Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVII/319/22

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 559 z późn.zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:
1) zwiększa się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 5.629.217.23 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) zmniejsza się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 1.488.705,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
3) zwiększa się wydatki budżetowe majątkowe o kwotę 486.404,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
4) zmniejsza się wydatki budżetowe majątkowe o kwotę 1.371.057,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:
1) zwiększa się dochody budżetowe bieżące o kwotę 5.326.831,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2) zmniejsza się dochody budżetowe bieżące o kwotę 1.181.447,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3) zwiększa się dochody budżetowe majątkowe o kwotę 41.622,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4) zmniejsza się dochody budżetowe majątkowe o kwotę 960.872,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie przychodów:
1) zwiększa się przychody budżetowe o kwotę 1.029.725,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie rozchodów:
1) zwiększa się rozchody budżetowe o kwotę 1.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale Nr XXXVI/259/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r. tabela nr 4„Zadania inwestycyjne w 2022r”- otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały, tabela nr 8- "Fundusz Sołecki na 2022 rok"- otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały, załącznik nr 1 -"Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu Gminy Łubniany w roku 2022„ - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały
§ 6. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2022 r. stanowi kwoty:
1) Dochody ogółem : 64.737.633,33 zł, w tym

a) dochody bieżące: 49.150.057,32 zł,

b) dochody majątkowe: 15.587.576,01 zł;

2) Przychody ogółem: 7.028.825,50 zł;
3) Wydatki ogółem: 69.249.904,54 zł, w tym:
a) wydatki bieżące: 49.923.768,83 zł,

b) wydatki majątkowe: 19.326.135,71 zł;

4) Rozchody ogółem: 2.516.554,29 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

 

PDF    Uchwała Nr XLVII/319/22 Rady Gminy Łubniany z dnia 26-09-2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. (2,29MB)