budżetowe zwiększają się o 17 tys. 242 zł.

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. (14:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Zbigniew Romanowski, Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Waldemar Brisch, Norbert Dreier, Maria Waleska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Anna Patelska, Tomasz Pyka, Tomasz Żelasko

Uchwała Nr L/335/22  została jednogłośnie przyjęta (Zał. Nr 4 )

3.2. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2022-2029, (14:36:00)

W tym punkcie pan Wójt poprosił o przyjęcie autopoprawki do WPF. Pani Skarbnik wyjaśniła, że autopoprawka wprowadzona do budżetu wpływa również na strukturę WPF, stąd konieczność wprowadzenia autopoprawki.

Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwał (14:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski, Norbert Dreier, Ewald Fila, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch, Piotr Blach, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła
 • BRAK GŁOSU(3):
  Anna Patelska, Tomasz Pyka, Tomasz Żelasko

Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.

Kolejno przystąpiono do głosowania sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2022-2029, które to zmiany omówiono szczegółowo na posiedzeniu Komisji.

Głosowanie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2022-2029 (14:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski, Norbert Dreier, Ewald Fila, Piotr Blach, Waldemar Kalina, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła, Ryszard Buchta
 • BRAK GŁOSU(3):
  Anna Patelska, Tomasz Pyka, Tomasz Żelasko

W wyniku głosowania Uchwała Nr L/336/22 została przyjęta jednogłośnie. (Zał. Nr 5)

3.3. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok ( projekt uchwały Radni otrzymali w dniu 15 listopada 2022 r.) -omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej - przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych Rady Gminy - przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków komisji stałych RG - dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich ewentualne przegłosowanie - głosowanie nad projektem uchwały budżetowej (14:39:00)

Pan Przewodniczący poprosił panią Skarbnik o zreferowanie tematu według podpunktów.

Pani Skarbnik przekazała, że uchwała była szczegółowo omawiana na posiedzeniu Komisji. Przypomniała, że budżet w 2023 roku jest budżetem trudnym, a wszelkie kwestie zostały rozpatrzone na posiedzeniu Komisji. Kolejno przeczytała opinię RIO o projekcie uchwały budżetowej (Zał. Nr 6) czyli uchwałę RIO  nr 573 z dnia 12.12.2022 r. , w której skład orzekający RIO w Opolu postanowił z uwagami pozytywnie zaopiniować budżet Gminy Łubniany na 2023 rok, gdzie plan ogólny zakłada 48 mln 509 tys. 725 zł , a deficyt w kwocie 6 mln. 509 tys. 725 zł będzie pokryty z wolnych środków. (Gmina Łubniany planuje podjąć uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.) Zgodnie z przepisanie w projekcie uchwały wskazano rezerwę ogólną w kwocie 100 tys. zł , rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych w kwocie 50 tys. zł. Według zaleceń RIO rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe została poprawiona w obecnym projekcie i wynosi obecnie 110 tys. zł, a rezerwa celowa na realizację zadań własnych w ramach inicjatywy lokalnej wynosi 40 tys. zł.

Kolejno przedstawiono opinie i wnioski komisji stałych Rady Gminy. Pan Buchta, który także uczestniczył w posiedzeniu komisji stwierdził, że wszystkie komisje, które miały kworum pozytywnie zaakceptowały budżet. Wniosków komisji stałych Rady Gminy nie wykazano.

Następnie pan Wójt podziękował wszystkim Radnym za merytoryczne dyskusje, które doprowadziły do pozytywnego zaopiniowania przez  RIO. Przypomniał także zebranym , że dyskusja na temat budżetu odbyła się tydzień temu na posiedzeniu Komisji Stałych. Wyraził nadzieję,  że uda się pozytywnie plany budżetowe zrealizować dla dobra całej  Gminy .

Pan Przewodniczący zaznaczył, że nie było żadnych poprawek  w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r. Wobec braku uwag i pytań przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok (14:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Piotr Blach, Zbigniew Romanowski, Jarosław Krzyścin, Bernadeta Drąg, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Maria Waleska, Waldemar Kalina, Waldemar Brisch
 • BRAK GŁOSU(3):
  Anna Patelska, Tomasz Pyka, Tomasz Żelasko

Uchwała Nr L/337/22 została podjęta jednogłośnie. (Zał. Nr 7)

3.4. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Łubniany na lata 2023- 2029, (14:52:00)

W tym punkcie pan Przewodniczący oddał głos pani Skarbnik, która stwierdziła, że na uchwalenie WPF wpływa wcześniej uchwalona uchwała. Przypomniała o ustaleniach takich jak budowa ZOZu w Luboszycach oraz, że trzeba było WPF zrewidować pod kątem wydatków bieżących. Szczegóły dotyczące projektu uchwały zostały szczegółowo omówione na posiedzeniu Komisji.  Następnie przekazała opinię RIO dla Gminy na lata 2023-2029 (uchwała RIO nr 575/2022 z dnia 12.12.2022 r). (Zał. Nr 8) Skład orzekający RIO pozytywnie zaopiniował projekt uchwały.  Dochody ogółem określono na kwotę 48 mln 636 tys.220,62 zł , w tym dochody  bieżące : 39 mln 335 tys.555, 58 zł , dochody majątkowe:  9 mln 300 tys.665,04 zł. Wydatki ogółem określono na kwotę 55 mln 145 tys.946,48 zł, w tym wydatki bieżące to 42 mln 858 tys.773,62 zł ., a wydatki majątkowe to 12 mln 286 tys. 172,86 zł. Urząd Gminy zaplanował  deficyt w kwocie 6 mln 509 tys.725,86 zł w tym deficyt operacyjny na 2023 r. zaplanowano  kwotę  3 mln 523 tys.218,04 zł, a w latach 2024-2029 zaplanowano nadwyżki operacyjne, które będą stopniowo rosnąć od 1 mln 199 tys.965,30 zł w 2024r. do kwoty 2 mln 922 tys.830,29 zł w 2029 r.  RIO zaleciło rygorystyczną dyscyplinę finansową. Przychody określono na kwotę : 7 mln 748 tys.676,86 zł, oraz rozchody na kwotę:  1 mln 238 tys.951 zł. Planowana stopa długu na lata 2023- 2029 wyniesie na dzień  31.12. 2023 r. -  4 mln 473 tys.866,77 zł , co będzie stanowić 9,2% planowanych dochodów ogółem.

Głosowanie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Łubniany na lata 2023- 2029 (15:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Piotr Blach, Maria Waleska, Norbert Dreier, Jacek Roguła, Bernadeta Drąg, Ryszard Buchta, Waldemar Kalina, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin
 • BRAK GŁOSU(4):
  Anna Patelska, Tomasz Pyka, Zbigniew Romanowski, Tomasz Żelasko

Uchwała Nr L/338/22 została podjęta jednogłośnie. (Zał. Nr 9)

3.5. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców, (15:02:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:05:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Tomasz Pyka

Projekt uchwały zreferowała Dyrektor GZEAS- pani Bort.

Głosowanie w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców (15:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Jacek Roguła, Waldemar Brisch, Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Tomasz Pyka, Zbigniew Romanowski, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(2):
  Anna Patelska, Tomasz Żelasko

Uchwała Nr L/339/22 została podjęta jednogłośnie (Zał. Nr 10)

3.6. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Murów w zakresie publicznego transportu zbiorowego (15:06:00)

Projekt uchwały omówił pan Sekretarz. Stwierdził, że przedłożony projekt jest tak naprawdę pytaniem do Rady Gminy , o to, czy wyrazi zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Murów w zakresie publicznego transportu. Ten wniosek został skierowany do Gminy Łubniany przez Wójta Gminy Murów, który chciałby zapewnić płynny dojazd swoich mieszkańców do Opola oraz miejscowości przyległych. Aby było to możliwe, Wójt Murowa zawarł już porozumienie z Dobrzeniem i teraz zwraca się do Gminy , aby móc zorganizować na swoim terenie, na swój koszt i odpowiedzialność linię komunikacyjną z terenami , które sąsiadują z Gminą Łubniany. Pan Fila zapytał, czy jeżeli mieszkaniec Jełowej chciałby przejechać na gminę Murów, to, czy jest to płatne, czy nie. P. Sekretarz odpowiedział, że jeżeli doszłoby do płatności, to prawdopodobnie byłaby to kwota symboliczna i wynosiłaby 1 zł.

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Murów w zakresie publicznego transportu zbiorowego (15:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Norbert Dreier, Zbigniew Romanowski, Maria Waleska, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Piotr Blach, Waldemar Brisch
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Jacek Roguła
 • BRAK GŁOSU(2):
  Anna Patelska, Tomasz Żelasko

Uchwała Nr L/340/22 została podjęta jednogłośnie (Zał. Nr 11)

4. Wolne wnioski. (15:12:00)

W tym punkcie pan Wójt podziękował za głosowanie nad istotnymi dla Gminy uchwałami , które pozwolą realizować zadania samorządu gminnego i zadania zlecone na rzecz rozwoju Gminy. Podziękował także pani Skarbnik i jej zespołowi za trud pracy i wkład w dzisiejszą sesję. Z okazji zbliżających się Świąt pan Wójt życzył Bożego błogosławieństwa, zdrowia, spotkań w rodzinnym gronie oraz odpoczynku.

Pan Buchta także życzył zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia.

5. Zamknięcie obrad. (15:14:00)

Wobec braku pytań i wniosków pan Przewodniczący zakończył L sesję Rady Gminy Łubniany.

Załączniki:

Nr 1 –lista obecności

Nr 2 – porządek obrad.

Nr 3 - Wykaz głosowań sesji  - L sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji  2018- 2023 –

19.12.2022 r. tj. imienny wykaz głosowań.

Nr 4 - Uchwała Nr L/335/22

Nr 5 - Uchwała Nr L/336/22

Nr 6 –  opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej

Nr 7 –  Uchwała Nr L/337/22

Nr 8  –  opinia RIO  w sprawie WPF na lata 2023- 2029 dla Gminy Łubniany

Nr 9 – Uchwała Nr L/338/22

Nr 10 – Uchwała Nr. L/339/22

Nr 11 – Uchwała Nr L/340/99

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

Protokołowała:

Joanna Kowalska

 

PDFL sesja Rady Gminy Łubniany z dnia 19.12.2022 r. - imienny wykaz głosowań (26,75KB)