Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z XLVI sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 - 2023 - 18.08.2022 r.

1. Sprawy porządkowo-organizacyjne: (16:07:00)

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2022-08-18 o godz. 16:07:32, a zakończono o godz. 19:57:21 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

 1. Piotr Blach
 2. Waldemar Brisch
 3. Ryszard Buchta
 4. Norbert Dreier
 5. Ewald Fila
 6. Jarosław Krzyścin
 7. Anna Patelska
 8. Tomasz Pyka
 9. Jacek Roguła
 10. Zbigniew Romanowski
 11. Maria Waleska
 12. Tomasz Żelasko

1.1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad (16:07:00)

Przewodniczący Rady Gminy rozpoczął XLVI sesję Rady Gminy Łubniany , po czym przywitał wszystkich gości, radnych , pracowników Urzędu Gminy z p. Wójtem na czele.

Zgodnie z listą obecności (Zał. Nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 12 radnych na statutowy skład 15, wobec czego wszelkie decyzje, wnioski oraz uchwały miały moc wiążącą.

Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu uczestniczyli: p. Paweł Wąsiak – Wójt Gminy Łubniany, p. Mariusz Piestrak – Zastępca Wójta, p. Joanna Marciniak – Skarbnik Gminy, p. Piotr Pośpiech – Sekretarz Gminy, , p. Łukasz Kochanek – Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, p. Joanna Kowalska – Inspektor ds. Organizacyjnych, p. Michał Moszner – Informatyk. Z osób zaproszonych uczestniczyli: p. adwokat Aleksandra Dyja, p. Rafał Pydych - Dyrektor Oddziału ds zarządzania drogami i mostami z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Marcin Bronkiewicz – Zastępca  Dyrektora Oddziału ds. inwestycji w GDDKiA, Agnieszka Moczydłowska – Naczelnik Wydziału Dokumentacji GDDKiA, Teresa Sobel -Wiej - Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.

1.2. zatwierdzenie porządku obrad (16:09:00)

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad (16:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Norbert Dreier, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Piotr Blach, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Anna Patelska, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Ewald Fila, Zbigniew Romanowski, Maria Waleska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Deinert, Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina

W wyniku głosowania , porządek obrad został zatwierdzony (Zał. NR 2)

2. Przywitanie zebranych oraz wprowadzenie w problematykę projektowanego przebiegu obwodnicy miejscowości Zawada - Wójt Gminy Łubniany, Pan Paweł Wąsiak (16:10:00)

W tym punkcie pan Przewodniczący oddał głos p. Wójtowi. P. Wójt podziękował zebranym gościom i mieszkańcom Gminy Łubniany za przyjęcie zaproszenia na posiedzenie Rady Gminy poświęcone rozbudowie drogi krajowej nr 45 na odcinku Opole-Zawada wraz z budową obwodnicy miejscowości Zawada w Gminie Turawa.  Zaznaczył , że temat ten jest bardzo ważny dla mieszkańców Gminy, którzy wyrażają swoje obawy co do tego przedsięwzięcia.  Na sesję zostali zaproszeni : Prezydent m. Opola – A. Wiśniewski i w  jego imieniu udział wzięła p. Teresa Sobel- Wiej – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. Wystosowano zaproszenie do Wojewody Opolskiego – p. Sławomira Kłosowskiego , z którym p. Wójt odbył poranną rozmowę na temat przedmiotowej sesji ,ale niestety p. Kłosowski nie mógł wziąć udziału w sesji. P. Wójt przekazał, że p. Kłosowski podtrzymuje swoje stanowisko odnośnie problematyki i rozwiązania problemu obwodnicy. Wystosowano także zaproszenie do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, ale nie otrzymano informacji kto z ZDP będzie uczestniczył w sesji. P. Wójt przywitał obecnego na sesji Dyrektora Oddziału ds. zarządzania drogami i mostami z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wraz ze swoimi pracownikami. Wystosowano także zaproszenie do Wójta Gminy Turawa- p. Dominika Pikosa , ale nie otrzymano informacji zwrotnej, kto będzie reprezentował p. Pikosa na sesji. P. Wójt poinformował, że rozumie konieczność rozwoju, ale w samorządzie konieczna jest chęć spotkania i wspólne rozwiązanie problemu i jest zasadne, aby mieszkańcy Gminy Łubniany byli współpartnerami do dyskusji, skoro obwodnica Turawy w swoim Ósmym Wariancie przebiega przez Gminę Łubniany. Przekazał, że już na początku pominięto mieszkańców gminy Łubniany i wie, że GDDKiA nie ma obowiązku informowania , ale jeżeli Dyrektor GDDKiA zgodził się na fakultatywne spotkanie informacyjne w gminie Turawa, to również mieszkańcy Gminy Łubniany powinni mieć taką możliwość. P. Wójt podziękował  mieszkańcom gminy Łubniany, że poinformowali go  o marcowym spotkaniu  Dyrektora GDDKiA z Mieszkańcami Gminy Turawa. Dodał, że jest zadowolony z obecności p. Pydycha na sesji, który może skonfrontować się z mieszkańcami i wyjaśnić historię wariantu ósmego, „ skąd wziął się wariant ósmy, dlaczego pojawił się dwa dni przez spotkaniem informacyjnym , kiedy on powstał,  bo z perspektywy samorządu lokalnego są to ważne pytania”. P. Wójt przekazał, że niektórzy mieszkańcy gminy Łubniany myślą, że 8 wariant odkorkuje Kępę i Luboszyce i zapytał p. Pydycha jak to się stanie skoro nie ma systemowego rozwiązania odciążenia ruchu w kierunku Opola, więc 8 wariant przeniesie korek drogowy w inne miejsce czyli w miejsce na  terenie gminy Łubniany. W zamierzeniach m. Opola skrzyżowanie obwodnicy północnej Opola z drogą nr 45 w kierunku Zawady nie będzie rozbudowane, czyli nie jest to uwzględnione w planach m. Opola.

3. Przedstawienie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 45 na odcinku Opole-Zawada ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych wariantów przebiegu tzw. „obwodnicy Zawady” – wystąpienie Pana Rafała Pydycha, Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Opolu – prezentacja multimedialna (16:20:00)

W tym punkcie p. Przewodniczący oddał głos panu Rafałowi Pydychowi. P. Pydych podziękował za zaproszenie i rozpoczął przedstawienie koncepcji  rozbudowy drogi krajowej nr 45 na odcinku Opole-Zawada wraz z budową obwodnicy miejscowości Zawada ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych wariantów przebiegu tzw. „obwodnicy Zawady”. Wskazał, że droga 45 z racji tego , że jest głównym szlakiem komunikacyjnym i  na dzień obecny ma spełnioną nośność w zakresie 10 TON na oś, a po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej GDDKiA  została zobowiązana do zaprojektowania dróg przenoszących  11,5 tony na oś. Przez drogowców droga 45 wskazana została  jako priorytetowa do rozbudowy i wzmocnienia nawierzchni do 11,5 t/oś,  dlatego też GDDKiA kompleksowo planuje rozbudowę tej drogi od Opola do granicy z województwem łódzkim. Odcinek Opole- Zawada, gdzie ruch wynosi  ponad 15 tys. aut na dobę i pomiary zanotowały zwiększenie ruchu o 20 %/ pomiary odbywają się co 5 lat/. Zaleceniem Ministra Infrastruktury jest rozbudowa drogi do  dwóch jezdni, jeżeli natężenie ruchu wynosi powyżej 15 tys. pojazdów na dobę.

P. Pydych zrobił rozpoznanie w terenie na odcinku Opole- Zawada i jeżeli miano by  tą drogę poszerzyć trzeba by było wyburzyć kilkadziesiąt nieruchomości. W przypadku drogi dwujezdniowej trzeba zminimalizować ilość skrzyżowań i zjazdów. GDDKiA zaproponowała Ministrowi Infrastruktury , aby zamiast rozbudowy drogi przewidzieć z budowę obwodnicy Zawady. Na ten cel uzyskano 140 mln  złotych. GDDKiA rozpoczęła pracę w tym zakresie od etapu studium korytarzowego, które ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie czy inwestycja jest zasadna, w jakim zakresie ją zrealizować , gdzie rozpocząć i zakończyć inwestycję oraz trzeba znaleźć wstępne korytarze możliwe do realizacji.   Biuro Projektowe rozpoczęło pracę od kilku możliwych wariantów przebiegu i do grudnia 2021 r. biuro przedstawiło 6 wariantów, które są zbyt blisko zabudowy mieszkalnej i 31 stycznia 2022 r. projektant przedstawił warianty  7 i 8my. Do marca 2022 r. trwały prace nad tymi wariantami, bo wymagały one korekt i dopiero przed planowanym spotkaniem informacyjnym GDDKiA z mieszkańcami gminy Turawa te warianty były na tyle dopracowane, że GDDKiA mogła je przedstawić. P. Pydych przedstawił, że planowane spotkanie z 30 marca 2022 r. miało otwartą formę i o tym spotkaniu GDDKiA informowała mieszkańców za pośrednictwem lokalnych mediów. Dodał ,że wariant 7 wchodzi na teren gminy Łubniany o długości około 320 metrów , a wariant 8 przebiega na długości 1630 metrów. Po tym spotkaniu zainteresowani mieli prawo wnieść swoje wnioski do zaproponowanych wariantów przebiegu.     Studium korytarzowe jest jednym z tańszych opracowań studialnych , bo dalszy etap czyli studium zagospodarowania przestrzennego wiąże się z pozyskaniem drogi, opracowaniem mapy, przeprowadzeniem inwentaryzacji , która trwa minimum 12 miesięcy. Następnie p. Pydych przedstawił etapy prac projektowych z prezentacji wyświetlonej w sali ( Zał. Nr 3) . Ósmy lipca był terminem publikacji raportu. Raport miał być ogłoszony na przełomie maja i czerwca , ale Do GDDKiA spłynęło szereg petycji i wniosków zbiorowych, które GDDKiA musiała „przefiltrować”, ponieważ w trakcie analizy tych wniosków okazało się, że część mieszkańców gminy Łubniany i Opola podpisało się pod wnioskiem indywidualnym oraz zbiorowym. GDDKiA chciała uniknąć sytuacji, że jedna osoba podpisała się pod kilkoma wnioskami. W trzecim kwartale 2022 r. podczas prac pod kątem studium korytarzowego zostaną odrzucone warianty, które nie spełniają wymogów. Wygrane warianty zostaną przekazane kolejnemu biuru projektowemu, które wygra przetarg na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe / STEŚ/.

P. Pydych przekazał, że wpłynęło 1148 wniosków indywidualnych oraz 15 wniosków zbiorowych podpisanych łącznie przez 3445, z czego uwzględniono 1680 podpisów jako niepowtarzających się w pozostałych wnioskach. Stworzono zestawienie , gdzie pod jedną pozycją występuje jedna osoba i wszystkie jej wnioski. Łącznie wypowiedziało się 2828 osób. W Zawadzie było 765 wniosków, gdzie najwięcej głosów było za wariantem 8, potem kolejno wariant 3 i 4ty. W Luboszycach 384 wniosków, gdzie wariant 3 uzyskał najwięcej głosów i kolejno wariant 8. W Opolu 950 wniosków wariant 8 był na 1szym miejscu i kolejno wariant 3. W pozostałych miejscowościach 729 wniosków, wariant 8 był na 1szym miejscu. Sumując najwięcej głosów było za wariantem 8 , a potem kolejno wariant 3. Następnie p. Pydych przedstawił kartogramy natężenia ruchu na skrzyżowaniu DK45 z obwodnicą Opola i ul. Oleską / ruch całodobowy i w godzinach szczytów/. GDDKiA pracuje nad tym ,aby nie tworzyły się zatory na styku drogi 45 i północnej obwodnicy, więc rozpoczęto cykl spotkań do których zaproszono Wójtów: Turawy i Łubnian, Prezydenta m. Opola oraz Wojewodę Opolskiego, tak aby informować o postępie prac oraz szukaniu wspólnych rozwiązań. GDDKiA musi też dostosować się do planów m. Opola/ nowe skrzyżowanie przy Turawa Park/. Niezależnie jaki wariant wybierze GDDKiA, zmieni się także ruch w Opolu. Kolejno p. Pydych przedstawił ilościowo zestawienie wyburzeń budynków, gdzie najwięcej wyburzeń jest w wariancie 7 i kolejno w wariancie 2.

Dyrektor GDDKiA zaznaczył, że obecnie na etapie studium korytarzowego nie wybiera się wariantu, wybór będzie na etapie STEŚ, czyli w czwartym kwartale 2024 roku. Na etapie środowiskowym każdy obywatel będzie miał ustawowe prawo do konsultacji społecznej. Po dezycji środowiskowej będzie koncepcja programowa, projekt budowlany i decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Organ wydający decyzję ZRID przeprowadzi konsultacje społeczne. Po wydaniu decyzji  ZRID można przystąpić do budowy. Harmonogram terminów prac znajduje się w Zał. Nr 3. Kolejno p. Pydych przedstawił kryteria wyboru wariantów: techniczne, ekonomiczne i środowiskowe (w tym społeczne) Zał. Nr 3.

4. Dyskusja z udziałem zaproszonych gości (16:57:00)

Pan Przewodniczący zaprosił obecnych do zadawania pytań oraz  poinformował ,że wczoraj do biura rady wpłynęły pytania mieszkańców, które prześle do dyrekcji GDDKiA (Zał. Nr 4). Następnie oddał głos p. Patelskiej. P. Patelska poinformowała, że 1sze spotkanie z p. Pydychem odbyła 8 czerwca 2021 r. i był omawiany temat rozładowania korków na trasie Kępa- Luboszyce od Opola oraz temat obwodnicy. Kilka dni później napisała maila do p. Pydycha, w którym poprosiła o kontakt do Urzędu Gminy w Łubnianach, jeżeli temat obwodnicy „ruszy”. Do chwili obecnej nie uzyskała informacji zwrotnej od p. Pydycha .

Zadała pytanie na podstawie jakich przepisów GDDKiA pracuje nad studium korytarzowym, czy to była decyzja Ministra Infrastruktury i czy wyrok TSUE jest głównym dokumentem, na którym  powołuje się GDDkiA. P. Pydych odpowiedział ,że na podstawie wyroku TSUE powstało zalecenie wzmocnień nawierzchni i kompleksowego podniesienia nośności i wytypowano odcinki dróg w 1szej kolejności do przebudowy. GDDKiA działa w oparciu o zatwierdzony przez Ministra program inwestycji. Jeżeli chodzi o planowanie i realizację inwestycji odpowiedział, że działa w oparciu o ustawę dot. inwestycji drogowych. W oparciu o wyrok TSUE nastąpiła zmiana ustawy o drogach publicznych , dopuszczająca ruch pojazdów do 11,5 tony na oś na wszystkich drogach od gminnych po autostrady. Odpowiedział p. Patelskiej, że wskazania dróg priorytetowych do realizacji była to decyzja ministra, a jeżeli chodzi o obwodnicę Zawady była to propozycja GDDKiA w Opolu, wobec kwestii braku wejścia w zabudowę mieszkalną. Poszerzenie drogi wiązało by się z wyburzeniami i podzieleniu miejscowości na dwie części. Więc p. Pydych zarekomendował ministrowi budowę obwodnicy Zawady.

Kolejno p. Patelska zwróciła uwagę, że do wczoraj na stronie GDDKiA opublikowany projekt nazywał się : „Planowanie inwestycyjne zlokalizowane w województwie opolskim w powiecie opolskim na terenie Gminy Turawa, orientacyjna długość odcinka to około 5 km”. Obecnie w publikacji jest „ Opracowanie dokumentacji etap studium korytarzowego , rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Opole- Zawada wraz z budową obwodnicy w miejscowości Zawada”. P. Patelska zadała pytanie czy można zmienić całą nazwę projektu, czy ma to odniesienie do dokumentacji  i przetargu. P. Pydych odpowiedział , że nazwa projektu od początku brzmi : „Rozbudowa drogi krajowej 45 na odcinku Opole- Zawada wraz z budową obwodnicy miejscowości Zawada” i jest to podpisane przez Ministra Infrastruktury i zakomunikował, że to, co czytała p. Patelska ,to fragment informacji zawartych w programie inwestycji. Zapewnił p. Patelską, że to co czytała i nazwa projektu przez niego wymieniona to ta sama umowa.

Kolejno zadała pytanie z sali p. Joanna Maksymowicz na tytułu jakiej podstawy prawnej GDDKiA odrzuciło wnioski osób, których nazwisko powieliły się we wnioskach indywidualnych i zbiorowych. P. Pydych odpowiedział, że nie odrzucono tych wniosków i one są w raporcie. P. Maksymowicz zapytała skąd się wzięło takie wyliczenie głosów (Zał. Nr 3, Wyniki spotkania informacyjnego), p. Pydych odpowiedział ,że zdarzało się , że we wniosku indywidualnym był głos danej osoby „za”, a we wniosku zbiorowym osoba ta była „przeciw”. Wyjaśnił też, że jeżeli np. pod wnioskiem indywidualnym osoba opowiedziała się za za wariantem 1szym to głos jest liczony, a jeżeli we wniosku grupowym ta sama osoba opowiedziała się za wariantem 6tym to ten głos także jest liczony.

W tym momencie pan Przewodniczący upomniał zebranych, że osoby zadające pytania bez mikrofonu są niesłyszalne na transmisji więc prosi, aby sygnalizować chęć zadania pytania poprzez podniesienie ręki  i przebiegać to będzie wg kolejności, gdzie kolejność wyznacza Pan Przewodniczący. Pan Sekretarz dodał, że wypowiedzi poza mikrofonem nie zostaną zarejestrowane i nie będą słyszalne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Następnie głos zabrała p. Hildegarda Langosz, mieszkanka Luboszyc. Pytanie brzmiało: „W którym miejscu umieścili Państwo głosy osób, które negowały wszystkie warianty i proponowały inne..”. P. Pydych odpowiedział, że odnotowano to jako głosy sprzeciwu w negowanych wariantach. P. Langosz stwierdziła, że wszystkie warianty wiążą się z zakorkowaniem , bo,.. „idą w początkowym odcinku po śladzie od istniejącego skrzyżowania z obwodnicą, co prowadzi do generowania niepotrzebnych kosztów” i dopiero jak będzie wiadomo gdzie zacznie się budowa, wtedy trzeba rozpocząć studium korytarzowe, „wszystkie korytarze są fikcyjne i nie dojdą do skutku”. Dalej przekazała, że jeżeli przyjęto by wariant Wojewody Opolskiego, to nie wchodzi się w teren m. Opola i wtedy jest sens aby rozmawiać o obwodnicy. Stwierdziła, że dzisiejsze spotkanie jest rozmową o studium korytarzowym, które jest „sztuką dla sztuki”. P. Pydych odpowiedział, że każdy z wariantów przewiduje możliwość odgięcia toru jazdy w początkowym odcinku i włączenia do obwodnicy północnej, co jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla m. Opola , który przewiduje przedłużenie ul . Sosnkowskiego do północnej obwodnicy, więc wszystkie warianty są możliwe do realizacji. Odpowiedział, że jeżeli chodzi o propozycję włączenia obwodnicy do obecnej na wysokości węzła przy Centrum Handlowym Turawa Park, takich wniosków złożono około tysiąca i ta propozycja zostanie przedstawiona projektantowi na dalszych etapach prac studialnych. Odpowiedział zebranym, że te głosy są ujęte w raporcie , ale nie można go zobaczyć, bo jak powiedział „tutaj nie mamy tego raportu” i raport ten jest dostępny na stronie internetowej. Przekazał, że w studium korytarzowym nie jest ujęty wariant 9ty. Następnie zabrała głos p. Joanna Wenda z Luboszyc, która była na wspomnianym wcześniej zebraniu z mieszkańcami Zawady i stwierdziła, że p. Pydych zapewnił ją, że wariant 9 ty zwany też wariantem 9 plus 3, będzie wzięty pod uwagę. Zadała pytanie kiedy wariant 9 ty będzie wzięty pod uwagę „skoro zdobył najwięcej głosów , a nie pojawił się w raporcie”. P. Pydych odpowiedział, że ta koncepcja może pojawić się po akceptacji przez ministra infrastruktury zmiany inwestycji, ponieważ jest inna realizacja włączenia oraz kolejna analiza tej propozycji będzie możliwa na etapie STEŚ czyli w 2023 roku.  P. Wenda zapytała, czy p.. Pydych ma zamiar włączyć wariant 8my do inwestycji. P. Pydych odpowiedział, że przesłał wariant 9ty do centrali. Następnie głos zabrał Opolanin, który jest przeciwko wariantowi 9 temu, który przerzuci ruch na Aleje Witosa, gdzie powstaje coraz więcej osiedli mieszkaniowych. Przekazał, że wariant 9ty ma słabe strony i trzeba go publicznie ogłosić, aby mieszkańcy, także Opola, mogli się odnieść do niego.

Kolejno głos zabrał mieszkaniec Luboszy p. Tomasz Jastrzębski, który stwierdził, że w jego ocenie raport jest nierzetelny i jak można ten raport zweryfikować tj. czy można wynająć firmę, która jeszcze raz opracuje raport. P. Pydych odpowiedział, że z uwagi na ochronę danych osobowych nie można danych udostępnić wgląd do raportu ma tylko prokuratura. Następnie pani Małgorzata Szczęsna  z Luboszyc odczytała szereg pytań zebranych od mieszkańców Gminy Łubniany:

Pyt. 1. Czy Wójt gminy Turawa zwrócił się do GDDKiA o wykonanie studium korytarzowego dla obwodnicy a jeżeli tak to jak uzasadnił w tym studium odejście od postanowień własnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 2013 roku.

P. Pydych odpowiedział ,że nie było takiego wniosku ze strony Wójta G. Turawa i studium korytarzowe jest wynikiem działania GDDKiA.

Pyt. 2. Czy Generalna Dyrekcja jest świadoma, że Wójt g. Turawa może być osobiście zainteresowany zmianą przebiegu obwodnicy Turawy z uwagi na posiadane przez siebie nieruchomości położone w strefie oddziaływania obwodnicy realizowanej w ramach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

P. Pydych odpowiedział, że na etapie studium korytarzowego GDDKiA nie analizuje stanu własnościowego gruntów i GDDKiA nie ma obowiązku stosowania się do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Pyt. 3. Dlaczego do tej pory nie zmieniono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zawadzie skoro mieszkańcy mieli do niego zastrzeżenia, na które obecnie powołuje się Wójt g. Turawa. Czy nie przypadkiem dlatego, że tym sposobem można uwolnić własną ziemię i przenieść obwodnicę do sąsiadującej gminy. Oczywistym jest, że łatwiej jest to zrobić za pośrednictwem GDDKiA, aby uniknąć problemów w swojej gminie z mieszkańcami, radnymi i dziennikarzami. Powstaje pytanie: jaką rolę w tym procesie odgrywa GDDKiA skoro nie ma żadnych racjonalnych przesłanek usprawiedliwiających tych rzucającą się w oczy stronniczość w działaniu…”

P. Pydych odpowiedział, że to pytanie powinno być skierowane do Wójta g. Turawa i GDDKiA nie jest władna, aby zmienić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, ponadto ustawa o środowisku wymusza na GDDKiA  jako na inwestorze wariantowanie rozwiązań. Gdyby wariant rekomendowany został odrzucony ze względu na negatywny wpływ na środowisko jest wariant kolejny.

Pyt. 4. Wydaje się, że Generalna Dyrekcja uznaje argument Wójta g. Turawa  o konieczności ochrony ścieżki rowerowej w Zawadzie przecinającej zaplanowany szlak drogowy dla obwodnicy w Zawadzie. Pytanie: Dlaczego głosował za takim przebiegiem ścieżki rowerowej , skoro wiadomo było, że ścieżka ta wejdzie w obwodnicę… czy nie po to , aby teraz był dodatkowy argument przeciw wariantowi 3.

Pan Przewodniczący zauważył, że to pytanie powinno być skierowane do Wójta g. Turawa.

Pyt 5. Z jakiego powodu Wójt g. Turawa jest faworyzowany i ma specjalne przywileje co do informacji z GDDKiA i w jaki sposób są mu przekazywane te informacje, które on z kolei podaje w radiu termin raportu ogłoszenia konsultacji, skoro ten nie był nigdzie ogłaszany a on go znał. Należy tu wspomnieć , że w tym samym czasie Telefonicznie GDDKiA przekazywała informację o braku konkretnego terminu ogłoszenia raportu z konsultacji i dodatkowo na spotkanie informacyjne 30 marca mieszkańcy Gminy Turawa przyszli z przygotowaną petycją i zebranymi podpisami pod konkretny wariant,  z czego należy wnioskować , że wariant ten już był wcześniej znany w gminie Turawa. Skąd Wójt Turawy i mieszkańcy Zawady mieli informacje na temat wariantu 8, który pojawił się w zmodyfikowanej wersji.

P. Pydych odpowiedział, że żaden z włodarzy nie jest w żaden sposób faworyzowany . Co do daty konsultacji, żaden wójt nie dostał informacji  od GDDKiA, ta informacja została najprawdopodobniej podjęta od mediów, ponieważ na kilka dni przed publikację raportu GDDKiA zaprosiła media na konferencję prasową, na którą planowano przedstawić wyniki raportu.

Pyt. 6. W jakim stopniu czynniki takie jak kierunki wiatrów, które mają bezpośredni wpływ na wzmożone hałas jak i zwiększenia zanieczyszczenia środowiska wpływają na podejmowanie decyzji w planowaniu miejsca obwodnicy.

P. Pydych odpowiedział, że oddziaływanie na środowisku będzie ujęte w raporcie.

Mieszkanka Luboszyc zapytała kiedy wariant 8 będzie konsultowany biorąc pod uwagę takie zjawisko jak róża wiatrów i brak komfortu związany z tym zjawiskiem

P. Pydych odpowiedział , że na etapie konsultacji społecznych.

Pyt. 7.    Czy Generalna Dyrekcja jest świadoma, że prezydent m. Opola wyraził swoją negatywną opinie dot. realizacji jako obwodnicy, w ogóle, niezależnie od jej przebiegu i poprosił o ponowne konsultacje  w tym temacie. Jakie kroki w tym zakresie podjęła Generalna Dyrekcja.

P. Pydych odpowiedział, że jego 1sze spotkanie po podpisaniu inwestycji odbyło się z prezydentem Opola, aby wspólnie podjąć działania co do spięcia projektów . Ostanie jego spotkanie z prezydentem oraz Panią Wiceprezydent, na którym ustalono wspólnie , że GDDKiA wspomoże miasto w pozyskiwaniu środków na ten  cel. Jest także planowane spotkanie z Wojewodą , aby znaleźć źródło finansowania.  

Pyt. 8.  dotyczyło kwestii czy p. Pydych jako  twórca wariantu 8mego w z związku ze swoimi  nieracjonalnymi decyzjami jest świadomy, że wzbudził strach ludzi, że zakupione przez nich działki budowlane niektóre z już rozpoczętą budową zostaną stracone.

P. Pydych odpowiedział, że na chwilę obecną żadne z wariantów nie blokuje możliwości rozwoju dot. inwestowania na tym obszarze. Dopiero decyzja środowiskowa, która zostanie wydana po etapie STEŚ blokuje ten korytarz i zabrania wydawania pozwoleń na budowę w korytarzu.

Pyt. 9. Czy przy teoretycznym wyborze wariantu 8mego wybranego przez GD nie licząc się z praktycznymi  przesłankami uwzględnia pan uzyskanie roszczeń odszkodowawczych za utratę wartości nieruchomości położonych w gminie Łubniany..

P Pydych odpowiedział, że będzie analiza wpływu każdego wariantu oraz kosztów nie tylko z samą realizacją , ale także z procesem odszkodowawczym. Dodał, że GDDKiA Odział w Opolu nie wybrała jak dotąd żadnego wariantu, co „sugeruje się w przestrzeni publicznej”.

Pyt 10. Czy p. Rafał Pydych osobiście forsuje wariant 8my, i jeżeli tak, to z jakich powodów.

P. Pydych odpowiedział ,że nie forsuje żadnego wariantu i już w 2021 roku był zdania, że trzeba wybrać wariant kompromisowy. Dodał, że udało się kompromis wypracować przy drodze ekspresowej 46, gdzie nie odnotowano żadnego sprzeciwu od osoby prywatnej.

Pyt. 11. W telewizji EKOVISION przekazano  informację, że wariant 9ty uzyskał największą liczbę głosów w konsultacjach społecznych i osoby tam głosujące tj około 1100 było przeciw wariantowi 8memu,  dlaczego ta informacja nie została upubliczniona w raporcie GDDKiA skoro w raporcie wariant 8my uzyskał  859 głosów. Dlaczego Dyrektor Generalnej Dyrekcji nie podał prawdziwych danych ?

P.Pydych odpowiedział ,że jest to informacja niewiarygodna. Podał ,że na konferencji prasowej przekazał informację , że  było tysiąc wniosków za  tzw. wariantem 9tym, natomiast wariant 8my nie jest wariantem wygranym, natomiast wariant 8my uzyskał najwięcej głosów mieszkańców „za”. Pani z sali stwierdziła , że nie jest mieszkańcem osoba z Nowej Zelandii czy Reykjaviku, bo też takie głosy się pojawiły. P. Pydych odpowiedział ,że każdy zainteresowany ma prawo wypowiedzieć się o przebiegu wariantów, bo na przykład ma zamiar kupić działkę na obszarze planowanej inwestycji. Trzeba tez połączyć interesy kierowców jadących w tranzycie, mieszkańców lokalnych , aspekty techniczne , środowiskowe i ekonomiczne.

Pani Agnieszka Moczydłowska z GDDKiA wskazała, że głosy mieszkańców dotyczą kryterium środowiskowego i podkryterium społecznego których ilość  jest mała w stosunku do bardzo dużej ilości kryterium ekonomicznego i technicznego(Zał. Nr 3). Zaznaczyła, że „ to, że społeczeństwo chce coś wybrać to nie jest tak, że społeczeństwo decyduje…i niepokojące jest to, że idziemy w teorie spiskowe..” . Stwierdziła ,że GD musi wybrać wariant optymalny i to czasochłonne , ponieważ na etapie studium korytarzowego mają 44 uzgodnienia od różnych instytucji, a na etapie STEŚ ich będzie setki.

Kolejno p. Paweł Rzemykowski – mieszkaniec Opola zadał pytanie Wójtowi Łubnian nt. Co ma do powiedzenia mieszkańcom Luboszyc, którzy byliby zadowolenie z wariantu nr 8.

P. Wójt odpowiedział ,że wiele mieszkańców Luboszyc było zmanipulowanych informacją, że obwodnica Zawady odkorkuje drogę powiatową Luboszyce- Kępa. P. Rzemykowski zapytał : Skoro m. Opole ma trasę kluczborską z przewidywaniem podpięcia się pod obwodnicę północną przez ul. Sosnkowskiego ,to czy wariant 8my nie jest szansą dla mieszkańców g. Łubniany, gdzie główna droga jest przeładowana. P. Wójt odpowiedział ,że nawet wariant 8my nie rozwiązuje problemu przeładowania drogi i zastanawia się wspólnie z radnymi jak ten problem rozwiązać, ale na obecną chwilę rozwiązań nie ma.

P. Marcin Bronkiewicz z GDDKiA wskazał, że warto wziąć pod uwagę aspekt, że może będzie sytuacja, że wariant 8my będzie miał skrzyżowania także z istniejąca drogą Luboszyce-Zawada.

Następnie p. Mariusz Soński z Luboszyc, który głos oddał za wariantem nr 9, a teraz ma wrażenie , że ten głos stracił, bo wariant 9ty jest nieoficjalnym wariantem, zadał pytanie czy oficjalnie można głosy za 8mym wariantem ująć w raporcie. P. Pydych odpowiedział, że wariant 9ty nie jest i nie mógł być przedmiotem analizy na etapie studium korytarzowego, bo był niezgodny z programem inwestycji.

Kolejno Pan Przewodniczący udzielił głosu pani Teresie Sobel- Wiej – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. Stwierdziła, że dla m. Opola wybór wariantu nie jest tak bardzo istotny, jak  miejsce włączenia w istniejącą drogę 45 i cały korek może być skumulowany w m. Opolu. M. Opole było do tej pory wykluczane z różnego rodzaju dofinansowań w związku z tym miasto nie jest w stanie udźwignąć inwestycji czy to w wariancie drogi kluczborskiej czy innej.

Pan Przewodniczący oddał głos p. Krzyścinowi. Radny wyraził opinię, że raport jest nierzetelny i zmanipulowany. Zaniepokoił go fakt, że mieszkańcy g. Turawa byli informowani na bieżąco o spotkaniach i konsultacjach dot. inwestycji i „dostali w prezencie wariant 8my”, który cały ruch wpuści do sąsiedniej gminy. Zaręczył, że gdyby kampanię prowadziła g. Łubniany , to zebrano by 2, a nawet 3 tys. głosów przeciwko wariantowi 8memu. P. Pydych odpowiedział, że nie przeprowadzali kampanii informacyjnej . Na spotkaniu informacyjnym, o którym zawiadamiali w mediach i na swojej stronie było 300 osób, a złożonych wniosków było 10 razy więcej.

Następnie głos zabrał p. Mariusz Mazur z Kolanowic, który stwierdził, że wyrokiem wyższej instancji GDDKiA ma za zadanie tylko ograniczyć się do podniesienia nośności .

P. Pydych wyjaśnił, że aby uzyskać podniesienie nośności trzeba zejść do podłoża i zaprojektować warstwę konstrukcyjną. Biorąc pod uwagę koszty  poszerzenia,  rozbiórek i odszkodowań , inwestycja po istniejącym śladzie będzie droższa niż budowa nowej drogi. M. Mazur stwierdził, że tam są zaprojektowane dwa wiadukty, nasyp i „trzeba być naiwnym, żeby twierdzić , że to będzie tańsze od wariantu 3ciego”. P. Pydych odpowiedział, że dopiero analiza dot. podłoża, zajętości terenu, usytuowania drogi, zabezpieczenia akustycznego, zabezpieczeń dla zwierząt, pokaże ile dany wariant będzie kosztował. Po zakończeniu studium korytarzowego, aneks dot. uwzględnienia oficjalnie wariantu 9tego zostanie przekazany do ministerstwa infrastruktury.

Następnie pani z sali zapytała, dlaczego nie bierze się pod uwagę jako pierwszego, wariantu 3ciego, skoro on zakłada zero wyburzeń, jakie jest uzasadnienie ekonomiczne odejścia od planu trzeciego? P. Pydych odpowiedział, że wariant 3ci jest tak samo rozpatrywany jak inne warianty i ustawa przewiduje przedstawienie co najmniej dwóch wariantów. Na etapie decyzji środowiskowej wariant rekomendowany oraz alternatywny może być odrzucony.

Kolejno p. Blach, radny Kępy stwierdził ,że pani Wiceprezydent Opola powiedziała  jasno, że „nie da ani grosza na tą inwestycję” i zapytał p. Pydycha jak  wpuści 4 pasy obwodnicy Zawady w jeden pas obwodnicy północnej. Pytanie jak zamierza to zrealizować? Pyt. Drugie jaka jest historia wariantu 8.

P. Pydych odpowiedział, że wspólnie z m. Opolem będą szukać źródła finansowania i może finansowanie będzie z programu Wojewody. Co do 2giego pytania, to w grudniu 2021 r. na Radzie Technicznej projektant przedstawił 6 wariantów  i GDDKiA zleciła opracowanie kolejnych, przesuniętych bardziej na zachód od miejscowości. Dodał ,że GDDKiA mając na uwadze przebudowę dróg krajowej , nie mają obowiązku, zgodnie z ustawą, stosować się do miejscowych planów zagospodarowania.

Kolejno głos zabrała mieszkanka gminy Turawa, właścicielka działki w Zawadzie. Powiedziała,  że połowa mieszkańców jest po stronie mieszkańców gminy Łubniany.  Ma problem, bo  nie wie teraz czy może się tam budować oraz ,że „nikt tych działek na tych trasach które się pokazały .. . nie chce kupować” , właściciele  działek są zablokowani ze sprzedażą do 2028 roku , a ona od roku nie może sprzedać działki.

P .Pydych odpowiedział, że nie do 2028 roku, tylko do momentu wydania decyzji środowiskowej, wtedy też decyzja zablokuje możliwość kupna działek. Dodał ,że na korytarze są obecne na ogólnych informacjach, ale może się zdarzyć, że na którymś wariancie trafi się na grunty nienośne lub na stanowiska archeologiczne.

Następnie pan Piotr Imczuk z Luboszyc zarzucił niegospodarność p. Pydychowi ze względu na zbyt dużą ilość opracowań wariantów. P. Pydych odpowiedział ,że GDDKiA płaci projektantowi za opracowanie niezależnie od ilości wariantów. P. Roland Pawliczek z Luboszyc zapytał, czy na dalszym etapie które warianty będą odrzucone. P. Pydych odpowiedział, że zostanie kilka odrzuconych na podstawie wielokryterialnej analizy porównawczej a wyniki analizy będą publikowane „na stronie” GDDKiA. Wyjaśnił również kwestię zjazdów, tzn. , że nie ma możliwości bezpośrednich zjazdów do jezdni drogi głównej dwujezdniowej, włączenie ich może się odbywać tylko poprzez dodanie jezdni.

p. Małgorzata Szczęsna zapytała o mapę,  czy jest to ostatnia, aktualna wersja, „ ponieważ ona się różni od tej , która jest wszystkim znana” i „ różni je mały fragment , który łączy z obwodnicą”, p. Pydych odpowiedział, że to ta sama wersja. Drugie pytanie było : Czy GDDKiA na dalszym etapie będzie chciała włączyć wariant 9 czy wariant 3 plus 9, zwany wariantem Wojewody? P. Pydych odpowiedział, że jeśli będzie zgoda poprzez aneks to GDDKiA będzie realizować kilka propozycji.

Następne pytanie brzmiało: Z jakiego powodu pojawiły się warianty 5, 6, 7 ,8, które idą w kierunku Luboszyc, skoro całą wschodnia strona Zawady jest wolna i czy jest sens ich przedstawiania, skoro będzie połączenie z ulicą Sosnkowskiego. P. Pydych odpowiedział, że analiza matematyczna oceni te warianty i przyzna im odpowiednią ilość punktów. Dodał ,ze szczegółowe przebiegi można prześledzić na orto foto mapie.

Pani z sali  zasugerowała, aby zwrócić się do ministra, aby jednoznacznie określił punk włączenia czyli punkt rozpoczęcia rozbudowy drogi 45 oraz, że należałoby sporządzić studium sieciowe, aby zobaczyć jak można rozładować ruch w Kępie, Luboszycach, na osiedlu Malinka czy w rejonie ul. Witosa. Jej pytanie brzmiało: czy jest możliwość korekty studium korytarzowego przed decyzją ministra  P. Pydych odpowiedział, że trzeba pamiętać o 45% ruchu, który wiedzie do Opola .

Pan reprezentujący Zieloną Zawadę zauważył, że 65 % mieszkańców Opola korzysta z ujęcia wody w Zawadzie i z tego co wie Opole dało „czerwone światło” wariantowi nr 4, na którym jest umiejscowiony rurociąg i co będzie,  jeżeli wydarzy się wypadek, to kto odpowie za zanieczyszczenie wody.

P. Pydych odpowiedział, że ani wariant 4ty, ani 3ci, nie naruszają strefy ochrony bezpośredniej ujęć wody dla Opola, natomiast warianty północno wschodnie naruszają strefę ochrony pośredniej wód podziemnych. Przy zastosowaniu zabezpieczeń można realizować inwestycję w strefie ochrony pośredniej.

Na podsumowanie dyskusji Pan Przewodniczący oddał głos Panu Wójtowi. P. Wójt podziękował zebranym za spotkanie, które przebiegło w sposób kulturalny i merytoryczny oraz przedstawicielom GDDKiA za udzielenie odpowiedzi. Zaznaczył, że cieszy się, że on tej pory będzie informowany o wszystkich zamierzeniach GDDKiA w tym temacie i trzyma za słowo, że p. Pydych spotka się z włodarzami 3 gmin przed ogłoszeniem studium korytarzowym. P. Wąsiak  nie chciałby wadzić się z Wójtem i mieszkańcami g. Turawa i jest „ daleki od wszelkiego rodzaju spisków” związanych z inwestycją oraz ubolewa, że warianty 7 i 8 pojawiły się z końcem 2021 r.  i ma wrażenie, „ , że robimy problem, aby później go rozwiązać”.

Pan Przewodniczący podziękował za dyskusję i przeszedł do kolejnego punktu.

5. Redakcja i ustalenie treści stanowiska Rady Gminy Łubniany na temat koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 45 na odcinku Opole-Zawada ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych wariantów przebiegu obwodnicy miejscowości Zawada (19:42:00)

W tym punkcie pan Przewodniczący poprosił o przedstawienie stanowiska Rady Gminy . P. Blach poproszony o opinię RG Łubniany wyraził kategoryczny sprzeciw wobec realizacji inwestycji na terenie gminy Łubniany. Odczytał stanowisko radnych ( Zał. Nr 4)

Kolejno p. Patelska zapewniła, że nie zna nikogo w gminie Łubniany, który cieszyłby się z wariantu nr 8, a artykuł w Nowej Trybunie Opolskiej z 4 lipca 2022 r. przedstawił informacje, że mieszkańcy g. Łubniany są za wariantem 8. Podano, że ten artykuł został napisany przez mieszkańców gm. Łubniany i p. Patelska ma apel i prośbę, aby autorzy artykułu skontaktowali się z nią.

P. M. Bronkiewicz stwierdził, że głos GDDKiA jest tylko głosem towarzyszącym, ale nie zgadza się z tym , że wariant 8 będzie najdroższy, bo jest to przedwczesne i przekazał, ze „dzisiejsze nasze spotkanie i t o co chcieliśmy Wam przekazać, wytłumaczyć i sprecyzować nie wie, czy miało jakikolwiek wpływ na treść zredagowanej wcześniej uchwały”. Dodał, że nieprawdą jest, że mieszkańcy g. Łubniany nie zostali poinformowani o spotkaniu informacyjnym.  P. Blach przeczytał  jeszcze raz stanowisko, aby nie było wątpliwości co zrozumiał p. Bronkiewicz – ..  „Rada g. Łubniany oraz UG Łubniany nie zostali poinformowani o spotkaniu informacyjnym..”.

5.1. Podjęcie uchwały Rady Gminy Łubniany w sprawie przyjęcia stanowiska – (treść stanowiska będzie stanowiła załącznik do uchwały, którego ostateczna treść zostanie ustalona w czasie obrad sesji Rady Gminy) (19:42:00)

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie przyjęcia stanowiska w zakresie "Rozbudowy drogi krajowej nr 45 na odcinku Opole-Zawada wraz z budową obwodnicy miejscowości Zawada" (19:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Anna Patelska, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Ewald Fila, Norbert Dreier, Waldemar Brisch, Zbigniew Romanowski, Tomasz Pyka, Maria Waleska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Deinert, Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina

Wobec powyższego, Uchwała XLVI/318/22 została przyjęta (Zał. Nr 5)

6. Zamknięcie obrad. (19:56:00)

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zakończył XLVI posiedzenie Rady Gminy Łubniany.

Załączniki:

Nr 1 – Listy obecności

Nr 2 – Porządek obrad

Nr 3 – Prezentacja GDDKiA pt:  Zaawansowanie prac projektowych. Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Opole- Zawada wraz z budową obwodnicy m. Zawada

Nr 4 –  Załącznik nr 1 do Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w zakresie "Rozbudowy drogi krajowej nr 45 na odcinku Opole-Zawada wraz z budową obwodnicy miejscowości Zawada"

Nr 5 - Uchwała Nr XLVI/318/22

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

 

Protokołowała:

Joanna Kowalska