Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z XXXVI sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 – 2023 – 20.12.2021 r. – tryb zdalny

Protokół z XXXVI sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 – 2023 – 20.12.2021 r. – tryb zdalny

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, (13:10:00)

Obrady rozpoczęto 2021-12-20 o godz. 13:10:21, a zakończono o godz. 14:36:13 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków (Zał. Nr 1)::

 1. Piotr Blach
 2. Waldemar Brisch
 3. Ryszard Buchta
 4. Krzysztof Deinert
 5. Bernadeta Drąg
 6. Norbert Dreier
 7. Ewald Fila
 8. Waldemar Kalina
 9. Jarosław Krzyścin
 10. Tomasz Pyka
 11. Jacek Roguła
 12. Zbigniew Romanowski
 13. Maria Waleska
 14. Tomasz Żelasko

Przewodniczący Rady Gminy rozpoczął XXXVI sesję Rady Gminy Łubniany, po czym przywitał wszystkich gości, radnych oraz pracowników Urzędu Gminy z p. Wójtem na czele. 
Zgodnie z listą obecności (Zał. Nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych na statutowy skład 15, wobec czego wszelkie decyzje, wnioski oraz uchwały miały moc wiążącą.
Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu uczestniczyli: p. Paweł Wąsiak – Wójt Gminy Łubniany, p. Mariusz Piestrak – Zastępca Wójta, p. Joanna Marciniak – Skarbnik, p. Piotr Pośpiech – Sekretarz Gminy, p. Sylwia Heisig – Brzana – kierownik referatu promocji i turystyki, p. Emilia Twarowska – insp. ds. planowania przestrzennego, p. Michał Moszner – informatyk, p. Anna Szałatkiewicz – Młodszy referent. Ponadto w posiedzeniu wzięli udział: p. Beata Bort – Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego, p. Agata Nalewaja – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

1.1. zatwierdzenie porządku obrad, (13:10:00)

W tym punkcie głos zabrał p. Wójt, Który poprosił o wykreślenie z porządku obrad punktu 3.4 dotyczącego uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2021 – 2029.
Wobec dalszych wniosków, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad (13:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Zbigniew Romanowski, Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Jarosław Krzyścin, Ewald Fila, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Waldemar Brisch, Piotr Blach, Waldemar Kalina, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Bernadeta Drąg
 • BRAK GŁOSU(1):
  Anna Patelska

Kolejno Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad z uwzględnieniem przegłosowanych zmian. 

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad (13:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Ewald Fila, Krzysztof Deinert, Waldemar Brisch, Waldemar Kalina, Tomasz Pyka, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin, Bernadeta Drąg, Zbigniew Romanowski, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Maria Waleska, Tomasz Żelasko
 • BRAK GŁOSU(1):
  Anna Patelska

W wyniku głosowania, porządek obrad został zatwierdzony. 

1.2. zatwierdzenie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Łubniany. (13:16:00)

Wobec braku uwag oraz pytań, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Łubniany. (13:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Zbigniew Romanowski, Norbert Dreier, Tomasz Żelasko, Ewald Fila, Piotr Blach, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin, Bernadeta Drąg, Krzysztof Deinert, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Maria Waleska, Waldemar Brisch
 • BRAK GŁOSU(1):
  Anna Patelska

W wyniku głosowania, protokół został zatwierdzony. 

2. Informacja Wójta Gminy Łubniany o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy Łubniany. (13:17:00)

W tym punkcie p. Wójt przedstawił oraz omówił następujące działania:
- zakończyła się procedura odbiorowa ul. Nowej oraz ul. Kasztanowej w Kępie,
- w związku z zakończeniem prac na odcinku drogi powiatowej w Masowie, Gminę odwiedził Starosta p. Henryk Lakwa,
- dzięki wsparciu trzech gmin (w tym gminy Łubniany), flota komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim powiększyła się o kolejny radiowóz,
- w sołectwach Gminy obyły się Mikołajki, p. Wójt podziękował wszystkim zaangażowanym w ich zorganizowaniu,
- odbyła się uroczystość dla małżeństw, które świętowały jubileusz 50 lat wspólnego małżeńskiego życia w restauracji „Leśna”. W uroczystości brały również udział małżeństwa, które obchodziły 60 oraz 65 rocznicę małżeństwa,
- p. Wójt przedstawił również informację z otwarcia ofert na realizację zamówienia pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Łubniany oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – II postępowanie

P. Wójt złożył Świąteczne życzenia dla Przewodniczącego Rady Gminy, jego zastępcy oraz wszystkich radnych, jak również sołtysom i radom sołeckim, pracownikom urzędu oraz kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych.

3. Podjęcie uchwał: (13:24:00)

3.1. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubniany na 2022 r. (projekt budżetu Radni otrzymali w dniu 16 listopada 2021 r.) -omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej - przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych Rady Gminy - przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków komisji stałych RG - dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich ewentualne przegłosowanie - głosowanie nad projektem uchwały budżetowej (13:24:00)


Jako pierwszy w tym punkcie głos zabrał p. Wójt, który poprosił o przyjęcie autopoprawki do przedłożonego projektu uchwały, które zawierają wnioski komisji stałych Rady Gminy z wspólnego posiedzenia Komisji. Szczegóły autopoprawki przedstawiła p. Skarbnik. 
Wobec braku pytań oraz wniosków, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały (13:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Zbigniew Romanowski, Tomasz Pyka, Jacek Roguła, Tomasz Żelasko, Ewald Fila, Piotr Blach, Krzysztof Deinert, Norbert Dreier, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta, Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina
 • PRZECIW (1):
  Jarosław Krzyścin
 • BRAK GŁOSU(1):
  Anna Patelska

Autopoprawka została przyjęta.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż projekt uchwały został szczegółowo omówiony podczas posiedzenia Komisji, wobec czego poprosił o zadawanie pytań. 
P. Brisch poinformował, iż jako sołtys składał wniosek do budżetu, który nie został uwzględniony, wobec czego p. Brisch zapytał czym to jest podyktowane oraz czy istnieje możliwość, aby zrealizować wnioski. P. Wójt poinformował, iż kwestie wniosków Radnych oraz Sołtysów zostały omówione podczas posiedzenia Komisji, gdzie wówczas przedstawiono również kondycję budżetu w tym zakresie. P. Wójt poinformował, iż w trakcie realizacji budżetu w kolejnym roku, na bieżąco będzie się analizować możliwości związane z kolejnymi inwestycjami. Dodał również, iż realizowane są inwestycje, które się rozpoczęły i należy je dokończyć, między innymi największa inwestycja – budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Kępa – Biadacz. Mniejsze wpływy z podatku PIT oraz CIT również spowodowały, iż niektóre wnioski Radnych czy Sołtysów nie mogły się znaleźć w budżecie. P. Brisch podziękował za odpowiedź oraz poinformował, iż nie był obecny na posiedzeniu Komisji. 
 Wobec braku dalszych pytań oraz wniosków, p. Skarbnik odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022 r. (Zał. Nr 3)
Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, iż wnioski Komisji Stałych zostały uwzględnione w autopoprawce do projektu uchwały. Poinformowano również, iż wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Głos zabrał również p. Wójt, który podziękował za merytoryczną dyskusję podczas posiedzenia Komisji, na którym omawiano projekt uchwały budżetowej. Poinformował również, iż jest to budżet, który zabezpiecza wszystkie niezbędne potrzeby mieszkańców określone ustawowo. Budżet skierowany jest również na rozwój i inwestycje, które w dużej mierze współfinansowane są z środków zewnętrznych. 
 Następnie Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących Komisję o przedstawienie informacji, jak zagłosowały Komisje Stały Rady Gminy nad przedłożonym projektem uchwały. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, iż komisja zagłosowała jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały budżetowej na 2022 r. 
Przewodniczący Komisji Samorządowej poinformował, iż komisja zagłosowała jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały budżetowej na 2022 r. 
Przewodniczący Rady Gminy w imieniu Przewodniczącego Komisji Organizacyjno – Finansowej, który był nieobecny podczas posiedzenia, poinformował, iż członkowie tej Komisji zagłosowali „za” przyjęciem projektu uchwały budżetowej. 
Przewodniczący Rady Gminy w imieniu Przewodniczącego Komisji Oświatowej, który był nieobecny podczas posiedzenia, poinformował, iż członkowie tej Komisji zagłosowali „za” przyjęciem projektu uchwały budżetowej.
Przewodniczący Komisji Skarg, wniosków i petycji poinformował, iż komisja zagłosowała jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały budżetowej na 2022 r.
Przewodniczący Rady Gminy w imieniu Przewodniczącego Komisji Rolno - Gospodarczej, który był nieobecny podczas posiedzenia, poinformował, iż członkowie tej Komisji zagłosowali „za” przyjęciem projektu uchwały budżetowej.
Wobec braku dalszych pytań oraz wniosków, przystąpiono do głosowania. 

Głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubniany na 2022 r. (13:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Zbigniew Romanowski, Tomasz Żelasko, Norbert Dreier, Piotr Blach, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina, Jacek Roguła, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Tomasz Pyka, Krzysztof Deinert
 • BRAK GŁOSU(1):
  Anna Patelska

Wobec powyższego głosowania, Uchwała Nr XXXVI/259/21 została przyjęta (Zał. Nr 4)

3.2. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2029 (Radni otrzymali projekt w dniu 16 listopada 2021 r.) wraz z przedstawieniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, (13:47:00)

W tym punkcie głos zabrała p. Skarbnik, która poinformowała, iż projekt uchwały został szczegółowo omówiony podczas posiedzenia komisji oraz został on przyjęty przez komisje stałe RG. Następnie p. Skarbnik przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego projektu uchwały (Zał. Nr 5)
P. Pyka poinformował, iż można zauważyć, iż w kolejnym roku planowane są oszczędności w oświacie oraz promocji, ponieważ zaplanowano kosztowne inwestycje, wobec czego należy poszukiwać oszczędności. Wobec powyższego, p. Pyka zapytał, czy planowane jest ograniczenie zatrudnienia w Urzędzie Gminy, ponieważ jak można zauważyć, wynagrodzenie dla pracowników Urzędu to jest około 42% całego budżetu. P. Wójt poinformował, iż przyjęty budżet zabezpiecza wszystkie niezbędne potrzeby wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, dlatego też należy się przyglądać wszystkim wydatkom, które są realizowane przez Urząd czy Gminę. P. Wójt poinformował również, iż do działu oświaty, gmina dopłaca około 8 000 000 zł, wobec czego wobec poczucia odpowiedzialności, należy się przyjrzeć wydatkom oświaty a także zatrudnieniu Urzędników nie tylko w Urzędzie, ale również w jednostkach podległych. Dodano również, iż w ramach realizowanych projektów zewnętrznych stara się umieścić koszty personalne związane z realizacją projektu. Podsumowując p. Wójt poinformował, iż wynagrodzenia, które są realizowane w Gminie są na tzw. „montażu finansowym” środków budżetowych oraz środków zewnętrznych. 

Wobec braku dalszych pytań oraz wniosków, Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 

Głosowanie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2029 (14:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Zbigniew Romanowski, Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Piotr Blach, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Norbert Dreier, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(1):
  Anna Patelska

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XXXVI/260/21 została przyjęta (Zał. Nr 6)
P. Wójt podziękował za jednomyślność przy przyjęciu budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej na kolejny rok co jest dobrą prognozą na pozytywną współpracę w 2022 r. P. Wójt podziękował również p. Skarbnik za przygotowanie przyjętych uchwał oraz wszystkim zaangażowanym osobom. 

3.3. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. (14:00:00)

W tym punkcie p. Wójt poprosił o przyjęcie autopoprawki do zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. 
Szczegóły autopoprawki zostały przedstawione przez p. Skarbnik. 
Wobec braku pytań, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki Nr 1 do projektu uchwały (14:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Zbigniew Romanowski, Norbert Dreier, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Piotr Blach, Krzysztof Deinert, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Waldemar Kalina, Tomasz Pyka, Ewald Fila
 • BRAK GŁOSU(1):
  Anna Patelska

Autopoprawka została przyjęta. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały (14:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Zbigniew Romanowski, Krzysztof Deinert, Tomasz Żelasko, Ewald Fila, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Norbert Dreier, Waldemar Kalina, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Piotr Blach, Bernadeta Drąg
 • BRAK GŁOSU(1):
  Anna Patelska

Autopoprawka została przyjęta. 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. został szczegółowo omówiony podczas posiedzenia Komisji, wobec czego poprosił o zadawanie pytań. 
Wobec braku pytań, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok (14:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Zbigniew Romanowski, Waldemar Brisch, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Krzysztof Deinert, Piotr Blach, Maria Waleska, Norbert Dreier, Ewald Fila, Jacek Roguła, Waldemar Kalina, Ryszard Buchta, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Anna Patelska

Wobec powyższego, Uchwała Nr XXXVI/261/21 została przyjęta (Zał. Nr 7)

3.4. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Kościelnej w Luboszycach, (14:07:00)

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem został zreferowany przez p. Emilię Twardowską.
Wobec braku pytań, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Kościelnej w Luboszycach (14:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Waldemar Kalina, Zbigniew Romanowski, Ewald Fila, Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Maria Waleska, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła, Tomasz Pyka, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta
 • BRAK GŁOSU(1):
  Anna Patelska

Wobec powyższego, Uchwała Nr XXXVI/262/21 została przyjęta (Zał. Nr 8)

3.5. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022, (14:09:00)

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła p. Sylwia Heisig – Brzana.

Głosowanie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 (14:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski, Norbert Dreier, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Piotr Blach, Jacek Roguła, Ewald Fila, Tomasz Pyka, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska, Waldemar Kalina, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta
 • BRAK GŁOSU(1):
  Anna Patelska

Wobec powyższego, Uchwała Nr XXXVI/263/21 została przyjęta (Zał. Nr 9)

3.6. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/257/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Łubniany i nadania jej statutu, (14:12:00)

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła p. Sylwia Heisig – Brzana.

Głosowanie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/257/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Łubniany i nadania jej statutu (14:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Zbigniew Romanowski, Krzysztof Deinert, Tomasz Żelasko, Waldemar Kalina, Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Norbert Dreier, Ewald Fila, Waldemar Brisch, Jacek Roguła, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Tomasz Pyka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Anna Patelska

Wobec powyższego, Uchwała Nr XXXVI/264/21 została przyjęta (Zał. Nr 10)

3.7. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Łubniany na lata 2021-2026, (14:15:00)

Projekt uchwały zreferowała p. Agata Nalewaja.

Głosowanie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Łubniany na lata 2021-2026 (14:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Zbigniew Romanowski, Waldemar Kalina, Norbert Dreier, Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Krzysztof Deinert, Tomasz Żelasko, Tomasz Pyka, Ewald Fila, Ryszard Buchta, Jacek Roguła
 • BRAK GŁOSU(1):
  Anna Patelska

Wobec powyższego, Uchwała Nr XXXVI/265/21 została przyjęta (Zał. Nr 11)

3.8. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, (14:17:00)

Projekt uchwały zreferowała p. Agata Nalewaja.

Głosowanie w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych (14:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Zbigniew Romanowski, Tomasz Żelasko, Norbert Dreier, Maria Waleska, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Ewald Fila, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Tomasz Pyka, Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Blach, Anna Patelska

Wobec powyższego, Uchwała Nr XXXVI/266/21 została przyjęta (Zał. Nr 12)

3.9. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łubniany, stanowiących jej własność. (14:20:00)

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem zreferował p. Piotr Pośpiech.

Głosowanie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łubniany, stanowiących jej własność (14:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Zbigniew Romanowski, Piotr Blach, Krzysztof Deinert, Tomasz Żelasko, Maria Waleska, Bernadeta Drąg, Norbert Dreier, Jarosław Krzyścin, Tomasz Pyka, Jacek Roguła, Ewald Fila, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(1):
  Anna Patelska

Wobec powyższego, Uchwała Nr XXXVI/267/21 została przyjęta (Zał. Nr 13)

4. Wolne wnioski. (14:24:00)

W tym punkcie p. Skarbnik poinformowała o Zarządzeniu Wójta Nr 186/2021 w sprawie wyboru długości wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, które zostało przedstawione podczas posiedzenia Komisji.

Kolejno Przewodniczący Rady Gminy złożył dla wszystkich Świąteczne życzenia.

Głos w tym punkcie zabrał również p. Kalina, który poinformował, iż droga wiodąca na żwirownię w Biadaczu jest w bardzo złym stanie, wobec czego poprosił, aby po wykonaniu ścieżki pieszo rowerowej doprowadzić drogę do stanu poprzedniego, gdyż na chwilę obecną, droga jest nieprzejezdna. Informacji w tej kwestii udzielił p. Piestrak, który poinformował, iż po zakończeniu budowy ścieżki, droga ma zostać przywrócona do stanu w jakim była przed jej rozpoczęciem.

P. Dreier zauważył, iż infrastruktura techniczna oraz internetowa gminy jest bardzo dobra co można zauważyć podczas zajęć szkolnych w trybie zdalnym, a także braku zakłóceń podczas dzisiejszej sesji. P. Dreier opowiedział również o trwającym projekcie „Laboratoria przyszłości”.

P. Fila poprosił również o informację w kwestii podłączenia Internetu przez firmę Multiplay w Jełowej. Odpowiedzi udzielił p. Piestrak, który zaznaczył, iż w drugiej połowie stycznia, powinna być już możliwość podpisywania umów. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował obsłudze Biura Rady za przygotowanie sesji zdalnej.  

5. Zamknięcie obrad. (14:36:00)

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zakończył XXXVI posiedzenie Rady Gminy Łubniany. 

Załączniki:
Nr 1 – listy obecności
Nr 2 – porządek obrad
Nr 3 - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022 r.
Nr 4 – Uchwała Nr XXXVI/259/21
Nr 5 – opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2029
Nr 6- Uchwała Nr XXXVI/260/21
Nr 7 - Uchwała Nr XXXVI/261/21
Nr 8 - Uchwała Nr XXXVI/262/21
Nr 9 - Uchwała Nr XXXVI/263/21
Nr 10 - Uchwała Nr XXXVI/264/21
Nr 11 - Uchwała Nr XXXVI/265/21
Nr 12 - Uchwała Nr XXXVI/266/21
Nr 13 - Uchwała Nr XXXVI/267/21

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany
Ryszard Buchta

Protokołowała
Anna Szałatkiewicz