Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Luboszyckiej, Zbożowej oraz Polnej w Kępie

Łubniany, 28 lipca 2022 r.

RB.6721.1.5.2022.PWS

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic Luboszyckiej, Zbożowej oraz Polnej w Kępie

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503), art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1029, poz. 1260, poz. 1261) oraz uchwały nr XXVI/188/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Luboszyckiej, Zbożowej oraz Polnej w Kępie, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Luboszyckiej, Zbożowej oraz Polnej w Kępie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do tego projektu, w dniach od 16 sierpnia 2022 r. do 14 września 2022 r. w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Łubniany, przy ul. Opolskiej 104, 46-024 Łubniany, w godzinach od 8.30 do 17.00 w poniedziałki oraz od 7.30 do 14.00 od wtorku do piątku.

Ww. dokumenty dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łubniany w zakładce „Planowanie przestrzenne”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 września 2022 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łubniany, przy ul. Opolskiej 104, 46-024 Łubniany o godzinie 15.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2022 r. Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uwagi mogą być wnoszone do Wójta Gminy Łubniany:

 1. w formie papierowej do Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany;
 2. tradycyjną drogą pocztową na adres: Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany;
 3. w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: ;
 4. za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Łubniany.

Zgodnie z art. 29, art. 46 oraz 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1029, poz. 1260, poz. 1261), projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Luboszyckiej, Zbożowej oraz Polnej w Kępie podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

Na podstawie art. 29 ww. ustawy informuję, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Wójta Gminy Łubniany w nieprzekraczalnym terminie do dnia  28 września 2022 r.:

 1. w formie pisemnej, na adres Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany;
 2. ustnie do protokołu w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Łubniany.

Z upoważnienia Wójta

Mariusz Pietrak
Z-ca Wójta Gminy Łubniany

PDF  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Luboszyckiej, Zbożowej oraz Polnej w Kępie (1,05MB)

DOC  Załącznik - Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (69,00KB)


Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, tel. 77 427 05 33, adres e-mail:
 2. W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane osobowe są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych poprzez adres e-mail:
 3. Pani/Pana dane przetwarzane będą wyłącznie w celu wymiany informacji drogą elektroniczną.
 4. Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem za pomocą poczty elektronicznej, oznacza to, że otrzymaliśmy adres konta mailowego bezpośrednio od Pani/Pana na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO – zgody na przetwarzanie, bądź pozyskaliśmy adres poczty z legalnego źródła uprawniającego Urząd Gminy Łubniany do kontaktu z Panią/Panem, na podstawie art.6 ust.1 lit. c lub e RODO.
 5. Pani/Pana dane kontaktowe w zakresie adresu e-mail są przetwarzane w naszej bazie danych do momentu cofnięcia zgody na jego przetwarzanie.
 6. Nie będziemy udostępniać innym podmiotom Pani/Pana adresu e-mail, chyba że będzie to wynikać z przepisu prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.