Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLI/299/22

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 8 ust. 2, ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. Gminnej Bibliotece Publicznej w Łubnianach, działającej w strukturach Łubniańskiego Ośrodka Kultury, nadaje się imię Heleny Buchner. § 2. W Statucie Łubniańskiego Ośrodka Kultury nadanym uchwałą nr XXVIII/204/13 z dnia 27 maja 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:
a) w § 4 Statutu określenie „Gminna Biblioteka Publiczna w Łubnianach” zastępuje się określeniem „Gminna Biblioteka Publiczna w Łubnianach im. Heleny Buchner”;
b) w § 16 pkt. 2 Statutu określenie „Dla Biblioteki: Łubniański Ośrodek Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Łubnianach wraz z adresem i NIP” zastępuje się określeniem„Dla Biblioteki: Łubniański Ośrodek Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Łubnianachim. Heleny Buchner wraz z adresem i NIP”
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. § 4. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Łubniańskiego Ośrodka Kultury

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

PDF    Uchwała Nr XLI/298/22 Rady Gminy Łubniany z dnia 25-04-2022 w sprawie nadania imienia Gminnej Bibliotece Publicznej w Łubnianach, działającej w strukturach Łubniańskiego Ośrodka Kultury w Łubnianach