Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał - 2013 r.

Sesja Rady Gminy 28.01.2013 r.

1) W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2023.DOCUzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej WPF 28.01.2013 r r.doc (31,00KB)DOCProjekt uchwały- zm. 28.01.2013 r.doc (27,00KB)DOCObjaśnienia do WPF - 2013 r.doc (79,50KB)PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf (201,24KB)PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (275,69KB)

2) W sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.DOCPropozycja zmiany budżetu na 2013 - uzasadnienie.doc (43,50KB)XLSZadania inwestycyjne na 2013 r.xls (29,50KB)XLSWydatki sołectw na 2013 r - Zał. nr 9.xls (42,00KB)XLSPrzychody i rozchody na 2013 r - zał. nr 3.xls (24,00KB)XLSDotacje z budżetu na 2013- zał. nr 7.xls (35,00KB)DOCProjekt uchwały zm. budżetu 28.01.2013 r.doc (84,50KB)

3) W sprawie: udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Opolu DOCProjekt uchwały.doc (24,00KB)DOCUzasadnienie do Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu.doc (20,50KB)

4) W sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV171/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Łubniany jest organem prowadzącym na rok 2013.DOCZmiana Uchwały doskonalenie 2012.doc (14,77KB)

5) W sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uznania za użytek ekologiczny stanowisk Storczyka krwistego i szerokolistnego.DOCOBWIESZCZENIE storczyk.doc (19,65KB)

6) W sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany.

7) W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych przez gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Komprachcice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Olszanka, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa.DOCProjekt uchwały w sprawie porozumienia na sesję.doc (38,50KB)

8) W sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Łubnianach.DOCProjekt uchwały - REGULAMIN Łubniany-1.doc (45,00KB)

9) W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łubniany na 2013 rok.DOCProjekt uchwały-plan pracy Komisji Rewizyjnej.doc (30,50KB)

10) W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświatowej Rady Gminy Łubniany na 2013 rok.DOCProjekt uchwały - plan pracy Komisji Oświatowej.doc (32,00KB)

11) W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Samorządowej Rady Gminy Łubniany na 2013 rok.DOCProjekt uchwały-plan pracy Komisji Samorzadowej.doc (31,00KB)

12) W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolno - Gospodarczej Rady Gminy Łubniany na 2013 rok.DOCProjekt uchwały - plan pracy Komisji Rolno - Gospodarczej.doc (28,50KB)

Sesja Rady Gminy 26.02.2013 r.

1) W sprawie uchylenia obwieszczenia Rady Gminy Łubniany z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uznania za użytek ekologiczny stanowisk Storczyka krwistego i szerokolistnego.DOCprojekt uchwaly_uchylenie_obwieszczenia_tekst_jednolity_STORCZYK.doc (27,50KB)

2) Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uznania za użytek ekologiczny stanowisk Storczyka krwistego i szerokolistnego.DOCprojekt - OBWIESZCZENIE_tekst_jednolity_STORCZYK.doc (40,50KB)

3) W sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.DOCprojekt nadania nazwy ulic.doc (31,00KB)

4) W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy

Łubniany na rok 2013.DOCProjekt uchwały - Program Opieki nad Zwierzętami na 2013 - Łubniany.doc (85,00KB)

5) W sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oreaz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Łubniany.DOCProjekt Uchwały ws wymagań dla przedsiębiorców w zakresie usług opieki nad bezd. zwierz.doc (41,50KB)

6) W sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/97/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 16 listopada 1993 r. w sprawie utworzenia Łubniańskiego Ośrodka Działalności Kulturalnej.DOCProjekt uchwały - statut ŁOK.doc (61,00KB)

7) W sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa Robotnika w Osowcu - Węgrach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. DOCProjekt uchwały - udzielenie dotacji Kolanowice.doc (28,00KB)

8) W sprawie przystąpienia Gminy Łubniany do Związku Gmina Śląska Opolskiego w Opolu i przyjęcia jego Statutu. DOCprojekt uchwały - Związek Gmin.doc (35,00KB)

Sesja Rady Gminy 26.03.2013 r.

1) W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy ŁubnianyDOCprojekt uchwały - zmiana WPF.doc (27,00KB)DOCObjaśnienia do WPF - 2013 r.doc (80,00KB)PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf (74,26KB)PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (100,94KB) DOCUzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej WPF 26.03.2013 r r.doc (30,00KB)

2) W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.     DOCprojekt uchwały - zmiana budżetu.doc (57,00KB)XLSZadania inwestycyjne na 2013 r.xls (29,50KB)XLSWydatki sołectw na 2013 r - Zał. nr 9.xls (42,50KB)XLSPrzychody i rozchody na 2013 r - zał. nr 3.xls (24,00KB)XLSDotacje z budżetu na 2013- zał. nr 7.xls (35,00KB)DOCPropozycja zmiany budżetu na 2013 - uzasadnienie.doc (44,00KB)

3) W sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2014 r.DOCUzasadnienie do Uchwały na rok 2013[1].doc (23,00KB)DOCProjekt uchwały - Wyrażenie_niewyrażenie_zgody_na_wyodrębnienie_funduszu_sołeckiegot.doc (24,00KB)

Sesja Rady Gminy 27.05.2013 r.

1) W sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/198/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały XXIII/97/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 16 listopada 1993 r. w sprawie utworzenia Łubniańskiego Ośrodka Działalności Kulturalnej.DOCUzasadnienie - zmiana statutu ŁOK.doc (28,00KB)DOCprojekt uchwały - zmiana statutu ŁOK.doc (79,50KB)

2) W sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej.DOCprojekt uchwały - nadanie nazwy.doc (8,60MB)

3) W sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.DOCprojekt uchwały - odbieranie odpadów.doc (4,82MB)

4) W sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łubniany na lata 2013-2017.DOCWieloletni program lata 2013-2017.doc (151,50KB)

5) W sprawie: przystąpienia do porozumienia międzygminnego w zakresie wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską.DOCProjekt Uchwały w sprawie przystapienia do porozumienia.doc (27,00KB)DOCPOROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE.doc (82,00KB)

Sesja Rady Gminy 24.06.2013 r.

1) W sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Gminy Łubniany za 2012 r.DOCUzasadnienie - zatwierdzenie sprawozdań.doc (22,50KB)DOCprojekt uchwały - zatwierdzenie sprawozdań.doc (26,50KB)

2) W sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany.DOCUzasadnienie - udzielenie absolutorium.doc (23,50KB)DOCProjekt uchwały - udzielenie absolutorium.doc (24,50KB)

3) W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2024.DOCU C H W A Ł A Nr- zm. 24.06.2013 r.doc (28,50KB)DOCObjaśnienia do WPF - 2013 r.doc (90,50KB)PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf (89,33KB)PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (104,14KB)

4) W sprawie: zmiany budżetu Gminy Łubniany na rok 2013.XLSZadania inwestycyjne na 2013 r.xls (29,50KB)XLSPrzychody i rozchody na 2013 r - zał. nr 3.xls (24,00KB)XLSDotacje z budżetu na 2013- zał. nr 7.xls (35,50KB)DOCprojekt uchwały zm. budżetu 24.06.2013 r.doc (71,50KB)DOCPropozycja zmiany budżetu na 2013 - uzasadnienie.doc (48,50KB)

5) W sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Łubniany oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.DOCUzasadnienie - niepubliczne przedszkola.doc (31,50KB)XLSZałącznik do Uchwały Nr.......z dnia 24.06.2013 r.xls (36,00KB)DOCProjekt uchwały - dotacje dla niepublicznych przedszkoli.doc (36,50KB)

6) W sprawie: planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Łubniany.

7) W sprawie: trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.DOCUzasadnienie - inicjatywa lokalna.doc (27,00KB)DOCinicjatywa_lokalna.doc (60,50KB)

8) W sprawie: przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.DOCUchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu - gminy.doc (31,50KB)PDFuzasadnienie -projekt partnerski.pdf (339,07KB)

Sesja Rady Gminy Łubniany 29.07.2013 r.:

1) W sprawie w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  2013 – 2024. DOCProjekt uchwały - WPF.doc (27,00KB) DOCUzasadnienie do WPFr.doc (31,50KB)  PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf (80,64KB) PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (104,03KB) DOCObjaśnienia do wPF.doc (81,00KB)

2) W sprawie: zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2013 rok. DOCProjekt uchwały - budżet.doc (58,50KB) XLSZadania inwestycyjne na 2013 r.xls (29,50KB)  XLSWydatki sołectw na 2013 r - Zał. nr 9.xls (42,50KB)XLSDotacje z budżetu na 2013- zał. nr 7.xls (36,00KB) XLSPrzychody i rozchody na 2013 r - zał. nr 3.xls (24,00KB)  DOCPropozycja zmiany budżetu na 2013 - uzasadnienie.doc (49,50KB)

3) W sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji w miejscowości Łubniany – etap II. RTFProjekt Uchwały w sprawie pożyczki - WFOŚiGW - rtf.rtf (44,49KB) DOCUzasadnienie do pożyczki na kan.Łubniany z WFOŚiGW.doc (24,00KB)

Sesja Rady Gminy Łubniany 16.09.2013 r.:

1) W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024.DOCProjekt uchwały WPF.doc (24,00KB) DOCObjaśnienia przyjętych.doc (79,50KB) PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf (81,38KB) PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (378,17KB) DOCUzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej WPF 16.09.2013 r r.doc (30,50KB)

2) W sprawie: zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2013 rok. DOCProjekt uchwały zm. budżetu.doc (60,50KB) XLSZadania inwestycyjne na 2013 r.xls (30,00KB) XLSWydatki sołectw na 2013 r - Zał. nr 9.xls (42,50KB) XLSDotacje z budżetu na 2013- zał. nr 7.xls (37,00KB) DOCPropozycja zmiany budżetu na 2013 - uzasadnienie.doc (53,50KB)

3) W sprawie: zmiany Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie. DOCProjekt uchwały -statut Dolna Mała Panew.doc (29,00KB) DOCZałącznik do projektu uchwały - statut Dolna Mała Panew.doc (84,50KB)

4) W sprawie: przyjęcia Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu. PDFProjekt uchwały -zmiana statutu Związku Gmin Ślaska Opolskiego.pdf (656,62KB) 

5) W sprawie: trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. DOCProjekt uchwały - inicjatywa lokalna.doc (44,50KB)

6) W sprawie: utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska DOCProjekt uchwały AO.doc (28,00KB) DOCPROJEKT STATUTU STOWARZYSZENIA AO.doc (92,50KB) DOCWykaz gmin do AO.doc (24,00KB) DOCUzasadnienie -AO.doc (33,00KB)

Sesja Rady Gminy Łubniany 25.11.2013 r.:

1) W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2024 DOCUzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej WPF 25.11.2013 r r.doc (32,50KB) DOCProjekt uchwały WPF.doc (24,00KB) DOCObjaśnienia przyjętych.doc (115,00KB) PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf (85,61KB)PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (104,70KB)

2) W sprawie: zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2013 rok DOCPropozycja zmiany budżetu na 2013 - uzasadnienie.doc (56,00KB)XLSZadania inwestycyjne na 2013 r.xls (39,50KB)XLSWydatki sołectw na 2013 r - Zał. nr 9.xls (52,00KB)XLSPrzychody i rozchody na 2013 r - zał. nr 3.xls (24,00KB)XLSDotacje z budżetu na 2013- zał. nr 7.xls (37,00KB)DOCProjekt uchwały - zmiana budżetu.doc (74,50KB)

3) W sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Łubniany DOCProjekt uchwały - taryfy 2014 z uzasadnieniem.doc (28,00KB) PDFWniosek WiK 2014.pdf (117,73KB)PDFTabela G H.pdf (23,38KB)PDFTabela E F.pdf (29,00KB)PDFTabela D.pdf (32,90KB)PDFTabela C.pdf (34,41KB)PDFTabela A B.pdf (27,08KB)

4) W sprawie: uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy ŁubnianyDOCProj. Uchwłay-plan zaopatrzenia w ciepło.doc (34,00KB) DOCXZałącznik do planu zaopatrzenia w ciepło..docx (3,52MB)

5) W sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany DOCProjekt Uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości..doc (123,00KB)

6) W sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok DOCProjekt uchwały-Gminny Program przeciwdziałania narkomanii.doc (72,00KB)

7) W sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. DOCProjekt uchwały - Gminny Program Alkoholowy..doc (99,50KB)

8) W sprawie: regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Łubniany najlepszym uczniom w Gminie Łubniany pt. "Najlepszy z najlepszych"DOCZałącznik Nr 1,2 do Regulaminu Najlepszy z najlepszych.doc (98,50KB) DOCProjekt uchwały do regulaminu najlepszy z najlepszych.doc (26,50KB)DOCZałącznik-Regulamin stypendium Wójta nowe.doc (49,50KB)

9) W sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIII/121/09 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w gminie ŁubnianyDOCZałącznik Nr 1 do obwieszczenia.doc (124,00KB)DOCuzasadnienie obwieszczenie.doc (23,50KB) DOCOBWIESZCZENIE.doc (34,50KB)

10) W sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomościDOCuzasadnienie do stawek na 2014r.doc (24,00KB) DOCProjekt uchwały - stawki podatku na 2014 r.doc (29,00KB)

11) W sprawie: zaopiniowania planu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji "Dobrzeń Wielki" DOCProj. Uchwłay AGLOMERACJA DOBRZEŃ WLK.doc (32,50KB)

12) W sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Luboszycach DOCProj. Uchwłay REGULAMIN Luboszyce.doc (36,00KB)

13) W sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 DOCProjekt uchwały-Program współpracy.doc (57,50KB) DOCUzasadnienie - Program współpracy.doc (34,00KB)

Sesja Rady Gminy Łubniany 17.12.2013 r.:

1) W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy łubniany na lata 2013 - 2024. DOCU C H W A Ł A Nr.doc (24,00KB)

DOCObjaśnienia przyjętych.doc (118,50KB) PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf (84,51KB) PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (378,60KB)DOCUzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej WPF 17.12.2013 r r.doc (31,00KB)

2) W sprawie: zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2013 r. DOCPropozycja zmiany budżetu na 2013 - uzasadnienie.doc (53,00KB)XLSZadania inwestycyjne na 2013 r.xls (40,00KB) XLSWydatki sołectw na 2013 r - Zał. nr 9.xls (52,50KB) XLSDochody jednostek oświaty na 2013 r.xls (30,00KB) DOCU C H W A Ł A zm. budżetu 17.12.2013 r.2013 r.doc (70,00KB)

3) W sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2014 - 2024.

4) W sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Łubniany na 2014 r. XLSWydatki sołectw na 2014 r.xls (42,50KB)XLSWydatki na zadania zlecone na 2014 r.xls (26,50KB) XLSPrzychody i rozchody na 2014 r.xls (23,00KB) XLSInwestycje na 2014 r.xls (30,50KB) XLSDotacje z budżetu na 2014-.xls (35,00KB)XLSDochody na zadania zlecone na 2014 r.xls (24,00KB) XLSDochody i wydatki dział 851 rozdział 85154 - 2014 r.xls (35,50KB) XLSDochody jednostek oświaty na 2014 r.xls (29,00KB)PDFWydatki na 2014 r.pdf (96,67KB) PDFPlan dochodów na 2014 r.pdf (90,87KB) DOCU c h w a ł a N r - na 2014 r.doc (55,00KB)

5) W sprawie: podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu parnterskiego pn. "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013PDFprojekt uchwały Aglomeracja Opolska.pdf (553,20KB) DOCANEKS do umowy partnerskiej projekt.doc (114,00KB)

6) W sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na inne zadania niż, określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

7) W sprawie: ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Łubniany jest organem prowadzącym na rok 2014.DOCXUzasadnienie do uchwały dot. doskonalenia.docx (11,72KB) DOCXUchwała doskonalenie.docx (16,09KB)

8) W sprawie: opłaty za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łubniany.DOCXUzasadnienie-opłaty.docx (12,71KB) PDFprojekt uchwały - oplata.pdf (434,05KB)