Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z XXXVII sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 – 2023 – 31.01.2022 r. - tryb zdalny

Protokół z XXXVII sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 – 2023 – 31.01.2022 r. - tryb zdalny

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, (14:04:00)

Obrady rozpoczęto 2022-01-31 o godz. 14:04:14, a zakończono o godz. 16:08:27 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Piotr Blach
 2. Waldemar Brisch
 3. Ryszard Buchta
 4. Bernadeta Drąg
 5. Norbert Dreier
 6. Ewald Fila
 7. Waldemar Kalina
 8. Jarosław Krzyścin
 9. Anna Patelska
 10. Tomasz Pyka
 11. Jacek Roguła
 12. Zbigniew Romanowski
 13. Maria Waleska

Przewodniczący Rady Gminy, rozpoczął XXXVII posiedzenie Rady Gminy Łubniany, po czym, przywitał wszystkich zaproszonych gości, radnych oraz pracowników Urzędu Gminy z p. Wójtem na czele a także kierowników jednostek organizacyjnych.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 13 radnych na statutowy skład 15, wobec czego wszelkie decyzje, wnioski, uchwały oraz rozpatrzenia miały moc wiążącą.

Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu wzięli udział: p. Paweł Wąsiak – Wójt Gminy Łubniany, p. Mariusz Piestrak – Zastępca Wójta Gminy, p. Joanna Marciniak – Skarbnik Gminy, p. Piotr Pośpiech – Sekretarz Gminy, p. Piotr Dziedzic – Kierownik referatu gospodarki gruntami, p. Łukasz Kochanek – kierownik referatu budownictwa, p. Michał Moszner – Informatyk. Ponadto w posiedzeniu wziął udział p. Jacek Pietrzyk  - przedstawiciel firmy Atmoterm.

1.1. zatwierdzenie porządku obrad, (14:04:00)

P. Wójt poprosił o dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu położonego w miejscowości Luboszyce w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat w punkcie 3.11.

Kolejno p. Buchta zaproponował dodanie do porządku obrad projektu uchwały  w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, który został zaproponowany do podjęcia podczas posiedzenia Komisji.

Wobec braku dalszych wniosków, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie dodania punktu 3.11 do porządku obrad (14:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Anna Patelska, Norbert Dreier, Zbigniew Romanowski, Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Piotr Blach, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Jacek Roguła, Waldemar Kalina, Waldemar Brisch
 • BRAK GŁOSU(4):
  Ryszard Buchta, Krzysztof Deinert, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko

Nastąpiła zmiana quorum (14:09:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12

Sesję opuścili radni:

 1. Jarosław Krzyścin
Głosowanie w sprawie dodania punktu 3.12 do porządku obrad (14:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Norbert Dreier, Anna Patelska, Bernadeta Drąg, Zbigniew Romanowski, Piotr Blach, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Ewald Fila, Tomasz Pyka, Jacek Roguła, Waldemar Brisch, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Deinert, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał proponowany porządek obrad z uwzględnieniem zmian.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad (14:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Norbert Dreier, Piotr Blach, Zbigniew Romanowski, Ewald Fila, Anna Patelska, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Maria Waleska, Tomasz Pyka, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Deinert, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko

Wobec głosowania, porządek obrad został przyjęty (Zał. Nr 2).

1.2. zatwierdzenie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Łubniany. (14:13:00)

Wobec braku uwag oraz pytań, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Łubniany (14:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Norbert Dreier, Zbigniew Romanowski, Waldemar Brisch, Ewald Fila, Ryszard Buchta, Tomasz Pyka, Jacek Roguła, Maria Waleska, Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina, Piotr Blach, Anna Patelska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Deinert, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko

W wyniku głosowania, protokół został zatwierdzony.

2. Informacja Wójta Gminy Łubniany o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy Łubniany. (14:14:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:16:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Jarosław Krzyścin
 

W tym punkcie p. Wójt przedstawił oraz omówił następujące działania:

- w dniu 23 grudnia 2021 r. podpisano umowę z Wojewodą Opolskim o objęciu dopłatami komunikacji gminnej w 2022 r. P. Wójt przedstawił podstawowe wielkości wynikające z umowy. Przedstawiono również dwie nowe linie oraz częstotliwości połączeń. Poinformowano także o obniżeniu cen za bilety miesięczne oraz uruchomieniu aplikacji ”kiedy przyjedzie”. Wobec wycofania się przewoźnika PKS uruchomiono pojazdy, które mają możliwość pomieszczenia większej liczby podróżujących jak również dokonano korekt rozkładów jazdy. P. Wójt podkreślił, iż jako organ, jest on organizatorem publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy i tylko w tym zakresie może dokonywać zmian, każda zmiana poza terenem gminy wymaga odpowiednich zezwoleń od miasta Opola.

- 14 stycznia została podpisana umowa z firmą Remondis Opole sp. z o.o.
na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Łubniany oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalny

- W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, poinformowano, że realizacją ww. programu w Gminie Łubniany zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnianach.

- podpisano umowę z organizacjami pozarządowymi, które wystąpiły w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w grudniu 2021 r. na wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz na pomoc społeczną.

- Dzięki życzliwości pracowników naszego urzędu i Radnych Gminy Łubniany przygotowano świąteczną paczkę dla potrzebującej Rodziny z naszej Gminy. P. Wójt podziękował wszystkim osobom, które pomagały na różnych etapach tworzenia paczki, za włożony trud i wysiłek.

-  odbyło się również Rodzinne kolędowanie w Jełowej. Występy sceniczne, licytacje dla Fundacji DOM z Opola, która opiekuje się również podopiecznymi z terenu naszej Gminy. P. Wójt podziękował wszystkim organizatorom.

- Podczas trzeciego finału WOŚP w Brynicy udało się zebrać 25 096,82 zł w co nie wlicza się licytacji, które trwają do 13 lutego na allegro. P. Wójt podziękował wszystkim zaangażowanym, przede wszystkim organizatorom Fundacji Aktywizacji Kultury i Sportu z Brynicy, Wolontariuszom, osobom, które przekazały ciekawe przedmioty na licytację oraz Pracownikom Referatu Promocji i Turystyki za współorganizację tego wydarzenia.

- P. Wójt poinformował również, iż w związku z wichurą, która miała miejsce 30 stycznia odnotowano 19 zdarzeń. Przedstawiono również zakres interwencji Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Łubniany.

3. Podjęcie uchwał: (14:29:00)

3.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r., (14:29:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:30:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12

Sesję opuścili radni:

 1. Piotr Blach

Projekt uchwały zreferowała p. Skarbnik.

Jako pierwszy głos zabrał p. Pyka, który odnosząc się do zmniejszenia w wydatkach bieżących, budżetowych zapytał, czy sformułowanie „tymczasowe” oznacza, iż oczekujemy na wpływ. P. Skarbnik poinformowała, iż oczekuje się na wpływ środków z opłaty adiacenckiej, które mają zostać przeznaczone na ten cel, natomiast obecnie niezbędnym jest wydatkowanie środków na wykup działek. P. Pyka dopytał, dlaczego nie zostało to ujęte w planie budżetu na rok bieżący. P. Skarbnik odpowiedziała, iż wiadomość o takiej decyzji Starostwa Opolskiego otrzymano po uchwaleniu budżetu na 2022 r. wobec czego nie można było tego uwzględnić.

Nastąpiła zmiana quorum (14:35:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Piotr Blach
Wobec braku dalszych pytań, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. (14:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Norbert Dreier, Anna Patelska, Jacek Roguła, Ewald Fila, Ryszard Buchta, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Piotr Blach, Tomasz Pyka, Jarosław Krzyścin, Waldemar Kalina, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Waldemar Brisch, Krzysztof Deinert, Tomasz Żelasko

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XXXVII/268/22 (Zał. Nr 3).

3.2. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Łubniany na lata 2021 -2025, (14:36:00)

Projekt uchwały zreferował p. Kochanek – kierownik referatu budownictwa.

P. Patelska poinformowała, iż w załączniku nie wykazano jednego z pomników, zapytała czy zostanie to poprawione oraz czy brak informacji o pomniku w Dąbrówce Łubniańskiej nie będzie problemem w realizacji przedsięwzięcia finansowego. P. Kochanek poinformował, iż pomnik nie został uwzględniony, ponieważ obecnie trwa procedura wpisania go w gminnej ewidencji zabytków. Dodał również, iż w każdej chwili można zaktualizować spis oraz program.

P. Brisch odnosząc się do pomyłki dotyczącej przeniesienia kościoła w Jełowej, zapytał, czy została naniesiona poprawka. P. Kochanek poinformował, iż błąd został poprawiony.

Wobec braku dalszych pytań, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Łubniany na lata 2021 -2025 (14:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Norbert Dreier, Zbigniew Romanowski, Anna Patelska, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska, Jacek Roguła, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Piotr Blach, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Tomasz Żelasko

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XXXVII/269/22 została przyjęta (Zał. Nr 4).

3.3. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, (14:40:00)

Rozpoczynając omawianie uchwały, głos zabrał p. Jacek Pietrzyk, przedstawiciel firmy Atmoterm, który przedstawił zebranym kwestie związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz wykonanym audytem.

P. Pyka zapytał, w którym roku wprowadzono stawki ryczałtowe. P. Pietrzyk poinformował, iż od 6 września 2019 roku obowiązuje ustawa, która wprowadziła taki zapis.

Kolejno projekt uchwały omówił kierownik referatu gospodarki gruntami p. Piotr Dziedzic.

P. Patelska zapytała, czy podczas posiedzenia Komisji była omawiana kwestia zniżek dla mieszkańców. P. Buchta poinformował, iż uchwała, która nadal obowiązuje dla karty dużej rodziny obejmuje 10% zniżki. Na posiedzeniu Komisji zaproponowano, aby ulga dla mieszkańców, którzy zdeklarują posiadanie kompostownika przydomowego wynosiła 2 zł od osoby. P. Buchta dodał, iż będzie to omawiane w punkcie 3.12.

P. Wójt zwrócił uwagę, iż podczas posiedzenia Komisji wypracowano wskazaną kwotę 33 zł, natomiast według wyliczeń, system bilansuje się na kwocie 34,20 zł, co oznacza, iż gmina będzie zobowiązana dopłacić ponad 100 000 zł przy przyjęciu stawki 33 zł. Poinformowano również o ograniczonym wpływie środków do budżetu związanych z wprowadzeniem Polskiego Ładu. P. Wójt poprosił również, aby podczas posiedzenia Komisji podjąć temat związany ze zniżką Karty Dużej Rodziny. P. Wójt dodał również, iż na kolejnej sesji, będzie koniecznym podjąć uchwałę, która zabezpieczy różnicę pomiędzy kwotą od mieszkańca a całością kosztów związanych z polityką gospodarowania odpadami.

P. Brisch, podziękował p. Fili, który podczas posiedzenia Komisji zaproponował, aby ulga za posiadanie kompostownika była liczona od mieszkańca a nie od nieruchomości, jak do tej pory. P. Brisch poprosił, aby do prac nad kolejnym przetargiem włączyć również Radnych oraz posłużyć się opiniami mieszkańców. P. Wójt zaznaczył, iż każdy Radny może uczestniczyć na każdym etapie prac do czego zachęcił. Dodał również, iż do prac nad kolejnym przetargiem zostaną zaangażowani Radni, jak również planuje się zrealizowanie rekomendacji z raportu przygotowanego przez firmę Atmoterm.

Głos zabrał p. Blach, który zapytał, czy firma Remondis będzie przeprowadzała zabiegi mycia kubłów. P. Wójt poinformował, iż wymaga to zweryfikowania zapisów umowy. Dodał jednak, iż wpisanie tej usługi do umowy zwiększyła by koszty, natomiast obowiązkiem każdego mieszkańca jest dbanie o własne kubły.

P. Buchta odnosząc się do wypowiedzi kierownika, poinformował, iż kwota w drugim przetargu została zmniejszona z uwagi na inne kryteria, gdzie przy pierwszym przetargu była mowa o osobnym segregowaniu popiołu oraz zmieniła się ilość odpadów zmieszanych o około 60 ton po połączeniu odpadów zmieszanych z popiołem. Dodał również, iż po bezpośrednim przeliczeniu przetargu wysokość stawki wynosi około 31 zł, do czego należy doliczyć obsługę administracyjną oraz obsługę PSZOK.

Wobec braku dalszych pytań, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (15:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Zbigniew Romanowski, Anna Patelska, Ewald Fila, Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Norbert Dreier, Maria Waleska, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Tomasz Żelasko

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XXXVII/270/22 została przyjęta (Zał. Nr 5).

3.4. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków dla autobusów komunikacji publicznej przy drodze wojewódzkiej nr 461 (15:19:00)

W tym punkcie głos zabrał p. Pośpiech, który przedstawił projekt uchwały.

Wobec braku pytań, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków dla autobusów komunikacji publicznej przy drodze wojewódzkiej nr 461 (15:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Zbigniew Romanowski, Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Anna Patelska, Waldemar Kalina, Tomasz Pyka, Norbert Dreier, Jarosław Krzyścin, Piotr Blach, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Waldemar Brisch
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Tomasz Żelasko

Wobec powyższego, Uchwała Nr XXXVII/271/22 została przyjęta (Zał. Nr 6).

3.5. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Organizacyjno – Finansowej Rady Gminy Łubniany na 2022 rok, (15:21:00)

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Organizacyjno – Finansowej – p. Brisch.

Wobec braku pytań oraz uwag, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Organizacyjno – Finansowej Rady Gminy Łubniany na 2022 rok (15:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Anna Patelska, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch, Zbigniew Romanowski, Piotr Blach, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Tomasz Pyka, Norbert Dreier, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Tomasz Żelasko

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XXXVII/272/22 została przyjęta (Zał. Nr 7).

3.6. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolno – Gospodarczej Rady Gminy Łubniany na 2022 rok, (15:24:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:25:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12

Sesję opuścili radni:

 1. Piotr Blach
Projekt uchwały przedstawił P. Pośpiech.

Wobec braku pytań oraz uwag, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolno – Gospodarczej Rady Gminy Łubniany na 2022 rok (15:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Anna Patelska, Norbert Dreier, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin, Tomasz Pyka, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Piotr Blach, Krzysztof Deinert, Tomasz Żelasko

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XXXVII/273/22 została przyjęta (Zał. Nr 8).

3.7. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Samorządowej Rady Gminy Łubniany na 2022 rok, (15:27:00)

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Samorządowej – p. Krzyścin.

Wobec braku pytań, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Samorządowej Rady Gminy Łubniany na 2022 rok (15:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Norbert Dreier, Anna Patelska, Zbigniew Romanowski, Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(3):
  Piotr Blach, Krzysztof Deinert, Tomasz Żelasko

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XXXVII/274/22 została przyjęta (Zał. Nr 9).

3.8. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łubniany na 2022 rok, (15:32:00)

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – p. Fila.

Wobec braku pytań, przystąpiono do głosowania.

Nastąpiła zmiana quorum (15:33:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Piotr Blach
Głosowanie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łubniany na 2022 rok (15:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Norbert Dreier, Waldemar Brisch, Maria Waleska, Piotr Blach, Waldemar Kalina, Zbigniew Romanowski, Ewald Fila, Jacek Roguła, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Tomasz Żelasko

Nastąpiła zmiana quorum (15:35:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12

Sesję opuścili radni:

 1. Anna Patelska
 W wyniku głosowania, Uchwała Nr XXXVII/275/22 została przyjęta (Zał. Nr 10).

3.9. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświatowej Rady Gminy Łubniany na 2022 rok, (15:36:00)

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Oświatowej – p. Roguła

Wobec braku pytań, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświatowej Rady Gminy Łubniany na 2022 rok (15:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Norbert Dreier, Ewald Fila, Piotr Blach, Zbigniew Romanowski, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Tomasz Pyka, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Tomasz Żelasko

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XXXVII/276/22 została przyjęta (Zał. Nr 11).

3.10. w sprawie przyjęcia apelu Rady Gminy Łubniany w sprawie zmniejszenia wysokości środków finansowych na nauczanie języków mniejszościowych (15:39:00)

W tym punkcie głos zabrał p. Brisch, który przedstawił zasadność przedłożenia pod obrady Rady Gminy projektu uchwały.

Nastąpiła zmiana quorum (15:50:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 11

Sesję opuścili radni:

 1. Piotr Blach
Nastąpiła zmiana quorum (15:52:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12

Do sesji dołączyli radni:

 1. Piotr Blach
Wobec braku pytań, przystąpiono do głosowania.

Wobec problemów technicznych, Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 5 minut przerwy.

Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady Rady Gminy.

Poinformowano, iż Radni uczestniczący w sesji z powodów technicznych nie mogli zagłosować, wobec czego Przewodniczący Rady Gminy zarządził powtórzenie głosowania.

Głosowanie w sprawie przyjęcia apelu Rady Gminy Łubniany w sprawie zmniejszenia wysokości środków finansowych na nauczanie języków mniejszościowych (15:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Norbert Dreier, Ewald Fila, Waldemar Brisch, Tomasz Pyka, Piotr Blach, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski, Jarosław Krzyścin
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Tomasz Żelasko

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XXXVII/277/22 została przyjęta (Zał. Nr 12).

3.11. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu położonego w miejscowości Luboszyce w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat (15:53:00)

Projekt uchwały przedstawił p. Pośpiech – Sekretarz Gminy.

Wobec braku pytań oraz uwag, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu położonego w miejscowości Luboszyce w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat (15:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Ewald Fila, Norbert Dreier, Zbigniew Romanowski, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Waldemar Kalina, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Piotr Blach, Jacek Roguła, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Tomasz Żelasko

3.12. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (15:55:00)

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż projekt uchwały został wypracowany podczas posiedzenia Komisji, oraz oddał głos inicjatorowi p. Ewaldowi Fila, który przedstawił zasadność podjęcia projektu uchwały.

P. Wójt poinformował, iż przedmiotowa uchwała obowiązywała od 4 maja 2020 roku, natomiast p. Fila jest pomysłodawcą zmiany kwoty oraz zniżki przysługującej od mieszkańca a nie nieruchomości jak było do tej pory.

P. Buchta dodał, iż zwiększenie zniżki, będzie motywacją dla mieszkańców do kompostowania bioodpadów, dzięki czemu jest możliwość regulacji ceny za odpady.

P. Fila dodał, iż obecnie koszty będą ponoszone za tonę wywiezionych odpadów, wobec czego podjęcie projektu uchwały może zmniejszyć ilość odpadów.

P. Pyka dodał, iż popiera projekt uchwały, który jest działaniem proekologicznym, dzięki czemu będzie można zrobić kolejny krok, aby jak najmniej generować odpadów co przełoży się również na oszczędności dla gospodarstw domowych.

Wobec braku dalszych uwag, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (16:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Piotr Blach, Ewald Fila, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Zbigniew Romanowski, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Norbert Dreier, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Waldemar Brisch
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Tomasz Żelasko

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XXXVII/279/22 została przyjęta (Zał. Nr 14).

4. Wolne wnioski. (16:01:00)

Jako pierwszy w tym punkcie głos zabrał p. Fila, który podziękował strażakom z Jełowej za pomoc w usunięciu skutków wichury.

P. Pyka poinformował, iż w 2021 roku dokonano zwrotu kwoty dla ŁOK w wysokości około 1300 zł, natomiast w sprawozdaniu za 2020 rok można zauważyć, że kwota została w pełni wydatkowana, wobec czego zapytał, skąd i na jakiej podstawie dokonano zwrotu. Odpowiedzi udzieliła p. Skarbnik.

P. Dreier poinformował, iż w okolicach 30 sierpnia 2021 r. procedowano Uchwałę w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi radnych p. Krzyścina oraz p. Romanowskiego i zaznaczył, iż otrzymano postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w którym to odrzucono skargę. P. Dreier przedstawił treść postanowienia.

5. Zamknięcie obrad. (16:08:00)

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy zakończył XXXVII posiedzenia Rady Gminy Łubniany.

Załączniki:

Nr 1 – listy obecności

Nr 2 – porządek obrad

Nr 3 – Uchwała Nr XXXVII/268/22

Nr 4 - Uchwała Nr XXXVII/269/22

Nr 5 - Uchwała Nr XXXVII/270/22

Nr 6 - Uchwała Nr XXXVII/271/22

Nr 7 - Uchwała Nr XXXVII/272/22

Nr 8 - Uchwała Nr XXXVII/273/22

Nr 9 - Uchwała Nr XXXVII/274/22

Nr 10 - Uchwała Nr XXXVII/275/22

Nr 11 - Uchwała Nr XXXVII/276/22

Nr 12 - Uchwała Nr XXXVII/277/22

Nr 13 - Uchwała Nr XXXVII/278/22

Nr 14 - Uchwała Nr XXXVII/279/22

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

 

Protokołowała

Anna Szałatkiewicz