Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z XLIV sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018-2023 - 27.06.2022 - absolutoryjna

1. Sprawy porządkowo-organizacyjne: (13:07:00)

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2022-06-27 o godz. 13:07:32, a zakończono o godz. 14:56:32 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

 1. Ryszard Buchta
 2. Krzysztof Deinert
 3. Bernadeta Drąg
 4. Norbert Dreier
 5. Ewald Fila
 6. Jarosław Krzyścin
 7. Anna Patelska
 8. Tomasz Pyka
 9. Jacek Roguła
 10. Zbigniew Romanowski
 11. Maria Waleska
 12. Tomasz Żelasko

W późniejszym czasie do sesji dołączyło kolejnych 2 członków:

    13.Waldemar Brisch

    14.Waldemar Kalina

1.1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, (13:07:00)

Przewodniczący Rady Gminy rozpoczął XLIV sesję Rady Gminy Łubniany , po czym przywitał wszystkich gości, radnych , pracowników Urzędu Gminy z p. Wójtem na czele.

Zgodnie z listą obecności (Zał. Nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych na statutowy skład  15 wobec czego wszelkie decyzje, wnioski oraz uchwały miały moc wiążącą.

Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu uczestniczyli: p. Paweł Wąsiak – Wójt Gminy Łubniany, p. Mariusz Piestrak – Zastępca Wójta, p. Joanna Marciniak – Skarbnik Gminy, p. Piotr Pośpiech – Sekretarz Gminy, p. Sylwia Heisig -Brzana – Kierownik Referatu Promocji i Turystyki, p. Paweł Kochanek – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, p. Łukasz Kochanek – Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, p. Patrycja Zawadzka – Kierownik Referatu Inwestycji, p. Piotr Dziedzic – kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, p. Lidia Czurlok – Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, p. Joanna Kowalska – Inspektor ds. Organizacyjnych, p. Michał Moszner – Informatyk. Z osób zaproszonych uczestniczyli: p. Agata Nalewaja – Kierownik GOPS, p. Beata Bort – Dyrektor GZEAS, p. Tomasz Siniew – Dyrektor Łubniańskiego Ośrodka Kultury oraz p. Paweł Pudło – prawnik.

1.2. zatwierdzenie porządku obrad (13:08:00)

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad (13:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Anna Patelska, Krzysztof Deinert, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Ewald Fila, Norbert Dreier, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Zbigniew Romanowski, Maria Waleska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Piotr Blach, Waldemar Brisch, Waldemar Kalina

W wyniku głosowania, porządek obrad został zatwierdzony(Zał. Nr 2)

1.3. zatwierdzenie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 30 maja 2022r. (13:13:00)

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu z XLIII sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 30 maja 2022 r. (13:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Tomasz Pyka, Anna Patelska, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Norbert Dreier, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Piotr Blach, Waldemar Brisch, Waldemar Kalina

W wyniku głosowania protokół z XLIII sesji Rady Gminy Łubniany został zatwierdzony.

2. Informacja Wójta Gminy Łubniany o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy Łubniany. (13:14:00)

W tym punkcie p. Wójt omówił działalność międzysesyjną z ostatnich 3 miesięcy:

- zakończenie prac związanych z ułożeniem nawierzchni w Biadaczu

- 1 kwietnia podpisano umowę w ramach konkursu Granty PPGR, wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym, gmina otrzymała 82.500 zł i 33 uczniów z gminy Łubniany otrzyma laptopy.

- oficjalne otwarcie przepompowni w Luboszycach, realizacja tej inwestycji była głównym punktem umowy o partnerstwie publiczno- prywatnym z firmą Plada. Zadaniem przepompowni jest obniżenie ciśnienia i zmniejszenie poprzez to awarii w Kępie, Luboszycach i Biadaczu. Przepompownia umożliwi też rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej.

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla ul. Akacjowej i ul. Sportowej w Kępie oraz podpisanie przez Wójta dokumentów na realizację tych dróg

- podpisanie 31 maja umowy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jełowej na ul. Brzozowej

- stu uczniów klas 1- 3 uczestniczyło w bezpłatnych lekcjach nauki pływania, program sfinansowany z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z budżetu Gminy ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

- obchody Dnia Strażaka-  procesja i Msza Św. z okazji 125 lat OSP w Łubnianach. Wyróżnienie dla czterech strażaków za wzorową służbę

- 17 maja Wójt spotkał się z Wojewodą Opolskim p. Kłosowskim, na spotkaniu były poruszane ważne tematy w tym warianty obwodnicy Zawady

- 200 seniorów uczestniczyło w Majówce Seniorów w Kobylnie. Wójt podziękował za zaangażowanie w organizację Majówki Radzie Seniorów, p. Agnieszce Dyballi, radnym : p. Drąg i p. Krzyścinowi i Referatowi Promocji i Turystyki.

- 18 maja LZS START Jełowa awansowała do finału Wojewódzkiego Pucharu Polski, wygrywając w meczu z drużyną piłkarską z Nysy . P. Wójt pogratulował piłkarzom.

- zorganizowanie 1 czerwca gminnych obchodów Dnia Dziecka

- podpisanie 14 czerwca umowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich na budowę nowego mostu z zachowaniem historycznego wyglądu  w Dąbrówce Łubniańskiej. Inwestycja ta też obejmie budowę nowej nawierzchni , nowy chodnik , ścieżkę pieszo- rowerową i zjazdy. Koszt to 6,5 mln złotych, zwiększy się estetyka i bezpieczeństwo mieszkańców.

- oficjalne zakończenie przebudowy drogi w Brynicy . Wymieniono konstrukcję drogi na prawie 1 kilometrze, powstał półkilometrowy chodnik i przebudowano skrzyżowanie z drogą powiatową. Koszt inwestycji wyniósł 3 mln 600 tys. złotych z czego Gmina dofinansowała dokumentację za 200 tys. złotych.

- Chór Cantilene z Łubniańskiego Ośrodka Kultury obchodził 15- lecie.

- 20 czerwca odbyła się sesja inauguracyjna Młodzieżowej Rady Gminy. Powołano 14  młodych mieszkańców na kadencję 2022- 2024. Wójt podziękował za uchwalę powołującą MRG i stowarzyszeniu Europa Iuvenis, która będzie mentorem MRG. Przewodniczącym MRG został Marek Buchta , jego zastępcą Nina Kochanek , a sekretarzem Tomasz Wierszak. Wójt pogratulował rodzicom trójce wybranych oraz wszystkim członkom MRG.

- 23 czerwca został oficjalnie zakończony rok kulturalny w Łubniańskim Ośrodku Kultury. Wójt podziękował za organizację otwartych zajęć oraz festynu instruktorom, sponsorom , wolontariuszom i pracownikom ŁOK oraz biblioteki.

Nastąpiła zmiana quorum (13:23:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 11

Sesję opuścili radni:

 1. Anna Patelska

Nastąpiła zmiana quorum (13:26:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12

Do sesji dołączyli radni:

 1. Anna Patelska

- w ramach projektu kultury dostępnej ŁOK pozyskał 49 tys. zł na organizację wycieczek kulturalnych dla mieszkańców, które będą organizowane jesienią.

- 24 czerwca Wójt razem z p. Skarbnik i p. Sekretarzem uczestniczyli w uroczystych akademiach na zakończenie roku szkolnego w szkołach i przedszkolach. P. Wójt podziękował gronu pedagogicznemu za pracę i trud, a absolwentom szkół dostania się do wymarzonej szkoły.

P. Wójt zaprosił mieszkańców na atrakcje organizowane w najbliższy weekend:

- festyn odpustowy w Kępie w dniu 2 lipca

- 2 lipca rozpoczęcie wakacji w Brynicy

- szkolenie PITBIKE Husator  na placu Rudatom w dniu 2 lipca

- od 1 do 3 lipca Ogólnopolski Zlot Garbusów i Busów na Żwirku w Luboszycach.

3. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Łubniany za 2021 rok (13:28:00)

3.1. Debata nad raportem o stanie gminy Łubniany za 2021 rok, (13:28:00)

W tym punkcie pan Przewodniczący oddał głos panu Sekretarzowi. Przekazał, że na 60 stronach zawarte są informacje jak funkcjonowała gminna administracja (Zał. Nr 3).  Podał ,że z raportu o stanie gminy mieszkańcy powinni czerpać wiedzę w sposób syntetyczny i zrozumiały. Przekazał, że są informacje o stanie finansów Gminy za ubiegły rok z wyodrębnieniem budżetu sołeckiego, informacje inwestycyjne rozszerzone o zamówienia publiczne: udzielone ale także te które były unieważnione i można wyczytać z jakimi projektami gmina aplikowała. Kolejny rok ilość mieszkańców Gminy rośnie, choć przyrost naturalny jest na lekkim minusie. Jest też informacja co wydarzyło się w sprawie skarg, wniosków , interpelacji i zapytań radnych. Jest rozdział o bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej oraz działaniach promocyjnych Gminy takich jak profilaktyka antyalkoholowa , z kolejnych rozdziałów to ten o ochronie zdrowia (Gmina może się poszczycić 3 ośrodkami zdrowia), następnie rozdziały o: pomocy społecznej, edukacji    i opiece przedszkolnej, instytucjach kultury i bibliotekach, polityce mieszkaniowej, usługach komunalnych, transporcie, planowaniu przestrzennym, gospodarce gruntami ,rolnictwie i ochronie środowiska i gospodarce odpadami komunalnymi.

P. Sekretarz przekazał, że raport został przekazany do biura Rady Gminy 31 maja i w tym dniu został opublikowany w BIP , tak aby każdy mieszkaniec mógł się zapoznać z raportem, niestety w przewidywanym czasie nikt z mieszkańców nie zgłosił chęci uczestnictwa w debacie nad raportem gminy.

Kolejno Pan Przewodniczący otworzył debatę.

P. Pyka zauważył, ze w raporcie jest mowa o 5 ścieżkach rowerowych, ale nigdzie nie widział informacji , gdzie te ścieżki wytyczono. P. Heisig- Brzana odpowiedziała, że trasa jest z Łubnian wokół jezior Turawskich, z Łubnian do Opola, z Łubnian w okolice Popielowa, i wokół Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. P. Pyka zaznaczył ,że trzeba to rozpowszechnić i pomyśleć o oznakowaniu strzałkami tras leśnych. P. Hesig- Brzana odpowiedziała, że trasy można wczytać elektronicznie aplikację mobilną w komórki, a ulotki były wystawione w ŁOKu, bibliotekach oraz na targach turystycznych i imprezach gminnych.

3.2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany wotum zaufania. (13:37:00)

P. Sekretarz przekazał, że ustawa wymaga, aby uchwała po debacie była głosowane, a przed głosowaniem o rozpatrzenie absolutorium dla Wójta.

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany wotum zaufania (13:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Anna Patelska, Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Maria Waleska, Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Bernadeta Drąg, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Piotr Blach, Waldemar Brisch, Waldemar Kalina

Wobec powyższego Uchwałą Nr XLIV/306/22 została  przyjęta. (Zał. Nr 4)

P. Wójt serdecznie podziękował Panu Przewodniczącemu i Radzie Gminy za udzielenie mu wotum zaufania.

4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 r. oraz wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany z tego tytułu (13:41:00)

P. Skarbnik poinformowała, że radni otrzymali raport 31 marca, który był szczegółowo omawiany na posiedzeniach komisji (Zał. Nr 5).  Dochody zrealizowane w ubiegły mroku wyniosły 51 mln 425 tys. 359 złotych , a po stronie wydatków budżet zamknął się kwotą 51 mln. 058 tys. 928 złotych. Rok budżetowy zamknął się nadwyżką 368 tys. 431 zł.

P. Przewodniczący zapytał czy kredyt na inwestycje jest już na koncie czy czeka na uruchomienie. P. Skarbnik poinformowała, że kredyt w całości znajduje się na koncie Gminy  był zaciągnięty na 3 inwestycje z czego jedna została już ukończona.

4.1. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Łubniany – sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2021 r., (13:41:00)

W tym punkcie pan Przewodniczący przekazał, że opinia była  omawiana na komisjach . P. Skarbnik Przekazała krótką informację na temat opinii z RIO (Zał. Nr 6)

4.2. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany za rok 2021, (13:46:00)

W tym punkcie P. Przewodniczący oddał głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej- p. Fili, który przekazał , że w dniu 15 czerwca 2022 r. Komisja Rewizyjna podjęła Uchwałę Nr 1/22 w sprawie wniosku do RG o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany za rok 2021. (Zał. Nr 7)Przekazał, ze Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za 2021 r. i udziela absolutorium Wójtowi G. Łubniany za rok 2021 . Poinformował, że powyższą uchwałę przekazuje do RG Łubniany oraz do RIO . Kolejno przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej Rady, która zaakceptowała sprawozdanie za 2021 rok tj. : Bilans z wykonania budżetu UG w Łubnianach, Bilans UG, Rachunek zysków i strat, Wyciąg z danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa oraz Informację dodatkową do sprawozdania finansowego. W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna głosowała: 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, i 0 głosów wstrzymujących się

4.3. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany za 2021r., (13:50:00)

W tym punkcie przewodniczący Komisji p. Fila przedstawił opinię RIO. (Zał. Nr 8 ), która pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej RG Łubniany o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany za 2021r.

4.4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Łubniany za 2021 r., (13:52:00)

W tym punkcie P. Przewodniczący oddał głos p. Skarbnik, która omówiła projekt uchwały .Projekt przekazano radnym i zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący rozpatruje i  zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu w terminie do 30tego czerwca każdego roku i w związku z tym p. Skarbnik prosi o podjęcie uchwały.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Łubniany za 2021 r. (13:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Ewald Fila, Norbert Dreier, Maria Waleska, Bernadeta Drąg, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Jarosław Krzyścin, Tomasz Pyka, Zbigniew Romanowski, Tomasz Żelasko
 • BRAK GŁOSU(3):
  Piotr Blach, Waldemar Brisch, Waldemar Kalina

W wyniku głosowania radni podjęli uchwałę Nr XLIV/307/22 (Zał. Nr 9)

4.5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach za rok 2021, (13:54:00)

W tym punkcie p. Skarbnik przekazała, że zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości     roczne sprawozdanie jednostki musi przyjąć organ zatwierdzający i musi  zatwierdzić nie później niż 6 miesięcy od dnia finansowego. W statucie ZOZu nie określono tego organu, więc należy przyjąć , że Rada Gminy przyjmuje powyższe sprawozdanie.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach za rok 2021 (13:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Jarosław Krzyścin, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Tomasz Żelasko, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski, Norbert Dreier
 • BRAK GŁOSU(3):
  Piotr Blach, Waldemar Brisch, Waldemar Kalina

W wyniku głosowania uchwała XLIV/308/22 została jednogłośnie podjęta.(Zał. Nr 10)

4.6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021r., (13:56:00)

P. Skarbnik przypomniała, że organ stanowiący do 30 czerwca przyjmuje uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021r.,(Sprawozdania i opinie RIO zostały wcześniej RG przedłożone przez p. Skarbnik)

Głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 r. (13:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Anna Patelska, Tomasz Żelasko, Ewald Fila, Krzysztof Deinert, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Norbert Dreier, Maria Waleska, Zbigniew Romanowski, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka
 • BRAK GŁOSU(3):
  Piotr Blach, Waldemar Brisch, Waldemar Kalina

Uchwała Nr XLIV/309/22 (Zał. Nr 11) została przyjęta jednogłośnie.

Nastąpiła zmiana quorum (13:59:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Waldemar Brisch

P. Wójt serdecznie podziękował radnym za przyjęcie absolutorium. Odnosząc się do zapytanie p. Buchty zapowiedział ,że rozważa oddanie części tego kredytu z uwagi na rosnące odsetki. Podziękował także p. Skarbnik za przejęcie budżetu w 2021 roku wręczając jej kwiaty. Następnie podziękował pracownikom UG za zaangażowanie.

5. Podjęcie uchwał: (14:03:00)

5.1. W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r., (14:03:00)

W tym punkcie p. Wójt poprosił o przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały. O szczegóły autopoprawki poprosił p. Skarbnik. P. Skarbnik przekazała, że autopoprawka została szczegółowo omówiona 24 czerwca 2022 r. na posiedzeniu Komisji i jednym słowem jest to zmiana kwoty subwencji, która przyszła do podziału na oświatę.

Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały (14:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Jarosław Krzyścin, Norbert Dreier, Anna Patelska, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Blach, Waldemar Kalina

Autopoprawka została przyjęta.

Nastąpiła zmiana quorum (14:08:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Waldemar Kalina

P. Skarbnik przekazała, że szczegóły projektu uchwały zostały omówione na posiedzeniu Komisji.

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. (14:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina, Anna Patelska, Tomasz Żelasko, Maria Waleska, Norbert Dreier, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Waldemar Brisch, Bernadeta Drąg, Ryszard Buchta, Ewald Fila, Tomasz Pyka, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Blach

W wyniku głosowania Uchwała Nr XLIV/310/22 została podjęta.(Zał. Nr 12)

5.2. W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2022-2029, (14:09:00)

P. Wójt poprosił o przyjęcie autopoprawki. P. Skarbnik przypomniała, że wiąże się to zapewnieniem 100 tys. złotych w 2023 r. na realizację budowy ZOZ Luboszyce.

Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały (14:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Jarosław Krzyścin, Norbert Dreier, Tomasz Żelasko, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski, Waldemar Brisch, Waldemar Kalina, Ryszard Buchta
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Blach

Autopoprawka została przyjęta.

Głosowanie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2022-2029 (14:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Waldemar Kalina, Ewald Fila, Norbert Dreier, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Zbigniew Romanowski, Ryszard Buchta
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Blach

Wobec powyższego Uchwała Nr XLIV/311/22 została podjęta.(Zał. Nr13)

5.3. W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Łubniany na rok szkolny 2022/2023, (14:12:00)

P. Bort przekazała, że ceny średniej jednostki paliwa wzięto z okresu od stycznia do kwietnia 2022 r. ze stacji Orlen w Jełowej.

Głosowanie w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Łubniany na rok szkolny 2022/2023 (14:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Krzysztof Deinert, Norbert Dreier, Anna Patelska, Maria Waleska, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła, Ewald Fila, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Waldemar Kalina, Waldemar Brisch, Tomasz Pyka, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Blach

Wobec powyższego uchwała Nr XLIV/312/22 została podjęta.(Zał. Nr 14)

5.4. W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/279/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Łubniany, (14:14:00)

P. Bort przypomniała, że w związku z utworzeniem nowego stanowiska pedagoga specjalnego w szkole trzeba ustalić nowe pensum. Kwestia była omawiana na posiedzeniu Komisji.

Głosowanie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/279/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Łubniany (14:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Anna Patelska, Krzysztof Deinert, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Tomasz Żelasko, Waldemar Kalina, Norbert Dreier, Jacek Roguła, Ewald Fila, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Blach

Wobec powyższego Uchwała Nr XLIV/313/22 została podjęta.(Zał. Nr 15)

5.5. W sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami, (14:17:00)

P. Bort przekazała, że ostatnia uchwała w tej sprawie jest z 2011 roku i trzeba ją zmienić zgodnie z ustawą o nowym planie nadzoru.

Głosowanie w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami (14:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Norbert Dreier, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Anna Patelska, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Blach

Wobec powyższego Uchwała Nr XLIV/314/22 została podjęta.(Zał. Nr 16.)

5.6. W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w Gminie Łubniany. (14:18:00)

P. Bort wskazała, że związku ze zwiększoną ilością realizowanych zadań i stopnia ich skomplikowania, zachodzi konieczność podwyższenia dodatku funkcyjnego nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora i wicedyrektora. Szczegóły p. Bort przekazała na posiedzeniu Komisji w czerwcu 2022 r.

Głosowanie w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w Gminie Łubniany (14:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Krzysztof Deinert, Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Tomasz Żelasko, Waldemar Kalina, Ryszard Buchta, Norbert Dreier, Maria Waleska, Jacek Roguła, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski, Anna Patelska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Blach

Wobec powyższego Uchwała Nr XLIV/315/22 została podjęta. (Zał. Nr 17)

6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu ustawy o pieczy zastępczej i wspierania rodziny za rok 2021. (14:22:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:22:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 13

Sesję opuścili radni:

 1. Waldemar Kalina

P. Agata Nalewaja – Kierownik GOPS zreferowała sprawozdanie. (Zał. Nr 18 .)

7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnianach za rok 2021. (14:25:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:26:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Waldemar Kalina

P. Nalewaja zreferowała ten punkt (Zał. Nr 19 )

8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021. (14:28:00)

Ten punkt zreferowała p. Lidia Czurlok. P. Czurlok przekazała, że sprawozdanie było omówione na Komisji, radni otrzymali je do Biura Rady oraz zostało opublikowane na BIP (Zał. Nr 20)

9. Wolne wnioski. (14:30:00)

W tym punkcie p. Pyka podjął temat kredytu i  zapytał p. Wójta jak wygląda terminarz realizacji zadań dot. inwestycji: SPZOZ Jełowa ., ul. Nowa w Kępie i przedszkole.

P. Wójt stwierdził, że   kredytu mogło w ogóle nie być, gdyby ścieżka została zrealizowana zgodnie z harmonogramem i „ten kredyt to podarunek od zeszłej kadencji”. Opowiadając na pytanie podał, że ul. Nowa została zakończona w ubiegłym roku, trwa przygotowanie dokumentacji na termomodernizację przedszkola i SPZOZu . Bardzo często rozmawia z p. Skarbnik  o częściowym zwrocie kredytu, bo jest to już 66 tys. złotych za dwa kwartały. P. Pyka przekazał, że oczekuje informacji zwrotnej dot. kredytu, bo budżet nie jest duży i może się to skończyć ograniczeniem inwestycji lub administracji. Wójt odpowiedział, że tak jak w każdej gminie będą cięte inwestycje oraz administracja i jest to kwestia ogólnoświatowa.

Kolejno p. Deinert zapytał na kiedy jest planowanie zakończenie inwestycji ścieżki pieszo-rowerowej. P. Kierownik Kochanek odpowiedział, że termin realizacji jest wydłużony do końca sierpnia 2022 r. i wiąże się to ze zmianą dokumentacji. Następne pytanie p. Deinerta dotyczyło zapytania mieszkańców Osiedla Kwiatów o zjazd na ul. Rolną , który jest w złym stanie. P. Kochanek odpowiedział, że zjazd został pomniejszony do 6 metrów co wiązało się z większym bezpieczeństwem i tam też będzie przejście dla pieszych. P. Deinert poprosił o oznakowanie progów zwalniających w Biadaczu. P. Kochanek odpowiedział, że progi są oznakowane tymczasowo poprzez znaki i jest to teren budowy, gdzie jest ograniczenie prędkości, a docelowo będą progi właściwie oznaczone.

Następnie p. Kalina zapytał o plac zabaw przy świetlicy w Biadaczu, czy będzie doprowadzony do stanu poprzedniego z uwagi na zbliżające się spotkanie seniorów w lipcu. P. Kochanek zapewnił, że  układ całego placu będzie odtworzony.

P. Krzyścin odniósł się jeszcze raz do kredytu i stwierdzi, że wszyscy radni byli za wzięciem kredytu i wzięto go , aby gmina się rozwijała. P. Krzyścin wspomniał, że Gmina zawsze brała kredyty od czasu jak on jest radnym i „jest to normalne działanie , kiedy nie stać nas , aby wszystko finansować ze swoich środków” i radni „muszą się wszyscy uderzyć w piersi, że pewnych kwestii nie przewidzieli”.

P. Romanowski zabrał głos. Stwierdził, że bardzo się cieszy , że radny Kalina jest na sesji i zadał pytanie panu przewodniczącemu: „Kiedy pan przestanie przystawiać rękę do łamania statutu przez p. Przewodniczącego i przez poszczególnych członków komisji”. P. Romanowski wyjaśnił sprawę. 01. 10 .2021 r. jeszcze jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zlecił 2 kontrole panu Kalinie, jako kierownikowi zespołu kontrolującego oraz p. Deinertowi. W międzyczasie doszło do zmiany Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej , ale p. Romanowski nadał miał na uwadze co się z jego wnioskami o kontrolę dzieje. Z Biura Rady otrzymał info, ze jedna kontrola został przedłużona w dniu 9 grudnia 2021 r. a 2ga została przedłużona do 20 grudnia.2021 r. Od tego czasu nic się nie dzieje i nie wpłynęły żadne pisma do Biura Rady Gminy. Od zmiany Przewodniczącego Komisji rewizyjnej tj. od grudnia 2021 r. odbyły się 4 spotkania komisji na których nie było p. Kaliny i p. Deinerta. P. Przewodniczący Buchta odpowiedział, że nie ma żadnych możliwości , aby radnych na komisję zmusić do uczestnictwa i zaangażować w sprawę. P. Buchta zapewnił, że przypomina panom Kalinie i Deinertowi, aby zakończyć kontrolę ,co mogą zaświadczyć kierownicy zespołów kontrolnych. Dodał, że wiadomo mu , że kontrola od p. Deinerta się zakończyła i jest opracowywany protokół, a od p. Kaliny jeszcze się toczy. P. Kalina odpowiedział, że czeka na odpowiedź pani Dyrektor kiedy można się spotkać i uzyskać dokumenty i zaraz po tym spotkaniu kontrola się zakończy maksymalnie do 10 lipca 2022 r.

P. Krzyścin wyraził swoje zdanie , ze praca w komisji to ciężka praca, wiążąca się czasem z przeanalizowaniem kilkuset stron materiału i często Komisji Rewizyjnej nie udaje się zebrać z uwagi na brak większości.

P. Kalina zapytał o kwestie zjazdów po drugiej stronie ścieżki pieszo-rowerowej w Biadaczu i czy będzie to kostkowane P. Kochanek odpowiedział, że zjazdy nie będą kostkowane z powodu cięć finansowym i mieszkańcy mogą składać wnioski do zarządu dróg powiatowych.

Na koniec sesji p. Przewodniczący złożył życzenia Panu Wójtowi z okazji urodzin.

10. Zamknięcie obrad. (14:56:00)

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zakończył XLIV posiedzenie Rady Gminy Łubniany.

Załączniki:

Nr 1 – Listy obecności

Nr 2 – Porządek obrad

Nr 3 – Raport o stanie Gminy Łubniany za 2021 rok.

Nr 4- Uchwała Nr XLIV/306/22 

Nr 5- sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Łubniany za 2021 r

Nr 6 – opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Łubniany – sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2021 r.

Nr 7 – uchwała Komisji Rewizyjnej nr 1/22 w sprawie wniosku do Rady Gminy Łubniany  o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany za rok 2021.

Nr 8 - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany za 2021r.,

Nr 9 -  Uchwała Nr XLIV/307/22

Nr 10 - Uchwała  Nr XLIV/308/22

Nr 11 - Uchwała Nr XLIV/309/22

Nr 12 - Uchwała Nr XLIV/310/22

Nr 13 - Uchwała Nr XLIV/311/22

Nr 14 - Uchwała Nr XLIV/312/22

Nr 15 - Uchwała Nr XLIV/313/22

Nr 16 - Uchwała Nr XLIV/314/22

Nr 17 - Uchwała Nr XLIV/315/22

Nr 18 - Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu ustawy o pieczy zastępczej i wspierania rodziny za rok 2021

Nr 19 - Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnianach za rok 2021

Nr 20 - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

 

Protokołowała:

Joanna Kowalska