Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Rolnej w Luboszycach

Łubniany, dnia 28 listopada 2022 r.

RB.6721.1.2.2022.PWS

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Rolnej w Luboszycach

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503, poz. 1846, poz. 2185), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łubniany uchwały nr XLIX/332/22 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Rolnej w Luboszycach. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2022 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone:

 1. w formie papierowej do Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany;
 2. tradycyjną drogą pocztową na adres: Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany;
 3. w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: ;
 4. za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Łubniany.

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 46 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1029, poz. 1260, poz. 1261, poz. 1783, poz. 1846) zawiadamiam także o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Rolnej w Luboszycach. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1029, poz. 1260, poz. 1261, poz. 1783, poz. 1846) uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, mogą być wnoszone:

 1. w formie pisemnej, na adres Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany,
 2. ustnie do protokołu w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail:

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Łubniany.

Wójt Gminy Łubniany

Paweł Wąsiak

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, tel. 77 427 05 33, adres e-mail:
 2. W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane osobowe są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych poprzez adres e-mail:
 3. Pani/Pana dane przetwarzane będą wyłącznie w celu wymiany informacji drogą elektroniczną.
 4. Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem za pomocą poczty elektronicznej, oznacza to, że otrzymaliśmy adres konta mailowego bezpośrednio od Pani/Pana na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO – zgody na przetwarzanie, bądź pozyskaliśmy adres poczty z legalnego źródła uprawniającego Urząd Gminy Łubniany do kontaktu z Panią/Panem, na podstawie art.6 ust.1 lit. c lub e RODO.
 5. Pani/Pana dane kontaktowe w zakresie adresu e-mail są przetwarzane w naszej bazie danych do momentu cofnięcia zgody na jego przetwarzanie.
 6. Nie będziemy udostępniać innym podmiotom Pani/Pana adresu e-mail, chyba że będzie to wynikać z przepisu prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

PDF  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Rolnej w Luboszycach (707,01KB)

PDF  Załącznik graficzny do obwieszczenia (631,83KB)

DOC  Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (64,00KB)