Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Wykonanie projektu budowlano wykonawczego wraz z operatem wodnoprawnym na budowę przepustu drogowego w m. Jełowa

Łubniany, dnia 15.01.2013 r.

RG.6332.2.2013.SK

 

Zapytanie ofertowe

 

pn. „Wykonanie projektu budowlano wykonawczego wraz z operatem wodnoprawnym na budowę przepustu drogowego w m. Jełowa”

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
(t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

 

I. ZAMAWIAJĄCY

            Gmina Łubniany

            ul. Opolska 104

            46-024 Łubniany

            tel. 77 4270 591

            fax. 77 4215 024

NIP: 9910344913, REGON: 531413142

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano wykonawczego oraz operatu wodnoprawnego na budowę przepustu pod drogą gruntową na terenie działki nr 66 k.m. 6 obręb Jełowa własności Gminy Łubniany z uwzględnieniem dokumentacji przedprojektowej opracowanej w przedmiotowym zakresie. Przedmiot zamówienia obejmuje również uzyskanie stosownych pozwoleń tj. wodnoprawnego oraz budowlanego.

Planowany przepust ma zapewnić odpływ wód gromadzących się w przydrożnym rowie, który  znajduje się na terenie posesji nr 20a, 20b i 20c będącymi przy ul. Nadleśnej, do studzienki przepływowej umiejscowionej na terenie działki nr 66 k.m. 6 obręb Jełowa.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 02.04.2013 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.    Oferent powinien złożyć ofertę według załączonego do niniejszego pisma Formularza Ofertowego Wykonawcy.

2.    Do oferty należy dołączyć kserokopię uprawnień projektowych projektanta w specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia.

3.    Zaleca się, aby Oferent wykonał oględziny przedmiotu zamówienia w terenie.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty lub może zostać dostarczona osobiście na ww. adres siedziby Zamawiającego lub na nr faks 77 4215 024 do dnia 31.01.2013 r. do godziny 14.00 .

2.    Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 01.02.2013 r.

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 100%.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.    Zamawiający zawiadomi Oferenta telefonicznie, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w ciągu 7 dni od oceny ofert.

2.    Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, gdy najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie zadania.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

1.    W siedzibie Zamawiającego do wglądu znajduje się dokumentacja przedprojektowa opracowana w przedmiotowym zakresie.

2.    Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Zamawiającego lub udziela ich Pan Sebastian Kansy pod numerem telefonu 77 4270 591 oraz adresem email: .

IX. ZAŁĄCZNIKI

  1. Formularz Ofertowy Wykonawcy na przedmiot zamówienia.
  2. Kopia mapy ewidencyjnej gruntów i budynków z naniesionymi elementami objętymi niniejszym  zapytaniem.

 

DOCzapytanie ofertowe na wykonanie proj. dot. przepsutu drog. - Jełowa, Nadleśna.doc (50,00KB)

 

JPEGZałącznik nr 2 - kopia mapy ewidencyjnej.jpeg (73,21KB)

 

DOCZałącznik nr 1 - Formularz Ofertowy Wykonawcy.doc (40,50KB)