Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLI/296/22

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) i art. 21 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 172 ) Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łubniany na lata 2022-2026 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

 

PDF    Uchwała Nr XLI/296/22 Rady Gminy Łubniany z dnia 25-04-2022 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łubniany na lata 2022-2026