Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLI/297/22

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art.19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 2028) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubniany, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały opracowany przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne - Plada sp. z o.o. z siedzibą Chrząstowice (46-053) ul. Ozimska 17. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

 

PDF    Uchwała Nr XLI/297/22 Rady Gminy Łubniany z dnia 25-04-2022 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubniany