Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z XLIX sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018- 2023 - 14.11.2022 r.

Protokół z XLIX Sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018-2023 - 14.11.2022 r.

Obrady rozpoczęto 2022-11-14 o godz. 14:12:42, a zakończono o godz. 15:53:03 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków:

 1. Waldemar Brisch
 2. Ryszard Buchta
 3. Krzysztof Deinert
 4. Bernadeta Drąg
 5. Norbert Dreier
 6. Ewald Fila
 7. Jarosław Krzyścin
 8. Tomasz Pyka
 9. Zbigniew Romanowski
 10. Maria Waleska
 11. Tomasz Żelasko

1. Otwarcie sesji : (14:12:00)

Przewodniczący Rady Gminy rozpoczął XLIX sesję Rady Gminy Łubniany , po czym przywitał wszystkich gości, radnych , pracowników Urzędu Gminy z panem  Wójtem na czele.

1.1. stwierdzenie prawomocności obrad, (14:12:00)

Zgodnie z listą obecności (Zał. Nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 11 radnych na statutowy skład  15, wobec czego wszelkie decyzje, wnioski oraz uchwały miały moc wiążącą. Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu uczestniczyli: p. Wójt - p. Paweł Wąsiak, p. Mariusz Piestrak – Zastępca Wójta, p. Joanna Marciniak – Skarbnik Gminy, p. Piotr Pośpiech – Sekretarz Gminy, p. Łukasz Kochanek – Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej,  p. Joanna Kowalska – Inspektor ds. Organizacyjnych, p. Michał Moszner – Informatyk, p. Patrycja Wiesiołek- Sobota – Inspektor ds. Budownictwa, Planowania i Gospodarki Przestrzennej, p. Sylwia Heisig- Brzana – Kierownik Referatu Promocj ii Turystyki, P. Piotr Dziedzic – Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska.  Z osób zaproszonych uczestniczyli: p. adwokat – Damian Kliś, P. Beata Bort – Dyrektor GZEAS, p. Agata Nalewaja – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, p. Tomasz Siniew – Dyrektor Łubniańskiego Ośrodka Kultury.

1.2. zatwierdzenie porządku obrad, (14:13:00)

W tym punkcie radny Waldemar Brisch poprosił o dodanie do porządku obrad (Zał. Nr 2) jednego punktu, który nie został omówiony na posiedzeniu Komisji w dniu 09 listopada 2022 r. ze względu na nieobecności radnych. Punkt ten dotyczy: Podsumowanie działalności Łubniańskiego Ośrodka kultury za rok 2022. Pan Przewodniczący zaproponował, aby ten punkt ująć jako punkt piąty.

Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad (14:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Krzysztof Deinert, Norbert Dreier, Ewald Fila, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Tomasz Pyka, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska, Zbigniew Romanowski, Bernadeta Drąg, Tomasz Żelasko
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Blach, Waldemar Kalina, Anna Patelska, Jacek Roguła

W wyniku głosowania , porządek obrad został zmieniony i przedstawia się następująco:

1.Otwarcie sesji:

1.1 stwierdzenie prawomocności obrad,

1.2 zatwierdzenie porządku obrad,

1.3 zatwierdzenie protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 17.10.2022 r.

2.Informacja Wójta Gminy Łubniany o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy Łubniany

3.Podjęcie uchwał

3.1 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

3.2  sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

3.3 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. ,

3.4 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2022-2029,

3.5 w sprawie przyjęcia rocznego "Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023" ,

3.6 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Rolnej w Luboszycach,

3.7 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/276/18/ Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w gminie Łubniany,

3.8 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/150/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 lipca 2020r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach w kadencji 2020-2024.

4. Informacja o stanie oświaty za rok szkolny 2021/2022.

5. Podsumowanie działalności Łubniańskiego Ośrodka Kultury za 2022 rok.

6. Wolne wnioski

7. Zamknięcie obrad

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad (14:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Krzysztof Deinert, Norbert Dreier, Ewald Fila, Zbigniew Romanowski, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Tomasz Żelasko, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Tomasz Pyka, Jarosław Krzyścin
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Blach, Waldemar Kalina, Anna Patelska, Jacek Roguła

W wyniku głosowania , porządek obrad został zatwierdzony.

1.3. zatwierdzenie protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 17.10.2022 r. , (14:22:00)

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 17.10.2022 r. (14:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Tomasz Żelasko, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Zbigniew Romanowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Ewald Fila
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Blach, Waldemar Kalina, Anna Patelska, Jacek Roguła

W wyniku głosowania protokół z XLVIII sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 17.10.2022 r. został zatwierdzony.

2. Informacja Wójta Gminy Łubniany o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy Łubniany. (14:23:00)

Pan Wójt przekazał , że Gmina Łubniany w okresie międzysesyjnym podejmowała następujące działania:

- 26 października bieżącego roku podpisano umowę na budowę odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jełowej przy ul. Brzozowej. Wykonawcą jest firma: usługi, roboty ziemne. Marianna Wójcik, koszt inwestycji to 725 tys. złotych z czego 425 tys. złotych jest dofinansowane z rządowego funduszu rozwoju dróg.

- Gmina Łubniany przystąpiła do dystrybucji paliwa, węgla po preferencyjnych cenie. Gospodarstwo domowe może zakupić 1,5 tony w 2022 roku oraz 1,5 tony po 1 stycznia 2023 roku. Cena preferencyjna nie przekracza kwoty 2 tys. złotych brutto za tonę. Uprawnieni są mieszkańcy gminy, spełniający odpowiednie warunki. Wnioski, dostępne na stronie internetowej urzędu można składać osobiście w urzędzie, poprzez epuap oraz na stronie opatrzone podpisem elektronicznym.

- dzieci ze SPS Łubniany oraz z Bajkowego Lasu wzięły udział ogólnopolskiej akcji „Sprzątamy dla Polski”. Koordynatorką wydarzenia była pani Bożena Morawska- Jednoróg. Gmina wsparła to wydarzenie ze środków profilaktyki antyalkoholowej.

- odbyła się trzecia edycja „Biegu ku słońcu” dzięki wsparciu pana Artura Baziuka – Dyrektora PSP w Jełowej. W biegu wzięło udział 156 uczestników, a wydarzenie także wsparto ze środków profilaktyki antyalkoholowej.

- stypendia i nagrody Wójta Gminy Łubniany za rok szkolny 2021/2022. Tegoroczna gala odbyła się w PSP w Jełowej. Nagrody indywidualne otrzymało trzech uczniów ze szkoły w Brynicy, trzech z Jełowej, sześciu z Luboszyc, czterech z Łubnian oraz po dwóch przedszkolaków z Brynicy i Łubnian. Nagrody drużynowe uzyskały: koszykarki z PSP w Jełowej i siatkarze z PSP w Łubnianach. Stypendia trafiły do dwóch uczniów  z Brynicy, trzech z Jełowej i po czterech uczniów w Luboszycach i Łubnianach. Stypendium wynosi 1000 złotych, a nagroda 500 złotych. Wójt serdecznie podziękował wszystkim stypendystom, nagrodzonym, ich rodzicom, nauczycielom oraz wychowawcom.

- Gminna Bibliotek Publiczna w Łubnianach otrzymała imię Heleny Buchner, mieszkanki Jełowej oraz pisarki i malarki. W siódmą rocznicę śmierci stałą się patronką biblioteki w Łubnianach. 19 października 2022 r.  odsłonięto tablicę upamiętniającą.

- uruchomiono punkt konsultacyjny , pomoc i informacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Odbywają się bezpłatne spotkania indywidualne z terapeutą.

- zakończenie działań związanych z marszałkowską inicjatywą sołecką. Z tej okazji gminę odwiedził p. Zbigniew Kubalańca wicemarszałek województwa opolskiego. Zrealizowano z tych działań: zakup kosiarki - mulczera do trawy w Grabiu, zakup płyt pod ogrodzenie w Kobylnie, zadaszenie wiaty grillowej, zakup traktorka do koszenia trawy w Kolanowicach, zakup betonowych ławek w Łubnianach. Przez 3 lata sołectwa gminy Łubniany uzyskały 55 tys. złotych, 11 tys. złotych pochodziło z budżetu gminy Łubniany.

- 4 listopada 2022 r. OSP w Łubnianach uzyskała od Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Opolu wóz strażacki Renault mogący pomieścić 8 ton wody w zbiorniku. P. Wójt życzył, aby nowy wóz usprawnił pracę „braci strażackiej”.

- rozpoczęły się warsztaty dotyczące bioróżnorodności zrealizowane w ramach projektu „Stobrawska wstęga”. P. Wójt zachęcił, aby mieszkańcy śledzili stronę internetową gminy i zapisywali się na szkolenia.

Na zakończenie p. Wójt podziękował wszystkim współpracownikom oraz kierownikom jednostek gminnych za „wykonywaną pracę, w tych niełatwych czasach, w których pojawiają się znienacka nowe zadania, którym trzeba stawić czoła”.

3. Podjęcie uchwał: (14:34:00)

Do protokołu został dołączony: Wykaz głosowań sesji  - XLIX sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018- 2023 – 14.11.2022 r. tj. imienny wykaz głosowań. (Zał. Nr 3)

3.1. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, (14:34:00)

W tym punkcie p. Wójt zaproponował dwie autopoprawki do uchwały, biorąc pod uwagę dyskusję na połączonych komisjach w listopadzie oraz wnioski radnych.Poprawki do paragrafu 1szego punkt 2gi dotyczących, w budynkach mieszkalnych : zmiana kwoty 98 groszy od metra kwadratowego na 95 groszy od metra kwadratowego oraz w budynkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub wydzielonych częściach budynków mieszkalnych przeznaczonych na działalność gospodarczą:  zmiana z 23,69 zł od m kwadratowego na 23,48 zł od powierzchni użytkowej. P. Wójt prosi o przyjęcie autopoprawek z uwagi na poczucie odpowiedzialności za budżet Gminy.

Następnie pani Skarbnik omówiła uchwałę. Określa się nowe stawki podatku od nieruchomości i: od gruntów jest to  kwota 1,14 zł od metra powierzchni, od nieruchomości związanych z pożytkiem publicznym wynosi 47 groszy za metr kwadratowy, od budynków mieszkalnych obniżka z 0,98 zł na 0,95 zł od metra kwadratowego., od budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą oraz części budynków mieszkalnych przeznaczonych na działalność gospodarcza: zmiana z 23,69 zł od powierzchni użytkowej na 23,48 zł, 6,44 zł od powierzchni użytkowej organizacji związanych z pożytkiem publicznym.

Pan Przewodniczący dodał w kierunku p. Wójta, że zawsze warto dyskutować, tak , aby razem wypracować kompromis dla dobra mieszkańców Gminy.

Następnie radni przeszli do głosowania nad zmianą w paragrafie 1 punkcie drugim, podpunkt "a", dotyczący budynków mieszkalnych.

Głosowanie w sprawie autopoprawki nr 1 do projektu uchwały (14:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Krzysztof Deinert, Norbert Dreier, Zbigniew Romanowski, Ewald Fila, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch, Tomasz Pyka, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Ryszard Buchta
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Blach, Waldemar Kalina, Anna Patelska, Jacek Roguła

Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.

Kolejno radni przeszli do głosowania nad zmianą w paragrafie 1 punkcie drugim., podpunkt „b”, dotyczący budynków związanych z działalnością gospodarczą lub części budynków mieszkalnych, wydzielonych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Głosowanie w sprawie autopoprawki nr 2 do projektu uchwały (14:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Zbigniew Romanowski, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko, Tomasz Pyka, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch, Bernadeta Drąg
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Blach, Waldemar Kalina, Anna Patelska, Jacek Roguła

Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.

Głosowanie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (14:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Krzysztof Deinert, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Norbert Dreier, Ryszard Buchta, Zbigniew Romanowski, Ewald Fila, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Blach, Waldemar Kalina, Anna Patelska, Jacek Roguła

Uchwałę Nr XLIX/327/22 przyjęto jednogłośnie. (Zał. Nr 4)

3.2. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, (14:42:00)

Pani Skarbnik przypomniała, że ten projekt był omawiany na posiedzeniu listopadowej komisji i wówczas ten projekt został zaakceptowany przez komisje, które miały kworum.  Od samochodu ciężarowego o masie powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie jest propozycja 720 zł, od 5,5 do 9,5 tony  1140 zł, a od 9,5 do 12 ton 1390 zł. Pani Skarbnik poprosiła o przyjęcie projektu uchwały.

Głosowanie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (14:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Norbert Dreier, Zbigniew Romanowski, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Tomasz Pyka, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Blach, Waldemar Kalina, Anna Patelska, Jacek Roguła

Uchwałę Nr XLIX/328/22 przyjęto jednogłośnie. (Zał. Nr 5)

3.3. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. , (14:44:00)

Pani Skarbnik przekazała, że omówiono projekt na posiedzeniu komisji. Modyfikacja dotyczy zmiany klasyfikacji w sprawie dodatku węglowego, zwiększają się wydatki dotyczące przedszkoli i o 10 tys. złotych więcej na OSP.

P. Pyka zapytał o dochody w rozdziale 70 005 i 95, czyli jakie są wpływy dotyczącego GOPS, ŁOK i ZOZ po stronie dochodów bieżących. P. Skarbnik odpowiedziała, że są to zwiększenia z tytułu not obciążeniowych za debet oraz , że takie pytanie padło na posiedzeniu Komisji od p. Deinerta i Radni otrzymali odpowiedź na maila w tym temacie. Odpowiedziała, że jest to wyliczenie na podstawie ustaleń sprzed kilku lat czyli obciążenie za pracę konserwatora. P. Skarbnik dokładne kwoty może przedstawić na kolejnym posiedzeniu komisji lub sesji.

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. (14:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Norbert Dreier, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Zbigniew Romanowski, Tomasz Pyka
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Blach, Waldemar Kalina, Anna Patelska, Jacek Roguła

Uchwałę Nr XLIX/329/22 przyjęto jednogłośnie. (Zał. Nr 6)

3.4. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2022 - 2029 (14:47:00)

P. Skarbnik przypomniała, że konsekwencją przyjęcia zmian w budżecie jest także zmiana w WPF. Tu oprócz zmian cyfrowych dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć tj. termomodernizacja  ZOZu oraz przedszkola w Łubnianach tj. przesunięcie na kolejny rok. Dodano także przedsięwzięcie utwardzenie powierzchni miejsca spotkań mieszkańców,  Klarkowni w Brynicy.

Głosowanie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2022 - 2029 (14:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Zbigniew Romanowski, Maria Waleska, Tomasz Pyka, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Blach, Waldemar Kalina, Anna Patelska, Jacek Roguła

Uchwałę Nr XLIX/330/22 przyjęto jednogłośnie. (Zał. Nr 7)

3.5. w sprawie przyjęcia rocznego "Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023". (14:49:00)

P. Heisig- Brzana przypomniała, że temat był omawiany na połączonych komisjach w ubiegłym tygodniu. Wskazuje się, że organizacje związane z pożytkiem publicznym to zadania publiczne, których realizacja jest zadaniem własnym gminy.  Przekazała, że podstawowym działaniem współpracy jest tryb otwartego konkursu ofert. Roczny program jest uchwalany do dnia 30 listopada każdego roku, a konsultacje w sprawie programu współpracy trwały od 24 do 31 października 2022 roku. W ustawowo wyznaczonym czasie nie wpłynęły żadne uwagi na temat rocznego projektu współpracy. Na koniec streszczenia  rocznego planu p. Heisig- Brzana poprosiła Radnych o przyjęcie programu.

Głosowanie w sprawie przyjęcia rocznego "Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023" (14:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Norbert Dreier, Tomasz Żelasko, Zbigniew Romanowski, Jarosław Krzyścin, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Waldemar Brisch
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Blach, Waldemar Kalina, Anna Patelska, Jacek Roguła

Uchwałę Nr XLIX/331/22 przyjęto jednogłośnie. (Zał. Nr 8)

3.6. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Rolnej w Luboszycach, (14:53:00)

Ten punkt omówiła p. Inspektor, p. Wiesiołek- Sobota. Następnie odczytała uzasadnienie, w którym wskazała, że ten plan będzie uwzględniał potrzeby mieszkańców i przyczyni się do rozwoju Gminy. Obszar ten jest niezabudowany i przylega do drogi powiatowej, która docelowo ma zapewnić obsługę komunikacyjną terenu. W przyszłości istnieje tam  możliwość budowy remizy strażackiej.

Głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Rolnej w Luboszycach (14:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Norbert Dreier, Ewald Fila, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski, Ryszard Buchta, Tomasz Pyka, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch, Maria Waleska, Krzysztof Deinert
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Blach, Waldemar Kalina, Anna Patelska, Jacek Roguła

Uchwałę Nr XLIX/332/22 przyjęto jednogłośnie. (Zał. Nr 9)

3.7. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/276/18/ Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w gminie Łubniany, (14:55:00)

W tym punkcie pani Dyrektor Bort odczytała uzasadnienie uchwały. Przekazała, ze wprowadza się funkcję mentora , którego przydziela dyrektor szkoły nauczycielowi odbywającemu przygotowanie do zawodu nauczyciela. Z uwagi na to, że dodatek funkcyjny dla opiekuna stażu nauczyciela odbywającego awans zawodowy na nauczyciela mianowanego wynosi 70 zł, proponuje się w uchwale taką samą wysokość kwoty dla mentora. Mentor będzie pełnił analogiczną funkcję jak opiekun stażu.

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/276/18/ Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w gminie Łubniany (14:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch, Zbigniew Romanowski, Ewald Fila, Maria Waleska, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Blach, Waldemar Kalina, Anna Patelska, Jacek Roguła

Uchwałę Nr XLIX/333/22 przyjęto jednogłośnie. (Zał. Nr 10)

3.8. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/150/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 lipca 2020r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach w kadencji 2020-2024. (14:58:00)

W tym punkcie Przewodniczący -  Pan Buchta oddał głos Przewodniczącemu Rady SPZOZ , panu Mariuszowi Piestrakowi. P. Piestrak podał, że zmiana dotyczy delegata wyznaczanego przez Wojewodę do Rady Społecznej SPZOZ w Łubnianach. Na miejsce pana Dariusza Medolińskiego będzie delegowana Pani Ewelina Elias.

Głosowanie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/150/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 lipca 2020r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach w kadencji 2020-2024 (14:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski, Ewald Fila, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Blach, Waldemar Kalina, Anna Patelska, Jacek Roguła

Uchwałę Nr XLIX/334/22 przyjęto jednogłośnie. (Zał. Nr 11)

4. Informacja o stanie oświaty za rok szkolny 2021/2022 (15:00:00)

Ten punkt omówiła  Dyrektor GZEAS, p. Bort. Oznajmiła, że obowiązek takiej informacji  wynika z ustawy o prawie oświatowym. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego  do 31.10.2022 r. przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnemu informację o realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok. Raport został przekazany Radnym poprzez  Biuro Rady  w terminie 28.10.2022 r.

Następnie odczytała ważniejsze informacje raportu (Zał. Nr 12).

Pan Krzyścin oznajmił, że w raporcie jest dużo danych statystycznych. Subwencja oświatowa dla Gminy wynosi : 9 mln. 250 tys. złotych, a na przedszkola to kwota : 471 tys. złotych. Gmina obowiązek ustawowy spełnia bardzo dobrze, ponieważ wydatki na szkoły wyniosły 11 mln złotych, a na przedszkola 4 mln. złotych. Zaznaczył, że wymierną rzeczą świadczącą o stanie gminnej oświaty mówią wyniki egzaminu ośmioklasistów, które znajdują się powyżej średniej wojewódzkiej i średniej krajowej. Za wzorcowy przykład podał PSP w Brynicy, gdzie wyniki egzaminu wynoszą : j. angielski – 79 % wobec wyniku wojewódzkiego 66 %, j. polski – 82 % wobec 58 %, matematyka – 74 % wobec 55 %. Stwierdził,  „ że pieniądze, które wydaje nasza Gmina na kształcenie w szkołach i przedszkolach są bardzo dobrze wydane”, a poziom nauki jest bardzo dobry.

Pan Dreier odniósł się do środków finansowych i zapytał, czy liczba ponad 9 mln. złotych zawiera subwencję na język niemiecki i zgodził się , że wydatki na oświatę są olbrzymie.

5. Podsumowanie działalności Łubniańskiego Ośrodka Kultury za 2022 rok (15:14:00)

Pan Siniew oznajmił, że ten rok był dla Łubniańskiego Ośrodka Kultury bardzo zajmujący i  z rekordowym budżetem. Dotacje w tym roku wyniosły  510 tys. złotych. 318 tys. zł przeznaczono na biblioteki, 11 tys. zł wyniosła wartość zrealizowanych projektów , a 190 tys. złotych to kwota środków własnych. Do ubiegłej soboty ŁOK zrealizował w 2022 roku 41 wydarzeń – indywidualnie  i w partnerstwie. Ośrodek posiada stałe sekcje: muzyczna ( sekcja wokalna, chór, nauka gry na pianinie, ukulele i na gitarze), sekcja artystyczna ( zajęcia misz- masz -  manualne, z rysunku, z ceramiki i zajęcia z LogoSmyka) . Sekcje ruchowe zawierają: zajęcia z zumby dla dorosłych, zdrowy kręgosłup z myślą o seniorach oraz tańce dla dzieci.

ŁOK wspólnie z biblioteką realizują wspólnie 11 projektów finansowych i 8 niefinansowych. Wartość tych projektów wynosi 511 tys. zł podczas, gdy w roku ubiegłym była to kwota 80 tys. złotych. W większości jest to kwota pozyskana, bo wartość dotacji wynosi aż 461 tys. zł. 29 tys. zł wynosi wkład Gminy Łubniany z udziałem wkładu Gminy Murów.

Z projektu  z infrastruktury domów kultury udało się kupić meble (sofę), z których korzystają uczniowie (do niedawna na korytarzu były tylko dwa krzesełka ). W Sali koncertowej budynku ŁOK zmieniło się oświetlenie ( wymiana starych 500 watowych lamp na nowe, dające możliwość profesjonalnego  oświetlenia przestrzeni) Nowe 26 lampy i 6 punktów  świetlnych, które dają możliwość „wyjścia w teren”. Zakupiono nowy piec ceramiczny dla pracowni ceramicznej,

Projekt „Biblioteki, naturalnie ! ” w ramach programu BLISKO ( Biblioteka, Lokalność, Inicjatywa, Społeczność, Kooperacja, Oddolność )  to projekt 2 letni, wspólnie z biblioteką w Murowie i w Brusach ( spotkania oddolne: w Brusach na Kaszubach, spotkanie z panem Pałkiewiczem odkrywcą źródeł Amazonki w PSP w Brynicy, Gminna Rada Seniorów wzięła udział w spotkaniu z panią Laurą Łącz oraz wystawie twórczości pani Heleny Buchner).

Tukej w Gminie Łubniany- projekt w ramach programu EtnoPolska finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki któremu wydano publikację – kolorowankę , która ma przybliżać dzieciom niematerialne dziedzictwo Opolszczyzny.   Jedna z kart kolorowanki została poświęcona Danucie Zalewskiej, zmarłej nauczycielce z Biadacza, która pielęgnowała tradycję kroszonkarską. Odbyły się warsztaty kroszonkarskie we wszystkich szkołach gminy. Dodatkowo odbyły się warsztaty z gwary śląskiej, na których dzieci ze szkoły w Łubnianach uczyły się starych pieśni śląskich w nowych aranżacjach.

„ Rok Bardzo Kulturalny” – projekt aktualnie trwający, to wspólny przedsięwzięcie Gminy Murów i Gminy Łubniany, gdzie 250 osób skorzysta z darmowych wycieczek do miejsc kulturalnych ( wizyta w Katowicach w Operetce na „Halce” , wizyta w Prudniku, we Wrocławiu na „Panoramie Racławickiej”, wyjazd do Warszawy i Krakowa).

Projekt „Mały Grant” – projekt polsko- amerykańskiej fundacji wolności w ramach programu „Lokalne Partnerstwa” pomógł przeprowadzić diagnozę oczekiwań dzieci i młodzieży z Brynicy. Uczestnicy wskazali, że brakuje im miejsca, w którym mogliby spędzać czas wolny. Podczas wakacji dzieci na festynie malowały swoje wyobrażenie miejsca spotkań. W tym temacie uzyskano „Duży Grant” o wartości 20 tys. złotych i powstanie tam altana z miejscem grillowym nazwana Brynicką Agorą.

„Kraszewski. Komputery dla bibliotek”- zakupiono w ramach projektu szkolną tablicę interaktywną, roboty dla uczniów, działające jak klocki Lego, które będą wykorzystywane, w ramach zajęć bibliotecznych, wizualizer- urządzenie, które umożliwia pokazywanie dowolnych przedmiotów w powiększeniu i  pozwala na bieżąco transmitować przekaz na ekran projekcyjny poprzez internet, 4 kamery internetowe z możliwością łączenia się zdalnie z bibliotekami np. podczas spotkań autorskich.

Polska Cyfrowa – 53 tys. grant dzięki któremu jest scyfryzowanych 3,5 tys. tytułów książek.

 „Kultura bez barier” to zakup książek z dużym drukiem, szkolenia bibliotekarzy, dwa spotkania autorskie, lupy cyfrowe, które pojawią się w każdej bibliotece w Gminie.

„Eduko” ze środków samorządu opolskiego to 9900 zł z dofinansowania i 500 zł wkładu własnego, dzięki czemu udało się zorganizować zajęcia z robotyki w Łubnianach i Jełowej, dogoterapię dla najmłodszych w przedszkolach, tworzenie żywych dekoracji w słoikach oraz zajęcia z sensoryki dla najmłodszych mieszkańców Gminy.

P. Siniew zaznaczył, że partnerami ŁOK są : UG Łubniany, z wyróżnieniem Referatu Promocji i Turystyki, szkoły i przedszkola, Dom Dziennego Pobytu w Biadaczu, Ochotnicza Straż Pożarna, Wojewódzka Biblioteka w Opolu, Dom Współpracy Polsko- Niemieckiej, bibliotek w Murowie, Centrum Kultury w Brusach, grupa dyrektorów i dyrektorek bibliotek, stowarzyszenie opolskie, Fundacja Aktywni, Koło gospodyń wiejskich „Dziouchy z klasą” w Masowie. Następnie przypomniał, że ŁOK organizował cztery turnusy półkolonii, wystawę prac pana Janickiego, leśniczego , ale też uzdolnionego rysownika, wernisaż prac pana Gerarda Pogrzeby, mieszkańca Brynicy oraz warsztaty z tworzenia biżuterii.

P. Siniew wymienił kolejne przedsięwzięcia. 300 przedszkolaków odwiedziło bibliotekę  w czasie trwania tygodnia biblioteki w Łubnianach, (dojazd odbył się komunikacją gminną) , działa Dyskusyjny Klub Książki ( spotkanie autorskie z Agnieszką Lis), Noc Biblioteki, uroczyście nadano  imię  bibliotece , wykonano tablicę pamiątkową pani Buchner oraz przygotowano wernisaż prac pani Heleny Buchner, który  zawita do każdej biblioteki w Gminie. Na koniec zaprezentował działanie nowych reflektorów w sali koncertowej i zapewnił, że oświetlenie oraz nagłośnienie mogą być wykorzystane przy każdym gminnym wydarzeniu na terenie sołectw.

6. Wolne wnioski. (15:36:00)

W tym punkcie pan Dreier podziękował Wójtowi za odpowiedź na jego interpelację w sprawie ulicy Polnej w Jełowej. Zacytował odpowiedź Pana Wójta, która jest przychylna przekazaniu drogi Gminie. Zapytał jakie dokumenty powinni przygotować mieszkańcy ul. Polnej , aby doprowadzić sprawę do finału. Odpowiedział panu Krzyścinowi, że  95%  mieszkańców chce przekazać drogę Gminie. W konkluzji podziękował jeszcze raz Panu Wójtowi i Panu Zastępcy Wójta- Panu Piestrakowi.

Pan Wójt oznajmił, że mieszkańców czeka długa droga proceduralna odnośnie własności tej drogi. Panią Marię Waleskę zapewnił, że temat drogi w Kosowcach także jest mu bliski i ostatecznie  tą drogę też uda się przejąć Gminie.

Pani Sylwia Heisig- Brzana, w imieniu całego zespołu organizacyjnego, z którym pracuje nad jarmarkiem świątecznym, zaprosiła zebranych na to wydarzenie. Oznajmiła, że podczas imprezy, która jest zapowiadana na 27 listopada 2022 r. odbędą się warsztaty, występy artystyczne,  sprzedaż produktów regionalnych, dla dzieci będzie karuzela . Nad prawidłowym przebiegiem wydarzenia będą czuwać  połączone siły Referatu Promocji i Turystyki z Łubniańskim Ośrodkiem Kultury, Sołectwem Łubniany, Caritasem  Łubniany,  DFK Łubniany, OSP w Łubnianach.

Pan Norbert Dreier zapytał w sprawie preferencyjnych cen węgla w Gminie, jak ludzie nieużywający internetu mają się o tym dowiedzieć, aby złożyć wniosek o zakup węgla. Pan Piestrak odpowiedział, że głównym źródłem informacji są wiadomości telewizyjne. Możliwość składania wniosków o zakup została już uruchomiona. Gmina czeka na informacje z KDW ( Kwalifikowani Dostawcy Węgla) w sprawie zakupu węgla dla Gminy, oczekuje się na umowę od Polskiej Grupy Górniczej, a potem podpisanie umowy ze składami węgla. P. Piestrak podał do wiadomości o tym ,że chciałby, aby wszystkie składy, działające na terenie Gminy, ten węgiel składowały i wydawały mieszkańcom”. Mieszkaniec będzie musiał za węgiel zapłacić Gminie, a następnie Gmina odsprzeda go zainteresowanym.  Kwestie do omówienia to te, kto ma zapłacić za transport z kopalni do składu węglowego. Uzupełniając wypowiedź pana Piestraka, pan Wójt poprosił Sołtysów Gminy o pomoc w dotarciu do najstarszych mieszkańców Gminy i takich, które nie mają styczności z komputerem czy z odbiornikiem telewizyjnym.

Pan Norbert Dreier dopytał jaki będzie termin wypuszczenia  komunikacji gminnej GTV z poprzednimi trasami, dodał, że 33 % kraju jest odcięta od takiej komunikacji i jeszcze raz pogratulował twórcom komunikacji gminnej . Pan Piestrak poinformował , że termin remontu mostu w Dąbrówce Łubniańskiej. Nieoficjalny termin udostępnienia dla mieszkańców nastąpi  jeszcze w listopadzie, a całość będzie otwarta do końca roku.

7. Zamknięcie obrad. (15:52:00)

Wobec braku pytań i wniosków pan Przewodniczący zakończył XLIX sesję Rady Gminy Łubniany.

Załączniki:

Nr 1 – Lista obecności

Nr 2 – Porządek obrad.

Nr 3 - Wykaz głosowań sesji  - XLIX  sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018- 2023 –14.11.2022 r. tj. imienny wykaz głosowań.

Nr 4 - Uchwała Nr XLIX/327/22

Nr 5 - Uchwała Nr XLIX/328/22

Nr 6  - Uchwała Nr XLIX/329/22

Nr 7 – Uchwała Nr XLIX/330/22

Nr 8 – Uchwała Nr XLIX/331/22

Nr 9 -  Uchwała Nr XLIX/332/22

Nr 10 - Uchwała Nr XLIX/333/22

Nr 11 - Uchwała Nr XLIX/334/22

Nr 12 – Informacja o stanie oświaty w Gminie Łubniany w roku szkolnym 2021/2022.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

 

Protokołowała:

Joanna Kowalska