Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z XLIII sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018- 2023 - 30.05.2022 r.

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2022-05-30 o godz. 14:03:54, a zakończono o godz. 14:38:36 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 10 członków:

 1. Ryszard Buchta
 2. Krzysztof Deinert
 3. Bernadeta Drąg
 4. Ewald Fila
 5. Waldemar Kalina
 6. Jarosław Krzyścin
 7. Tomasz Pyka
 8. Jacek Roguła
 9. Zbigniew Romanowski
 10. Maria Waleska

1. Sprawy porządkowo-organizacyjne: (14:03:00)

1.1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, (14:03:00)

Przewodniczący Rady Gminy rozpoczął XLIII sesją Rady Gminy Łubniany, po czym przywitał wszystkich gości, radnych oraz pracowników Urzędu Gminy z Zastępcą Wójta na czele.

Zgodnie z listą obecności (Zał. Nr 1) w posiedzeniu brało udział 10 radnych na statutowy skład 15, wobec czego wszelkie decyzje, wnioski oraz uchwały miały moc wiążącą.

Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu uczestniczyli: p. Mariusz Piestrak – Zastępca Wójta, p. Joanna Marciniak – Skarbnik, p. Piotr Pośpiech – Sekretarz Gminy, P. Michał Moszner – Informatyk, p. Joanna Kowalska -  Inspektor ds. organizacyjnych, p. Łukasz Kochanek – Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.  Ponadto w posiedzeniu wzięli udział  p. Agata Nalewaja – Kierownik GOPS, P. Tomasz Siniew – Dyrektor ŁOK, p. Beata Bort – Dyrektor GZEAS, p. Elżbieta Lewandowicz – Radca Prawny.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad (14:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Krzysztof Deinert, Maria Waleska, Tomasz Pyka, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski, Ewald Fila, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta
 • BRAK GŁOSU(5):
  Piotr Blach, Waldemar Brisch, Norbert Dreier, Anna Patelska, Tomasz Żelasko

1.2. zatwierdzenie porządku obrad, (14:06:00)

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, (Zał. Nr 2)

1.3. zatwierdzenie protokołów: z XLI sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 25 kwietnia 2022 r. oraz z XLII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 6 maja 2022 r. (14:07:00)

Wobec braku uwag oraz pytań przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu z XLI sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 25 kwietnia 2022 r. (14:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski, Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Jacek Roguła, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(5):
  Piotr Blach, Waldemar Brisch, Norbert Dreier, Anna Patelska, Tomasz Żelasko

W wyniku głosowania protokół został zatwierdzony.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu z XLII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Łubniany z dnia 6 maja 2022 r. (14:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Zbigniew Romanowski, Krzysztof Deinert, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska, Jacek Roguła, Ewald Fila, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(5):
  Piotr Blach, Waldemar Brisch, Norbert Dreier, Anna Patelska, Tomasz Żelasko

W wyniku głosowania protokół został zatwierdzony.

2. Informacja Wójta Gminy Łubniany o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy Łubniany (14:08:00)

W tym punkcie p. Przewodniczący poinformował, że z uwagi na wyjazd p. Wójta ten punkt będzie poruszany w wolnych wnioskach, jeżeli p. Wójt dołączy do posiedzenia.

 

3. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok. Raport Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach. (14:09:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:09:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 11

Do sesji dołączyli radni:

 1. Waldemar Brisch

W tym punkcie p. Przewodniczący poinformował , że raport (Zał. Nr 3) był omawiany szczegółowo przez p.Agatę Nalewaję na komisjach. P. Krzyścin zabrał głos w tym punkcie i stwierdził, że działania GOPSu w Łubnianach są bardzo dobrze prowadzone, opieka nad seniorami jest wzorcowa, (przewóz osób niepełnosprawnych,  bank żywności , dom dziennego pobytu).

 

4. Podjęcie uchwał: (14:12:00)

4.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r., (14:12:00)

W tym punkcie p. Skarbnik przypomniała ,że propozycje do zmian budżetu radni dostali drogą mailową oraz były szeroko omawiane na posiedzeniach komisji. Dodała że zwiększa się dochody bieżące o 180.110,99 zł , w dochodach majątkowych o 438.753,54 zł , w wydatkach budżetowych o 345.765,00 zł i równocześnie zmniejszając o 86 tys. zł . Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 775.750,77 zł .

Wobec braku pytań i wniosków przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. (14:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Jacek Roguła, Waldemar Brisch, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Ewald Fila, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Blach, Norbert Dreier, Anna Patelska, Tomasz Żelasko

Wobec powyższego głosowania, Uchwała Nr XLIII/302/22 została przyjęta (Zał. Nr 4)

4.2. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2022- 2029, (14:15:00)

W tym punkcie p. Skarbnik stwierdziła, że uchwała jest konsekwencją zmian w uchwale budżetowej oraz, że projekt uchwały WPF został szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2022- 2029 (14:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Krzysztof Deinert, Ryszard Buchta, Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Zbigniew Romanowski, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch, Waldemar Kalina, Jacek Roguła, Maria Waleska, Tomasz Pyka
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Blach, Norbert Dreier, Anna Patelska, Tomasz Żelasko

Wobec powyższego, Uchwała Nr XLIII/303/22 została przyjęta (Zał. Nr 5)

4.3. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/297/22 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubniany, (14:16:00)

Ten punkt omówiła radca prawny, p. Elżbieta Lewandowicz, która przekazała, że uchwała podjęta 25 kwietnia 2022 r. wymaga skorygowania o kwestie związane z omyłką pisarską oraz, że radni otrzymali skorygowaną treść uchwały.

Głosowanie w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/297/22 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubniany (14:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch, Zbigniew Romanowski, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Tomasz Pyka
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Blach, Norbert Dreier, Anna Patelska, Tomasz Żelasko

Wobec powyższego, Uchwała Nr XLIII/304/22 została przyjęta (Zał. Nr 6)

4.4. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/97/93 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 listopada 1993 r. w sprawie utworzenia Łubniańskiego Ośrodka Działalności Kulturalnej. (14:18:00)

W tym punkcie Dyrektor Siniew przekazał, że zmiana statutu jest kosmetyczna i idzie w ślad za  uchwałą Rady Gminy z ubiegłego miesiąca o nadaniu bibliotece imienia Heleny Buchner. Dodał, że ulega poprawieniu adres placówki filii biblioteki w Luboszycach z ul. Kościelnej 4 na ul. Szkolną 4.

P. Pyka stwierdził, że zmieniamy uchwałę z dnia 16 listopada 1993 i czy w międzyczasie nie pojawiły się jakieś aktualizacje od 1993 roku. P. Siniew odpowiedział, że wydaje mu się , że trzeba bazować na pierwszej uchwale z 1993 roku powołującej Łubniański Ośrodek Kultury oraz, że były zmiany w 2014 roku i one idą w ślad za pierwszą z 1993 roku . Pan Buchta dopytał, czy nie należy też w uchwale ująć zmiany z 26 lutego 2013 roku.

Pan Przewodniczący ogłosił pięć minut przerwy w obradach, aby doprecyzować tą sprawę, tak, aby nadzór nie zakwestionował tej uchwały.

Po przerwie pan Przewodniczący oddał głos P. Piestrakowi. Zastępca Wójta zgłosił autopoprawkę do procedowanej przed chwilą uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XXIII/97/93 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 listopada 1993 r. oraz w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/198/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia Łubniańskiego Ośrodka Działalności Kulturalnej.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania w sprawie autopoprawki.

Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały (14:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina, Zbigniew Romanowski, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Jacek Roguła, Jarosław Krzyścin
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Blach, Norbert Dreier, Anna Patelska, Tomasz Żelasko

Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.

Następnie przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/97/93 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 listopada 1993 r. w sprawie utworzenia Łubniańskiego Ośrodka Działalności Kulturalnej (14:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Zbigniew Romanowski, Krzysztof Deinert, Ryszard Buchta, Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Waldemar Kalina, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska, Jacek Roguła, Tomasz Pyka
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Blach, Norbert Dreier, Anna Patelska, Tomasz Żelasko

Wobec powyższego, Uchwała Nr XLIII/305/22 została przyjęta. (Zał. Nr 7)

5. Wolne wnioski. (14:37:00)

W tym punkcie Zastępca Wójta wystosował zaproszenie, z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka, do rodziców z dziećmi na atrakcje, które odbędą się 1 czerwca od godziny 15tej obok Łubniańskiego Ośrodka Kultury.

6. Zamknięcie obrad. (14:38:00)

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zakończył XLIII posiedzenie Rady Gminy Łubniany.

Załączniki:

Nr 1 – listy obecności

Nr 2 – porządek obrad

Nr 3 – Ocena zasobów pomocy społecznej . Autor: Agata Nalewaja

Nr 4 – Uchwała Nr XLIII/302/22

Nr 5 – Uchwała Nr XLIII/303/22

Nr 6 – Uchwała Nr XLIII/304/22

Nr 7 – Uchwała Nr XLIII/305/22

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

 

Protokołowała:

Joanna Kowalska