Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Łubnianach

ZARZĄDZENIE NR 32/2022
WÓJTA GMINY ŁUBNIANY

z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Łubnianach

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1428) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Łubnianach, ul. Opolska 69, 46-024 Łubniany.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, na stronie internetowej Gminy Łubniany www.lubniany.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.lubniany.pl oraz na tablicy ogłoszeń Publicznego Przedszkola w Łubnianach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Łubniany
Paweł Wąsiak


Załącznik do zarządzenia
Nr 32/2022 Wójta Gminy Łubniany
z dnia 15 marca 2022 r.

WÓJT GMINY ŁUBNIANY
ogłasza konkurs na stanowisko
DYREKTORA
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
W ŁUBNIANACH
46-024 Łubniany, ul. Opolska 69

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej lub publicznej placówce (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1449).

1. Wymagane dokumenty:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

  • stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
  • stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

  • imię (imiona) i nazwisko,
  • datę i miejsce urodzenia,
  • obywatelstwo,
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2): świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia,

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) w przypadku cudzoziemca - poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:

  • dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub
  • dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
  • dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

7) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289),

11) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

12) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.),

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

2. Na żądanie organu prowadzącego szkołę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

3. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem odpowiednio: „Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Łubnianach” w terminie do dnia 30 marca 2022 r. do godz. 14:00, w sekretariacie Urzędu Gminy w Łubnianach, lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy w Łubnianach, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany. W przypadku nadesłania pocztą o dacie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Łubnianach.

5. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

6. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Łubniany.

7. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

PDF    Zarządzenie Nr 32 Wójta Gminy Łubniany z dnia 15-03-2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Łubnianach (209,46KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z konkursem na dyrektora publicznej szkoły/przedszkola (20,84KB)