Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVII/323/22

W związku z art. 8 ust. 2 i 3 oraz art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.), na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) – Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Rada Gminy Łubniany wyraża wolę zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami: Chrząstowice, Dąbrowa, Komprachcice, Łubniany, Opole, Prószków, Tarnów Opolski, wchodzącymi w skład aglomeracji Opole, wyznaczonej w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 2. Przedmiotem porozumienia międzygminnego będzie współdziałanie Gmin wymienionych w ust. 1 przy realizacji zadania wynikającego z art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.), polegającego na przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Opole oraz ich aktualizacji w przypadku wystąpienia takiej konieczności w wyniku przeprowadzonego przeglądu.
§ 2. 1. Gmina Łubniany – uczestnik porozumienia międzygminnego zobowiązuje się partycypować w kosztach przeglądu obszaru i granic aglomeracji Opole. 2. Gmina Łubniany – uczestnik porozumienia międzygminnego zobowiązuje się partycypować w kosztach aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Opole, w przypadku wystąpienia takiej konieczności powstałej w wyniku przeprowadzonego przeglądu, o którym mowa w ust. 1.
3. Udział Gminy Łubniany w kosztach, o których mowa w ust. 1 i 2 będzie określony na podstawie udziału równoważnej liczby mieszkańców (RLM) Gminy Łubniany w równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) całej aglomeracji Opole.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchyla się uchwałę Nr XLI/298/22 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 kwietnia 2022r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Opole przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Opole oraz ich aktualizacji w przypadku wystąpienia takiej konieczności w wyniku przeprowadzonego przeglądu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

 

PDF    Uchwała Nr XLVII/323/22 Rady Gminy Łubniany z dnia 26-09-2022 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Opole przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Opole oraz ich aktualizacji w przypadku wystąpienia takiej konieczności w wyniku przeprowadzonego przeglądu. (172,53KB)