Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogólny schemat procedury kontroli związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych

Ogólny schemat procedury kontroli związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych

z dnia 15 listopada 2022 r.

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 12 lipca 2019 r.- Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r., poz. 162, z późn. zm.) organ kontroli zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej ogólny schemat tych procedur kontroli, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Procedura kontroli realizowana jest na podstawie przepisów:

 1. art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1119 z późń. zm.);
 2. roz. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162).

Zakres przedmiotowy kontroli:
Przestrzeganie przez przedsiębiorcę zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w punktach sprzedaży usytuowanych na terenie gminy Łubniany:

 1. posiadanie ważnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży;
 2. wniesienie opłaty za korzystanie z zezwolenia;
 3. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych;
 4. posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
 5. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu;
 6. zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom do lat 18, osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, na kredyt lub pod zastaw;
 7. sprawdzanie w punkcie sprzedaży informacji o szkodliwości spożywania alkoholu;
 8. przestrzeganie porządku publicznego w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych i w jego najbliższej okolicy;
 9. sprawdzanie poprawności reklamowania i promocji napojów alkoholowych określonego w art. 131 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zakres podmiotowy kontroli:
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie wydawanych zezwoleń w gminie Łubniany. W szczególności kontrolowane będą punkty sprzedaży alkoholu na które wpływają skargi lub interwencje.

Osoby przeprowadzające kontrolę:
Upoważnieni członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w razie potrzeby w asyście funkcjonariuszy Policji.

Osoby przeprowadzające kontrolę:
Upoważnieni członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w razie potrzeby w asyście funkcjonariuszy Policji.

Dokumenty wymagane przez organ kontrolny od przedsiębiorcy podczas kontroli (do wglądu):

 • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z aktualną opłatą,
 • tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,
 • faktury zakupu napojów alkoholowych.

Dokumenty sporządzane podczas kontroli:

 • protokół kontrolny,
 • inne (w razie potrzeby).

Czynności kontrolne:

 • kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia,
 • pracownicy organu kontrolnego posiadają legitymacje służbowe oraz upoważnienia do przeprowadzania kontroli,
 • kontrolę przeprowadza się w kontrolowanym punkcie sprzedaży detalicznej lub gastronomicznej alkoholu w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę,
 • w przypadku, kiedy podczas kontroli stwierdzono naruszenie warunków i zasad sprzedaży napojów alkoholowych Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kieruje zawiadomienie do „organu zezwalającego” w celu wszczęcia odpowiedniego postępowania administracyjnego.

PDF  Ogólny schemat procedury kontroli związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych - skan dokumentu (1,23MB)