Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLI/295/22

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. 2021 r., poz. 1372 ze zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. 2021 r., poz. 305 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:
1) zwiększa się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 96.877,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zmniejsza się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 58.677,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 3) zwiększa się wydatki budżetowe majątkowe o kwotę 57.128,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 4) zmniejsza się wydatki budżetowe majątkowe o kwotę 57.128,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
§ 2. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:
1) zwiększa się dochody budżetowe bieżące o kwotę 38.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. W uchwale Nr XXXVI/259/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r. tabela nr 4„Zadania inwestycyjne w 2022r”- otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,, tabela „Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu gminy Łubniany w roku 2022" otrzymuje brzmienie jak w zał. 5 do niniejszej uchwały., zał. 2 "Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 r” otrzymuje brzmienie jak w zał. 6 do niniejszej uchwały § 4. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2022 r. stanowi kwoty:
1) Dochody ogółem: 57.695.124,84 zł, w tym:
a) dochody bieżące: 42.620.265,05 zł,
b) dochody majątkowe: 15.074.859,79 zł;
2) Przychody ogółem: 5.582.449,18 zł; 3) Wydatki ogółem: 61.761.019,73 zł, w tym:
a) wydatki bieżące: 43.493.582,17 zł,
b) wydatki majątkowe: 18.267.437,56 zł;
4) Rozchody ogółem: 1.516.554,29 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

 

PDF    Uchwała Nr XLI/295/22 Rady Gminy Łubniany z dnia 25-04-2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.