Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z XXXIX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018- 2023 – 15.03.2022 r.

Protokół z XXXIX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018- 2023 – 15.03.2022 r.

Obrady rozpoczęto 2022-03-15 o godz. 08:05:28, a zakończono o godz. 08:29:04 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Piotr Blach
 2. Waldemar Brisch
 3. Ryszard Buchta
 4. Bernadeta Drąg
 5. Norbert Dreier
 6. Ewald Fila
 7. Waldemar Kalina
 8. Jarosław Krzyścin
 9. Anna Patelska
 10. Tomasz Pyka
 11. Jacek Roguła
 12. Zbigniew Romanowski
 13. Tomasz Żelasko
 1. Otwarcie sesji (08:05:00)

Przewodniczący Rady Gminy rozpoczął XXXIX sesję Rady Gminy Łubniany, po czym przywitał wszystkich gości , radnych, pracowników Urzędu Gminy z p. Wójtem na czele.

 1. stwierdzenie prawomocności obrad (08:05:00)

Zgodnie z listą obecności (Zał. Nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 13 radnych na statutowy skład 15, wobec czego wszelkie decyzje, wnioski oraz uchwały miały moc wiążącą.

Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu uczestniczyli: p. Paweł Wąsiak – Wójt Gminy Łubniany,  p. Mariusz Piestrak - Zastępca Wójta Gminy Łubniany, p. Joanna Marciniak – Skarbnik, p. Joanna Kowalska - insp. ds. organizacyjnych,  p. Michał Moszner – informatyk.

1.2. zatwierdzenie porządku obrad (08:07:00)

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad (08:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Anna Patelska, Zbigniew Romanowski, Norbert Dreier, Ewald Fila, Piotr Blach, Waldemar Brisch, Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Tomasz Pyka, Jarosław Krzyścin
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Maria Waleska

W wyniku głosowania, porządek obrad został zatwierdzony.

2. Podjęcie uchwał (08:07:00)

2.1. w sprawie zmiany uchwały budżetu Gminy Łubniany na 2022 r. (08:07:00)

Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały (08:09:00)

W tym punkcie głos zabrał p. Wójt, który poprosił o przyjęcie autopoprawki do załącznika nr 2 do przedłożonego projektu uchwały. Szczegóły autopoprawki przedstawiła p. Skarbnik.     P. Skarbnik zapewniła, że zmiana jest zmianą słowną i nie spowoduje zmiany w budżecie gminy.

Wobec braku pytań oraz wniosków, przystąpiono do głosowania.

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Norbert Dreier, Tomasz Żelasko, Zbigniew Romanowski, Jarosław Krzyścin, Bernadeta Drąg, Piotr Blach, Jacek Roguła, Waldemar Kalina, Anna Patelska, Tomasz Pyka, Ewald Fila, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Maria Waleska

Autopoprawka została przyjęta.

Ten punkt omówiła p. Skarbnik, podając kolejno zmiany w dochodach bieżących w budżecie, do których zaliczyła:

 -  wprowadzenie  dotacji celowej w ramach grantu Cyfrowa Gmina, z której korzysta UG Łubniany oraz Łubniański Ośrodek Kultury, w  kwotach 162.300 zł oraz 52.200 zł ,

-  wprowadzenie subwencji z budżetu państwa w ramach pomocy społecznej do szkól na zatrudnienie pomocy psychologiczno- pedagogicznej,

- dotacja na dalszą realizację projektu ROSA- Resocjalizacja Otwartość Socjoterapia i Aktywność.      

Następnie p. Skarbnik przekazała, że zmiany w wydatkach budżetowych majątkowych obejmują między innymi wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- realizacja projektu „Cyfrowa gmina” w kwocie 83.100,00 zł.

Kolejno p. Skarbnik omówiła zmiany w dochodach majątkowych, do których zaliczyła:

- otrzymanie dotacji celowej na budowę ścieżki pieszo- rowerowej Kępa- Biadacz w kwocie 1.806.895,55 zł

- dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ulicy Akacjowej i ul. Sportowej w Kępie na kwoty: 1.143.250,45 zł oraz 740.183,55 zł.

Pani Skarbnik poinformowała, że środki z nagrody otrzymanej w programie „ Rosnąca odporność” na realizację zadań w celu przeciwdziałaniu COVID w kwocie 250.000,00 zł  zostały przeznaczone na budowę Zakładu Opieki Zdrowotnej w Luboszycach oraz na działania promocyjne związane z  tzw. : „ wyszczepieniem”. P. Skarbnik przekazała, że PSP Łubniany otrzymała większe wsparcie na realizację dodatkowych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, ponieważ jako jedyna złożyła zapotrzebowanie na tego typu zajęcia. P. Skarbnik poinformowała o zwiększeniu środków na projekt ROSA i zmianach w funduszu sołeckim, które likwidują zakup kamer i rejestratora na ul. Brzozową, Nadleśną i boisko sportowe w Jełowej i wprowadzają zakup  i montaż garażu typu blaszak na magazyn na sprzęt sołecki w Jełowej oraz zakup traktorka do koszenia trawy w Kolanowicach.

P. Skarbnik wskazała następujące zwiększenia w wydatkach majątkowych:

- zwiększenie środków na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Kępie

- przesunięcie własnych środków gminnych z 2023 r. na 2022 r. jako wkład własny na realizację projektu ZOZ w Luboszycach, gdzie jest przekazane 200.000,00 zł z nagrody Covidowej.

Kolejno p. Wójt odniósł się do dochodów majątkowych w zakresie zwiększenia środków na projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej Kępa- Biadacz. Zaznaczył, że kwota 1.806.895,55 zł to środki zewnętrzne. W tej kwestii podziękował  Przewodniczącemu Rady Gminy Łubniany p. Buchcie oraz p. Krzyścinowi jako Przewodniczącemu Komisji Samorządowej, którzy brali udział w rozmowach z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego o słuszności zwiększenia dotacji na powyższy projekt.

Następnie p. Pyka zapytał dlaczego GZEAS i GOPS nie biorą udziału projekcie Cyfrowa Gmina i czy zostały poinformowane w tym temacie. P. Wójt odpowiedział, że procedurą przygotowania tego tematu zajmował się Referat Organizacyjny oraz p. Michał Moszner, który telefonicznie kontaktował się z jednostkami gminy i przekazał informacje dot. możliwości wymiany sprzętu komputerowego i tylko ŁOK zgłosił chęć udziału w projekcie.

P. Buchta zadał pytanie, czy w podanej wcześniej kwocie, ponad  1.800.000,00 zł,  zawarta jest pomoc Starostwa Opolskiego na dokończenie drogi w Biadaczu. P. Wójt odpowiedział, że zwiększenie o 1 mln 800 tys. zł to środki z oszczędności  projektu. P. Buchta zapytał, czy Gmina Łubniany będzie mieć dofinasowanie tak, jak inne gminy na poziomie 85 %  i czy to, że udało się udało pozyskać środki zewnętrzne znosi zaciągnięcie kredytu. P. Wójt przekazał, że Gmina Łubniany wykorzystała pierwszą transzę kredytu oraz, że druga transza tj. ponad 2 mln złotych znajduje się na rachunku bankowym gminy. P. Buchta spytał, czy z tych tzw. uwolnionych pieniędzy można korzystać na budowę dróg w Kępie. P. Wójt zadeklarował, że są to środki gminy i można je zadysponować na drogi, nie łamiąc żadnej umowy z bankiem.

Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetu Gminy Łubniany na 2022 r. (08:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Zbigniew Romanowski, Norbert Dreier, Anna Patelska, Tomasz Żelasko, Tomasz Pyka, Ewald Fila, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin, Waldemar Kalina, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Maria Waleska

Wobec powyższego głosowania, Uchwała Nr XXXIX/284/22 została przyjęta (Zał. Nr 3)

2.2. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/281/22 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (08:25:00)

P. Skarbnik zaznaczyła, że w powyższej uchwale nie wskazano terminu wejścia w życie , a nie jest to akt prawa miejscowego, który automatycznie wchodzi po 14 dniach, w związku z czym tą uchwałę należy uchylić i równocześnie podjąć nową ze stosownym zapisem w paragrafie 4, czyli, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wobec braku pytań oraz wniosków, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/281/22 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (08:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Zbigniew Romanowski, Anna Patelska, Norbert Dreier, Piotr Blach, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Jacek Roguła
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Maria Waleska

Wobec powyższego głosowania, Uchwała Nr XXXIX/285/22 została przyjęta ( Zał. Nr 4)

2.3. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/260/21 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2022- 2029 (08:27:00)

W tym punkcie p. Skarbnik poinformowała, że z uwagi na zmianę wieloletniej struktury wydatków, czyli między innymi budowa ZOZu , należy podjąć wzmiankowaną uchwałę.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/260/21 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2022- 2029 (08:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Anna Patelska, Zbigniew Romanowski, Piotr Blach, Tomasz Żelasko, Norbert Dreier, Jarosław Krzyścin, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Ryszard Buchta, Tomasz Pyka, Jacek Roguła, Waldemar Brisch
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Maria Waleska

Wobec powyższego, Uchwała Nr XXXIX/286/22 została przyjęta (Zał. Nr 5)

 1. Zamknięcie obrad (08:28:00)

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zakończył XXXIX posiedzenie Rady Gminy Łubniany.

Załączniki:

Nr 1 – listy obecności

Nr 2 – porządek obrad

Nr 3 – Uchwała Nr XXXIX/284/22

Nr 4 – Uchwała Nr XXXIX/285/22

Nr 5 – Uchwała Nr XXXIX/286/22

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

 

Protokołowała

Joanna Kowalska