Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXVI/267/21

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.), art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1371), Rada Gminy Łubniany uchwala co następuje:

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) przystankach – oznacza to przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łubniany;
2) Gminie Łubniany – oznacza to zarządzającego drogami gminnymi;
3) Urzędzie Gminy Łubniany – oznacza to jednostkę działająca w imieniu Gminy Łubniany;
4) operatorze – oznacza to operatora publicznego transportu zbiorowego, który zawarł z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
5) przewoźniku – oznacza to przedsiębiorcę uprawnionego do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób na podstawie potwierdzonego zgłoszenia przewozu.

§ 2. Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Łubniany, stanowiące własność Gminy Łubniany, udostępniane operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy osób w publicznym transporcie drogowym – zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych o których mowa w § 2, o treści stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

 

PDF    Uchwała Nr XXXVI/267/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 20-12-2021 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łubniany, stanowiących jej własność.

DOCXZałącznik nr 1 XXXVI/267/21.docx

DOCXZałącznik nr 2 XXXVI/267/21.docx

https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2021/3418/