Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z XLVIII sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018-2023 - 17.10.2022 r.

Protokół z XLVIII sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018-2023 - 17.10.2022 r.

Obrady rozpoczęto 2022-10-17 o godz. 14:08:12, a zakończono o godz. 14:50:54 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Piotr Blach
 2. Waldemar Brisch
 3. Ryszard Buchta
 4. Krzysztof Deinert
 5. Bernadeta Drąg
 6. Norbert Dreier
 7. Jarosław Krzyścin
 8. Anna Patelska
 9. Tomasz Pyka
 10. Jacek Roguła
 11. Zbigniew Romanowski
 12. Maria Waleska
 13. Tomasz Żelasko

1. Otwarcie sesji: (14:08:00)

Przewodniczący Rady Gminy rozpoczął XLVIII sesję Rady Gminy Łubniany , po czym przywitał wszystkich gości, radnych , pracowników Urzędu Gminy z Zastępcą Wójta, panem Piestrakiem na czele.

1.1. stwierdzenie prawomocności obrad, (14:08:00)

Zgodnie z listą obecności (Zał. Nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 13 radnych na statutowy skład 15, wobec czego wszelkie decyzje, wnioski oraz uchwały miały moc wiążącą. Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu uczestniczyli: p. Mariusz Piestrak – Zastępca Wójta, p. Joanna Marciniak – Skarbnik Gminy, p. Piotr Pośpiech – Sekretarz Gminy, p. Łukasz Kochanek – Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, p. Joanna Kowalska – Inspektor ds. Organizacyjnych, p. Michał Moszner – Informatyk, p. Patrycja Wiesiołek- Sobota – Inspektor ds. Budownictwa, Planowania i Gospodarki Przestrzennej, p. Marlena Gołąbek – Gospodarka Odpadami. Z osób zaproszonych uczestniczyli: p. adwokat – Marta Nowakowska, P. Beata Bort – Dyrektor GZEAS, p. Agata Nalewaja – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

1.2. zatwierdzenie porządku obrad, (14:09:00)

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad (14:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Zbigniew Romanowski, Jacek Roguła, Norbert Dreier, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Maria Waleska, Anna Patelska, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Krzysztof Deinert
 • BRAK GŁOSU(2):
  Ewald Fila, Waldemar Kalina

W wyniku głosowania , porządek obrad został zatwierdzony (Zał. NR 2)
 

1.3. zatwierdzenie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 26.09.2022 r.. (14:10:00)

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu z XLVII sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 26.09.2022 r. (14:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Norbert Dreier, Anna Patelska, Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski, Jarosław Krzyścin, Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła, Tomasz Żelasko, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch
 • BRAK GŁOSU(2):
  Ewald Fila, Waldemar Kalina

W wyniku głosowania protokół z XLVII sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 26.09.2022 r. został zatwierdzony.
Do protokołu został dołączony: Wykaz głosowań sesji - XVIII sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018- 2023 – 17.10.2022 r. tj. imienny wykaz głosowań. (Zał. Nr 3)

2. Podjęcie uchwał: (14:10:00)

a. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. (14:10:00)

W tym punkcie Zastępca Wójta zgłosił autopoprawkę. Szczegóły przedstawiła pani Skarbnik.
Autopoprawka została szczegółowo omówiona na posiedzeniu Komisji w dniu 13.10.2022 r.
Dotyczyła wprowadzenia dodatków węglowych dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych, zmian w funduszu sołeckim Kępa oraz nowego zadania inwestycyjnego tj. zakup i montaż przystanku autobusowego w Luboszycach.

Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwał (14:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski, Piotr Blach, Jacek Roguła, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Bernadeta Drąg, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko, Anna Patelska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Ewald Fila, Waldemar Kalina

Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.
Kolejno pani Skarbnik omówiła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
Zaznaczyła, że zmiany zostały omówione na posiedzeniu komisji. Główne zmiany to zmiany majątkowe. Dołożone są środki pieniężne do ul. Brzozowej, do wiaty w Masowie, następuje wykup działek przy ścieżce pieszo- rowerowej. W wydatkach bieżących zabezpiecza się środki na spłatę pożyczek, zmniejsza się po stronie wydatków i dochodów rozliczenie projektu Rossa, realizowany przez GOPS, wprowadzane są środki na podręczniki w porozumieniu z GZEASem.

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. (14:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Jarosław Krzyścin, Piotr Blach, Zbigniew Romanowski, Anna Patelska, Jacek Roguła, Bernadeta Drąg, Tomasz Żelasko, Waldemar Brisch, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Ryszard Buchta
 • BRAK GŁOSU(2):
  Ewald Fila, Waldemar Kalina

Uchwałę Nr XLVIII/324/22 przyjęto jednogłośnie. (Zał. Nr 4)

b. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2029, (14:15:00)

W tym punkcie pan Piestrak zgłosił ponownie autopoprawkę. Pani Skarbnik omówiła ten temat. Przekazała, że wprowadzenie autopoprawki do budżetu wiąże się ze zmianami wprowadzonymi do WPF. W zakresie 2022 roku zmienia się struktura wydatków, bieżących i majątkowych, stąd poprosiła o przyjęcie autopoprawki.

Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały (14:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Norbert Dreier, Anna Patelska, Krzysztof Deinert, Tomasz Żelasko, Zbigniew Romanowski, Bernadeta Drąg, Piotr Blach, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Tomasz Pyka, Jacek Roguła, Maria Waleska, Ryszard Buchta
 • BRAK GŁOSU(2):
  Ewald Fila, Waldemar Kalina

Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.
Następnie pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. Zaznaczyła, że zmiany w budżecie odzwierciedlają zmiany w WPF, stąd prosi o przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2029.

Głosowanie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2029 (14:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Piotr Blach, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Zbigniew Romanowski, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Jacek Roguła
 • BRAK GŁOSU(2):
  Ewald Fila, Waldemar Kalina

Uchwałę Nr XLVIII/325/22 przyjęto jednogłośnie. (Zał. Nr 5)

c. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Luboszyckiej, Zbożowej oraz Polnej. (14:18:00)

Ten punkt omówiła pani Patrycja Wiesiołek- Sobota. P. Inspektor przypomniała, że prace nad tym projektem rozpoczęły się w 2021 roku. Analiza zasadności przystąpienia do planu została przeprowadzona w styczniu tego roku oraz analiza stopnia zgodności ustalonych rozwiązań, wykazały , że istnieje potrzeba przystąpienia do uchwalenia nowego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Naczelną zmianą było wygospodarowanie miejsca pod działalność usługową, ochrona terenów zabudowy mieszkaniowej przed sezonowymi podtopieniami, realizacja obowiązków Gminy związanych z prowadzeniem gospodarki wodnej. 25 stycznia 2021 r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania w rejonie powyższych ulic w Kępie. Załącznikami do projektu uchwały zostały: projekty rysunków miejscowego planu dla dwóch obszarów w skali 1:1000, wykaz zabytków, rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji, rozstrzygnięcie o dot. sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz dane przestrzenne. Wnioski do planu można było składać od 1 do 31 marca 2021 roku i takich wniosków wpłynęło 30. Przychylono się do tych wniosków , które były zgodne z obowiązującym studium. Uwzględniono 14 wniosków, częściowo uwzględniono 4 wnioski, pozostawiono bez rozstrzygnięcia 8 wniosków, nie uwzględniono 4 wniosków. Następnie stworzono opracowania projektu, prognozę finansową i oddziaływania na środowisko. 5 września odbyła się dyskusja społeczna. Teren powyższy składa się z dwóch obszarów. Pierwszy na granicy Kępy i Luboszyc, jest to teren niezabudowany, od strony wschodniej zlokalizowane są obiekty związane z hodowlą drobiu, a resztę stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej. Drugi obszar zlokalizowany jest w południowej części Kępy i graniczy z miastem Opolem. Częściowo zabudowany budynkami mieszkalnymi, usługowymi i obiektami rolniczymi. Pozostałe grunty to pola uprawne, łąki, drogi gminne i grunty pod rowami melioracyjnymi. W południowej części Kępy w obszarze pierwszym zamieniono teren mieszkalny na usługowy do 400 m kwadratowych, co pozwoli ożywić gospodarczo miejscowość, a nie sprzyjało zabudowie mieszkalnej z uwagi na sąsiedztwo kurników. Głównym założeniem zmian w obrębie ul. Polnej była odbudowa rowu melioracyjnego. Każdy mógł wnieść uwagi w terminie do 28 września 2022 roku. Do projektu wpłynęły cztery uwagi, trzy nie zostały uwzględnione a jedna została uwzględniona w części. Dotyczyła ona funkcji obszaru zaznaczonego na mapie jako 2U i 7UM. W obszarze tym dopuszczono do funkcji mieszkalnej jednorodzinnej. Pierwsza odrzucona uwaga dotyczyła odbudowy,nieistniejącego od 40 lat, rowu melioracyjnego. Za przeprowadzeniem rowu w obszarze 2 US przemawia ukształtowanie terenu, kierunki spływu wód gruntowych, zasób nieruchomości gminnych i możliwości finansowe gminy. Projektowany rów będzie przebiegał w jego dawnym korycie. Druga uwaga dot. zmiany funkcji rolniczej na funkcję 1MM zgodnie z istniejącą zabudową, ponieważ jest to niezgodne z obowiązującym studium. Trzecia uwaga dotyczyła terenu drogi wewnętrznej oznaczonej na mapie jako 8KDW prowadzonej w głąb terenu 2NN/U.
Pan Deinert zadał pytanie odnośnie ulicy Polnej, ponieważ tam można odtworzyć istniejący rów, z tym, że on się kończy na posesji państwa Sobejko. Właścicielka chce się dowiedzieć, czy dalsza część tego rowu będzie rurowana? Jej propozycja to poprowadzenie rowu lewą stroną ulicy. Pani Wiesiołek- Sobota odpowiedziała, że za rozwiązaniem poprowadzenia rowu przemawia ukształtowanie terenu, spływ wód gruntowych, zasób nieruchomości gminnych oraz możliwości finansowe Gminy. P. Deinert dopytał jak rów będzie przebiegał przez działkę pani Sobejko. P. Wiesiołek – Sobota odpowiedziała, że na posesji mieszkanki rów będzie wykonany za pomocą przepustu. Pan Buchta dodał, że na komisji była też mowa, aby w newralgicznych miejscach powstał rurociąg. Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Luboszyckiej, Zbożowej oraz Polnej (14:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski, Bernadeta Drąg, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko, Maria Waleska, Anna Patelska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Ewald Fila, Waldemar Kalina, Jacek Roguła

Uchwałę Nr XLVIII/326/22 przyjęto 12 głosami „za”. (Zał. Nr 6) Nie zagłosował p. Roguła.

3. Wolne wnioski. (14:32:00)

W tym punkcie pan Przewodniczący oddał głos pani Skarbnik. P. Skarbnik odpowiedziała na pytanie zadane przez p. Pykę, na ostatniej sesji, dotyczące zaległości. Zaległości na koniec czerwca 2021 roku wyniosły 102.441, 87 złotych, a na koniec czerwca 2022 roku wyniosły
38.058,58 zł . Zaległości wzrosły o 73 tys. złotych w opłatach komunalnych i o 34 tys. złotych w funduszu alimentacyjnym.
Kolejno p. Norbert Dreier złożył na ręce pana Przewodniczącego interpelację do p. Wójta, po czym ją odczytał (Zał. Nr 7) Dotyczyła ona zrzeczenia się udziałów w drodze wewnętrznej mieszkańców z ul. Polnej w Jełowej, na rzecz Gminy, w zamian za modernizację drogi.
P. Patelska zadała pytanie jak długo istnieje ta ulica i jaka jest gęstość zaludnienia przy niej. P. Dreier odpowiedział, ze osiedle przy ul. Polnej liczy około 200 mieszkańców i „ na 100 metrów jest największa liczba dziur”.
P. Piestrak odniósł się do tego tematu. Poinformował, że kilka miesięcy temu razem z p. Wójtem i Referatem Budownictwa i Gospodarki Komunalnej odbyli wspólna rozmowę związaną z brakiem działań w sprawie odnowy tej ulicy. Dalej poinformował, że jest to jedna z najgorszych nawierzchni drogowych na terenie całej Gminy. Panu Piestrakowi udało się wówczas odbyć spotkanie z dwoma wspólnotami mieszkaniowymi z ul. Polnej, aby poznać historię tej drogi między innymi dlaczego do tej pory nie została przekazana Gminie. Następnie Zastępca Wójta wskazał, że jest tam problem z obecnością wszystkich właścicieli , ponieważ tylko Sąd może nakazać przekazanie tej drogi Gminie. P. Przewodniczący zadał pytanie czy 100 procent mieszkańców musi się zgodzić, aby przejąć tą drogę. P.Piestrak odpowiedział, że co do zasady, to tak. Zwrócił też uwagę, że będzie to droga inwestycja, ponieważ nie ma tam systemu odwodnienia i najpierw trzeba by było wybudować nową kanalizację drogową. Pan Przewodniczący wspomniał ,że warto by było zaprosić radnych z tej miejscowości na spotkanie Wójta ze wspólnotami z tej ulicy, a pani Patelska stwierdziła, że to bardzo dobra propozycja ze strony mieszkańców i ją popiera. Pan Dreier dodał, że w kwestii finansowej, to mieszkańcy osiedla płacą podatki i pieniądze te trafiają do gminy. P. Piestrak zobowiązał się do poinformowania radnych z Jełowej o planowanym spotkaniu ze wspólnotami osiedla przy ul. Polnej.
Kolejno pani Waleska zapytała na jakim etapie jest budowa drogi Kosowce. P. Piestrak odpowiedział, że niedawno otrzymał wycenę od rzeczoznawcy i najlepszym wyjściem jest zamiana gruntów z lasami państwowymi z Nadleśnictwem Turawa. Jest wycena gruntu, który Gmina wytypowała do zamiany o podobnej drodze leśnej. Mimo, że odcinek gminny jest większy, to został wyceniony na kilkanaście tysięcy mniej i stawia się pana leśniczego przed obowiązkiem wyrównania gminie tej kwoty. Pan Nadleśniczy musi się w tej sprawie porozumieć z Lasami Państwowymi w Katowicach. Pan Buchta przypomniał, że zgodnie z sugestiami nadleśniczego ,” że jeżeli kwota tej drogi którą my damy będzie trochę niższa w zamian za tą, którą przejmuje las, będzie można liczyć na rekompensatę”, tak aby zwróciły się pieniądze, które gmina poniosła na operaty szacunkowe.
Następnie p. Krzyścin powrócił do sprawy ul. Polnej w Jełowej. Stwierdził, że jest to bardzo dobra inicjatywa, która powinna się zdarzyć w Jełowej jak najszybciej,. Zasugerował, że dobrze by było, aby radni zebrali podpisy właścicieli działek, tak, aby było wiadomo ilu właścicieli gruntów jest skłonnych przekazać prawa do drogi gminie.

Nastąpiła zmiana quorum (14:49:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12

Sesję opuścili radni:

 1. Piotr Blach

4. Zamknięcie obrad. (14:50:00)

Wobec braku pytań i wniosków pan Przewodniczący zakończył XLVIII sesję Rady Gminy Łubniany.
Załączniki:
Nr 1 – Lista obecności
Nr 2 – Porządek obrad.
Nr 3 - Wykaz głosowań sesji - XVIII sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018- 2023 – 17.10.2022 r. tj. imienny wykaz głosowań.
Nr 4 - Uchwała Nr XLVIII/324/22
Nr 5 - Uchwała Nr XLVIII/325/22
Nr 6 - Uchwała Nr XLVIII/326/22
Nr 7 – Interpelacja radnego Dreiera.
Na tym protokół zakończono i podpisano.


Przewodniczący Rady Gminy Łubniany
Ryszard Buchta

 


Protokołowała:
Joanna Kowalska